Exercitare autoritate + suplinire acord

Sentinţă civilă 2264 din 21.03.2019


INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. , reclamanta D.C.F., a chemat în judecată pe pârâtul C.C., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună, pe calea ordonanţei preşedinţiale, să se dispună:

-exercitarea autorităţii părinteşti exclusiva asupra minorei C.A.A., născuta la 28.03.2014,de către mama-reclamantă, ca masură vremelnică, pana la soluţionarea definitiva si irevocabila a dosarului pe dreptul comun nr. la Judecătoria Ploieşti ce are ca obiect "exercitare autoritate părinteasca exclusiva de către mama-reclamanta asupra minorei".

- suplinirea acordului paratului C.C., necesar la Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pentru obţinerea paşaportului minorei C.A.A., născuta la 28.03.2014;

- suplinirea consimţămîntului pârâtului C.C. în vederea deplasării minorei minorei Creţu C.A.A., născuta la 28.03.2014, împreună cu mama-reclamanta în Spania, pe o durată determinată de 1 an de zile;

- cu cheltuieli de judecata

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, în luna iunie 2010, s-a despărţit in fapt de numitul  T.I. datorita unor neînţelegeri si ulterior la 22.10.2014, a divorţat prin acordul ambelor parti prin sentinţa civila pronunţata de Judecătoria Ploieşti. 

Reclamanta a mai arătat că, dupa data despărţirii in fapt de numitul T.I,. aceasta l-a cunoscut pe paratul C.C., respectiv in luna martie a anului 2013, cu care a avut o relaţie de concubinaj pana in luna aprilie 2015, iar în timpul relaţiei de concubinaj a fost conceputa minora C.A.A., născuta la 28.03.2014.

A mai precizat reclamanta că, la data naşterii minorei C.A.A., nu era divorţata de numitul  T.I., fapt pentru care acesta a fost trecuta de către autorităţi conform art. 53 alin. 2 si urm. din Codul Familiei, pe numele numitului T.I. cu toate ca e a invederat autorităţilor ca nu acesta este tatăl fetitei că  paratul C.C.care este tatăl biologic al minorei C.A.A., a dorit sa o treacă pe numele lui insa acest lucru nu a fost posibil la data naşterii minorei, datorita considerentelor de mai sus. Ulterior, s-a stabilit paternitatea minorei ca având tata biologic pe paratul C.C. in baza Sentinţei civile pronunţata de Judecătoria Campina, hotărâre prin care s-a stabilit ca minora sa aiba domiciliul legal la mamă, exercitarea autorităţii părinteşti comuna de ambii părinţi asupra minorei si obligarea paratului la plata unei contribuţii de intretinere în favoarea minorei, in cuantum de 25% din veniturile realizate de acesta.

A mai învederat reclamanta că, de la data de 04.02.2017 si pana in prezent paratul a manifestat un total dezinteres fata de minora, venind la ea in vizita de doar 5 ori stand cu minora 30 de minute apoi plecând brusc intrucat era actuala soţie care il suna si el a recunoscut ca nu vrea sa isi puna in pericol relaţia cu concubina lui pentru ca a vizitat fetita.

De asemenea, reclamanta a mai arătat că, paratul nu i-a acordat sprijinul nici la inscrierea minorei la Grădiniţa, nu este de găsit daca minora se imbolnaveste si a refuzat chiar sa acorde pensie de intretinere insa societatea unde lucrează paratul nu a luat in cauza opoziţia lui punând in practica sentinţa civila pronunţata de Judecătoria Ploieşti, reţinând din salariul paratului contribuţia de creştere a minorei si virandu-i direct in contul indicat pentru minora. Având in vedere ca paratul C. C. manifesta un total dezinteres asupra minorei, nu se interesează de sănătatea, invatatura si creşterea minorei, a introdus acţiune pe dreptul comun pentru exercitare exclusiva a autorităţii părinteşti asupra minorei de către mama.

Totodată, reclamanta a mai susţinut că, a primit ajutor de la o prietena care este patroana in Spania, la firma acesteia, si aceasta i-a oferit un loc de munca bine plătit la ea, insa paratul se opune în mod nejustificat sa acorde declaraţia de accept trecere frontiera măcar pe 1 an de zile, ca aceasta să plece cu minora în Spania sa muncescă şi se opune nejustificat sa isi dea acceptul sa efectuez paşaport minorei.

In drept, reclamanta a invocate dispoziţiile art. 997 si urm. CPC; Art. 403 Cod civil; art. 398 CC, art. 453, 920  CPC art. 14, art. 15, art. 17 si urm. din Legea 272/2004 priviind protecţia si promovarea drepturilor copilului.

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri şi a solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriul pârâtului şi audierea unui martor.

