Drepturi salariale funcţionari publici -spor de studii superioare

Hotărâre 12 din 09.05.2019


Deliberând constată că:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul B...la data, scutită de plata taxei de timbru, reclamantul S.I. L.P. în numele şi pentru membrii de sindicat, în contradictoriu cu pârâtul P. O., a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea la calculul şi la plata sporului pentru studii superioare în cuantum de 25% din salariul de bază, aferent perioadei 21.03.2013 - 21.03.2016 pentru reclamanţi.

în fapt, arată că începând cu 01.01.2010, sporul studii superioare nu s-a mai acordat deoarece toate prevederile legale cu privire la acordarea acestui spor au fost abrogate prin Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr.1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, în cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea - cadru nr. 330 / 2009 erau mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului faţă de luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

în anul 2011, pentru personalul care la data de 31 decembrie 2009 beneficia de sporul pentru studii superioare s-a menţinut suma aferentă acestui spor în compensaţie tranzitorie, conform prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Din cauza abrogării prevederilor legislative de acordare a sporului pentru studii superioare, persoanele care au obţinut acesta diploma după intrarea în vigoare a Legii nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu au mai putut beneficia de acest spor.

Aşadar, este încălcat principiul prevăzut de dispoziţiile art. 1 alin. 2 ale O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, potrivit cărora principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor ş discriminării este garantat în exercitarea dreptului la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare.

Unul dintre principiile de bază ale salarizării conform căruia la muncă egală se cuvine un salariu egal, are o utilitate practică deosebită, deoarece oferă baza sau punctul de plecare pentru determinarea salariilor.

Acest principiu este enunţat în art. 23 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, în care se arată că: „Toţi oamenii fără nici o discriminare, au dreptul la un sindicatul independent al lucrătorilor din Penitenciarul Oradea 2012 salariu egal pentru o muncă egală" şi este repetat în Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, ratificat de România la 31 octombrie 1974.

Cu privire la această situaţie, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a precizat:„Art. 30 alin. 6 şi art.48 alin. 1 pct. 7 din Legea nr. 330 / 2009, coroborate cu art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 1 / 2010, prin care se reglementează abrogarea sporului de doctorat şi includerea unei compensaţii în salariul de bază, are efectele unei discriminări indirecte pentru angajaţii care au obţinut titlul ştiinţific de doctor după intrarea în vigoare a celor două acte normative mai sus amintite. Prin aceasta soluţie legislativă, se încalcă principiul plăţii egale pentru muncă egală, respectiv principiul nediscriminării.

Legiuitorul are dreptul de a modifica, suspenda sau anula sporuri, indemnizaţii, salarii periodice şi alte stimulente, în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, doar cu respectarea principiului egalităţii.

Legiuitorul, în acest caz, a menţinut un spor pentru un grup de angajaţi şi a anulat posibilitatea obţinerii sporului, compensării, pentru celălalt grup, în condiţiile în care ambele grupuri fac parte din aceeaşi categorie de personal. In cazul ambelor grupuri, suntem în prezenţa aceleaşi categorii de angajaţi, care, prin obţinerea titlului ştiinţific de doctor, adaugă un plus de valoare muncii prestate".

Pe de altă parte, Curtea Constituţională a României, prin Decizia nr. 1398/2011, reţine că prevederile legilor de salarizare vechi ultraactivează, chiar după intrarea în vigoare a noilor legi-cadru, aspecte reţinute şi în adresa Ministerului Justiţiei cu nr. 52175 din data de 02.07.2012.

Prin urmare, în anii 2011 şi 2012, cu unele excepţii, se aplică legea veche privind salarizarea ( ca act normativ primar, dar şi toate actele normative subsecvente emise în temeiul acelei legi ), nemaifiind necesar să se emită norme metodologice pentru aplicarea Legii - cadru nr. 284 / 2010, decât la momentul când noua lege se va aplica efectiv.

Cu privire însă la salarizarea pe anul 2011, legea anuală de salarizare ( Legea nr. 285 / 2010 ) a prevăzut că „în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ai ministrului finanţelor publice, care va stabili şi formula concretă de calcul al salariilor, indemnizaţiilor şi soldelor pentru anul 2011".

Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al mimstrului finanţelor publice emis în temeiul acestei dispoziţii şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48/19 ianuarie 2011 ar fi trebuit să conţină dispoziţii referitoare la modul de salarizare în anul 2011 a personalului bugetar, inclusiv pentru sistemul de apărare, ordine publica şi siguranţa naţională, însă din considerente de oportunitate de la aceL moment, acest sistem nu a mai fost inclus în ordinul respectiv, deşi legea era clară cu privire la acest aspect.

Solicită a se avea în vedere şi dispoziţiile art. 5 alin. 1 din O.U.G. nr. 83 / 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71 /2015, din care se constată că voinţa clară a legiuitorului este de a stabili că în anul 2015, pentru personalul nou - încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/ autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

Conform art. 5 alin. I1, prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii ( medii, superioare, postuniversitare, doctorale ), de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.

Se poate spune că acest alineat, introdus prin Legea nr. 71/2015, produce reparaţii de natură salariala, restabilind echilibrul financiar între angajaţii care beneficiau de anumite sporuri (sporul de studii, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor) înainte de data de 31 decembrie 2009 şi cei care nu beneficiază din cauza apariţiei momentului „îngheţării salariale1" şi care ar trebui, totuşi, să beneficieze de aceleaşi drepturi având în vedere că îndeplinesc aceleaşi condiţii de studii.

în susţinerea celor afirmate este şi punctul de vedere exprimat de doamna ministru în Nota privind aplicarea prevederilor Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83 / 2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este autoritatea publică ce organizează şi coordonează acţiunea de sistematizare, modernizare şi îmbunătăţire a legislaţiei muncii, asigurând aplicarea unitară a prevederilor din acest domeniu. Astfel, se precizează în Nota amintită că „de asemenea, prin această lege (Legea nr. 71/2015), s-a creat posibilitatea ca personalul care a fost încadrat înainte de 2009, precum şi personalul încadrat după anul 2009 care a obţinut titlul ştiinţific de doctor, să beneficieze de acelaşi nivel al salariului de bază de care a beneficiat personalul încadrat pe aceeaşi funcţie/grad/treaptă şi gradaţie şi care a deţinut titlul ştiinţific de doctor anterior anului 2010.

Până la aprobarea O.U.G. nr. 83/2014 prin Legea nr. 71/2015, personalul care a obţinut diploma de licenţă pentru absolvirea studiilor superioare nu a beneficiat de o majorare a salariului de bază în mod similar cu persoanele care au obţinut diploma de licenţă pentru absolvirea studiilor superioare anterior anului 2010.

în contextul în care prevederile sus-menţionate nu se vor aplica personalului din toate instituţiile şi autorităţile publice se va crea o discriminare salarială care va genera procese în instanţă, care vor fi câştigate de salariaţi".

De altfel, prin raportul comun din data de 17.03.2015 al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din cadrul Parlamentului asupra proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr. 83 / 2014, s-a prevăzut că amendamentul, devenit alin. 51 al art. 1 la OUG nr. 83 / 2014, a fost propus pentru eliminarea discriminării între persoane care ocupă aceleaşi funcţii, în aceleaşi condiţii de studii şi vechime.

Or, în contextul în care voinţa legiuitorului a fost de a elimina discriminările salariale existente între persoane care ocupă aceleaşi funcţii, în aceleaşi condiţii de studii şi vechime, este evident că sporul de 15% se cuvine a se acorda chiar şi pentru persoanele care au obţinut titlul ştiinţific de doctor după data 01.01.2010.

în drept, s-au invocat dispoziţiile Legii nr.554/2004, O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr.71/2015.

în dovedirea acţiunii reclamanţii au solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriu şi cu înscrisuri.

Pârâtul PO, prin întâmpinarea formulată, invocă în principal prescripţia dreptului la acţiune pentru perioada 21.03.2013 -28.12.2014, excepţie reglementată de art.268, alin 1, lit. c din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii care prevede: „(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator;" şi de art. 2517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, care prevede faptul că „Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen".

în fapt, pârâtul susţine că reclamanţii sunt angajaţii ai unităţii, iar pentru perioada 01.01.2012-09.04.2015, aceştia şi-au întemeiat acţiunea pe acte normative abrogate.

