Partaj judiciar

Sentinţă civilă 3572 din 23.04.2010


Dosar nr. 8710/280/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 3572

Şedinţa publică de la 23 Aprilie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE F. M.

Grefier S. B.

 Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta P. V. şi pe pârâtul P. M., având ca obiect - partaj judiciar.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: reclamanta P. V., personal şi asistat de avocat L. T. şi pârâtul personal şi asistat de avocat P. M.

 Procedura legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

 Instanţa acordă cuvântul asupra completării raportului de expertiză efectuat în cauză de expert I. G.

 Părţile, prin apărători, având pe rând cuvântul, învederează instanţei că nu a obiecţiuni de formulat.

Pârâtul, prin apărător, având cuvântul, învederează instanţei că suprafaţa de 1300 mp teren intravilan a fost vândură de autorul părţilor, astfel că se impune scoatere de la masa de partaj a acestei suprafeţe, solicitând audierea în cauză, în calitate de martor, a persoanei care a cumpărat acest teren.

 Reclamanta prin apărător precizează că are cunoştinţă de aspectul invocat, însă solicită ca instanţa să-i atribuie acesteia lotul în care se află suprafaţa de teren.

 In ceea ce priveşte cererea apărătorului pârâtului de scoatere de la masa partajabilă a suprafeţei de 1.300 mp teren intravilan, instanţa va respinge cererea motivat de faptul că acest aspect nu a fost invocat înainte de pronunţarea încheierii prevăzută de art.673 ind.5 Cod procedură civilă.

 Apărătorul pârâtului solicită efectuarea unei noi expertize care să evalueze corect terenurile aflate în masa partajabilă.

 Apărătoarea reclamantei se opune cererii de efectuare a unei noi expertize care evalueze din nou terenurile, întrucât instanţa s-a mai pronunţat asupra cereri la termenul anterior.

 Referitor la cererea apărătorului pârâtului de efectuare a unei noi expertize pentru evaluarea terenurilor reţinute la masa de partaj, instanţa respinge solicitarea,  întrucât pe această s-a cerere s-a pronunţat la termenul anterior, iar expertul a precizat criteriile avute în vedere la evaluare şi acordă cuvântul pe fond.

 Reclamanta prin apărător, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii, să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor, omologând raportul de expertiză întocmit de expert I G în varianta A din completare, cu cheltuieli de judecată.

 Pârâtul, prin apărător, având cuvântul, solicită ieşirea din indiviziune a părţilor în modalitatea precizată prin întâmpinare, nefiind de acord cu niciuna dintre cele două variante întocmite de către expert, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată sub nr.8710/280/2008 reclamanta P V în contradictoriu cu pârâtul P M a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună ieşirea din indiviziune asupra următoarelor bunuri:

- apartament situat în Piteşti, B-dul P, bl, sc., et., jud. Argeş:

- suprafaţa de 43.700 mp teren situat în S, jud. O, format din: 37.200 mp teren arabil extravilan, tarla 261/2, parcela 7; 5.000 mp teren păduri extravilan, tarla 232, parcela 3; 1.300 mp teren arabil intravilan, tarla 33, parcela 10; 200 mp teren vii intravilan, tarla 33, parcela 11, toate situate în sat C, jud. O;

- bunuri mobile: un nr. de 875 acţiuni nominative deţinute la S.C. R S.A. 

În motivarea acţiunii a arătat că la data de 25.11.1997 a decedat P I, cu ultimul domiciliu în Piteşti, jud. Argeş, masa succesorală compunându-se din bunurile enumerate în certificatul de moştenitor nr.37/2002 - B.N.P. Pîrvu Emilia, moştenitori legali fiind părţile din prezenta cauză în calitate de fii şi P F, în calitate de soţie supravieţuitoare.

Mai arată că la data de 16.09.2005 a decedat şi P F, cu ultimul domiciliu în Piteşti, jud. Argeş, masa succesorală compunându-se din bunurile enumerate în certificatul de moştenitor nr.90/2006 - B.N.P. Burcea Marin, moştenitori legali fiind părţile din prezenta cauză în calitate de fii.

