Obligarea la plata de daune cominatorii pana la punerea in posesie a unei suprafete de teren. Competenta instantei de judecata. Respingerea cererii ca urmare a constatarii lipsei refuzului nejustificat al paratului pentru punerea in posesie a suprafete

Sentinţă civilă 12643 din 09.05.2019


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de (…) sub nr.(…), reclamantul XL in contradictoriu cu intimatul  LX in calitate de presedinte al Comisiei Locale de aplicare a Legilor fondului funciar de pe langa Primaria  A, a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului la plata sumei de 1000/zi de intarziere cu titlu de daune cominatorii,datorita refuzului de a-l pune in posesie pe suprafata de 0 ha teren in intravilanul com. A, teren pe care este amplasat magazinul satesc, pana la punerea efectiva in posesie.

In motivare, reclamantul arata ca in fapt este nepotul autoarei  X decedata la data de 24.03.2010.

Prin sentinta civila (…) pronuntata de Judecatoria Corabia in dosarul nr.(…)  acesteia i s-a reconstituit suprafata de teren de 0,48 ha situata in intravilanul com.A. Din aceasta suprafata autoarea a fost pusa in posesie pe 918 mp, pe restul de teren refuzand parata sa o puna in posesie.Atat autoarea, cat si el au facut demersuri pentru punerea in posesie, insa pana acum au fost refuzati. Intrucat amplasamentul terenului a fost stabilit in mod clar prin dispozitivul sentintei, iar pana in prezent nu s-a realizat punerea in posesie, solicita sa se admita actiunea asa cum a fost formulata.

In drept invoca dispozitiile art. 56 din Lg 18/1991.

Intelege sa se foloseasca in dovedire de proba cu acte.

Depune copia certificatului de deces, copia cartii de identitate, copia sentintei

civile,dovezi ale refuzului.

La data de (…) Comisia locala de aplicare a Legilor fondului funciar  A a comunicat prin adresa nr.(…), faptul ca a reconstituit dreptul de proprietate numitei X pentru suprafata de 9,98 ha teren conform titlului de proprietate nr…. din care in intravilan 0,5663 ha.

Suprafata la care se face referire in sentinta civila nr.(…) ,respectiv 0,48 ha i-a fost reconstituita astfel:  prin titlul de proprietate (…) s-a reconstituit suprafata de 0,4133 ha, iar in urma cererii numitei X , inregistrata la Primaria comunei A, a fost pusa in posesie pe suprafata de 0,0918 ha teren intravilan aferent magazinului satesc.

Precizeaza ca suprafata de 0,48 ha la care se face referire in sentinta civila nr.(…)  fost atribuita in totalitate autoarei X .

Considera ca cererea de chemare in judecata este netemeinica si nelegala deoarece suprafata de 0,48 ha teren intravilan i-a fost reconstituita in totalitate autoarei  X prin documentele mai sus mentionate, lucru care este confirmat de faptul ca la punerea in posesie autoarea a semnat si a fost de acord cu punerea in posesie.

Primaria comunei  A prin reprezentantii sai nu au refuzat punerea in posesie,dovada fiind procesul verbal de punere in posesie anexat.

Anexeaza in copie xerox inscrisuri.

La data de (…) a depus intampinare intimatul LX presedinte al Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar  A primar al com. A jud.Olt, reprezentat conventional prin avocat, care a solicitat ca in temeiul disp. art. 129(2) pct.3, art. 129(3) si art.130 (2,3) din C.p.c. intelege sa invoce necompetenta teritoriala a Judecatoriei Slatina solicitand declinarea competentei in favoarea Judecatoriei Corabia, jud. Olt potrivit disp.art.53(2) si 64(1) din Legea nr.18/1991; solicita ca pe baza probelor administrate, sa se respinga actiunea reclamantului, constatand ca acesta detine terenul solicitat, in realitate proprietatea sa fiind de 0,4991 ha in loc de 0,48 ha asa cum acesta solicita;. in temeiul disp.art.453(l) din Cpc solicita obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare arata ca in fapt, reclamantul XL , in calitate de mostenitor al numitei  X a formulat o actiune in contradictoriu cu Comisia locala pentru aplicarea legilor fondului funciar  A,  solicitand obligarea acesteia la punerea in posesie pentru suprafata de 0,48 ha reconstituita potrivit s.c. (…) pronuntata de Judecatoria Corabia.

Ulterior reclamantul a solicitat introducerea sa in cauza, in calitate de Presedinte al acestei comisii, solicitand obligarea sa la plata sumei de 1000 lei/zi de intarziere cu titlul de daune cominatorii, pana la punerea efectiva in posesie cu suprafata de 0,48 ha teren intravilan situat pe raza com. A , teren pe care se afla amplasat magazinul satesc.

