Plângere contravenţională introdusă la instanţa necompetentă teritorial

Sentinţă civilă 140 din 22.06.2018


Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Vaslui la data de 08.12.2017, sub dosar nr. ………….., petentul

S.C., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău, a solicitat instanţei

pronunţarea unei hotărâri prin care să dispună anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a

contravenţiilor seria ….. nr. ……. din 22.11.2017, cu consecinţa exonerării de la plata amenzii contravenţionale

aplicate şi înlăturarea punctelor de penalizare.

În motivarea în fapt, petentul arată că prin procesul-verbal contestat s-a reţinut faptul că, în ziua de

22.11.2017, a fost oprit de un echipaj de poliţie pe motiv că circula având viteza de 175 km/h şi nu purta

centură de siguranţă, motiv pentru care a fost sancţionat cu amenda în cuantum de 2.900 lei şi i-a fost

aplicată sancţiunea complementară a suspendării permisului de conducere pentru o perioadă de 90 zile pentru

prima contravenţie şi cu avertisment.

În esenţă, petentul contestă că ar fi circulat cu viteza reţinută, apreciind că această viteză aparţine unui

alt vehicul şi recunoaşte faptul că nu purta centură de siguranţă.

În drept, petentul a  invocat dispoziţiile art. 31 din OG nr. 2/2001, iar în probaţiune a depus la dosar

înscrisuri şi a solicitat încuviinţarea acestei probe.

Plângerea a fost legal timbrată, cu 20 lei taxă judiciară de timbru, conform art.19 din OUG nr. 80/2013 (fila

15).

Legal citat, intimatul a formulat şi a depus la dosar întâmpinare (fila 23), înregistrată la instanţă în data

de 08.03.2018, solicitând respingerea plângerii contravenţionsle şi menţinerea procesului-verbal

contravenţional ca fiind legal şi temeinic întocmit. Totodată, intimatul a invocat excepţia necompetenţei

teritoriale a Judecătoriei Vaslui, motivat de faptul că fapta contravenţională a fost săvârşită în afara

localităţii Racoviteni, jud. Buzău, în acest caz competentă fiind Judecătoria Buzău.

La termenul de judecată din data de 13.06.20018 petentul, prin avocat, a invocat, de asemenea, excepţia

necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Vaslui.

Raportat la excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Vaslui, invocată petent, instanţa va reţine

următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PBZX nr. 154994 din 22.11.2017 (fila

24), emis de intimat, s-a reţinut că, în data de 22.11.2017, pe DN2 E85, în afara localităţii ……., jud. Buzău,

petentul a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare B-999-WIV, cu viteza de 175 km/h , depăşind viteza de

circulare cu peste 50 km/h şi nu purta centură de siguranţă.

Împotriva acestui proces-verbal a formulat plângere petentul, plângere care a fost înregistrată pe

rolul Judecătoriei Vaslui la data de 08.12.2017.

Raportat la actele normative în baza cărora a fost constatată contravenţia (Regulamentul de aplicare a

OUG nr.195/2002, aprobat prin HG nr.1391/2006) şi aplicată sancţiunea contravenţională de către intimat (OUG

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare),

instanţa reţine că, prin art. 118 alin.1 din OUG nr. 195/2002, legiuitorul a stabilit că “împotriva

procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la

comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta”.

Văzând că fapta reţinută în sarcina petentului a fost constatată pe DN2 E85, în afara localităţii

……….., jud. Buzău, raportat la prevederile anexei nr. 1 la H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea

circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, cu modificările şi completările

ulterioare, şi în temeiul art. 132 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa constată că, în speţă, competenţa de

soluţionare a plângerii contravenţionale formulate de petent revine Judecătoriei Buzău, în a cărei rază de

competenţă este situată localitatea ……., jud. Buzău.

Faţă de aspectele mai sus iterate, în temeiul art. 132 alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa va admite

excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Vaslui în soluţionarea prezentei cauze, pe care o va declina

spre competentă soluţionare la Judecătoria Buzău.

Totodată, în temeiul art. 187 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă, instanţa va aplica petentului amenda în

cuantum de 500 lei pentru introducerea cu rea-credinţă a plângerii la o instanţă vădit necompetentă din punct

de vedere teritorial, urmărind exclusiv tergiversarea soluţionării cererii sale cu consecinţă directă a

prelungirii executării sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce. În acest sens, instanţa

reţine că fapta contravenţională  fost săvârşită pe DN2 E85, în afara localităţii ……., jud. Buzău, competentă

teritoral să soluţioneze plângerea formulată fiind Judecătoria Buzău conform prevederilor art. 118 alin. 1 din

OUG nr. 195/2002. De altfel, instanţa mai reţine că în cuprinsul procesului-verbal contestat s-a menţionat

expres posibilitatea petentului de a contesta procesul-verbal, eventuala plângere contravenţională urmând să

fie depusă la Judecătoria Buzău. În aceste condiţii, petentul nu poate susţine că s-a aflat într-o eroare cu

privire la instanţa competentă, după cum nu poate invoca nici necunoaşterea legii. Ba mai mult, instanţa reţine

că plângerea a fost redactată, semnată şi depusă prin avocat, astfel că este evident că s-a urmărit în mod

direct şi exclusiv tergiversarea judecăţii cererii şi prelungirea executării sancţiunii complementare a

suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile aplicate petentului prin procesul-verbal

contestat. De altfel, petentul, prin avocat, la primul termen de judecată, a invocat excepţia necompetenţei

teritoriale a Judecătoriei Vaslui, recunoscându-şi propria culpă procesuală.