Anulare act

Sentinţă civilă 3055 din 27.12.2019


Acestaeste document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2018:001.003055

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

JUDB

Sentinta Civila Nr. 3055/2018

Sedinta publica de la 27 Decembrie 2018

Instanta constituita din:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Bârlad cu numarul X ca efect a declinarii dispuse de Tribunalul Vaslui prin Sentinta civila numarul 158/CA/2018 pronuntata la data de 18 aprilie 2018 in dosarul numarul X, reclamantul X X, domiciliat in municipiul Bârlad, strada George Enescu numarul X bis, judetul Vaslui cu domiciliul pentru corespondenta ales la adresa din satul si comuna Malusteni, in contradictoriu cu pârâtele: Institutia Prefectului judetului Vaslui, Institutia Primarului Municipiului Bârlad, Consiliul Local Municipal Bârlad si Primaria Municipiului Bârlad in calitate de entitate administrativa prin serviciile specializate- Serviciul de cadastru, urbanism si amenajarea teritoriului a solicitat instantei pronuntarea unei hotarâri judecatoresti prin care sa dispuna:

- anularea procesului verbal numarul 16403 din data de 02.10.1998, de punere in posesie emis de Primaria Municipiului Bârlad- Comisia locala pentru aplicarea Legii numarul 18/1991 republicata, privind Fondul funciar.

- obligarea Primariei Bârlad, prin Comisia Locala, la constituirea dreptului de proprietate conform prevederilor Legii numarul 18/1991;

- obligarea entitatilor sa dispuna masurile administrative pentru anularea procesului verbal de punere in posesie numarul 16403/02.10.1998, sub sanctiunea platii daunelor moratorii in cuantum de 300 lei pentru fiecare zi de intârziere.

- daune cominatorii in cuantum de 550 lei;

- daune interese directe in cuantum de 5000 lei, reprezentând paguba efectiv suferita;

- suma de 9000 lei reprezentând lipsa de folosinta;

- daune morale in cuantum de 5000 lei, pentru suferinta psihica, mentala, reparatia starii de angoasa si deteriorarea starii de sanatate a reclamantului

- dobânda de 50% pe an aplicata la totalul debitelor anterior enuntate. S-a solicitat judecare cauzei, in lipsa.

In motivare, in sinteza, se argumenteaza ca autoritatile administrative au exprimat un refuz obstinent de a solutiona cererile succesive ale reclamantului care solicita recunoasterea dreptului sau legitim si recunoscut de lege. Se afirma parcurgerea tuturor etapelor administrative prevazute de art. 7 din Legea numarul 262/2007 privind contenciosul administrativ.

Reclamantul afirma ca sunt nesolutionate: cererea numarul 3287 din 22 martie 1991; adresa de revenire din data de 12 iulie 2016 si adresa de revenire din data de 17 februarie 2017, cu mentiunea ca lipseste tot dosarul care a fost intocmit la Biroul Serviciu de Cadastru, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Bârlad.

Considera ca este proprietar de plin drept, in calitate de cumparator de buna- credinta a suprafetei de 3750 metri patrati de teren, astfel cum rezulta din anexele 2-6 si 8 si cum a fost recunoscut prin comuXrea numarul 3202 din 21.03.1991 emisa de Primaria municipiului Bârlad. In mod eronat a fost inscrisa si suprafata de 3750 metri patrati in suprafata de 20.774 metri patrati in cuprinsul procesului verbal numarul 16403/02.10.1998 de punere in posesie, ceea ce contrazice realitatea faptica din teren, cu referire la raportul de expertiza topometrica depus in dosarul numarul 3497/1991. Pentru aceste motive se solicita anularea procesului verbal de punere in posesie.

In drept, au fost invocate disp. art. 6 alin.1 ind. 4 din Legea nr.18/1991, Legea numarul 169/1997, art. 80 din H.G. nr. 890/2005.

Pârâta, Institutia Primarului Municipiului Bârlad a formulat intâmpinare la data de 11 ianuarie 2018, prin care a invocat: exceptia necompetentei materiale a TribunaXi Vaslui, exceptia tardivitatii formularii actiunii, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Local Municipal Bârlad, exceptia lipsei de folosinta a Primariei Municipiului Bârlad, exceptia autoritatii lucrului judecat iar asupra fondului au fost prezentate argumente de netemeinicie. S-a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.

