Încuviinţare executare silită

Hotărâre 49 din 25.04.2019


Dosar nr. XXX/217/2019  Încuviinţare executare silită

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DARABANI

I N C H E I E R E

Şedinţa camerei de consiliu din data de  22 aprilie  2019

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE – XXXX

GREFIER – YYYY

Pe rol se află judecarea cererii având ca obiect încuviinţare executare silită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează obiectul cererii, după care,

Cererea se soluţionează fără citarea părţilor, potrivit art. 666 alin(2) C.proc.civ.

În temeiul art. 529 alin.(1) C.pr.civ. raportat la art.666 alin.(1) şi art.651 alin.(1)C.pr.civ., instanţa constată că este competentă să judece prezenta cauză.

 Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N ŢA,

Deliberând asupra cererii formulate, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Darabani la data de 15.04.2019 sub nr.XXX/217/2019, B.E.J. T.I., a solicitat încuviinţarea executării silite în toate formele de executare prevăzute de lege împotriva debitorului XXXX în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit nr. 4XXXXX din 11.11.2016 încheiat cu Provident Financial România IFN S.A., ca urmare a cererii depuse de creditoarea ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT, reprezentată prin SCA CAZACU, MANOLACHE, POPA prin avocat Adrian Manolache, cu sediul ales pentru comunicarea  actelor  în Bucureşti, str. Buzeşti, nr.85, sector 1.

La dosar au fost anexate în copie certificată de către executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, următoarele înscrisuri: cererea creditorului de executare silită, titlul executoriu, prevăzută la art. 665 alin. (1) C. pr. civ. şi alte înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei, conform art. 10 alin.(1) lit.a) din OUG nr.80/2013.

Analizând cererea formulată în înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine că datoria urmărită în Dosarul de executare XXX/2019 al BEJ T.I., provine din contractul de credit XXXXX/11.11.2016 încheiat de către debitorul cu creditorul iniţial – PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA IFN SA (f.8), creanţă cesionată prin Acordul-cadru pentru vânzarea de creanţe din 27.10.2017 (f.12) către ULTIMO POTOFOLIO INVESTMENT (LEXEMBOURG) SA.

Potrivit art. 1.578 C.civ.alin.(1) C.civ.debitorul este ținut să plătească cesionarului din momentul în care:

a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă;

b) primește o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanța cedată și se solicită debitorului să plătească cesionarului.

Aşadar, cesionarul dobândește calitatea de creditor față de debitorul cedat numai din momentul acceptării cesiunii prin înscris cu dată certă sau de la momentul comunicării scrise a cesiunii în modalitatea prevăzută la art. 1.578 alin. (1) lit. b) NCC.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar instanţa reţine că nu a fost făcută dovada faptului că ULTIMO POTOFOLIO INVESTMENT (LEXEMBOURG) SA, titulara cererii de executare silită adresată executorului judecătoresc, are calitatea de creditoare a raportului obligaţional rezultat din titlul executoriu sus identificat.

Astfel, la dosar s-a depus  notificarea cesiunii de creanţă (nedatată, f.34) pentru care s-a depus confirmarea de primire din 16.11.2017, înapoiată expeditorului cu menţiunea „destinatar necunoscut”, ceea ce înseamnă că debitorul nu a luat cunoştinţă efectiv de notificarea acestei cesiuni. Instanţa reţine că ulterior, creditorul nu a mai făcut nici un demers pentru comunicarea efectivă a notificării către debitor, ori dispoziţia instituită de art. 1.578 C.civ.alin.(1) lit.b) C.civ. nu poate fi doar considerată doar formală, legiuitorul folosind sintagma „primeşte o comunicare scrisă a cesiunii”, astfel încât instanţa nu poate considera îndeplinită această condiţie impusă de lege pentru perfectarea cesiunii de creanţă, cu consecinţe în planul calităţii de creditor a creditorului cesionar.

Instanţa are în vedere şi dispoziţiile art.622 alin.(2) C.proc.civ., potrivit cărora, doar în situaţia în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia, aceasta se poate aduce la îndeplinire prin executarea silită, ori din moment ce debitorul nu cunoaşte noul său creditor, nu i se poate opune posibilitatea plăţii benevole a creanţei.

Pentru aceste motive, apreciind că ULTIMO POTOFOLIO INVESTMENT (LEXEMBOURG) SA nu a făcut dovada calităţii de creditor, în temeiul art. 666 alin. 5 pct.7 din C.proc.civ., instanţa va respinge, ca neîntemeiată, prezenta cerere de încuviinţare a executării silite.

În temeiul art.666 alin.7 C.proc.civ., prezenta încheiere se va comunica creditorului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Respinge, cererea de încuviinţare executare silită formulată de B.E.J. T. I., din cadrul Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Suceava, privind pe creditoarea ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG), SA cu sediul în Luxembourg, 1, Rue Schiller, L2519, Luxembourg, prin avocat Manolache Adrian cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 85, sector 1, şi pe debitorul XXX, ca neîntemeiată.

Cu apel pentru creditor în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Darabani.

Pronunţată azi, 22 aprilie  2019, în condiţiile art.396 alin.(2) C.proc.civ., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.F.M.M.

Thred.N.L.

Ex. 4/22.05.2019  v