Furtul

Sentinţă civilă 18 din 25.03.2019


Prin rechizitoriul nr. XX al Parchetului de pe lângă Judecătoria XX a fost trimis în judecată inculpatul X pentru săvârşirea infracţiunilor de furt, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 228 alin. (1) şi (3) Cod penal şi executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea, faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 92 alin. 2 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 2 Cod penal şi ale prevederilor art. 41 alin. 1 Cod penal.

În fapt, s-a reținut că, în urma unui control efectuat de reprezentanţii operatorului de distribuţie XX în data de 13.03.2018 la imobilul aparţinând abonatului X situat în comuna X, str. X nr. X, judeţul X s-a constatat faptul că acesta a intervenit neautorizat prin executarea şi folosirea de instalaţii clandestine pentru conectarea directă la reţea, racordând direct la firida de branşament două conductoare electrice din cupru de culoare albastră având secţiunea de 6 mm ce alimentau cu tensiune o priză triplă la care erau conectate receptoarele electrice din imobil, astfel că energia electrică utilizată nu era înregistrată şi nici facturată întrucât contorul fusese anterior ridicat, producând în acest mod persoanei vătămate un prejudiciu de 10.071,37 lei (fără TVA).

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: plângerea penală a persoanei vătămate XX; copia notei de constatare seria X din 13.03.2018; copia bonului de mişcare seria X din 13.03.2018; copia procesului verbal nr. X din 23.03.2018; copia fişei de caicul a consumului de energie electrică stabilit conform Ordinului nr. X/29.07.2015; declaraţiile martorilor X şi X; raportul de expertiză tehnică judiciară electroenergetică; fotografiile efectuate de organul de constatare cu ocazia efectuării controlului în data de 13.03.12018; adresa de înştiinţare nr. X din 23.03.2018; declaraţiile suspectului/inculpatului X şi alte înscrisuri depuse la dosar.

În cauză s-a luat declaraţie inculpatului la termenul din X, depoziţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar (fila 27).

Coroborând probele administrate în faza de urmărire penală, instanţa reţine următoarele:

În fapt,

În urma unui control efectuat de reprezentanţii operatorului de distribuţie XX  în data de 13.03.2018 la imobilul aparţinând abonatului X situat în comuna XX, str. XX nr. XX, judeţul XX s-a constatat faptul că acesta a intervenit neautorizat prin executarea şi folosirea de instalaţii clandestine pentru conectarea directă la reţea, racordând direct la firida de branşament două conductoare electrice din cupru de culoare albastră având secţiunea de 6 mm ce alimentau cu tensiune o priză triplă la care erau conectate receptoarele electrice din imobil, astfel că energia electrică utilizată nu era înregistrată şi nici facturată întrucât contorul fusese anterior ridicat, producând în acest mod persoanei vătămate un prejudiciu de 10.071,37 lei (fără TVA).

Starea de fapt expusă este dovedită  prin următoarele mijloace de probe: plângerea penală a persoanei vătămate XX; copia notei de constatare seria X din 13.03.2018; copia bonului de mişcare seria X din 13.03.2018; copia procesului verbal nr. X din 23.03.2018; copia fişei de caicul a consumului de energie electrică stabilit conform Ordinului nr. X/29.07.2015; declaraţiile martorilor X şi X; raportul de expertiză tehnică judiciară electroenergetică; fotografiile efectuate de organul de constatare cu ocazia efectuării controlului în data de 13.03.12018; adresa de înştiinţare nr. X din 23.03.2018; declaraţiile suspectului/inculpatului X şi alte înscrisuri depuse la dosar.

Inculpatul X, a recunoscut săvârşirea celor două infracţiuni, în modalitatea expusă prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria XX, solicitând ca judecarea cauzei să se facă în baza art. 374 alin. (4) Cod pr. penală.