Arată că funcţionarii publici cu statut special au beneficiat până în anul 2009 inclusiv, de un spor pentru studii superioare, dacă şi-au desfăşurat activitatea în domeniul studiilor absolvite.

Astfel, potrivit pct.4 al Notei la Anexa nr.l la Ordonanţa Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare „agenţii de penitenciare, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, beneficiază de un spor de 25 % din salariul de funcţie dacă îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei". în aplicarea acestui act normativ a fost emis Ordinul ministrului justiţiei nr.399/C/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care prevede la punctul 30.3 domeniile de activitate şi specializările pentru care se acordă sporul pentru studii superioare.

Prin Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice au fost abrogate mai multe dispoziţii legale din OG nr.64/2006, inclusiv cea care prevedea acordarea sporului pentru studii superioare, iar Legea nr.330/2009 a fost abrogată prin Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Solicită a se observa că începând cu data intrării în vigoare a Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice conform art. 1 alin. (2) „drepturile salariate ale personalului sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute de acest act normativ".

în prezent, beneficiază de sporul susmenţionat, sub forma unei sume compensatorii, numai persoanele care au beneficiat de acesta în luna decembrie 2009.

Prin urmare, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior după data de 01.01.2010, care îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, nu pot beneficia de acest drept.

Persoanelor care beneficiau de acest spor în luna decembrie 2009, începând cu ianuarie 2010 li s-a acordat cuantumul acestui spor sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, numai în măsura în care persoana îşi desfăşura activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă s-a inclus în solda/salariul funcţiei de bază, după caz, dar nu a fost luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabileau în funcţie de acestea (art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010).

De altfel, includerea, în anul 2010, a sporului pentru agenţii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în suma compensatorie cu caracter tranzitoriu, a avut în vedere respectarea prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2010, potrivit cărora începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 trebuia să îşi păstreze salariul, sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare brută avute la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009.

De asemenea, menţionează că în legile anuale de salarizare din 2010 până în 2014 nu s-a prevăzut acordarea acestui spor de studii. Abia prin Legea nr.71/2015 s-a completat OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, şi s-a definit similaritatea drepturilor salariale pentru angajaţii cu aceleaşi condiţii de studii.

în drept, nu a existat bază legală până la apariţia Legii nr.71/2015 pentru acordarea sporului pentru studii superioare agenţilor care au absolvit după anul 2009 studii superioare.

în art. 5 alin.l din OUG nr.83/2014 , forma iniţială publicată în Monitorul Oficial, s-a prevăzut: "în anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată".

Prin Legea nr.71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial nr.233 din 6 aprilie

2015, s-a introdus un nou alineat, 1 , ce prevede: "Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării".

De la data intrării în vigoare a legii, 9 aprilie 2015, se putea acorda sporul pentru studii superioare. Aşadar, legea nu poate retroactiva, conform prevederilor art.6 alin. (1) din Noul cod civil, iar sporul la salariu pentru studii superioare nu poate fi calculat şi acordat începând cu data de 21.03.2013.

Menţionează că, prin adresa nr.42913 din 10.07.2017, A N P a aprobat iniţierea unor demersuri corective privind acordarea sumelor de bani corespunzătoare sporului de studii superioare pentru agenţii care îndeplinesc condiţiile de studii în domeniile de specialitate reglementate pentru sectoarele de activitate în care îşi desfăşoară activitatea.

Consideră că în mod concret s-a dispus acordarea retroactiva a sumelor de bani începând cu data intrării in vigoare a Legii nr. 71/2015, respectiv 09.04.2015 personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul studiilor absolvite.

Urmare a dispoziţiei menţionate mai sus, s-a emis Decizia directorului unităţii nr. 167 din 04.08.2017 privind acordarea sporului de studii superioare începând cu data de 09.04.2015 unor funcţionari publici cu statut special din cadrul unităţii, printre care şi reclamanţilor, iar în data de 08.09.2017 s-a achitat efectiv suma restantă.

