Abitaţie, partaj

Sentinţă civilă 1 din 18.04.2019


Cod ECLI

Dosar nr. xx/222/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DOROHOI  JUDEŢUL BOTOŞANI

SENTINŢA CIVILĂ NR. xx

Şedinţa publică din data de xx 2018

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte:  xx

Grefier:  xx

La ordine judecarea acţiunii civile având ca obiect drept de abitaţie şi partaj, formulată de reclamanta xx, CNP: xx, cu domiciliul în com.xx, jud. Botoşani, în contradictoriu cu pârâţii xx, CNP: xx, şi xx, CNP: xx, ambii cu domiciliul în com.xx, jud. Botoşani.

Dezbaterile în şedinţă publică au avut loc la termenul din xxx 2018, când instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat succesiv pronunţarea la data de xx 2018, xx 2018 şi apoi la termenul de astăzi. Încheierea de şedinţă în care s-au consemnat aceste dezbateri face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA,

Asupra cererii de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr. xx/222/2015 la data de xx.2015, reclamanta xx în contradictoriu cu pârâţii xxx a solicitat instanţei să constate dreptul său de abitaţie asupra casei din localitatea xx, în care a locuit cu concubinul său, xx, până la decesul acestuia. A mai solicitat ca instanţa să dispună ieşirea din indiviziune cu privire la bunurile dobândite împreună cu defunctului, urmând să i se atribuie 50% din bunuri, iar partea ce se cuvine moştenitorilor defunctului să fie diminuată cu suma de 13000 lei reprezentând cheltuieli de înmormântare.

În motivare, reclamanta a arătat că începând cu anul 1993 a avut o relaţie de concubinaj cu xx, relaţie încheiată odată cu decesul acestuia la data de 12.02.2015. din anul 2001 au locuit la părinţii defunctului, unde au avut posesia, folosinţa şi au beneficiat de fructele rezultate de pe terenul aferent. În această perioadă au efectuat lucrări de renovare şi îmbunătăţiri la imobil, au construit două anexe gospodăreşti şi au cumpărat bunuri mobile necesare traiului. După decesul concubinului, părinţii acestuia au ameninţat-o cu evacuarea, lucru concretizat în data de 12.05.2015 când, în lipsa sa, au încuiat uşile de la casă şi i s-a interzis accesul. După ce a apelat la poliţie,  părinţii concubinului i-au permis să locuiască într-o anexă.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 656-574 Cod civil.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri şi a solicitat administrarea probei testimoniale şi a expertizei.

Cererea a fost legal timbrată.

Pârâţii xx au depus întâmpinare la dosar (fila 35), invocând excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, cât şi lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor, solicitând respingerea acţiunii ca inadmisibilă şi neîntemeiată.

Prin precizările depuse la fila 74 dosar, reclamanta a renunţat la capătul de cerere privind dreptul de abitaţie şi a solicitat doar partajarea bunurilor comune mobile în cota indiviză dobândite împreună cu defunctul xx începând cu anul 1993 până la data decesului respectiv l2.02.2015, precum şi contravaloarea anexelor construite împreună şi a îmbunătăţirilor realizate la casă.

Bunurile constau din:

-contravaloarea anexei construită împreună cu fostul concubin compusă din bucătărie, baie, hol în suprafaţă de 36 mp construită în anul 2005;

-contravaloarea anexei tip grajd în suprafaţă de 84 mp construită anul 2005;

-contravaloarea îmbunătăţirilor la casa de locuit compusă din patru camere şi trei holuri, pereţii din interior renovaţi până la chirpici şi construirii cu material izolant şi adeziv, finisaje, parchet, doua sobe din teracotă;

-2 (doua) paturi matrimoniale;

-1 (una) masă tv ;

-2 (doua) noptiere ;

-3 (trei) televizoare marca Samsung, Philips, Telefunken;

-  10 ( zece) perdele şi storuri;