 În drept,

 Fapta inculpatului X, care a intervenit neautorizat prin executarea şi folosirea de instalaţii clandestine pentru conectarea directă la reţea, racordând direct la firida de branşament două conductoare electrice din cupru de culoare albastră având secţiunea de 6 mm ce alimentau cu tensiune o priză triplă la care erau conectate receptoarele electrice din imobil, astfel că energia electrică utilizată nu era înregistrată şi nici facturată întrucât contorul fusese anterior ridicat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea, faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 92 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

Fapta inculpatului X, care în data de 13.03.2018 a fost depistat sustrăgând energie electrică, cu ajutorul unei instalaţii de racordare, în mod ilegal, la reţeaua electrică de joasă tensiune  a XX, prin branşament electric improvizat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „furt”, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 228 alin. (1) şi (3) Cod penal.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului reiese că prin sentinţa penală nr. XX din 04.06.2018 pronunţată de Judecătoria XX în dosarul nr. XX definitivă prin decizia penală nr. XX din 11.10.2018 pronunţată de XX, a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni  pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 229 alin. (1) lit. d şi e  şi alin. (2) lit. b Cod penal  rap. la  art. 228 alin. (1) Cod penal, iar urmare  a acesteia a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. X/2018 din 11.10.2018 emis de Judecătoria XX, jud. XX, fiind arestat la data de X.

Instanţa reţine că cele două infracţiuni ce fac obiectul cauzei pendinte au fost comise de către inculpat în concurs formal şi în stare de recidivă postexecutorie.

Examinând probele administrate în cursul urmăririi penale, instanţa reţine, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpatul X, urmând ca acesta să răspundă penal.

Sub aspectul laturii subiective, vinovăţia inculpatului s-a realizat în forma intenţiei directe, inculpatul având reprezentarea faptului că încalcă legea, prin executarea şi folosirea de instalaţii clandestine pentru conectarea directă la reţea precum şi sustrăgând energie electrică, cu ajutorul unei instalaţii de racordare, în mod ilegal.

La stabilirea pedepsei pe care urmează să o aplice inculpatului pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 228 alin. (1) şi (3) Cod penal, instanţa va avea în vedere  modalitatea în care inculpatul a comis infracţiunea, respectiv faptul că a fost depistat sustrăgând energie electrică, cu ajutorul unei instalaţii de racordare, în mod ilegal, la reţeaua electrică de joasă tensiune  a XX, prin branşament electric improvizat, motivat de împrejurarea că avea un copil minor neavând posibilităţi materiale pentru încălzirea locuinţei, faptul că acesta este recidivist, dar şi  atitudinea sinceră a inculpatului care a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificat, recunoscând, săvârşirea infracţiunii.

Reţinând că în cazul acestei infracţiuni sunt incidente o cauză de reducere a pedepsei şi una de majorare a acesteia (recunoaşterea faptei şi recidiva postexecutorie), instanţa va proceda conform art. 79 alin. (3) Cod penal urmând a stabili pentru inculpatul X pentru infracţiunea prevăzută de art. 228 alin. (1) şi (3) Cod penal pedeapsa de 6 luni închisoare.

La stabilirea pedepsei pe care urmează să o aplice inculpatului pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 92 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, instanţa va avea în vedere  modalitatea în care inculpatul a comis infracţiunea, respectiv faptul că a intervenit neautorizat prin executarea şi folosirea de instalaţii clandestine pentru conectarea directă la reţea, racordând direct la firida de branşament două conductoare electrice din cupru de culoare albastră având secţiunea de 6 mm ce alimentau cu tensiune o priză triplă la care erau conectate receptoarele electrice din imobil, astfel că energia electrică utilizată nu era înregistrată şi nici facturată întrucât contorul fusese anterior ridicat, starea de recidivă posteexecutorie, dar şi atitudinea sinceră a inculpatului, care a recunoscut săvârşirea infracţiunii.

