Ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă 8178 din 01.10.2008


JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCURESTI–SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 8178/01.10.2008

INSTANTA CONSTITUITA din:

 PRESEDINTE: CRISTIAN MIHAI COJOCARU

GREFIER: AMELIA MONALISA NASTASIE

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile având ca obiect iesire din indiviziune, privind pe reclamantul G.C.G. în contradictoriu cu pârâtii Municipiul Bucuresti prin Primar General si S.C. Foisor S.A.

 La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul, prin aparator, lipsind pârâtii.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei de judecata împrejurarea ca s-a depus, prin Serviciul Registratura, o cerere de interventie în interes propriu si în interesul pârâtilor de catre numita B.A..

Numita S.M. depune, în sedinta publica, o procura speciala data de numita B.A. si arata ca aceasta locuieste în imobil de 50 de ani si a formulat prezenta cerere de interventie pentru a nu fi data afara din imobli.

Avocatul reclamantului arata, la rândul sau, ca reclamantul nu intentioneaza sa o dea afara pe batrâna, ba mai mult acesta este cel care îi achita gazele si curentul electric.

Având cuvântul asupra admisibilitatii în principiu a cererii de interventie, avocatul reclamantului se opune admiterii acestei cereri.

Instanta de judecata, în privinta cererii de interventie în interes propriu formulata de numita B.A. urmeaza a o respinge ca inadmisibila, având în vedere obiectul prezentului litigiu – partaj judiciar – si faptul ca prezumtiva intervenienta nu are calitatea de coproprietar, precum si fata de împrejurarea ca aceasta nu reclama nicio pretentie proprie;  în privinta celei de-a doua cereri de interventie, în interesul pârâtelor, urmeaza a o respinge ca inadmisibila, câta vreme pozitia pârâtilor a fost de admitere a cererii si de iesire din indiviziune, persoana care doreste sa intervina în proces nesustinând aceasta pozitie.

Avocatul reclamantului solicita emiterea unei adrese catre SC FOISOR SA pentru a ne comunica stadiul de solutionare al cererii depuse de B.A. prin care aceasta solicita cumpararea imobilului pe care îl locuieste, în baza legii 112/1995.

Instanta de judecata urmeaza a respinge aceasta solicitare, SC Foisor SA comunicând deja relatiile care se solicita.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta de judecata acorda cuvântul asupra fondului.

Reprezentantul conventional al reclamantului solicita admiterea cererii de chemare în judecata astfel cum a fost formulata, respectiv iesirea din indiviziune asupra imobilului în litigiu.Din probele administrate rezulta ca exista o singura unitate locativa, însa la momentul acesta exista 2 unitati locative fortate, solicitând atribuirea în deplina proprietate si linistita posesie a imobilul cu obligarea reclamantului la plata unei sulte catre stat.Mai arata acelasi reprezentant conventional ca reclamantul nu intentioneaza sa o dea afara pe d-na B. din locuinta.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei  civile  de fata retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 2 Bucuresti la data de 19.03.2008, sub nr. 3380/300/2008, reclamantul  G.C.G. a chemat în judecata pe pârâtii MUNICIPIUL BUCURESTI prin PRIMAR GENERAL si SC FOISOR SA,  solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta  sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la imobilul constructie situat în Bucuresti, str. S.L. nr. 9, parter, sector 2  în sensul de a-i fi atribuit în natura în deplina proprietate si posesie, cu obligarea sa la plata unei sulte corespunzatoare catre stat.

În motivare reclamantul a aratat ca prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 92/14.02.2007 a cumparat de la S.C.I. si S.F.G. cota indiviza de 72,35% din imobil si 72,36% din dreptul de coproprietate asupra partilor,  dotarilor si utilitatilor comune ale imobilului care prin natura si destinatia lor sunt în folosinta perpetua si fortata a tuturor proprietarilor. Vînzatorii au dobândit dreptul de proprietate la rândul lor prin cumparare de la SC FOISOR SA în calitate de reprezentant al Primariei Municipiului Bucuresti. Ulterior, prin contractul de vânzare cumparare  nr. 5026/4.12.2007 anexa 2 reclamantul a achizitionat 71,93% din pivnita comuna a imobilului. Întrucât casa avea nevoie de reparatii  pentru a creste gradul de  asigurare seismica a început demersurile legale  pentru obtinerea autorozatiilor necesare. În urma expertizei tehnice efectuate a rezultat necesitatea ca lucrarile de reparatii structurale si de consolidare sa fie executate pe întreaga constructie, reclamantul aratându-se de acord sa suporte singur toate cheltuielile necesare.

A mai sustinut reclamantul ca în imobil utilitatile sunt comune, atât instalatia de gaze cât si instalatia de apa fiind unice, existând pe numele sau un singur contract si un singur contor.

 În drept s-au invocat disp. art. 480 si urm, art. 728 si urm. C.civ, art. 673/1 si urm. Cpc.

În sustinere s-au depus urmatoarele înscrisuri în copii certificate: contractul de vânzare cumparare nr. 1297/18.12.1996, contractul de vânzare cumparare  cu garantie imobiliara autentificat sub nr. 92/14.02.2007 la BNP Carmen Dima, contract de vânzare cumparare 5026/4.12.2007, contractul de furnizare a gazelor naturale 3001921009/20.07.2007, raport de expertiza tehnica imobil întocmit de MIRO GRUP.

