Plângere contravenţională, protecţia consumatorilor

Sentinţă civilă 146 din 20.09.2018


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui la data de 26.02.2018 sub nr. ..., petenta D.C ÎNCĂLŢĂMINTE SRL a solicitat, în contradictoriu cu intimatele AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR cu sediul în sector 1, Bucureşti, AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR REGIUNEA NORD EST IAŞI,  COMISARIATUL JUDEŢEAN  PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR-VASLUI, anularea procesului-verbal de contravenţie seria ANPC nr. …/…, anularea sancţiunii complementare şi exonerarea de la plata amenzii în cuantum de 2000 lei.

Petenta  arătă că la data de 30.01.2018 a fost sancționată contravențional de către intimată pe motiv că la data şi ora controlului efectuat( 22.01.2018, orele 11.00), s-a constat că petenta ar fi comercializat produse (şosete, articole de încălţăminte, poşete) cu preţ redus, fără a informa consumatorii asupra tipului de reducere practicat( lichidare ,soldare, vânzare promoţională, etc), iar la standul la care se vindeau şosetele, produsele aveau afişat numai simbolul % fără alte informaţii. Raportat la această situaţie de fapt a reţinut agentul constatator că petenta ar fi încălcat dispoziţiile art. 18 din OG 21/1992. Petenta arată totodată că acest proces-verbal este netemeinic şi nelegal.

În motivare, petenta arată că art. 18 din OG21/1992 reţinut de agentul constatator ca fiind încălcat prin fapta subscrisei- „consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională. În conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Aşadar, menţionează petenta, textul de lege invocat se referă la  caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, în timp ce agentul constatator a constatat o pretinsă lipsă de informare cu privire la tipul de reducere practicat, fără a reţine că petenta nu ar fi afişat preţul produselor.  Prin urmare arată petenta că, pretinsa faptă contravenţională aşa cum a fost ea reţinută de către agentul constatator, nu se încadrează în ipoteza normei legale pretins a fi încălcată, motiv pentru care apreciază că agentul constatator a făcut o greşită încadrare juridică a faptei, ceea ce duce la anularea procesului-verbal de contravenţie atacat. Pe de altă parte fapte este descrisă incomplet, având în vedere că agentul constatator nu a indicat în mod corect care sunt caracteristicile esenţiale ale produselor care nu ar fi fost aduse la cunoştinţă consumatorilor.

În concluzie, petenta arată că încadrarea juridică greşită a faptei echivalează cu lipsa indicării temeiului juridic, iar insuficienta descriere a faptei echivalează practic, cu lipsa descrierii faptei, fiind astfel încălcate dispoziţiile imperative ale art. 16 alin.1 din O.G.  2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Se solicită prezentarea probelor de către intimat, in dovedirea faptelor reținute în sarcina sa.

În drept, petenta a invocat dispoziţiile art. 16, 17, 31, 32 din OG  2/2001.

În dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi s-a depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul procesul-verbal de contravenţie, (f. 6) și s-a solicitat ca organul constatator să depună documentația ce a stat la baza încheierii procesului verbal de contravenție.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei conform art. 36 din O.G. 2/2001 coroborat cu art. 19 din O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

La data de 05.04.2018, intimatul Comisariatul Regional PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR REGIUNEA NORD EST IAŞI, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale, ca neîntemeiată.

În motivare, intimatul a arătat că procesul-verbal contestat îndeplinește condițiile de fond și formă prevăzute de lege, bucurându-se de prezumția de legalitate și temeinicie.

A mai precizat că în sarcina petentului s-a reținut că în data de 22.01.2018  au fost identificate abateri  în sensul că avea expuse la comercializare(şosete, încălţăminte, poşete) cu preţ redus, fără preciza tipul de reducere practicat ( lichidare ,soldare, vânzare promoţională, etc), iar la standul la care se vindeau şosetele, produsele aveau afişat numai simbolul % fără alte informaţii.

Intimata arată că întocmirea procesului verbal a avut loc la o dată ulterioară, respectiv 30.01.2018, abaterile constatate incălcând prevederile art. 1, 18 şi 50 din OUG 21/1992.

In drept, s-au invocat prevederile OG 2/2001 si OG 21/1992.

Probele a căror administrare s-a solicitat au fost plansele foto depuse la dosarul cauzei.

La data de 18.04.2018, intimatul Autoritatea Naţională PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR, a depus întâmpinare prin care a solicitat în principal admiterea excepţiei lipsei calitaţii procesuale pasive a Autoritatii Naţionale PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR şi pe fond respingerea plângerii contravenţionale, ca neîntemeiată.