Solicită instanţei să dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor rămase de pe urma defuncţilor lor părinţi, conform cotelor legale şi să ia act de faptul că în timpul vieţii, defuncta lor mamă a vândut reclamantei cota de 5/8 din apartamentul situat în Piteşti, B-dul P, bl., sc., et., jud. Argeş

În drept, şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art. 728 Cod civ., art.673 ind.1 şi urm. Cod proc. civ.

A anexat cererii: certificat de moştenitor nr.90/16.08.2006 (fila 7), certificat de moştenitor nr.37/22.03.2002 (filele 8-9), contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2077/10.04.2002 (filele 10-11), declaraţie (fila 12), certificat de atestare fiscală (filele 13-14).

La data de 23.10.2008, pârâtul, legal citat a depus întâmpinare (fila 17) prin care a solicitat atribuirea apartamentului către reclamantă, cu obligarea acesteia la plata unei sulte determinate în urma efectuării expertizei şi să dispună ieşirea din indiviziune asupra terenului în suprafaţă de 43.700 mp situat în sat C, oraş S, jud. O şi asupra unui nr. de 875 acţiuni nominative deţinute la S.C. R S.A.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi interogatoriu (fila 28).

La data de 06.03.2009 reclamanta a depus la dosar înscrisurile de la filele 30-64.

Faţă de cele prezentate instanţa contată şi reţine următoarele:

La data de 25.11.1997 a decedat P I, cu ultimul domiciliu în Piteşti, jud. Argeş, iar la data de 16.09.2005 a decedat P F, cu ultimul domiciliu în Piteşti, jud. Argeş.

Situaţia de fapt expusă se probează cu înscrisurile depuse la filele 31 şi 32 din dosar.

Din înscrisurile depuse la filele 33-34 din dosar rezultă că reclamata este fiica defuncţilor, iar din înscrisurile de la filele 7-9 din dosar rezultă că pârâtul este fiul defuncţilor.

Din înscrisurile depuse la filele 7-9 din dosar, coroborat cu contractul de vânzare-cumpărare nr.21765/11.03.1992 (fila 35), titlul de proprietate nr.7932/30/02.11.1993 (fila 37), certificatul de acţionar nr.25465 (fila 38) rezultă că defuncţii au dobândit în timpul vieţii următoarele bunuri:

- apartament cu nr.7, situat în Piteşti, str. P, bl., sc., et., jud. Argeş;

- terenurile menţionate în titlul de proprietate nr.7932/30/02.11.1993, situate în sat C, oraş S, jud. O, astfel: 37.200 mp teren arabil extravilan, tarla 261/2, parcela 7, cu următoarele vecinătăţi: N - P M, E- De 3153, S - P N, V- De 3000; 5.000 mp teren păduri extravilan, tarla 232, parcela 3, cu următoarele vecinătăţi: N- B P., E- hotar M; S- P M, V- De 2563; 1.300 mp teren arabil intravilan, tarla 33, parcela 10, cu următoarele vecinătăţi: N- B H, E- V, S- PM, V- O M; 200 mp teren vii tarla 33, parcela 11, cu următoarele vecinătăţi: N- BH, E- A 10, S- P M, V- A 10.

- un nr. de 875 acţiuni nominative la S.C. R S.A., conform certificatului de acţionar nr.25465.

Instanţa constată că din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2077/10.04.2002 (filele 10-11) reiese că în timpul vieţii P F a înstrăinat reclamantei din prezenta cauză - P V – cota de 5/8 din apartamentul nr.7, situat în Piteşti, B-dul P, bl., sc., jud. Argeş, în baza contractului de vânzare - cumpărare nr.21765/11.03.1992 şi a certificatului de moştenitor nr.37/22.03.2002, cotele ce revin moştenitorilor în urma acestei vânzări fiind de: cota  de 13/16 reclamanta ( 3/8/1/2+5/8) şi cota de 3/16 pârâtul (3/8/1/2).