Instanţa a încuviinţat la solicitarea reclamantei proba cu înscrisuri şi a respins proba cu interogatoriul pârâtului şi audierea martorului C.V.F., nefiind de natură să conducă la justa soluţionare a cauzei în raport de procedura specială aleasă de reclamantă.

Legal citat, pârâtul s-a prezentat în instanţă, nu a formulat întâmpinare, nu a invocat excepţii şi nu a solicitat probe în combaterea cererii formulată de reclamantă.

Analizând cererea formulată de reclamantă, în raport de procedura specială aleasă de aceasta, de actele şi lucrările dosarului, precum şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată următoarele:

Din uniunea consensuală a reclamantei D.C.F. cu pârâtul C.C., a rezultat minora C.A.A., născuta la 28.03.2014.

În prezent se află în curs de soluţionare pe rolul Judecătoriei Ploieşti, cauza înregistrată sub nr. .., având ca obiect cererea pentru exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către mamă în ceea ce o priveşte pe minora C.A.A., născuta la 28.03.2014.

Prin acţiunea formulată, reclamanta a solicitat instanţei, ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să dispună pe calea ordonanţei preşedinţiale:

-exercitarea autorităţii părinteşti exclusiva asupra minorei C.A.A., născuta la 28.03.2014,de către mama-reclamanta, ca masuri vremelnice, pana la soluţionarea definitiva si irevocabila a dosarului pe dreptul comun nr...  la Judecătoria Ploieşti ce are ca obiect "exercitare autoritate părinteasca exclusiva de către mama-reclamanta asupra minorei".

- suplinirea acordului paratului C.C., necesar la Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pentru obţinerea paşaportului minorei C.A.A., născuta la 28.03.2014;

 suplinirea consimţământului pârâtului C.C.în vederea deplasării minorei minorei C.A.A., născuta la 28.03.2014, împreună cu reclamanta, în Spania, pe o durată determinată de 1 an de zile;

Potrivit dispoziţiilor art. 997 alin. 1 C.pr.civ.  „instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”, iar potrivit alin. 2 „ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului.

De asemenea, conform art. 997 alin. 5 C.pr.civ. „pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt”.

Conform prevederilor art. 17 alin. 2 din legea 248/2005 actualizată „emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, in situaţia in care exista neînţelegeri intre părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se afla in imposibilitatea de a-si exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecata, care se pronunţa in condiţiile legii.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către mamă, reclamanta nu a făcut dovada dezinteresului „total” faţă de minoră astfel cum a precizat în cuprinsul cereii de chemare în judecată.

Pe de altă parte, în condiţiile în care, reclamanta nu a făcut dovada comportamentului dezinteresat al pârâtului şi nici a neînţelegerilor sale cu pârâtul, concretizate în refuzul tatălui de a-şi exprima acordul cu privire la emiterea paşaportului simplu electronic pentru minoră şi nici dovada că pârâtul nu şi-ar fi dat consimţământul pentru ca minora să călătorească în străinătate cu mama (în condiţiile art. 30 alin. 1 lit. b din Legea 248/2005 actualizată), iar pe de altă parte, măsurile solicitate de reclamantă nu au un caracter provizoriu şi nici reversibil.

Într-o altă ordine de idei, comportamentul nejustificat, precum şi refuzul tatălui-pârât (dacă acestea ar exista) ar putea fi stabilite numai pe calea unei acţiuni exercitată potrivit dreptului comun şi nu doar prin „pipăirea fondului”, respectiv doar prin stabilirea existenţei aparenţei unui drept (al minorei), chiar în condiţiile în care reclamanta a precizat în acţiune că „minora este prejudiciata de a beneficia de continuarea formarii profesionale, de a urma cursurile liceale” prejudiciu posibil a fi adus minorei C.A.A., născuta la 28.03.2014 prin imposibilitatea ei de a urma cursurile liceale şi de continuarea formării profesionale, în prezent minora având vârsta de 5 ani, iar intenţia declarată a reclamantei a fost de a se deplasa în Spania, pe o durată determinată de 1 an.

În consecinţă, instanţa urmează să respingă cererea formulată de reclamantă, ca neîntemeiată.

In baza art. 453 C.p.c., cum partea care pierde procesul poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecata numai la cererea părţii adverse, instanţa va lua act ca nu s-au solicitat asemenea cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta D.C. F. în contradictoriu cu pârâtul C. C., ca neîntemeiată.

Ia act că pârâtul nu solicită obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

Cu apel în termen de 5 de zile de la pronunţare, ce urmează a fi depus la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. 2 C.pr.civ. azi 21.03.2019.

PREŞEDINTE,GREFIER,