Delegare temporară exercitare autoritate părintească

Sentinţă civilă 333/2019 din 13.03.2019


Pe rol fiind  pentru azi  judecarea cauzei civile de minori şi familie privind pe petenta K  L , în contradictoriu cu intimata K V având ca obiect delegare temporară exercitare autoritate părintească.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu de azi,  potrivit art. 219 C. pr. civilă  se prezintă  petenta şi intimata personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se instanţei cele de mai sus, faptul că acţiunea este scutită de plata taxei de timbru, cauza se află la primul termen de judecată, precum şi faptul că din partea Autorităţii Tutelare B.. s-a depus dovada înregistrării notificării,  ancheta socială fiind  depusă la  dosar, după care:

Instanţa, constatând că prezenta cauză se află la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţei, în temeiul art. 131 rap. la art. 529 alin. 1 Cod procedură civilă, procedează din oficiu la verificarea şi stabilirea competenţei în soluţionarea pricinii şi constată că este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial să soluţioneze cauza  în temeiul disp. art. 94 al. 1 lit. „a” Noul Cod de procedură civilă, art. 114 alin. 2 Noul Cod de procedură civilă şi art. 105 alin. 6 din L. 272/2004 act.

Petenta  susţine cererea formulată.

La întrebarea instanţei, intimata arată că este de acord să aibă grijă de minor cât mama este plecată în străinătate. Menţionează că tot timpul, minorul  a fost cu ea,  aceasta  a fost cea care s-a ocupat de creşterea şi educarea  acestuia, l-a  dus la  şcoală întrucât mama a fost mai mult plecată. Îşi asumă  responsabilitatea  de a se  ocupa  de creşterea şi educarea minorului .

Potrivit articolului 255 al.1 coroborat cu art.536 din C.pr.civ., instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile, solicitată si depuse la dosar.

Instanţa, în baza art. 392 N. C.pr.civ., socoteşte cauza lămurită, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul pe fond.

Petenta  solicită admiterea cererii formulate, fără cheltuieli de judecată.

Intimata este de acord cu acţiunea.

JUDECĂTORIA

Deliberând asupra acţiunii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei  B. la data de 08.03.2019, sub dosar nr. 812/187/2019 petenta K  L  a solicitat instanţei de tutelă delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul  Y  K  A – D  , în perioada cât va fi plecată la muncă în străinătate, către  mama sa, K V .

În motivarea cererii, petenta a arătat că  în urma relaţiei de concubinaj cu numitul M Y T , a rezultat minorul Y  K  A – D .

Arată că  doreşte  să delege  autoritatea părintească  către K V  în calitate de bunică  a minorului pe perioada de 1 an  de zile , perioadă în care  petenta  va pleca la muncă în oraşul B..  din Spania . Arată că  în prezent  minorul locuieşte la adresa  din B şi va locui în  continuare  alături de K V  în calitate de bunică la  asdresa  S , com. B  , jud. B..

În drept, reclamanta a invocat art. 148-151, 530 C. pr.  civ.  şi art. 104 -108 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

În probaţiune a depus înscrisuri.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform art. 29 lit. e) din OUG 80/2013.

Sub aspect probatoriu în cauză, a fost administrată proba cu înscrisuri, s-a efectuat ancheta socială la locuinţa intimatei .

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit certificatului de naştere depus la fila 9 din dosar, petenta este mama minorului Y  K  A – D , nefiind stabilită filiaţia acestuia faţă de tată, astfel că mama exercită autoritatea părintească în exclusivitate.

În drept, potrivit art. 104 alin.1 din Legea nr. 272/2004, „Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.”

Conform art. 105 alin. 3 coroborat cu alin. 1 şi 2 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor  plecaţi la muncă în străinătate, dar nu mai mult de 1 an, către o persoană care să îndeplinească următoarele condiţii: să facă parte din familia extinsă, să aibă minim 18 ani şi să îndeplinească condiţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii copilului.

Instanţa reţine că, potrivit  concluziilor anchetei sociale efectuate de Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei B  (fila 10 dos.), minorul rămâne în întreţinerea  bunicilor , bunica maternă îndeplinind condiţiile prevăzute de art. 97 ind.2 din Legea nr. 257/2013 pentru delegarea temporară a autorităţii părinteşti.

În şedinţa din 13.03.2019 mama petentei şi-a dat acordul să se ocupe de creşterea şi educarea minorului pe perioada lipsei mamei minorului din ţară, fiind îndeplinită condiţia prevăzută de art. 105 alin. 4 din Legea 272/2004.

Pentru motivele de mai sus, în temeiul art. 527 şi urm. Cod proc. civ., instanţa va  admite cererea petentei şi va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la  minorul  Y K  A – D , pe perioada lipsei mamei lui – prezenta petentă, dar nu mai mult de 1 an, către intimata K  V , – bunica maternă a minorului, care va avea următoarele drepturi şi îndatoriri: de a-l însoţi şi reprezenta în faţa unităţii  şcolare pe care o frecventează; de a-l însoţi şi reprezenta în faţa unităţilor spitaliceşti în caz de nevoie; de a încasa  alocaţia; de a-l reprezenta în  efectuarea demersurilor  necesare  protejării interesului  superior al minorului  în faţa autorităţilor  şi instituţiilor publice locale  şi judeţene , pe raza judeţului B..

În temeiul art. 105 alin. 8 din Legea 272/2004, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul, instanţa atrage atenţia intimatei  că are obligaţia de a urma un program de consiliere  şi informare pe o perioadă de 6 luni prin grija serviciului public de asistenţă socială din cadrul Primăriei B .

Instanţa ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite cererea formulată de petenta K  L , în contradictoriu cu intimata K  V , şi în consecinţă:

Dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la minorul  Y  K  A – D , pe perioada lipsei mamei lui – prezenta petentă, dar nu mai mult de 1 an, către intimata K V , – bunica maternă a minorului, care va avea următoarele drepturi şi îndatoriri: de a-l însoţi şi reprezenta în faţa unităţii  şcolare pe care o frecventează; de a-l însoţi şi reprezenta în faţa unităţilor spitaliceşti în caz de nevoie; de a încasa  alocaţia; de a-l reprezenta în  efectuarea demersurilor  necesare  protejării interesului  superior al minorului  în faţa autorităţilor  şi instituţiilor publice locale  şi judeţene , pe raza judeţului B..

Prezenta hotărâre ţine loc de consimţământ al mamei petente pentru ca bunica maternă a minorului – prezenta intimată, să poată avea drepturile şi îndatoririlor inserate  mai sus, în lipsa mamei.

Executorie.

Cu drept de apel în 30 zile de la pronunţare care se depune la Judecătoria B..

Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.03.2019.