Din certificatele de moştenitor nr.37/22.03.2002 (filele 8-9) şi nr.90/16.08.2006 (fila 7) reiese că moştenitori, coroborat cu răspunsurile la interogatoriu rezultă că atât reclamanta cât şi pârâtul au acceptat succesiunile defuncţilor lor părinţi.

Având în vedere considerentele expuse, prin încheierea de şedinţă din 13.06.2009, instanţa în temeiul disp. art.673 ind.5 Cod proc. civ., a admis în principiu acţiunea, a contatat deschisă succesiunea defunctului P I, decedat la data de 25.11.1997 cu ultimul domiciliu în Piteşti, jud. Argeş, a constatat deschisă succesiunea defunctei P F, decedată la data de 16.09.2005 cu ultimul domiciliu în Piteşti, jud. Argeş.

A constatat că masa succesorală a defuncţilor se compune din:

- apartament cu nr.7, situat în Piteşti, str. B-dul P, bl., sc., et., jud. Argeş;

- terenurile menţionate în titlul de proprietate nr.7932/30/02.11.1993, situate în sat C, oraş S, jud. O, astfel: 37.200 mp teren arabil extravilan, tarla 261/2, parcela 7, cu următoarele vecinătăţi: N - P M, E- De 3153, S - P N, V- De 3000; 5.000 mp teren păduri extravilan, tarla 232, parcela 3, cu următoarele vecinătăţi: N- B P., E- h M; S- P M, V- De 2563; 1.300 mp teren arabil intravilan, tarla 33, parcela 10, cu următoarele vecinătăţi: N- B H, E- Vhll, S- P M, V- O M; 200 mp teren vii tarla 33, parcela 11, cu următoarele vecinătăţi: N- B H, E- A 10, S- P M, V- A 10;

- un nr. de 875 acţiuni nominative la S.C. R S.A., conform certificatului de acţionar nr.25465.

A constatat că moştenitori cu vocaţie succesorală concretă la succesiunea defuncţilor sunt:

- P V, în calitate de fiică, descendent de gradul 1, cu o cotă de ? din: terenurile menţionate în titlul de proprietate nr.7932/30/02.11.1993, situate în sat C, oraş S, jud. O; cota de ? dintr-un nr. de 875 acţiuni nominative la S.C. R S.A., conform certificatului de acţionar nr.25465, şi cu o cotă de 13/16 din apartamentul nr.7, situat în Piteşti, B-dul P, bl., sc., jud. Argeş;

- P M, în calitate de fiu, descendent de gradul 1, cu o cotă de ? din terenurile menţionate în titlul de proprietate nr.7932/30/02.11.1993, situate în sat C, oraş S, jud. O; cota de ? dintr-un nr. de 875 acţiuni nominative la S.C. R S.A., conform certificatului de acţionar nr.25465, şi cu o cotă de 3/16 din apartamentul nr.7, situat în Piteşti, B-dul Pr, bl., sc., jud. Argeş.

În cauză s-au desemnat experţi pentru identificare, evaluare şi lotizare bunuri.

S-au depus rapoartele de expertiză (filele 94-97, 104-114, 121, 126, 132-135).

 Potrivit art.741 alin.1 Cod civ., ,,la formarea şi compunerea părţilor, trebuie să se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeaşi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natură şi valoare”.

 Principiul care domină partajul judiciar este asigurarea egalităţii copărtaşilor, proporţional cu cotele ce li se cuvin prin împărţeala în natură, fără fărâmiţarea imobilelor.

 După cum rezultă din textul art.673 ind.9 Cod proc. civ., criteriile legale care trebuie să la aplice instanţa, deşi nu sunt limitative, au o ordine de importanţă, primul fiind criteriul cotei majoritare.

 În speţă, pentru părţi s-au reţinut cote diferite, astfel cum rezultă din încheierea de admitere în principiu.

 Un alt criteriu ce va fi avut în vedere de instanţă este cel al posesiei, din probele administrate în cauză reieşind că în ceea ce priveşte apartamentul solicitat a fi partajat reclamanta deţine o cotă mai mare.

 Totodată un alt criteriu pe care instanţa-l va avea în vedere va fi cel al evitării pe cât posibil a plăţii sultelor.