-1 (un) dulap pentru tv ;

-1 (un) birou calculator;

-2 (doua) măsuţe cafea ;

-2 (doua) dulapuri pentru haine;

-1 (una) etajera;

-1 (una) canapea;

- 1  (un) dulap stil;

-1 (una) bucată covor;

-1 (una) bucată frigider marca Whirlpool;

-1 (una) bucată frigider marca Beko;

-1 (una) bucată congelator Arctic;

-4 (patru) lustre;

- o maşina de spălat;

- un autoturism marca Opel Astra F Carava Serie saşiu xx, serie motor: xx cu capacitate cilindrică de 1686 cmc, nr .de înmatriculare xx;

-un autoturism marca Suzuki ;

-suma de 2 500 euro( 11000 lei) aflată în buzunarul fostului concubin sustraşi de părinţii acestuia la momentul decesului;

-2(doua) drujbe marca “Stihl.

De asemenea a invocat un pasiv în sumă de 13.000 lei ce reprezintă cheltuielile de înmormântare şi praznicile după defunctul concubin pe care lea- suportat integral.

Pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna xx a depus precizări la dosar (fila 78), aducând la cunoştinţa instanţei faptul că relaţia reclamantei cu defunctul xx a fost una de notorietate, achitând de-a lungul timpului taxele şi impozitele aferente imobilelor în care au locuit. U.A.T. Comuna xx nu a prezentat un punct de vedere cu privire la admiterea sau respingerea acţiunii.

La termenul de judecată din data de xx 2016 (fila 80 dosar), instanţa a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a U.A.T. Comuna xx, invocată de avocatul pârâţilor xx. Urmare a admiterii excepţiei, pârâta U.A.T. Comuna xx a fost eliminată de pe concept.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a intrat în relaţii de concubinaj cu defunctul fiu al pârâţilor xx încă din anul 1993 iar această stare de fapt a încetat la data decesului concubinului xx la data de 12 februarie 2015.

În această perioadă cei doi concubini au locuit împreună cu pârâţii  care le-au permis să realizeze îmbunătăţiri la casa proprietatea pârâţilor cât şi o anexă construită integral de concubini pe terenul proprietatea pârâţilor.

Din probe rezultă că cei doi concubini au obţinut împreună următoarele bunuri mobile: 1 (un) pat matrimonial în valoare de 875 lei; un televizor în valoare de 336 lei; un birou calculator în valoare de 206 lei; un dulap haine în valoare de 400 lei; o canapea în valoare de 435 lei; o maşină de spălat în valoare de 708 lei; un autoturism marca Suzuki în valoare de 1796 lei.

În ce priveşte regimul juridic aplicabil situaţiei de fapt dedusă judecăţii este de observat că cei doi concubini au intrat într-o uniune liber consimţită încă din anul 1993 şi aceasta a încetat la 12 februarie 2015 şi, pe de altă parte, nu au încheiat vreo convenţie privind regimul juridic al bunurilor dobândite.

Se constată astfel că devin aplicabile prevederile Codului familiei cu raportare la prevederile art. 728-799 din Vechiul cod civil care sunt incidente şi în cazul sistării stării de indiviziune determinate de alte cauze.

Potrivit Codului familiei, regula era că bunurile sunt comune (art. 30 alin. 1), iar excepţia că anumite categorii de bunuri sunt proprii.

Era deci un regim precumpănitor de comunitate în care separaţia de bunuri avea un caracter subsidiar şi limitat.

Din prev. art. 30 alin. 2 din Codul familiei rezultă că regimul comunităţii legale se aplică în temeiul legii ca efect al căsătoriei şi are drept trăsături: legalitatea, onestitatea, obligativitatea şi incompatibilitatea cu vreun regim matrimonial, convenţional şi imposibil de modificat sau de înlocuit.

