Obligația recalculării pensiei prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie

Sentinţă civilă 642 din 23.05.2018


Obligația recalculării pensiei prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie nevalorificate la stabilirea acesteia, conform prevederilor art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, în condițiile încasării ulterioare ieșirii la pensie a unor sume reprezentând drepturi salariale stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii (art. 146 alin. 9 din Legea nr. 227/2015 şi art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 )

Prin sentinţa civilă nr. 642/2018 a Tribunalului Galaţi s-a respins, ca neîntemeiată, acţiunea formulată de reclamantul D.A. în contradictoriu cu pârâţii Municipiul G. prin Primar şi Instituţia Primarului Municipiului G.

Pentru a pronunța această hotărâre, Tribunalul a reținut că, prin acţiunea formulată reclamantul D.A. a solicitat , în contradictoriu cu pârâții Municipiul G. și Instituția Primarul mun. G., să depună la ANAF și Direcția Județeană de Pensii G. declarații rectificative pentru lunile și anii 2006 , 2007 , 2008 , 2009 și 2010 și să-i achite suma de 2.500 lei reprezentând valoarea prejudiciului cauzat de refuzul întocmirii și transmiterii acestor acte.

În motivarea cererii , reclamantul a arătat că a fost funcționar public în cadrul Primăriei mun. G., la data de 22.11.2010 ieșind la pensie.

În baza sentinței civile nr. 3369/11.12.2008, Primăria mun. G. a început să achite, începând cu anul 2010, drepturi salariale restante.

Precizează reclamantul că, începând cu anul 2014, a solicitat fostului angajator, depunând 11 cereri în acest sens , să comunice către ANAF și către Direcția Județeană de Pensii G. declarații rectificative astfel încât sumele primite astfel primite să fie adăugate veniturilor brute pe anii 2006 , 2007 , 2008 , 2009 și 2010.

Arată reclamantul că, întrucât pârâții nu au făcut aceste declarații, a pierdut din pensie aproximativ 50 lei lunar.

Precizează că această obligație a pârâților reiese din adresele nr. 4210/14.11.2010 eliberată de Ministerul Muncii , Familiei și Protecției Sociale și nr. 16066/RG/982/DAS/29.05.2017 în care se arată că angajatorii întocmesc delirații rectificative pentru fiecare lună pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de stat, dacă se constată erori în cuprinsul declarațiilor, indiferent de cauzele producerii acestora și/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilește stagiul de cotizare și punctajul mediu anual ale asiguratului.

Cererea nu este motivată în drept.

În susținerea acțiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri (filele 8 - 48 , 68 – 72).

Legal citați, pârâtul Municipiul G. prin primar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată.

Motivându-şi în fapt cererea, pârâtul a precizat că pentru drepturile veniturile încasate de reclamant a reținut și a virat contribuții de asigurări sociale către stat. Precizează că prin adresele nr. 5015/23.02.2016 și nr. 25491/26.04.2016 a comunicat reclamantului aceste aspecte.

În drept , invocă dispozițiile art. 205 C.p.c. și ale Legii nr. 263/2010.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a invocat tardivitatea formulării întâmpinării.

Pe fond , a solicitat admiterea acțiunii așa cum a fost formulată.

Prin încheierea pronunțată la data de 27.03.2018, instanța a constatat că pârâtul a formulat întâmpinarea cu depășirea termenului legal.

La solicitarea părților , Tribunalul a admis pentru acestea proba cu înscrisurile anterior menţionate.

Analizând actele şi lucrările dosarului , Tribunalul reține următoarele;

Reclamantul a fost funcționar public în cadrul instituției pârâte, raportul de muncă încetând prin pensionare la data de 23.11.2010.

 Ulterior acestui moment, reclamantul a încasat, eșalonat, drepturi salariale stabilite prin sentința civilă nr. 3369/2008 a Tribunalului Galați, rămasă definitivă prin decizia nr. 476/2009 a Curții de Apel Galați ( filele 68 – 72 ).

 Potrivit OUG nr. 71/2009, drepturile bănești câștigate prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31.12.2011, se vor plăti eșalonat.

 Întrucât Casa Județeană de pensii G a refuzat cererea reclamantului de recalculare a pensiei în baza adeverințelor eliberate de pârâtă,  reclamantul a adresat fostului angajator o serie de cereri ( filele 11 , 13 , 16 – 22) , UAT mun. G. comunicând adeverința nr. 381/12.01.2015 , adeverința nr. 5015/23.02.2016 și adeverința nr. 25491/26.04.2016 ( filele 10 , 12 , 14 ) , adeverințe din care rezultă sumele încasate , perioada pentru care au fost plătite drepturile salariale , precum şi faptul că pârâta a reținut și virat contribuțiile de asigurări sociale de stat.

Art. 146 alin. 9 din Legea nr. 227/2015 prevede că „în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestațiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuțiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume”.