 Având în vedere criteriile prezentate instanţa apreciază că varianta A din completarea la raportul de expertiză efectuat de expert I G (fila 132), cu schiţele anexă (filele 134-135) satisface pe deplin criteriile menţionate.

 Faţă de considerentele expuse, instanţa va admite acţiunea şi va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor conform variantei A din completarea la raportul de expertiză efectuat de expert I G (fila 132), cu schiţele anexă (filele 134-135), astfel:

Lotul 1- se va atribui reclamantei P V  şi va cuprinde :

- apartamentul nr.7, situat în Piteşti, str. B-dul P, bl., sc., at., jud. Argeş = 153.000 lei; teren intravilan, 1500 mp = 6.375 lei, înscris în TP nr.7932/30, în tarlaua 33, parcela 10,11 cu vecinii: N- B H;  E- M M; S- P M şi V- O M; pădure 2.130 mp = 1.704 lei, din Tp nr.7932/30, din tarlaua 232, parcela 3 ( 5000 mp), cu vecinii: N- B P, E- hotar M, S- P M şi V- De 2563.

 Total valoare = 161.079 lei ;

 - ? din 875 acţiuni la SC R, conform certificatului de acţionar nr.25465, la SC R.

 Lotul 2- se va atribui pârâtului P M şi va cuprinde:

 - teren extravilan 3,72 ha = 63.240 lei, din Tp.nr.7932/30 în tarlaua 261/2, parcela 7, cu vecinii: N- P M; E- De 3153; S- P N şi V- De 3000;

 - pădure, 2.870 mp. = 2.296 lei, din cei 5000 mp din tarlaua 232, parcela 3, cu vecinii : N- P V; E- Hotar M; S- PMşi V- De 2563.

 Total valoare = 65.536 lei;

 - ? din 875 acţiuni nominative specificate în Certificatul de acţionar nr.25465, la SC R.

 În temeiul disp. art.276 Cod proc. civ. instanţa va compensa cheltuielile de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite acţiunea formulată de reclamanta Pielaru Viorica, domiciliată în Piteşti, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.4, bl.B.24 a, sc.B, ap.17, judeţul Argeş, împotriva pârâtului  Pielaru Marinel, domiciliat în Mun. Slatina, str. Textilistului, nr.4, bl.G.2, sc.B, ap.10, judeţul Olt.

 Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor conform variantei A din completarea la raportul de expertiză efectuat de expert Ionescu Gabriela (fila 132), cu schiţele anexă (filele 134-135), după cum urmează :

 Lotul 1- se atribuie reclamantei PV  şi cuprinde :

- apartamentul nr.7, situat în Piteşti, str. B-dul P, bl., sc., at., jud. Argeş = 153.000 lei; teren intravilan, 1500 mp = 6.375 lei, înscris în TP nr.7932/30, în tarlaua 33, parcela 10,11 cu vecinii: N- B H;  E- M M; S- P M şi V- O M; pădure 2.130 mp = 1.704 lei, din Tp nr.7932/30, din tarlaua 232, parcela 3 ( 5000 mp), cu vecinii: N- B P, E- hotar M, S- P M şi V- De 2563.

 Total valoare = 161.079 lei ;

 - ? din 875 acţiuni la SC Rolast, conform certificatului de acţionar nr.25465, la SC R.

 Lotul 2- se atribuie pârâtului P M şi cuprinde:

 - teren extravilan 3,72 ha = 63.240 lei, din Tp.nr.7932/30 în tarlaua 261/2, parcela 7, cu vecinii: N- P M; E- De 3153; S- P N şi V- De 3000;

 - pădure, 2.870 mp. = 2.296 lei, din cei 5000 mp din tarlaua 232, parcela 3, cu vecinii : N- PV; E- Hotar M; S- PM şi V- De 2563.

 Total valoare = 65.536 lei;

 - ? din 875 acţiuni nominative specificate în Certificatul de acţionar nr.25465, la SC R.

 Compensează cheltuielile de judecată.

 Cu drept de  apel în termen de  15 zile de la comunicare.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.04.2010.

Preşedinte,

F M Grefier,

S B ?