În sustinerea excepţiei invocate a indicat art 7 alin 1 HG 700/2012, potrivit căruia  Autoritatea are in subordine, ca entitati cu personalitate juridica, 8 comisariate regionale pentru protectia consumatorilor si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti. Organizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti sunt reglementate prin hotarare a Guvernului. Entitatile cu personalitate juridica din subordinea Autoritatii sunt prevazute in anexa nr. 2.

De altfel, alin (2) prevede: Comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor sunt organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu competente limitate teritorial, si sunt conduse de comisari-sefi.

In acest sens, intimata indică Comisariatul Regional PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR REGIUNEA NORD EST IAŞI ca fiind entitatea cu calitate procesuală pasivă în prezenta cauză.

Pe fond, s-au indicat art. 16 şi 17 din OG 2/2001, potrivit cărora: Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

(11) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent. Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Având în vedere prevederile indicate mai sus, intimata opinează că procesul verbal contestat este legal si temeinic.

In drept, s-au invocat prevederile OG 2/2001 si OG 21/1992.

Probele a căror administrare s-a solicitat au fost cele care se vor dovedi utile.

La 2.05.2018 petenta a depus răspuns la întâmpinare, prin care invocă prevederile art 18 OG 21/1992 pentru a argumenta respectarea prevederilor prin aceea că tipul de reducere practicată nu reprezintă o caracteristică esenţială a produsului.

De altfel, în privinţa preţului, produsele aveau afisat preţul final, redus, care rezultă inclusiv din planţele foto depuse de către intimată.

Petenta invocă şi prevederile art 33 din OG 99/2000, care exceptează expres operatorul economic în privinta informarii consumatorilor despre tipul de reducere aplicată.

La termenul din 12 septembrie 2018, instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, incluzând şi planşele foto.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria … nr. …. din data de 30.01.2018, întocmit de agenți din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est Iaşi, petenta D. SRL a fost sanctionata cu amenda contravențională in cuantum de 2.000 lei, retinandu-se in  sarcina sa faptul ca la data şi ora controlului efectuat( 22.01.2018, orele 11.00), s-a constat că petenta ar fi comercializat produse (şosete, articole de încălţăminte, poşete) cu preţ redus, fără a informa consumatorii asupra tipului de reducere practicat( lichidare ,soldare, vânzare promoţională, etc), iar la standul la care se vindeau şosetele, produsele aveau afişat numai simbolul % fără alte informaţii. Raportat la această situaţie de fapt a reţinut agentul constatator că petenta ar fi încălcat dispoziţiile art. 18 din OG 21/1992

Referitor la excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de intimata AutoritateaNațională pentru Protecția Consumatorilor, asupra careia se va pronunța cu prioritate, potrivit art. 248 alin. 1 C.pr.civ., instanța reține următoarele:

În conformitate cu dispozițiile art. 33 alin. 1 din OG 2/2001, la soluționarea plângerii contravenționale se citează organul care a aplicat sancțiunea. În speță, față de disp. art. 33 alin. 1 din OG 2/2001 și având în vedere că petenta a fost sancționată de agenți din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor, instanta constată că excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este întemeiată, urmând să o admită și să respingă plângerea în contradictoriu cu această intimată, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Analizând cu prioritate dacă petenta a introdus plângerea contravențională în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanța reține că plângerea contravențională a fost introdusă în termenul legal.

În continuare, potrivit art. 34 alin.1 din OG 2/2001, instanța va verifica legalitatea și temeinicia procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Asupra fondului cauzei, fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, instanta constata urmatoarele: Verificând, în conformitate cu disp. art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției contestat, instanța reține că acesta a fost întocmit cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de art.  16,17 și 19 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanța reține că O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției, din economia textului ordonanței rezultă că procesul verbal contravențional face dovada deplină a situației de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară.

Această interpretare este conformă jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, care a statuat că prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 6 par. 2 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, nu este încălcată în situația în care petentul are sarcina probei în judecarea plângerii contravenționale. În acest sens, Curtea a reamintit că prezumția de nevinovăție nu se opune unei prezumții relative de legalitate și de conformitate cu realitatea a procesului-verbal de contravenție, în lipsa căreia ar fi imposibil în mod practic de a sancționa contravențiile.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanța reține că, deși O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției, din economia dispoziției  art. 34 rezultă că procesul verbal de contravenție face dovada deplină a situației de fapt, până la proba contrară.