Exceptia necompetentei materiale a TribunaXi Vaslui a fost solutionata prin Sentinta civila numarul 158/CA/2018 pronuntata la data de 18 aprilie 2018 in dosarul numarul X, definitiva, solutia fiind de declinare in favoarea Judecatoriei Bârlad.

Exceptia tardivitatii formularii actiunii a fost motivata prin raportare la data emiterii procesului verbal a carui anulare se solicita 16403 din 02.10.1998 si la data la care reclamantul sustine ca a depus cerere inregistrata cu numarul 3287 din 22 martie 1991.

Exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Consiliului Local Municipal Bârlad si exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei Municipiului Bârlad a fost intemeiata pe disp. art. 77 si art. 23 alin.1 din Legea numarul 215/2001 privind administratia publica locala.

Exceptia autoritatii de lucru judecat este argumentata prin indicarea dosarelor anterior solutionat, ce au vizat fondul aceluiasi litigiu. In detaliu, se arata ca prin Sentinta civila numarul 585 pronuntata la data de 30 noiembrie 1995 de Curtea de Apel Iasi, prin Decizia numarul 1620 pronuntata la data de 16 octombrie 1996 de Curtea Suprema de Justitie si prin Decizia numarul 2393 pronuntata la data de 4 decembrie 1997 s-a mentinut Ordinul numarul 45 din 18 iulie 1994 de reconstituire in favoarea numitei X X, a dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren intravilan, situat in municipiul Bârlad, pe strada Cerealelor ulterior George Enescu numarul X. Prin procesul verbal numarul 16403 din 02.10.1998 a fost pusa in posesie X X cu terenul in suprafata de 20774 metri patrati.

Prin Sentinta civila numarul 1175 pronuntata in dosarul numarul 3/1999 Judecatoria Bârlad a respins plângerea formulata de X X, in baza Legii numarul 18/1991, existând autoritate de lucru judecat. Prin Sentinta civilanumarul 469 din 15.02.2007 pronuntatade Judecatoria Bârlad in dosarul numarul X, in materia fond funciar s-a respins cererea formulata de reclamantul X X.

Se solicita respingerea cererea de acordare a daunelor interese, a lipsei de folosinta si a daunelor morale, pentru nedovedire.

In drept au fost invocate disp. art. 53 alin.2, art. 54 din Legea numarul 18/1991.

Reclamantul, X X a formulat cerere aditionala, raspuns la intâmpinare inregistrat la data de 26 ianuarie 2018 (f.94).

Cu privire la exceptia de lucru judecat au fost formulate argumente de netemeinicie. Se considera ca exista tripla identitate intre persoane, cauze si obiect prevazuta de art. 431 Cod procedura penala.

Asupra fondului, se motiveaza ca intâmpinarea nu respecta conditiile de fond si de forma prevazute in mod imperativ de lege, sustinerile prezentate sunt lipsite de obiect si nu au legatura cu pricina, cu redarea in extenso a dispozitiilor art. 53 din HG nr.890 din 04 august 2005, a punctelor 1.3- 1.6 si 2.1- 2.2 din HG numarul 250 din 07 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989.

Se considera ca cele doua articole din Ordinul numarul 45/18 iulie 1998 indica raspunderea Primarului municipiului Bârlad si a Prefectului judetului Vaslui.

Referitor la Institutia Prefectul judetului Vaslui se considera ca au fost prezentate argumente neintemeiate, nu s-a raspuns la toate motivele de fapt si de drept ale cererii, sunt aratate dovezile pentru fiecare capat de cerere.

Reclamantul arata ca pârâtul refuza sa recunoasca faptul ca i s-a solicitat insistent sa se conformeze cererilor de eliberare a unor documente justificative: nu a emis dispozitia prevazuta de lege; Legea 10/2001 prevede obligativitatea parcurgerii unei proceduri administrative prealabile dar nu conduce la privarea de dreptul la tribunal pentru ca impotriva dispozitiei sau deciziei emise in procedura administrativa legea prevede calea contestatiei in instanta careia i se confera o jurisdictie deplina.