Pârâtii nu au depus întâmpinare, însa la primul termen de judecata reprezentantele acestora s-au aratat de acord cu admiterea cererii de partaj în modalitatea propusa de reclamant.

La 23.09.2008 numita B.A.  a formulat cerere de interventie în interes propriu precum si în interesul Primariei Municipiului Bucuresti  si al SC FOISOR SA în baza art. 49  Cpc,  solicitând în esenta respingerea cererii reclamantului, pe considerentul ca imobilul este deja partajat, fiind împartit în doua apartamente distincte.

Instanta a considerat inadmisibila cererea de interventie, respingând-o în consecinta pentru motivele redate în practicaua prezentei hotatâri.

În cauza a fost încuviintata reclamantului proba cu înscrisuri si proba cu expertiza tehnica imobiliara; raportul de expertiza întocmit de expertul tehnic Nastase Elena a fost depus la dosar la 30.05.2008, fiind ulterior completat la 26.08.2008, în urma solicitarii instantei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta constata ca cererea reclamantului este neîntemeiata si va fi respinsa în consecinta, în raport de urmatoarele considerente:

În fapt, prin contractul de vânzare-cumparare nr. 1297/18.12.1996 încheiat între Primaria Municipiului Bucuresti, prin mandatar S.C. FOISOR S.A., pe de o parte si S.C.I. si S.F.G.,, pe de o parte, cei din urma au dobândit în temeiul legii 112/1995  dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 1 situat la parterul imobilului situat în Bucuresti, str. P.L. nr.9, sector 2, compus din 4 camere si dependinte, în suprafata utila de 101,83 mp, reprezentând o cota de 72,36% din imobil; odata cu locuinta au dobândit acestia si cota indiviza de 72,36% din partile de folosinta comuna ale imobilului si 132,38 mp teren situat sub constructie. Locuinta era folosita de cumparatori în baza contractului de închiriere nr. 386/13.09.1994.

Ulterior, locuinta mentionata împreuna cu dreptul de folosinta al partilor comune si dreptul de proprietate asupra terenului de sub constructie a fost înstrainata reclamantului din prezenta cauza, G.C.G., prin contractul de vânzare-cumparare cu garantie ipotecara autentificat sub nr. 92/14.02.2007 de BNP Carmen Dima.

Prin contractul de vânzare cumparare nr. 5026/04.12.2007 reclamantul a cumparat de la Primaria Mun. Bucuresti, prin S.C. FOISOR S.A., si cota indiviza de 71,93% din pivnita imobilului, reprezentând o suprafata utila de 31,58 mp.

În acelasi imobil se mai afla o unitate locativa - apartament compus din 2 camere si dependinte,  ramasa în proprietatea Primariei Municipiului Bucuresti, aflata în folosinta numitei B.A. conform contractului de închiriere nr. 1300016L/1999, prelungit în temeiul OUG 40/1999 si OUG 8/2004, pâna în 08.04.2009. Titulara dreptului de folosinta a depus la rândul sau cerere de cumparare a spatiului locativ, în temeiul lg. 112/1995, cerere aflata în curs de solutionare.

În raport de aceasta situatie de fapt, instanta a constatat ca cererea reclamantului de partajare a imobilului este neîntemeiata si a respins-o, motivul esential fiind lipsa unei stari de indiviziune sau coproprietate asupra imobilului constructie, situatie premisa pentru admisibilitatea si temeinicia unei cereri de partaj judiciar.

Dupa cum rezulta din datele spetei, fiecare dintre partile litigante, reclamantul si unitatea administrativ teritoriala Municipiul Bucuresti, detin câte un drept de proprietate exclusiva asupra unei parti determinate din bunul respectiv, privit în materialitatea sa, respectiv câte un apartament compus din camere de locuit si dependinte proprii, dotate cu cai de acces separate. Împrejurarea ca în titlul de proprietate al reclamantului se mentioneaza ca apartamentul sau constituie o cota de 72,36% din imobilul constructie, nu echivaleaza cu existenta unei coproprietati asupra imobilului.

Singurele parti din constructie aflate în coproprietate sunt cele de folosinta comuna (zidurile si spatiile comune), însa regimul acestora este unul diferit, în privinta lor titularii drepturilor locative având un drept de coproprietate fortata si perpetua. Aceasta modalitate a coproprietatii se mentine independent de vointa copartasilor si este determinata de destinatia bunului respectiv. Bunurile si spatiile asupra carora exista coproprietatea fortata si perpetua sunt accesorii fata de celelalte, care sunt bunuri principale si care sunt în proprietatea exclusiva a fiecarui proprietar.

Nici sustinerile reclamantului, confirmate de raportul de expertiza tehnica, în sensul ca imobilul mentionat ar fi constituit o singura unitate locativa, nu pot conduce la ignorarea dispozitiilor legale din materia partajului, care impun în mod necesar existenta unei coproprietati pe cote parti, temporare. Lipsite de relevanta din acest punct de vedere sunt si sustinerile legate de necesitatea consolidarii întregii constructii, reclamantul având la îndemâna alte cai procedurale pentru a efectua aceste lucrari sau a-si recupera valoarea platita pentru lucrarile efectuate asupra întregului imobil.

Domenii speta