Din punct de vedere al competentei teritoriale arata ca, in materia fondului funciar, aceasta este stabilita in mod exclusiv, potrivit disp. art. 53(2) si 64(1) din Legea nr.18/1991.

Astfel, art.64(l) din Legea 18/1991 stabileste ca „in cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul."

Normele prevazute la art. 111 Cod procedura civila sunt norme de competenta generala or prin art. 53 si 64 din Legea nr. 18/1991, republicata, s-a prevazut in materia stabilirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prin reconstituirea sau constituirea acestuia, precum si in legatura cu atribuirea efectiva a terenurilor celor indreptatiti si eliberarea titlurilor de proprietate, o alta procedura care stabileste competenta materiala a judecatoriilor in a caror raza teritoriala de activitate se afla terenurile.

Asadar nu pot fi solutionate conform normelor de competenta generala prevazuta de codul de procedura civila actiunile in materie de fond funciar pentru care se prevede, prin lege speciala, o alta procedura judiciara.

In speta, litigiul este unul de fond funciar, terenul solicitat de catre reclamant se afla pe raza comunei  A jud. Olt si reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut pentru terenuri aflate pe raza comunei  A  judetul Olt (in raza de competenta a Judecatoriei Corabia), aceasta imprejurare atragand competenta teritoriala a Judecatoriei Corabia pentru toate litigiile de fond funciar, inclusiv pentru cele subsecvente reconstituirii dreptului de proprietate in baza Legii 18/1991.

Avand in vedere aceste considerente, constatand ca in cauza se pune in discutie competenta teritoriala exclusive a acestei instante iar pentru intimat sunt incidente disp. art. 130(2) din Cpc, intelege invoce aceasta exceptie solicitand verificarea competentei teritoriale si trimiterea dosarului la Judecatoria Corabia, jud. Olt.

Pe fond, pentru argumentele ce succed, solicita respingerea actiunii reclamantului ca fiind neintemeiata

In Registrul agricol din anii 1959-1963 familia reclamantului detine o suprafata de 0,10 curti cladiri, 0,03 ha vie, 0,09 ha vie,0,22 ha vie, 0,04 ha langa vie, rezultand un total de 0,48 ha teren intravilan.

Potrivit legilor fondului funciar s-a emis titlul de proprietate nr. (…)in temeiul caruia s-a reconstituit suprafata totala de intravilan de 0,5663 ha din care, pe amplasamentul solicitat au fost reconstituite urmatoarele suprafete:0,1331 ha, 0,2742 ha (0,1736 +0,1006 ha) totalizand 0,4073 ha din cei 0,48 confiscati.

Ca urmare a sentintei civile  pronuntata de Judecatoria Corabia in  dosarul nr.(…) Comisia locala a efectuat punerea in posesie a numitei  A cu suprafata de 0,0918 ha teren pe care se afla amplasat magazinul satesc rezultand, in prezent, suprafata totala de 0,4991 mp, mai mult decat suprafata solicitata.

Precizeaza, de asemenea, ca in prezent, in jurul proprietatii de 0,4991 ha teren intravilan reconstituit autoarei petentului, se afla alte proprietati pentru care au fost emise titluri, fapt ce denota ca  reclamantul sau autorul acesteia, nu a detinut alte suprafete in plus fata de cele care i-au fost reconstituite prin modalitatea mai sus indicata, aspect ce releva netemeinicia actiunii reclamantului.

Dupa cum se poate constata, chiar din numerotarea acestor titluri, reconstituirea pentru intravilan s-a efectuat simultan vecinilor, pe amplasamentele existente la momentul formularii cererilor, neexistand litigii intre acestia, limitele de vecinatate fiind recunoscute astfel reciproc.

Mai mult, invedereaza instantei ca la estul terenului pe care se afla magazinul satesc a fost edificat un drum comunal in suprafata de 732 mp ( 91,5 ml lungime si 8 ml latime), drum care nu exista la momentul confiscarii suprafetei de 0,48 ha teren intravilan.

Prin urmare, avand in vedere ca la sistematizarea acestei cai de acces comunale, a fost luat teren din proprietatile megiesilor, respectiv si din cea a familiei reclamantului, iar in prezent acestia detin mai mult cu 191 mp decat suprafata initiala de 0,48 ha, solicita sa se constate netemeinicia actiunii formulate.

