Contravenţie Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Hotărâre 11 din 09.05.2019


Analizând apelul formulat prin prisma dispoziţiilor art. 476-478 cpr.civ tribunalul retine următoarele :

Prin procesul verbal de contravenţie contestat, seria , nr........în temeiul art. 19

alin.(l) lit. b), alin.(12) lit. c) şi alin.(13) din Legea 171/2010 s-au aplicat următoarele sancţiuni petentei- contraveniente II A.N : Sancţiunea principală a amenzii contravenţionale în cuantum de 10.000 lei în sarcina întreprinderii individuale; Sancţiunea complementară a confiscării masei lemnoase constând în 43,8354 m c. lemn de brad şi larici prelucrat, aparţinând BF SRL; Sancţiunea complementară a confiscării semiremorcii aparţinând S. F.

S-a reţinut săvârşirea următoarelor fapte : expedierea şi transportul cu auto nr........a

cantităţii de 34, 65 m.c cherestea răşinoase pentru care a fost prezentat avizul de însoţire a mărfii, neînregistrat în SUMAL cu încălcarea prevederilor art. 4 al.l şi 3, art. 6 litb) din anexa la HG nr.476/2014 .

Procesul verbal de contravenţie a fost semnat fără obiecţiuni de II A.N. prin delegat.

In concret, în sarcina petentei s-a reţinut că a efectuat transportul materialului lemnos fără a deţine acordul SUMAL şi fără emiterea documentelor silvice cu regim special şi că nu se poate face dovada provenienţei legale a materialului lemnos (cherestea).

Prin plângerile contravenţionale formulate, petenţii au susţinut  că materialul lemnos

în discuţie a fost achiziţionat de petenta BF de la n.c SRL -5 m.c conform FF...........pentru

care a fost emis avizul secundar seria........, fiind generat codul SUMAL...............la data

de 13.02.2017 ora 17:35:15 şi de la A. SRL -64-87 m.c. conform facturii............, pentru

care s-au emis avizele de însoţire secundare seria.............., având înscris codul SUMAL

generat la data de 11.04.2016 şi seria..............având înscris codul SUMAL generat la data

de 11.04.2016

Au mai susţinut că o parte din materialul lemnos a fost prelucrat de către petenta care, după prelucrare, 1-a expediat petentei B.F. fără a obţine un cod SUMAL, întrucât O.S P. I. i-ar fi comunicat că proprietarul materialului lemnos, fiind o persoană juridică, nu există bază legală pentru eliberarea documentelor cu regim special.

In primul rând instanţa de apel va reţine că nu s-a probat că materialul lemnos obiect al prezentului litiu este o parte din materialul lemnos achiziţionat de petenta BF de la A.şi N. COM şi pentru care au fost emise cele trei avize speciale, cu loc de descărcare în loc. H.com. O. la datele 11.04.2016 şi 13.02.2017.

Nu există coincidenţă între cantitatea de material lemnos achiziţionată de B.F. de la A. şi N.COM de 64, 87 mc şi cantitatea de 34, 65 m.c obiect al proces verbal de contravenţie contestat.

Cele trei avize de însoţire, la care se referă petenţii, nu au ca destinatar punctul de lucru al petentei, în timp ce avizul de însoţire emis pentru transportul ce face obiectul procesului verbal de contravenţie contestat este emis având ca loc de plecare corn I. N., sat P., care este şi sediul petentei, fără ca la dosar să fi fost depuse dovezi ale transportului efectuat din loc. H. în loc P.( aprox 30 km) .

Declaraţiile martorului Ş.I, date în faţa primei instanţe şi în faţa instanţei de apel sunt neconcordante şi nu se coroborează cu înscrisurile de la dosar, acesta declarând iniţial că materialul lemnos achiziţionat de petenta B.F de la A. şi N. COM a fost depozitat timp de 7-8 luni la domiciliul tatălui său din H., iar ulterior că materialul a fost depozitat aproximativ 2 ani şi jumătate, unde ar fi fost tratat de petenta A. N.

Contrar celor susţinute de petenţi, prin adresa nr. /03.07.2017 emisă de....., cu două

luni anterior transportului, se arată că, pentru cherestele, avizul de însoţire trebuie emis în condiţiile HG nr. 470/2014 , care la art. 2, al.4 prevede:

„Utilizarea SUMAL este obligatorie pentru ocoalele silvice şi pentru toţi operatorii şi comercianţii, denumiţi în continuare profesionişti, care recoltează, depozitează, prelucrează, comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu materiale lemnoase: fac excepţie operatorii şi comercianţii care recoltează, depozitează şi comercializează sau efectuează operaţiuni de import-export cu arbori şi arbuşti ornamentali, răchită şi puieţi".