Deci susţinerile reclamantei că bunurile dobândite în perioada de concubinaj ar fi comune nu pot fi reţinute de instanţă deoarece nu intră în sfera comunităţii legale, întrucât, neexistând căsătoria nu există regim matrimonial şi deci nici regimul comunităţii legale nu-şi găseşte aplicarea.

Deci prezumţia simplă de comunitate (ca la soţi) nu operează în cauză şi ca atare reglementarea statului legal al bunurilor agonisite în perioada de concubinaj se regăseşte în dreptul comun, respectiv  vechiul Cod civil (art. 728-799).

Din aceste prevederi rezultă că suntem în cazul unor proprietăţi pe cote părţi în măsura în care este probată realitatea unei asemenea proprietăţi şi sub condiţia esenţială ca fiecare concubin să fi contribuit la dobândirea bunurilor. De asemenea, este necesară proba proprietăţii indivize pentru fiecare bun în parte şi nu în raport cu totalitatea bunurilor din masa de împărţit.

În cauză nu s-a solicitat dezbaterea succesiunii căreia i-ar fi aplicabile prevederile noului Cod civil.

În raport de cele reţinute instanţa constată că reclamanta are un drept de creanţă cu privire la îmbunătăţirile aduse casei pârâţilor cât şi la acea anexă construită cu fostul concubin.

Cu privire la aceste construcţii s-a efectuat o expertiză de specialitate din care rezultă că anexa 1 (baie, bucătărie) este în valoare de 78.260 lei, anexa 2 (grajd, magazie) în valoare de 31.648 lei iar îmbunătăţirile la casă în valoare de 13.661 lei.

Referitor la restul bunurilor mobile pe care reclamanta pretinde că le-ar fi obţinut împreună cu concubinul instanţa reţine că existenţa acestora nu a fost dovedită prin probatoriul administrat.

Reclamanta a mai solicitat ca pârâţii să fie obligaţi să-i restituie suma de 2.500 euro sustrase din buzunarul fiului său pe data instalării sfârşitului.

Acest punct de vedere nu poate fi admis deoarece banii aflaţi asupra concubinului reclamantei, fiind în posesia acestuia, creează prezumţia de bun propriu în lipsa unor dovezi contrare.

În ce priveşte cheltuielile de înmormântare, instanţa constată că cererea este neîntemeiată deoarece acelaşi probatoriu nu face dovada că reclamanta ar fi suportat aceste cheltuieli.

Văzând că acţiunea a fost legal timbrată şi că cererea cu privire la cheltuielile de judecată este întemeiată din partea ambelor părţi şi că acestea urmează a fi compensate.

 Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta xx, CNP: xx, cu domiciliul în com. xx, jud. Botoşani, în contradictoriu cu pârâţii xx, CNP: xx, şi xx, CNP: xx, ambii cu domiciliul în com. xx, jud. Botoşani.

Constată că reclamanta a dobândit împreună cu defunctul xx, fiul părţilor, în cotă egală de 1/2, următoarele bunuri mobile: 1 (un) pat matrimonial în valoare de 875 lei; un televizor în valoare de 336 lei; un birou calculator în valoare de 206 lei; un dulap haine în valoare de 400 lei; o canapea în valoare de 435 lei; o maşină de spălat în valoare de 708 lei; un autoturism marca Suzuki în valoare de 1796 lei, cât şi un drept de creanţă, în aceiaşi cotă, asupra următoarelor imobile proprietatea pârâţilor: anexa 1 (baie-bucătărie) în valoare de 78.260 lei; anexa 2 (grajd-magazie) în valoare de 31.648 lei; îmbunătăţiri la casă în valoare de 13.661 lei.

Atribuie bunurile mobile pârâţilor şi-i obligă pe aceştia a plăti reclamantei suma de 64.162 lei reprezentând cota sa indiviză de 1/2 cu titlu de creanţă.

Obligă reclamanta a plăti pârâţilor 500 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, xx 2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Domenii speta