Observand amplasarea proprietatilor in zona cu raportare la existenta celorlalte titluri apartinand vecinilor reclamantului, acte de proprietate necontestate, avand in vedere ca exista in proprietate suprafata solicitata, chiar mai mult decat se cuvenea, constatand ca nu a existat un alt teren aflat in proprietatea familiei reclamantului, ne intrebam retoric de unde mai putem sa ii dam acestuia teren intravilan de 0,48 ha pe care se afla amplasat magazinul satesc.

Apreciaza ca  sentinta civila nr.(…) pronuntata de Judecatoria Corabia in  dosarul nr.(…) sufera din punct de vedere al exactitatii si rigurozitatii avand in vedere ca nu s-a tinut cont de realitatea faptica, de existenta TP nr.(…) in temeiul caruia s-a reconstituit suprafata totala de intravilan de 0,5663 ha din care, pe amplasamentul solicitat au fost reconstituite urmatoarele suprafete: 0,1331 ha, 0,2742  ha (0,1736 +0,1006 ha) totalizand 0,4073 ha din cei 0,48 confiscati. De asemenea, nu s-au avut in vedere si evidentele agricole anterioare colectivizarii si confiscarii, situatie din care rezulta, in mod necontestat, suprafata de teren detinuta in punctul respectiv.

Comisia locala de fond funciar A nu poate dispune punerea in posesie pe o suprafata inexistenta in amplasamentul respectiv iar eu nu pot dispune, in calitate de Presedinte, decat in ceea ce priveste hotararile acestei comisii a carei procedura de lucru este reglementata legal.

Pentru edificarea acestei situatii solicita admiterea probei cu acte, a probei cu interogatoriul reclamantului si a probei cu expertiza tehnica judiciara in specialitatea topometrie pentru identificarea suprafetelor detinute in prezent de reclamant, cu raportare la actele de proprietate existente.

A atasat inscrisuri in copii (filele 26-32).

La termenul din 25.05.2015 instanta a pus in discutie exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Slatina invocata de parat, a admis-o si, in consecinta, prin sentinta civila nr.(…), Judecatoria Slatina a dispus declinarea dosarului in favoarea Judecatoriei Corabia.

Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Corabia la data de (…) sub acelasi numar, respectiv (…) si a primit prim termen de judecata la data de(…).

La termenul de judecata din data de (…)au fost incuviintate pentru reclamant proba cu inscrisurile depuse si proba cu interogatoriul paratului iar pentru parat proba cu inscrisurile depuse si proba cu interogatoriul reclamantului, ulterior fiind incuviintata si proba cu expertiza in specialitatea topografie. Raspunsurile la interogatoriul luat reclamantului, se afla depuse la fila 16 din dosar. Raspunsurile la interogatoriul luat paratului sunt depuse la filele 19-20 din dosar.

Ca urmare a emiterii adresei de catre instanta, Comisia Locala  A a comunicat actele care au fost emise ulterior pronuntarii sentintei civile nr. (…) in dosarul nr. (…) irevocabila prin decizia nr. (…) a Tribunalului Olt pentru punerea in posesie a autoarei X , cu privire la suprafata de 0,48 ha, teren situat in intravilanul comunei. Totodata, reclamantul a depus si inscrisuri pentru dovedirea calitatii de mostenitor – filele 35-51.

La termenul de judecata din data de (…) a fost incuviintata proba cu expertiza in specialitatea topografie avand ca obiective: sa se individualizeze prin sola, tarla si vecinatati terenul in suprafata de 0,48 ha situat in intravilanul comunei  A Jud Olt, reconstituit autoarei reclamantului prin sentinta  civila  definitiva nr. (…) pronuntata de Judecatoria Corabia in dosarul nr.(…); sa se stabileasca daca terenul  individualizat este  liber si poate face obiectul punerii in posesie in caz contrar sa se indice modul in care acesta suprafata de teren este ocupata; sa se stabileasca daca a avut loc o sistematizare a zonei prin edificarea unui drum comunal si daca prin aceasta operatiune a fost afectata in tot sau in parte  suprafata de 0,48 ha ce a fost reconstituita familiei reclamantului, in caz afirmativ sa se indice  in ce mod aceasta suprafata de teren a fost afectata..

Raportul de expertiza a fost depus la data de(…), filele 147-156 din dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, s-au retinut urmatoarele :

In fapt, reclamantul este mostenitor al defunctei O, in favoarea careia, prin sentinta civila nr. (…) pronuntata de Judecatoria Corabia s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de  0,48 ha teren intravilan situat in com A , Jud. Olt, teren pe care se afla amplasat magazinul satesc. Prin aceeasi sentinta a fost anulata partial hotararea nr. (…) a Comisiei Judetene Olt pentru reconstituirea dreptului de proprietate si a notei de contestatie nr. (…) a Comisiei Locale  A de aplicare a legilor fondului funciar.

