Calcul impozit/taxa pe clădire în funcţie de documente justificative şi nu de anumite situaţii de fapt invocate de reclamant

Sentinţă civilă 1038 din 28.06.2018


Tribunalul constată că organul fiscal nu poate efectua încadrarea într-o categorie sau alta de clădiri şi nu poate calcula în consecinţă impozitul/taxa pe clădire decât în funcţie de documentele justificative prezentate de proprietarii clădirilor şi nicidecum în baza invocării de către aceştia a unei anumite situaţii de fapt.

Or, reclamanţii nu numai că nu se pot prevala de vreun înscris din care să rezulte că imobilul deţinut este o clădire rezidenţială dar nici nu au posibilitatea să schimbe destinaţia existentă a imobilului întrucât şi-au asumat, prin semnarea actului adiţional nr... la contractul de concesiune nr. …, obligaţia de a nu schimba destinaţia turistică a terenului, sub sancţiunea rezilierii contractului de concesiune cu plata unei despăgubiri.