Prin Decizia XX din 19 martie 2009 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie –Sectiile Unite in solutionarea recursului in interesul legii, s-a recunoscut competenta instantelor de fond de a solutiona contestatia formulata impotriva deciziei sau a dispozitiei de respingere a cererilor prin care s-a solicitat restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv si notificarea persoanei pretins indreptatite , in cazul refuzului nejustificat al entitatii detinatoare, de a raspunde la notificarea partii interesate.

Cu privire la responsabilitatea statului, reclamantul invoca raspunderea civila delictuala in sistemul Codului civil. Responsabilitatea priveste nu doar pe particular ci si pe stat, pe comuna, e judet si in general pe Administratia publica pentru dauna adusa altuia prin fapta agentilor, a prepusilor sau a agentilor sai, fiind culpa in eligendo. Statul este responsabil pentru greselile functionarilor, agentilor si prepusilor sai, dar si de subagentii alesi de agentii principali, in baza delegatiei generale a comitentilor.

In drept au fost invocate disp. art. 52 din HG nr.890 din 04 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modeXi si modului de atribuire a titlurilor de proprietate precum si punerea in posesie a proprietarilor, H.G. nr.250 din 07 martie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a Legii 10/2001, Ordinul nr.45/18 iulie 1998, Decizia RIL XX din 19 martie 2007, art. 13 din Legea numarul 2X/23 aprilie 2002, art. 6, art.7, art. 21 si art.22 din Legea numarul 544/12 octombrie 2001.

Prin cererea de interventie accesorie formulata la data de 22.02.2018 (f.113 dosar nr.X), astfel cum a fost precizata la termenul din 19 martie 2018in cadrul dosarului numarul X (f.198 verso) in prezent declinat in favoarea Judecatoriei Bârlad prin Sentinta civila numarul 158/CA/2018 pronuntata la data de 18 aprilie 2018, numitii X X X si X X au formulat cerere de interventie accesorie in favoarea pârâtilor: Institutia Prefectului Judetului Vaslui, Institutia Primarului Municipiului Bârlad, Consiliul Local Municipal Bârlad si Primaria Municipiului Bârlad si in contradictoriu cu reclamantul X X.

In motivarea cererii de interventie, in sinteza se argumenteaza ca reclamantul solicita anularea procesului-verbal emis la data de 02.10.1998 de Comisia de Aplicare a Legii numarul 18/1991 in favoarea proprietarei X X, ca urmare a Deciziei numarul 1620 pronuntata la data de 16.10.1996 in dosarul numarul 136/1996 de Curtea Suprema de Justitie, dar si a Deciziei numarul 2393/1997 din dosarul numarul 2237/1996, solutii definitive.

Indetaliu se afirma ca la data de 31.01.1991 reclamantul a cumparat de la UJCC Vaslui custi pentru iepuri, custi pentru porumbei si un cântar, iar Consiliul Municipal Bârlad i-a atribuit in folosinta suprafata de 3750 metri patrati, dar fara ca reclamantul sa detina proprietatea.

Persoana, in prezent decedata la data de 25.11.2003, X Xa formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in baza Legii numarul 18/1991 si s-a mentinut ca fiind legal Ordinul numarul 45 din 194 emis de Prefectul Judetului Vaslui pentru suprafata de 20.774 metri patrati. Prin cele doua hotarâri judecatoresti indicate s-au produs efecte, in sensul ca pentru terenul de 942,80 metri patrati, reclamantul X X nu a dobândit dreptul de proprietate si nu se justifica ca suprafata de teren de 942,80 mp sa nu ii fie restituita proprietarei X X.

Mostenitorul defunctei X X a fost X X X X, conform certificatului de mostenitor numarul 79 emis la data de 28.05.2004 de Notarul Public X X, insa si aceasta mostenitoare a decedat la data de 15.06.2017 lasând ca mostenitori legali de petentii X X X- fiu si pe X X- sot, conform certificatului de mostenitor autentificat cu numarul 26 de Notarul Public X X.

Petentii X X X- si pe X X justifica demersul de formulare a cererii de interventie accesorie, in scopul conservarii dreptului de proprietate pe care il detin asupra terenurilor mostenite.