Reţinând că în cazul acestei infracţiuni sunt incidente o cauză de reducere a pedepsei şi una de majorare a acesteia (recunoaşterea faptei şi recidiva postexecutorie), instanţa va proceda conform art. 79 alin. (3) Cod penal urmând a stabili pentru inculpatul X pentru infracţiunea prevăzută de art. 92 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 la pedeapsa de 6 luni închisoare.

Constatând că cele două infracţiuni pentru care este cercetat inculpatul în cauza pendinte sunt concurente între ele, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (2) Cod penal şi sunt concurente cu infracţiunea prevăzută de art. 229 alin. (1) lit. d), e) şi alin. (2) lit. b) Cod penal raportat la art. 228 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1), 43 alin. (5) şi art. 79 alin. (5) pentru care acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XX din 04.06.2018 pronunţată de Judecătoria XX în dosarul nr. XX definitivă prin decizia penală nr. XX din 11.10.2018 pronunţată de Curtea de Apel XX, fiind aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. (1) Cod penal, instanţa va contopi pedeapsa de 6 luni închisoare stabilită pentru infracţiunea de furt, cu pedeapsa de 6 luni închisoare stabilită pentru infracţiunea de executarea sau folosirea de instalaţii clandestine  în scopul racordării  directe la reţea, aplicate pentru infracţiunile ce face obiectul prezentei cauze şi cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. XX din 04.06.2018 pronunţată de Judecătoria XX în dosarul nr. XX urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, astfel inculpatul X va executa pedeapsa închisorii de 1 an şi 10 luni închisoare în regim de detenţie, urmând a menţine starea de arest a acestuia.

Faţă de faptul că inculpatul a executat parţial pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. XX pronunţată de Judecătoria XX în dosarul nr. XX definitivă prin decizia penală nr. XX din 11.10.2018 pronunţată de Curtea de Apel XX,  în temeiul art. 40 alin. 3 Cod pr. penală, instanţa va  deduce din durata pedepsei aplicată inculpatului pentru infracţiunea rezultantă perioada executată, respectiv de la X la zi.

În baza art. 40 alin. 4 Cod penal, va deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului X  durata reţinerii acestuia din X ora 18.00 până la data de X ora 18, dispusă prin Ordonanţa de reţinere din data de X şi durata arestului preventiv-mandat de arestare preventivă nr. XX din data de 27.09.2016 emis de Judecătoria XX din data de X până la data de X.

În raport de soluţia de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii cu executare, instanţa va anula mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. XX din 11.10.2018 emis de Judecătoria XX, jud. XX şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii pentru inculpat, la rămânerea definitivă a hotărârii.

Cu privire la latura civilă

Instanţa reţine că partea civilă XX  s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 10.071,37 lei (fără TVA) reprezentând valoarea energiei electrice neînregistrată de consumatorul XX, prejudiciu dovedit prin raportul de expertiză efectuat în cursul urmăririi penale şi necontestat de susnumit.

În cursul judecăţii inculpatul nu a achitat nici o parte din acest prejudiciu, fiind însă de acord cu achitarea lui, după ce va fi eliberat din închisoare.

Potrivit art. 23 alin. (2) şi (3) Cod pr. penală inculpatul poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile civile. În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii.

Conform art. 1385 alin. (1) Cod civil prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1357 alin. (1) C.civ privind răspunderea civilă delictuală, reţinând că inculpatul a recunoscut în totalitate pretenţiile civile.

În raport de considerentele expuse şi de dispoziţiile legale mai sus enunţate,  instanţa  va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă XX şi va obliga inculpatului XX să plătească părţii civile suma de 10.071,37 lei (fără TVA) reprezentând valoarea energiei electrice neînregistrată de consumatorul XX  prin săvârşirea infracţiunilor mai sus amintite.

În raport de soluţia dispusă şi în baza art. 274 alin. 1 Cod pr. penală, va obliga inculpatul  la 880 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul avocatului din oficiu XX , în cuantum de 260 de lei, conform delegaţiei nr. X din 04.02.2019, va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Această hotărâre a rămas definitivă prin neapelare.

Domenii speta