În speță , așa cum s-a reținut anterior , fostul angajator a calculat , a reținut și a virat aceste contribuții conform celor anterior menționate şi , ca urmare , nu se impune a încheia şi comunica către ANAF declarații fiscale rectificative.

Or , faptul că , ulterior , Casa Județeană de Pensii a refuzat să se raporteze și la aceste contribuții nu poate fi imputat pârâților. În acest sens se reţin dispozițiile art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 , potrivit cu care „pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia”.

Față de aspectele anterior analizate , Tribunalul constată că cererea astfel formulată este neîntemeiată , urmând a fi respinsă ca atare.

Văzând dispoziţiile art. 453 din Noul C.p.c. , instanța va lua act de faptul că pârâții nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamantul, criticând-o prin prisma următoarelor motive de nelegalitate:

Din adresele nr. 5015/23.02.2016 şi nr. 25491/26.04.2016 rezultă că sumele reţinute şi virate sunt pentru anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015. Nu rezultă că sumele reţinute şi virate au fost adăugate la lunile şi anii din care se datorează respectivele sume, respectiv anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Din toate adresele Primarului Municipiului Galaţi nu rezultă că sumele de bani primite în anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015 reprezintă câştiguri salariale aferente anilor 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 sau că au fost adăugate la câştigurile salariale din anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, aşa cum ar fi legal.

Din actele depuse de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, rezultă modul de calcul al pensiilor din sistemul unitar de pensii publice, dar Primăria Galaţi refuză să se conformeze, respectiv să depună declaraţii rectificative pentru fiecare lună în parte pentru perioada 2006 – 2010.

Deoarece în perioada 2006 – 2010 cele două adeverinţe, respectiv nr. 19177/10.09.2010 şi nr. 829/14.01.2016 eliberate de Casa Judeţeană de Pensii Galaţi sunt identice, rezultă că pârâtul nu a depus declaraţiile rectificative conform legii şi nu a întreprins nici un demers legal din care să rezulte că cotele de contribuţii sunt cele aferente lunii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

Dacă suma încasată în luna aprilie 2010 ar fi fost defalcată pe fiecare lună pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, respectiv lunile anului 2006, atunci ar fi câştigat lunar mai multe puncte la pensie.

Prin întâmpinarea depusă în termen legal intimatul Municipiul Galaţi prin reprezentant legal a solicitat respingerea recursului ca nefundat, sentinţa atacată fiind legală şi temeinică.

Prin Decizia civilă nr. 2061/01.11.2018 Curtea de apel Galați a respins recursul ca nefondat.

Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea de apel a reținut că, astfel cum corect a apreciat prima instanţă, reclamantul a fost funcționar public în cadrul instituției pârâte, raportul de muncă încetând prin pensionare la data de 23.11.2010.

 Ulterior acestui moment, reclamantul a încasat, eșalonat, drepturi salariale stabilite prin sentința civilă nr. 3369/2008 a Tribunalului Galați, rămasă definitivă prin decizia nr. 476/2009 a Curții de Apel Galați (filele 68 – 72).

 Potrivit OUG nr. 71/2009, drepturile bănești câștigate prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31.12.2011, se vor plăti eșalonat.

 Întrucât Casa Județeană de pensii G. a refuzat cererea reclamantului de recalculare a pensiei în baza adeverințelor eliberate de pârâtă,  reclamantul a adresat fostului angajator o serie de cereri (filele 11, 13, 16 – 22), UAT mun. G. comunicând adeverința nr. 381/12.01.2015, adeverința nr. 5015/23.02.2016 și adeverința nr. 25491/26.04.2016 (filele 10, 12, 14), adeverințe din care rezultă sumele încasate, perioada pentru care au fost plătite drepturile salariale, precum şi faptul că pârâta a reținut și virat contribuțiile de asigurări sociale de stat.

Art. 146 alin. 9 din Legea nr. 227/2015 prevede că „în cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestațiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de contribuții de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă. Contribuțiile de asigurări sociale datorate potrivit legii se calculează, se rețin la data efectuării plății şi se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume”.

În speță, așa cum s-a reținut anterior, fostul angajator a calculat, a reținut și a virat aceste contribuții conform celor anterior menționate şi, ca urmare, nu se impune a încheia şi comunica către ANAF declarații fiscale rectificative.

Or, faptul că, ulterior, Casa Județeană de Pensii a refuzat să se raporteze și la aceste contribuții nu poate fi imputat pârâților. În acest sens se reţin dispozițiile art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit cu care „pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia”.

Toate aceste aspecte au fost în mod corect reţinute de către prima instanţă, reclamantul având posibilitatea de a-şi valorifica pretenţiile, dar în raport de alţi pârâţi, sentinţa fiind temeinic motivată în fapt şi în drept, cu respectarea prevederilor art. 425 alin. 1 lit. b C.pr.civ.

Faţă de cele expuse, în temeiul art. 496 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul ca nefondat.