La acelasi termen s-a depus la dosar o cerere precizatoare prin care se solicita radierea notarii litigiului din Cartea Funciara 70568 Bârlad si CF numarul 71687 Bârlad, asa cum s-a consemnat in Incheierea de sedinta din dosarul numarul X (f.198 verso).

Reclamantul, X X a formulat cerere aditionala la data de 15 martie 2018 (f.167 dosar numarul X) prin care a invocat exceptia lipsei de interes a cererii de interventie si a prezentat argumente prin care se combate inclusiv temeinicia cererii incidentale.

Reclamantul X X a formulat cerere aditionala inregistrata la data de 12 aprilie 2018.

In motivare, in sinteza, cu privire la cererea formulata de intervenientii accesorii care solicita radierea notarii litigiului din Cartea funciara se arata ca la solicitarea reclamantului a procedat Oficiul de Cadastru la eliberarea celor 2 documente referitoare la imobilele situate pe strada George Enescu numarul X bis, se observa pe schita ca nu au nici un vecin. Din verificari, a rezultat ca suprafata de 20774 metri patrati a fost desmembrata in 6 loturi dintre care au fost vândute 4 loturi. Calculând suprafata celor doua imobile rezulta suma de 19184 metri patrati din totalul suprafetei de 20774 metri patrati, ramânând 1590 metri patrati vânduti in 4 loturi.

Se afirma ca din documentele depuse la dosar se constata reaua- credinta a functionarilor publici de la Primaria Bârlad care au refuzat constituirea dreptului de proprietate conform Legii numarul 18/1991, nefiind respectata Decizia numarul 585 pronuntata la data de 30 noiembrie 1995 Curtii de Apel Iasi.

Suprafata de teren de 20774 metri patrati atribuita defunctei X X, prin procesul verbal numarul 16403 din 02.10.1998 ce se solicita anulat. Se stie ca a fost stramutat terenul in Bârlad, pe strada Eminescu 3 loturi si un lot pe strada IC Bratianu. Solicitarea petentului, intemeiata pe prevederile Legii 18 a fost respinsa.

Prin Incheierea pronuntata la data de 17 septembrie 2018, in dosarul numarul X (f.25), Judecatoria Bârlad a dispus,inclusiv:

Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei de interes a formularii cererii de interventie accesorie astfel cum a fost precizata de X X, X X- X, in favoarea pârâtilor Institutia Prefectului Judetului Vaslui, Institutia Primarului Municipiului Bârlad, Consiliul Local Municipal Bârlad, Primaria Municipiului Bârlad, exceptie invocata de reclamantul X X.

Admite, in principiu, cererea de interventie accesorie in favoarea pârâtilor: Institutia Prefectului Judetului Vaslui, Institutia Primarului Municipiului Bârlad, Consiliul Local Municipal Bârlad, Primaria Municipiului Bârlad, astfel cum a fost formulata si precizata de X X, domiciliat in municipiul Bucuresti, sectorul 6, strada Gen. X Culcer si X X- X, domiciliat in municipiul Bucuresti, sectorul 6, Drm Valea Furcii nr.X, ambii cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat XX, cu sediul in municipiul Bucuresti, strada Poet Dimitrie AnXel nr.X, ap.X, sectorul X, judetul Vaslui, in contradictoriu cu reclamantul X X domiciliat in municipiul Bârlad, strada George Enescu numarul X bis, judetul Vaslui cu domiciliul procesual ales in satul si comuna Malusteni, judetul Vaslui.

Dispune introducerea in cauza in calitate de parti- intervenienti accesorii, a persoanelor fizice: X X, in favoarea pârâtilor Institutia Prefectului Judetului Vaslui, Institutia Primarului Municipiului Bârlad, Consiliul Local Municipal Bârlad, Primaria Municipiului Bârlad si in contradictoriu cu reclamantul X X.

Pentru a dispune astfel, in considerentele care sprijina dispozitivul s-a argumentat:

Asupra exceptiei lipsei de interes in formularea cererii de interventie accesorie infavoarea pârâtilor, exceptie invocata de reclamantul X X, instanta- solutia de respingere ca neintemeiata, pentru considerentele care succed:

In fapt: X X si X X X sunt mostenitorii legali, pe cale directa ai defunctei X X X X decedata la data de 15.06.2017 si pe cale indirecta ai defunctei X X decedata la data de 25 noiembrie 2003, asa cum se atesta prin certificatul de mostenitor numarul 26 emis la data de 21 iulie 2017 la Societatea Profesionala Notariala X Xna X si Asociatii (f.135) si prin certificatul de mostenitor numarul 79 emis la data de 28 mai 2004 la Biroul Notarului Public X X.

