Partaj

Sentinţă civilă 561 din 10.02.2009


Sentinţa civilă nr.561

Şedinţa publică din 20 februarie 2009 

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 27.06.2008 şi înregistrată sub nr...../327/2008, reclamanta - pârâtă ........., domiciliată în ............. a chemat în judecată pe pârâtul - reclamant ........., domiciliat în .............., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajul bunului comun, constând într-o garsonieră situată în ............

În motivare reclamanta - pârâtă a arătat s-a căsătorit cu pârâtul - reclamant la data de 26.07.2002, căsătorie ce a fost desfăcută prin divorţ prin sentinţa civilă nr.78/15.01.2008 a Judecătoriei Tulcea. În timpul căsătoriei părţile, au cumpărat o garsonieră, în cote de 50%  fiecare, preţul imobilului fiind de 9000 lei, preţ ce a fost achitat astfel: 4.200 lei, formată din suma de 700 lei, bani strânşi de părţi şi 3.500 lei împrumut contractat pe numele pârâtului - reclamant, iar diferenţa de 4.800 lei, cu credit CEC pe numele reclamantei - pârâte, achitat în timpul căsătoriei până la concurenţa sumei de 1.520,12 lei.

În dovedirea acţiunii reclamanta - pârâtă a depus la dosar înscrisuri (filele 6-17).

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 20 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,50 lei.

În drept au fost invocate disp. art.36 din Codul Fam. şi disp. din Cod proc. civ. privind împărţeala judiciară.

În probaţiune, reclamanta - pârâtă a solicitat şi instanţa a încuviinţat proba cu interogatoriul pârâtului - reclamant, probă ce a fost administrată la termenul din 04.12.2008, răspunsurile pârâtului fiind consemnate la filele 194-195 din dosar şi a probei testimoniale cu martorii ...... şi ........., declaraţiile acestora fiind ataşate în dosar la filele 204 şi 206.

Pârâtul - reclamant ............., a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, solicitând să se dispună partajul bunului comun, constând într-o garsonieră, cu reţinerea unei cote de 1/2 pentru fiecare dintre părţi.

În motivarea cererii reconvenţionale, pârâtul - reclamant a arătat că preţul imobilului - garsonieră a fost achitat apelând la obţinerea unor credite, 3 dintre acestea fiind făcute pe numele său, iar cel de-al 4, pe numele reclamantei - pârâte. A mai arătat pârâtul - reclamant că pe toată perioada căsătoriei, a avut un loc de muncă care i-a permis să achite ratele şi cheltuielile gospodăreşti, iar din data de 15.04.2005 reclamanta - pârâtă nu a mai achitat nici o rată, fiind plecată în străinătate.

În probaţiune, pârâtul - reclamant a depus fotocopii de pe mai multe ordine de încasare şi chitanţe(filele 30-170) şi a propus proba cu interogatoriul reclamantei - pârâte şi cu martorii ...... şi ..........

La termenul din data de 4.12.2008 instanţa a procedat la luarea interogatoriului reclamantei - pârâte(filele 190-191) precum şi la audierea martorului ..... La termenul din data de 06.01.2009 apărătorul pârâtului - reclamant a renunţat la audierea celui de-al doilea martor încuviinţat.

Cererea reconvenţională a fost legal timbrată cu taxă de timbru în sumă de 10 lei şi timbru judiciar.

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică imobiliară, la cererea ambelor părţi, de către expert ............, desemnat prin tragere la sorţi, expertiza având ca obiective identificarea imobilului - garsonieră, stabilirea valorii de circulaţie şi stabilirea sultelor.

La termenul de judecată din data de 17 februarie 2009, părţile au învederat instanţei că au încheiat o tranzacţie, în vederea stingerii litigiului dintre ei, aceasta reprezintă voinţa lor.

Pârâtul - reclamant prezent în faţa instanţei a precizat că tranzacţia depusă reprezintă voinţa părţilor.

Instanţa în baza art.271 Cod procedură civilă, va lua act de tranzacţia părţilor, pe care o va valida în întregime, cu următorul conţinut:

" TRANZACŢIE

Încheiată azi 17 februarie 2009 de către noi, părţile

- .............., domiciliată în .................., în calitate de reclamantă - pârâtă şi

- ..........., domiciliat în ............, în calitate de pârât - reclamant.........

în vederea stingerii litigiului ce face obiectul dosarului nr...../327/2008 al Judecătoriei Tulcea, referitor la partajarea bunurilor comune ce fac obiectul prezentului dosar, am încheiat următoarea tranzacţie:

Eu, ..........., primesc în deplină posesie şi proprietate imobilul din ............., având numărul cadastral 672/1;3;304 intabulat în cartea funciară sub nr.2633/N, format dintr-o cameră şi dependinţe..............................

Eu, pârâtul - reclamant ........, arăt că sunt de acord ca reclamanta - pârâtă ....... să ia în deplină posesie şi proprietate bunul imobil susmenţionat...............................................................

Eu, ....... am predat numitului ........ suma de 25.000 lei (douăzeci şi cinci mii lei) reprezentând sultă (contravaloarea a 1/2 din imobil)...............

Eu, pârâtul - reclamant .......... declar că am primit suma de 25.000 lei (douăzeci şi cinci mii lei) reprezentând sultă..............................

Părţile sunt mulţumite de partajarea mai sus arătată, confirmând că prin această tranzacţie înţeleg să stingă total litigiul cu privire la împărţeala bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, nemai având alte pretenţii reciproce......

Rugăm instanţa ca în temeiul art.271-273 Cod procedură civilă să pronunţe o hotărâre care să consfinţească învoiala noastră.....................

Am întocmit prezenta, care cuprinde o pagină, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru instanţă..............................

.............

.............

Urmează semnăturile."