Încuvințare executare silită

Hotărâre 619/2018 din 18.09.2018


Încheiere Civilă nr.

Şedinţa Camerei de consiliu din 

Completul constituit din :

Președinte :

Grefier :

Pe rol se află soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite formulate în baza prev. art. 666 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat acesta prin O.U.G. nr. 1/2016, de creditoarea împotriva debitorului O.C.P., prin intermediul, în dosar execuţional nr. din data de La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu au fost lipsă părţile.

Dată fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

I N S T A N Ț A,

Prin cererea înregistrată la data de sub nr. pe rolul Judecătoriei Făget, Biroul Executorilor Judecătorești Asociați a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite formulată de creditoarea ., cu sediul în, împotriva debitorului O.C.P., în baza titlului executoriu – Contractul de credit nr. din data de și contract de credit nr. din data de.

Au fost ataşate cererii, legal timbrate cu taxă judiciară de timbru de 20 lei, în copie certificată, cererea formulată de creditoare; titlul executoriu; încheierea din data de, care stau la baza cererii.

Examinând actele de la dosar, instanţa constată că prin cererea din data de a solicitat Biroul Executorilor Judecătorești Asociați, punerea în executare silită prin toate formele prevăzute de lege împotriva debitorului OCP, a Contractului de credit nr. din data de și contract de credit nr. din data de, pentru recuperarea sumei de din care: suma de aferentă contractului de credit nr. din data de compusă din credit restant în suma de lei, dobânzi restante în suma de lei și penalități în suma de  lei, și suma de 4lei aferentă contractului de credit nr. din data de compusă din credit restant în suma de lei, dobânzi restante în suma de lei și penalități în suma de lei.

Contractele de credit nr.  din data de și nr. din data de, au fost încheiate între în calitate de împrumutător și debitorul O.C.P. în calitate de împrumutat.

Analizând înscrisurile depuse de creditoare, se constată îndeplinite condițiile prev. de art. 663 C. proc. civ., întrucât cererea creditorului întrunește condițiile prevăzute de lege și este de competența Judecătoriei Făget soluționarea prezentei cauze, domiciliul debitorului aflându-se în circumscripția acestei instanțe.

Potrivit dispoziţiilor art. 632 și art. 634 Cod procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, constituind titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Contractele de credit nr. din data de și nr. din data de constituie titluri executorii raportat la prevederile art. 638 alin.1, pct. 3 Cod pr. civila şi art.120 din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului conform căruia contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii.

Potrivit dispoziţiilor art. 666 alin. 1 Cod procedură Civilă: ,,În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se dispună încuviințarea executării de către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de executorulul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. 1 și dovada taxei de timbru”.

Potrivit art. 632 alin. (1) C. proc. civ., executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, iar, în conformitate cu art. 662 alin. (1) C. proc. civ., executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.

Întrucât creditorul deține împotriva debitorului o creanță certă, lichidă și exigibilă, constatată prin titlurile executorii Contractele de credit nr. din data de și nr.  din data de și având în vedere că nu există niciunul dintre impedimentele prevăzute de art. 666 alin. (5) C. proc. civ. pentru încuviințarea executării silite, prin oricare dintre modalităţile şi formele de executare silită prevăzute de lege.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 666 Cod procedură civilă instanţa va admite cererea şi va încuviinţa executarea silită.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite cererea formulată de Biroul Executorilor Judecătorești Asociați, cu sediul în pentru încuviințarea executării silite în dosar execuţional nr. din .

Încuviinţează executarea silită pornită de creditoarea  împotriva debitorului O.C.P. în baza titlurilor executorii - Contractele de credit nr. din data de și nr. din data de, prin intermediul Biroul Executorilor Judecătorești Asociați, pentru recuperarea sumei de lei reprezentând credit restant, suma dobânzi restante și penalități, stabilită prin titlurile executorii, inclusiv dobânzi sau alte sume acordate potrivit legii sau titlului executoriu, prin oricare dintre modalităţile şi formele de executare silită prevăzute de lege. 

Fără cale de atac.

Prezenta încheiere poate fi cenzurată în cadrul contestației la executare silită.

Pronunțată în ședință publică, azi 18 septembrie 2018.