Defuncta X X a fost mama defuncteiX X X X- sotia, respectiv mama petentilor, care au formulat cerere de interventie accesorie. Pentru aceste considerente se retine ca X X si X X X justifica inclusiv calitatea de habentes causam, avânzi cauza, deci continuatori ai intereselor cu continut juridic ai antecesoarelor lor chiar pâna la defuncta X X- care a fost indicata in calitate de proprietar in cuprinsul procesului verbal numarul 16403 incheiat la data de 02.10.1998- actul cu privire la care reclamantul a solicitat anularea.

Imprejurarea ca X X a decedat nu prezinta relevanta, atât timp cât drepturile sale cu continut patrimonial ce au constituit obiectul actului contestat in prezent de reclamant, au fost transmise in mod legal pe cale succesorala catre X X si X X X care la rândul lor inteleg sa isi apere interesele prin formularea cererii de interventie voluntara accesorie- in reglementarea prevazuta de art.63 Cod procedura civila.

In drept: Din interpretarea sistematica a dispozitiilor art. 32 alin.1 lit.d) ref. art. X Cod procedura civila se retine ca interesul reprezinta o conditie de exercitiu a oricarei actiuni civile si trebuie sa fie determinat, legitim, personal, nascut si actual. Suplimentar, in cazul interventiei accesorii, chiar daca intervenientul formuleaza doaraparari in sprijinul demersului judiciar provocat pe cale principala si nu pretinde stabuilirea unor drepturi pentru sine, nu este acceptabil ca demersul sau sa fie pur gratuit. Deci trebuie sa se justifice si un interes propriu, un folos urmarit de intervenient in propria persoana, in antiteza cu pozitia procesuala a reclamantului.

Raportând situatia de fapt retinuta exclusiv in scopul solutionarii exceptiei lipsei de interes a cererii de intereventie accesorie, instanta retine ca folosul urmarit de intervenientiexista, este legitim si este strâns legal de calitatea lor de mostenitori ai proprietarei X X prin raportare la procesului verbal numarul 16403 incheiat la data de 02.10.1998- actul cu privire la care reclamantul a solicitat anularea.

Cu privire la indoiala manifestata de reclamantul care considera ca in maniera infractionala au aflat intervenientii de procesul civil, instanta retine ca dispozitiile art. 63 Cod procedura civila reglementeaza o procedura care este disponibila oricarei persoane care indeplineste conditiile prevazute de lege si ca prezenta cauza de desfasoara in procedura publica.

Temeinicia sau netemeinicia argumentelor prezentate de X X si X X X reprezinta chestiuni ce tin de fondul cauzei a carui solutie nu poate fi anticipata prin recunoasterea interesului si nici chiar prin admiterea in principiul a cererii de interventie.

In concluzie exceptia lipsei de interes in formularea cererii de interventie accesorie infavoarea pârâtilor este neintemeiata.

Asupra admisibilitatii in principiu a cererii incidentale:

Inadmisibilitatea este definita ca fiind acea sanctiune procesuala care intervine in situatia in care partea formuleaza o actiune sau o cale de atac la care nu are acces, care nu este prevazuta de lege sau la care nu poate recurge decât dupa indeplinirea uneiproceduri prealabile.

In speta, efectele respingerii exceptiei lipsei de interes constau in admiterea in principiu a cererii de interventie accesorie in favoarea pârâtilor: Institutia Prefectului Judetului Vaslui, Institutia Primarului Municipiului Bârlad, Consiliul Local Municipal Bârlad, Primaria Municipiului Bârlad, astfel cum a fost formulata si precizata de X X, domiciliat in municipiul Bucuresti, sectorul 6, strada Gen. X Culcer si X X- X, domiciliat in municipiul Bucuresti, sectorul 6, Drm Valea Furcii nr.68, ambii cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat XX, cu sediul in municipiul Bucuresti, strada Poet Dimitrie AnXel nr.8, ap.1, sectorul 3, judetul Vaslui, in contradictoriu cu reclamantul X X domiciliat in municipiul Bârlad, strada George Enescu numarul X bis, judetul Vaslui cu domiciliul procesual ales in satul si comuna Malusteni, judetul Vaslui.