De asemenea conform art. 6 la. Lit.b) din HG r.470/2014 „ (1) în sensul art. 4 alin. (1) din Regulament, în cazul recoltării lemnului din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia, legalitatea provenienţei materialelor lemnoase rezultate se asigură potrivit legislaţiei în vigoare şi se atestă prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii (..) expedierea, deţinerea, transportul, primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase să fie făcută/făcut cu avize de însoţire în care sunt înscrise corect codul unic generat de SUMAL, conform art. 3 alin. (2), precum şi data, ora, minutul şi secunda generării acestuia, precum şi codul offline prevăzut la art. 3 alin. (4), după caz.

Este dincolo de orice îndoială că petenta ÎI A N putea dispune transportul de cherestea de răşinoase numai în baza unui aviz de însoţire înregistrat în SUMAL, iar transportul dispus în lipsa acestuia, precum şi în lipsa documentelor de provenienţă(petenta nedeţinând vreun act din care să rezulte cum a ajuns în posesia materialului lemnos în discuţie) constituie contravenţie potrivit disp. art. 19 al.l lit. b) din legea nr. 171/2010 , pentru care legea prevede sancţiunea amenzii între 5000 şi 10.000 lei precum şi confiscarea materialului lemnos.

Prin urmare, petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa, iar sancţiunile aplicate ( amendă+confiscare material lemnos) sunt prevăzute de lege şi se situează în limitele acesteia.

în ce priveşte proporţionalitatea sancţiunilor, instanţa reţine că fapta petentei prezintă un grad ridicat de pericol social, raportat la încălcarea a două obligaţii, respectiv lipsa documentelor de provenienţă şi efectuarea transportului în lipsa unui aviz special înregistrat în SUMAL, fiind astfel justificată aplicarea sancţiunii amenzii în cuantumul maxim prevăzut de lege.

Faţă de cele anterior reţinute plângerea formulată de petenta II a.n a fost corect respinsă de prima instanţă, astfel că în temeiul disp. art. 480 al.l c.pr.civ, apelul formulat de aceasta este nefondat şi va fi respins .

în ce priveşte apelul formulat de cumpărătorul B.F., instanţa de apel reţine că potrivit art. 37 al. din Legea nr. 171/2010" Materialul lemnos confiscat a cărui provenienţă se identifică se pune la dispoziţia proprietarului de drept, dacă acesta nu este contravenient".

în speţă, aşa cum s-a arătat anterior, provenienţa materialului lemnos nu a fost identificată, fiind înlăturate pentru motivele arătate în considerentele anterioare, susţinerile potrivit cărora materialul lemnos face parte din cele achiziţionat în 2016 şi 2017 de la A. şi N. COM , iar petenta ÎI A. N. de la care a cumpărat B .F. nu deţine documente de provenienţă.

Având în vedere cele anterior arătate, în temeiul disp. art. 480 al.l c.pr.civ, instanţa de apel va respinge ca neîntemeiat şi apelul formulat de petenta B.F. SRL .

în ce priveşte apelul formulat de petentul S. F., proprietarul semiremorcii marca, cu nr. de înmatriculare, şi nr. identificare..., instanţa reţine următoarele:

Apelantul S. F. are calitatea de proprietar al semiremorcii confiscate, pe care a închiriat-o societăţii care a efectuat transportul în baza contractului de închiriere autentificat subnr........../08.05.2017 de BNP O. A .

Şoferul care a efectuat transportul este o terţă persoană - C. N .

Conform art. 19 al. (13) din Legea nr. 171/2010 "Mijlocul de transport cu care s-a realizat transportul de materiale lemnoase fără aviz de însoţire şi/sau fără cod online sau offline, după caz, generat de aplicaţiile SUMAL, pentru situaţiile în care emiterea codului online sau offline este obligatorie, se confiscă, dacă valoarea materialelor lemnoase transportate depăşeşte de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă se constată repetarea faptei în interval de 6 luni de la data constatării primei fapte. Evaluarea masei lemnoase se realizează conform prevederilor art. 22 alin. (7)" iar conform alin. 14 al. aceluiaşi articol

"Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (13) se realizează conform procedurilor reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare(...)"

Având în vedere că în sarcina petentului S.F. nu s-a reţinut săvârşirea vreunei contravenţii şi nici nu se poate reţine în sarcina sa vreo culpă în legătură cu săvârşirea contravenţiei contestate, instanţa de apel, în temeiul disp. art.480 al.2 c.pr.civ va admite apelul acestuia şi va dispune înlăturarea sancţiunii complementare a confiscării semiremorcii şi restituirea acesteia.

Domenii speta