Forța probantă a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanța fiecărui mijloc de probă, însă instanța are obligația de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează și apreciază probatoriul (cauza Bosoni v. Franța, hotărârea din 7 septembrie 1999).

Conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată și de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, din moment ce prezumțiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept și nu sunt interzise de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care statul respectă limite rezonabile, având în vedere importanța scopului urmărit, dar și respectarea dreptului la apărare (cauza Salabiaku v. Franța, hotărârea din 7 octombrie 1988, paragraf 28, cauza Västberga Taxi Aktiebolag și Vulic v. Suedia, paragraf 113, 23 iulie 2002).

Persoana sancționată are dreptul la un proces echitabil (art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001), în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă și să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situația de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfășurare al evenimentelor, iar sarcina instanței de judecată este de a respecta limita proporționalității între scopul urmărit de autoritățile statului de a nu rămâne nesancționate acțiunile antisociale prin impunerea unor condiții imposibil de îndeplinit și respectarea dreptului la apărare al persoanei sancționate contravențional.

Chiar și în cazul concret în care, făcând aplicarea art 11 și 20 din Constituție, în vederea aplicării principiilor prevăzute de art 6 din CEDO în materie penală, aceasta nu conduce la aplicarea automată a dreptului procesual penal prevăzut de legea internă în cauza concretă dedusă judecății, ci aplicarea Codului de Procedură Civilă și a garanțiilor instituite de jurisprudența CEDO, care nu se opun aplicării prezumției privind legalitatea și temeinicia procesului verbal de contravenție cu respectarea condițiilor anterior menționate.

Conform adagiului latinesc actori incumbit probatio, reluat în dispozițiile art.249 C.proc.civ, cel care face o susținere în cursul procesului trebuie sa o dovedească.

În cazul de față, petenta a dovedit o stare faptică care să contravină celei descrise în procesul verbal contestat, astfel încât prezumția de temeinicie a procesului verbal de constatare a contravenției a fost răsturnată cu privire la fapta reţinută în sarcina petentei.

Analizand procesul-verbal atacat prin prisma motivelor de netemeinicie invocate de petenta, instanta retine urmatoarele: Intimata a constat că petenta ar fi comercializat produse (şosete, articole de încălţăminte, poşete) cu preţ redus, fără a informa consumatorii asupra tipului de reducere practicat( lichidare ,soldare, vânzare promoţională, etc), iar la standul la care se vindeau şosetele, produsele aveau afişat numai simbolul % fără alte informaţii. Raportat la această situaţie de fapt a reţinut agentul constatator că petenta ar fi încălcat dispoziţiile art. 18 din OG 21/1992.

Acest articol reţinut de agentul constatator ca fiind încălcat prin fapta petentei, prevede următoarele:„consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională. În conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Este evident că textul de lege invocat se referă la  caracteristicile esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici.

 Agentul constatator a considerat că lipsa de informare cu privire la tipul de reducere practicat, reprezintă o astfel de caracteristică esenţială, in ciuda faptului ca preţul final era afisat la raft.

Potrivit OG 99/200, Art. 33: (1) Vânzările cu preţ redus prevăzute la art. 16, astfel cum sunt definite de prezenta ordonanţă, atunci când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere de preţuri care comportă o comparaţie exprimată în cifre, sunt supuse următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor:

d) Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice: fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat; fie prin menţiunile preţ nou, preţ vechi lângă sumele corespunzătoare; fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat.

Din pozele depuse la dosarul cauzei rezultă că inclusiv articolele aflate pe raftul cu reducere promotională, care nu afisa un pret, prezintă aplicat, in mod individual, cu o cariocă, pretul produsului. Astfel incat, consumatorul nu ar fi fost in eroare, fiind in mod real informat asupra pretului final al produsului a carui achiziţionare ar fi dorit-o.

Pentru considerentele expuse, instanta apreciaza ca petenta a combatut prezumtia relativa de adevar de care se bucura cele retinute de agentul constatator cu privire la situatia de fapt, probatoriul administrat in cauza fiind de natura sa sustina apararile acesteia din cuprinsul actiunii si sa faca dovada netemeiniciei procesului-verbal de contraventie seria ANPC nr. 0863400 din data de 30.01.2018

Faţă de aceste aspecte, instanta urmeaza sa admită plângerea ca întemeiată şi în consecinţă va anula procesul-verbal seria … nr. …/30.01.2018, sens în care exonerează petenta de plata amenzii dispuse prin procesul -verbal sus-menţionat.