S-a dispus introducerea in cauza in calitate de parti- intervenienti accesorii, a persoanelor fizice: X X, in favoarea pârâtilor Institutia Prefectului Judetului Vaslui, Institutia Primarului Municipiului Bârlad, Consiliul Local Municipal Bârlad, Primaria Municipiului Bârlad si in contradictoriu cu reclamantul X X.

*****

Deliberând cu prioritate asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Consiliului Local Bârlad si a Primariei municipiului Bârlad, exceptii invocate prin intâmpinare, se vor dispune solutii de admitere, pentru considerentele similare,care succed:

Conform art. 36 teza I Cod procedura civila calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios astfel cum acesta este dedus judecatii.

Conform art.21 alin.1 din Legea numarul 215/2001 a administratiei publice locale, doar unitatea administrativ teritoriala are calitate procesuala, având personalitate juridica.

Consiliul Local Bârlad si Primaria municipiului Bârlad nu sunt entitati cu personalitate juridica, ci sunt organe deliberative, respectiv structura executiva a unitatii administrativ- teritoriale, deci nu au capacitate de folosinta a drepturilor civile pentru a sta in judecata. Rezulta ca cererea de chemare in judecata nu poate fi indreptata impotriva Consiliul Local Bârlad si Primaria municipiului Bârlad, chiar daca sunt criticate acte de dispozitie emise prin structuri componente, prin functionarii proprii ai UAT Municipiul Bârlad sau a Comisiilor locale de fond funciar.

Prin Legea numarul 18/1991 s-au constituit organisme specializate, sub forma unor comisii conduse de primar, ce functioneaza sub indrumarea unei comisii judetene, numite prin decizia Prefecturii si conduse de prefect. Atributiile sunt precise, iar conform principiului specialitatii, Comisiilor locale, judetene le revine complexul de drepturi si obligatii privind aplicarea dispozitiilor Legii numarul 18/1991.

Sanctiunea procedurala a incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile este prevazuta de art. 40 alin.1 Cod procedura civila: respingerea cererii ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

In consecinta,se va dispune: solutia de admitere a exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Consiliului Local Bârlad cu efectul respingerii cererii de chemare in judecata ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva si solutia de admitere a exceptiei lipsei capacitatii de folosinta a pârâtei Primaria municipiului Bârlad ca fiind formulata impotriva unei persoane fara capacitate de folosinta.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Institutia Prefectului Judetului Vaslui, exceptie invocata prin intâmpinare, se va dispune solutia de admitere, pentru considerentele care succed:

Conform art. 36 teza I Cod procedura civila calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios astfel cum acesta este dedus judecatii.

Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul X X solicita anularea procesului verbal numarul 16403, emis la data de 02.10.1998 (f.15), de Primaria Municipiului Bârlad, prin Comisia locala pentru aplicarea Legii numarul 18/1991 privind fondul funciar, republicata.

Asa cum rezulta din analiza formala a actului administrativ contestat, Institutia Prefectului nu este emitentul actului contestat si nici nu are atributii de dispozitie juridica in acest context.

Sanctiunea procedurala a incalcarii conditiilor de exercitare a actiunii civile sunt prevazute de art. 40 alin.1 Cod procedura civila: respingerea cererii ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

In consecinta, se va dispune: solutia de admitere a exceptiei lipseicalitatii procesuale pasive a pârâtului Consiliului Local Bârlad cu efectul respingerii cererii de chemare in judecata ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva si solutia de admitere a exceptiei lipsei capacitatii de folosinta a pârâtei Primaria municipiului Bârlad ca fiind formulata impotriva unei persoane fara capacitate de folosinta.

Trebuie mentionat ca toate solutiile de respingere pentru incalcarea conditiilor de exercitare a actiunii civile sunt partiale, in raport de fiecare pârât care nu are calitate procesuala pasiva.