De asemenea, precizează ca reclamanţii beneficiază şi în prezent de sporul de studii superioare, astfel încât solicitarea de acordare a sporului pentru perioada 09.04.2015 -

21.03.2016 este nejustificată.

Faţă de cele arătate, solicită admiterea excepţiei invocate, iar pe fondul cauzei respingerea cererii de chemare în judecată formulate ca neîntemeiată.

în drept, a invocat Legea nr.71/2015; art.205 cod procedură civilă şi Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ.

în probaţiune pârâtul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate şi a temeiurilor juridice aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul solicită obligarea pârâtului, în calitate de angajator, la plata sporului pentru studii superioare în cuantum de 25% din salariul de bază, aferent perioadei 21.03.2013 - 21.03.2016 în numele şi pe seama membrilor de sindicat ACD şi SI.

Instanţa reţine că reclamanţii sunt angajaţi ai pârâtului.

Privitor la studiile superioare absolvite de cei doi membri de sindicat, din probele administrate în cauză rezultă că reclamantul ACD a absolvit Universitatea „S.H.", specializarea „Drept", iar reclamantul S.I. a absolvit Universitatea de Vest „V. G.", specializarea „Drept".

Analizând cu prioritate excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamanţilor, cu privire la pretenţiile aferente perioadei 21.03.2013 - 28.12.2014, invocată de pârât, în baza art.248 rap. la art. 268 alin.l lit.c din Legea nr.53/2003, coroborat cu art.117 din Legea nr.l68/1999, instanţa apreciază că este întemeiată, urmând a o admite, pentru următoarele considerente:

Cererile privind drepturile salariale se introduc în termen de trei ani de la data naşterii dreptului la acţiune, conf. art. 268 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53/2003 coroborat cu art. 117 din Legea nr.l68/1999. Or, având în vedere data introducerii prezentei acţiuni, respectiv

28.12.2017 şi împrejurarea că reclamantul, în numele şi pe seama membrilor de sindicat, solicită plata sporului de studii superioare, respectiv un drept de natură salarială, instanţa constată că dreptul material la acţiune al acestora s-a prescris în ce priveşte sporul aferent perioadei 21.03.2013-27.12.2014.

Pe fondul cauzei, instanţe reţine că sporul pretins de reclamanţi a fost prevăzut iniţial la pct.4 al Notei la Anexa 1 la OG nr.64/2006, care stipula că "agenţii de penitenciare, absolvenţi ai instituţiilor de invatamant superior, cu diploma de licenţa, beneficiază de un spor de 25% din salariul de funcţie daca isi desfăşoară activitatea in domenii corespunzătoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei".

Prin Ordinul MJ nr. 399/C/2007, la pct. 30.3, s-au prevăzut domeniile de activitate şi specializările pentru care se acordă sporul de studii, respectiv că în domeniul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar sporul de studii se acordă pentru specializările: jurist, psiholog, educaţie fizică şi sport (f.24-26).

Aceste dispoziţii au fost abrogate prin art.48 din Legea nr. 330/2009, sporul de studii fiind menţinut sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru cei care îl aveau in plata la data de 31.12.2009. Astfel, art. 30 alin. 6 din Legea nr. 330/2009 prevedea că „pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate in luna decembrie 2009 nu se mal regăsesc in anexele la prezenta lege si nu au fost incluse in salariile de baza, in soldele funcţiilor de baza sau, după caz, in indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora". Prin urmare, Legea nr.330/2009 nu a mai prevăzut sporul de studii superioare, sumele corespunzătoare acestor sporuri urmând a fi avute în vedere în legile anuale de salarizare.

Art. 6 alin.l din OUG. nr. 1/2010 prevedea că în cazul drepturilor salariale determinate în conformitate cu Legea - cadru nr.330/2009 şi cu această ordonanţă de urgenţă, care sunt mai mici decât cele stabilite prin lege sau hotărâre de Guvern pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009, se acordă o sumă corespunzătoare cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, sumă ce se include în salariul de bază, solda/salariul funcţia de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare, reglementări similare regăsindu-se şi în art.1 al Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi art. 1 al Legii nr. 283/2011 privind salarizarea în domeniul bugetar pentru anul 2012.