La data de 15.06.2007 autoarea reclamantului, in baza hotararii judecatoresti,  a fost pusa  in posesia suprafetei de  0,0918 ha teren, situat in S 13.

In procesul verbal de punere in posesie, se face mentiunea ca 325 mp din suprafata de  0,0918 ha sunt ocupati de cladirea magazinului satesc  A constructie detinuta de Cooperativa de Consum.

Reclamantul, solicita obligarea paratului LX , in calitate de presedinte al Comisiei Locale de Aplicare a legii fondului funciar din cadrul Primariei  A la plata sumei de 1.000 lei pe zi de intarziere cu titlu de daune  cominatorii, datorita refuzului acestuia de a pune in posesie reclamantul si pe diferenta de teren ce i se cuvine pana la concurenta suprafetei totale de 0,48 ha.

In drept, potrivit art. 64 din legea fondului funciar 18/1991 in cazul in care comisia refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul.

Daca instanta admite plangerea, primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau dupa caz, punerea efectiva in posesie, sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute de art. 894 c.pr. civ..

Instanta retine ca reclamantul si-a fundamentat cererea de chemare in judecata pe refuzul comisiei locale de fond funciar de a realiza punerea in posesie a acestuia, in calitate de mostenitor al persoanei indreptatite O.

Pornind de la situatia de fapt expusa si temeiul de drept invocat, instanta apreciaza ca temeinicia cererii de chemare in judecata este conditionata de existenta unui refuz al comisiei de a realiza punerea in posesie, iar acest refuz sa fie unul nejustificat, aspecte ce ureaza a fi verificate  in baza probelor administrate in cauza, analizate in contextul art.264 c.pr. civ..

O, autoarea reclamantului, prin procesul verbal din data de  (…) a fost  partial pusa in posesie cu privire la suprafata de 0,48 ha mentionata prin sentinta civila nr. (…)pronuntata de Judecatoria Corabia, aceasta imprejurare putand fi asimilata unui refuz in sensul art. 64 din legea 18/1991, dat fiind ca punerea in posesie nu este efectiva, adica nu priveste intreaga suprafata de teren pentru care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate.

Relevant in cauza este ca prin sentinta nr. (…)reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de  0,48 ha s-a dispus a se face in intravilanul comunei A respectiv pe terenul pe care se afla amplasat magazinul satesc, fiind asadar stabilit amplasamentul  in care trebuie sa se realizeze punerea in posesie.

Din expertiza efectuata in cauza, rezulta ca in zona magazinului satesc nu mai sunt terenuri neatribuite.

Imprejurarea retinuta in raportul de expertiza rezulta si din titlurile de proprietate aflate la dosar, respectiv  terenul aferent magazinului satesc a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.

In acest context, instanta nu poate califica atitudinea paratei ca fiind un refuz nejustificat in sensul art. 64 din legea 18/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care imprejurarea care a determinat ca reclamantul sa nu fie pus in posesia terenului, conform sentintei civile nr. (…) se datoreaza nu relei credinte a paratului in calitate de presedinte al Comisiei Locale de fond funciar si unor imprejurari obiective, respectiv existenta unor titluri valabile de proprietate pentru suprafetele de teren aferente magazinului satesc, emise anterior pronuntarii sentintei pe care reclamantul isi fundamenteaza cererea de chemare in judecata. 

Un argument in plus in sensul imposibilitatii retinerii  unui refuz nejustificat din partea paratului la punerea in posesie a reclamantului pe terenul solicitat il reprezinta si continutul art.2 alin.1 din legea 1/2000 potrivit caruia  reconstituirea dreptului de proprietate, deci inclusiv punerea in posesie se face pe vechile amplasamente daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Rezulta asadar ca nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate pe fostul amplasament, daca exista deja acte de reconstituire a dreptului de proprietate in favoarea altor persoane.

In consecinta, pentru motivele de fapt si de drept mai sus retinute, instanta apreciind ca cererea formulata de reclamantul  XL in contradictoriu cu paratul  LX in calitate de presedinte al Comisiei Locale  A de aplicare a legilor fondului funciar, este neintemeiata, o va  respinge.

Referitor onorariu d-lui expert, instanta va dispune majorarea onorariul cum de 400 lei, avand in vedere complexitatea lucrarii si faptul ca onorariul provizoriu a fost in suma de 700 lei.

Judecatoria Corabia 29.11.2019