Asupra exceptiei tardivitatii-formularii cererii de chemare in judecata având drept obiect plângerea impotriva procesului verbal de punere in posesie numarul 16403 din data de 02.10.1998 si asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat,instanta va stabili ordinea de solutionare conform art. 248 alin.2 Cod procedura civil, astfel:

Exceptia de tardivitate este de procedura iar exceptia autoritatii de lucru judecat este de fond, dar ambele au efect peremptoriu si caracter absolut. Având in vedere ca potrivit art. 248 alin.1 Cod procedura civila se cerceteaza mai intâi exceptiile de procedura si apoi cele de fond, se va analiza cu prioritate exceptia tardivitatii formularii cererii de chemare in judecata.

In fapt: Prin procesul verbal de punere in posesie numarul 16403 incheiat la data de 2.10.1998 (f.15) s-astabilit punerea in posesie a proprietarei X X pe suprafata de teren de 20.774 metri patrati, situata in municipiul Bârlad, pe strada George Enescu numarul X, judetul Vaslui cu urmatorul (vechiul)amplasament: Nord- Strada Trei Ierarhi, X X X X, Cimitirul Trei Ierarhi; Est- zona CFR; Sud- Strada George Enesscu, X X, Vest- strada Tutovei, X X. Pentru a se proceda astfel, s-au avut in vedere prevederile Legii numarul 18/1991 privind fondul funciar precum si Decizia numarul 2393/1997 pronuntata de Curtea Suprema de Justitie, solutie ramasa definitiva.

In drept: Se constata ca cererea formulata de reclamant are natura juridica a unei plângeri intemeiate pe disp. art. 54 alin.1 ref. art. 53 din Legea numarul 18/1991.

Conform art.53 din Legea numarul 18/1991 termenul de solutionare al acestei plângeri este de 30 zile de la data comunicarii prin scrisoare recomandata.

Termenul procedural este de succesiune, imperativ, deci sanctiunea specifica depasirii este decaderea din exercitiul dreptului de a formula plângerea care va respinsa ca tardiva, conform regulii stabilite de art. 185 alin.1 Cod procedura penala.

Intrucât de la data formularii cererii de chemare in judecata: 14.12.2017 – in dosarul numarul X declinat in favoarea Judecatoriei Bârlad unde a fost inregistrat cu numarul X, se depaseste cu mult termenul de 30 zile( cu 20 ani) de exercitare a caii de atac a plângerii, prin raportare la procesul verbal de punere in posesie numarul 16403 incheiat la data de 2.10.1998 (f.15), se va dispune solutia de admitere a exceptiei tardivitatii si se va respinge ca fiind tardiv formulata cererea de chemare in judecata.

Fata de admiterea exceptiei tardivitatii nu se mai impune analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat care va fi respinsa,de vreme ce cererea a fost formulata peste termenul legal.

Efectul procedural al acestei solutii atrage inclusiv solutia de admitere a cererii de interventie accesorie formulata de intervenientii accesorii X X si X X- X in favoarea pârâtilor.

Cererea formulata pe cale incidentala de intervenientii accesorii care solicita radierea litigiului din Cartea Funciara va fi respinsa. Intervenientii accesorii au o pozitie procesuala dependenta de cea a partii principale in favoarea careia au intervenit in mod voluntar, asa cum rezulta din analiza domeniului de reglementare stabilit de art. 67 alin.2 Cod procedura civila care se aplica si cu privire la fondul cauzei.

Pozitia procesuala a intervenientului accesoriu este subordonata si dependenta de situatia procesuala a partii principale in favoarea careia actioneaza, in cauza de fata a pârâtilor.Pârâtii nu au formulat /nu si-au insusit capatul de cerere formulat de intervenientii accesorii care au solicitat in beneficiul propriu: radierea litigiului din Cartea funciara.

In cadrul procesual astfel configurat, intervenientii accesorii X X si X X X nu pot formula in interesul lor exclusiv o astfel de cerere in prezenta cauza, insa ramân deschise cai principale procesuale.

In temeiul art. 453 Cod procedura civila, având in vedere solutia pronuntata pe cererea radierea litigiului din Cartea funciarasi faptul ca pârâtii in favoarea carora s-a intervenit nu au o obtinut o solutie favorabila pe fond, instantava respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata in favoarea intervenientilor accesorii.

1

Domenii speta