Astfel, din aceste dispoziţii legale rezultă că până la data de 31.12.2009, s-a achitat sporul de studii tuturor celor care îndeplineau condiţiile prevăzute la pct. 4 al Notei la Anexa 1 la OG nr. 64/2006 şi la pct. 30.3 din Ordinul MJ nr. 399/C/2007. După data de 01.01.2010, acest spor s-a achitat doar celor care îl aveau în plată la data de 31.12.2009, acestora fiindu-le inclus în salariu sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, iar celor ce au absolvit, cu diplomă de licenţă, studii superioare ulterior acestei date nu li s-a mai achitat sporul de 25%.

In legile anuale de salarizare aferente perioadei 2010-2014 nu a mai fost prevăzut sporul de studii superioare de 25 %.

Prin OUG nr. 83/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr.71/2015 (în vigoare din 09.04.2015), s-au prevăzut următoarele: "(1) In anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

(1A1) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi

sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.

(1A2) Prevederile alin. (JA1) se aplică şi pentru calculul indemnizaţiei de încadrare pentru persoanele care sunt demnitari, ocupă funcţii publice şi de demnitate publică, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei".

Art.l alin.5 ind.l din Legea nr.71/2015 prevede că personalul din autorităţile şi instituţiile care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Din ansamblul acestor dispoziţii legale rezultă că sporul pentru studii se acordă dacă au fost absolvite instituţii de invatamant superior, cu diploma de licenţa şi dacă agentul de penitenciar îşi desfăşoară activitatea în domeniul corespunzător studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

Totodată, instanţa apreciază că începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.71/2015, respectiv 09.04.2015, sporul pentru studii superioare se acordă agenţilor de penitenciare, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, daca îşi desfăşoară activitatea in domenii corespunzătoare studiilor absolvite, indiferent de data la care au fost absolvite studiile (anterior sau ulterior Legii nr.330/2009).

în ceea ce priveşte perioada anterioară datei de 09.04.2015, contrar susţinerilor pârâtului, instanţa apreciază că agenţii de penitenciare, absolvenţi ai instituţiilor de invatamant superior, care au obţinut diploma de licenţă ulterior datei de 31.12.2009 şi care îşi desfăşoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, sunt îndreptăţiţi la acordarea sporului de studii pentru a se asigura un tratament egal şi nediscriminatoriu, din punct de vedere al salarizării, în raport cu agenţii care au obţinut diplomă de licenţă anterior datei de 31.12.2009, care desfăşoară aceeaşi activitate, în cadrul aceleiaşi instituţii şi care beneficiază de sporul de 25% sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu.

Opinia instanţei are în vedere împrejurarea că prin Decizia nr.21/2016 pronunţată în recurs în interesul legii de către ICCJ, s-a stabilit că au dreptul la sporul de doctorat persoanele care au dobândit titlu de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009, iar raportat la faptul că după intrarea în vigoare a legii anterior menţionate, plata sporului de studii, respectiv a sumelor compensatorii, s-a făcut în aceleaşi condiţii ca şi sporul de doctorat, pentru identitate de raţiune se impune a fi recunoscut dreptul la sume compensatorii şi agenţilor de penitenciare care au absolvit, începând cu data de 01.01.2010, studii superioare cu diplomă de licenţă şi care desfăşoară activitate în specialitatea studiilor absolvite.

Având în vedere aceste considerente instanţa constată că reclamanţii sunt îndreptăţiţi la acordarea sumelor compensatorii aferente sporului de studii superioare, începând cu data de 28.12.2014, aceştia desfăşurând activitate în domeniul studiilor absolvite şi care sunt stabilite prin Ordinul MJ nr.399/C/2007.

Instanţa va respinge însă cererea reclamanţilor în ce priveşte acordarea drepturilor salariale solicitate, în ce priveşte perioada 09.04.2015 - 21.03.2016, în condiţiile în care, acestora le-au fost plătite de către pârât, sumele compensatorii reprezentând sporul pentru studii superioare, începând cu data de 09.04.2015, după cum rezultă din Decizia.... şi Anexa la această decizie - poziţiile 1 şi 24 (f.21-23), precum şi din înscrisurile depuse de pârât la dosar (f.40 şi f.55).