Refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

Sentinţă civilă 580/2019 din 13.09.2019


580/2019

13-09-2019

Refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

Tribunalul Arges

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2019:004.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 580/2019

Ședința publică de la 13 Septembrie 2019

Completul constituit din:

PREȘEDINTE E____ M____ S___

Grefier E____ R_____

Pe rol judecarea cauzei de C_________ administrativ și fiscal privind pe

reclamant P________ R___ și pe pârât C______ S_________ DE E_______ A

P__________ A_____ CU H_______ ARGES, având ca obiect „refuz acordare

drepturi protecție sociala( persoane cu h_______, protecția copilului)

cert.hand.nr.1560/24.04.2019”.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că la dosarul cauzei

s-a depus de către reclamantă răspuns la întâmpinare, solicitând judecarea

cauzei în lipsă.

Verificând, din oficiu, potrivit dispozițiilor art. 131 alin.1 C.pr.civ, instanța

constată că este competentă general, material și teritorial să soluționeze

prezenta cauză, în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin. 5 din Legea nr.

448/2006. De asemenea constată că s-a solicitat judecata cauzei în lipsă și

atașat întâmpinării a fost depusă documentația ce a stat la baza emiterii actului

atacat.

În baza. art. 258 raportat la art. 255 c.pr.civ., încuviințează părților numai proba

cu înscrisuri și, nefiind formulate alte cereri în legătură cu probele, constată

administrată în întregime această probă.

Instanța, constatând că nu mai sunt alte cereri formulate pentru acest termen,

declară terminată cercetarea procesului și, constatându-se cauza în stare de

judecată, rămâne în pronunțare.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cererii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș – Secția civilă, Complet

specializat contencios administrativ și fiscal, la data de 20.05.2019 , sub nr.

XXXXXXXXXXXXX , reclamanta P________ R___, în contradictoriu cu pârâta

C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ Argeș din cadrul

Consiliului Județean Argeș , a contestat Certificatul de încadrare în grad de

h_______ nr. 1560 din 24.04.2019 emis de C______ pârâtă.

În motivarea cererii, în esență, a arătat reclamanta că, în raport cu actele

medicale și cu referatul de anchetă socială depuse, încadrarea sa trebuia făcută

în gradul de h_______ grav sau grav cu asistent personal, iar nu în gradul de

h_______ accentuat.

În drept, s-au invocat dispozițiile Legii nr. 448/2006, ale Ordinului nr.

XXXXXXXXXXXXX și ale Legii nr. 554/2004.

A propus reclamanta proba cu înscrisurile atașate la cerere și proba cu

expertiză medicală.

Cererea este scutită de timbrare conform art. 87 alin.5 din Legea nr. 448/2006.

Pentru pârâta C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ din

cadrul Consiliului Județean Argeș, a depus întâmpinare Direcția Generală de

Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Argeș, prin care a solicitat

respingerea cererii.

În aprecierea pârâtei, cererea este neîntemeiată, întrucât, conform Fișei

medicale nr. 103 din 18.02.2019, rezultatele evaluării (MMSE - 14 și GAFS – 30)

raportate la Ordinul nr. 762/2007, conduc la încadrarea în gradul de h_______

accentuat.

A depus pârâta documentația ce a stat la baza emiterii actului atacat.

În cauză a fost încuviințată și administrată proba cu înscrisuri, apreciindu-se a

nu fi utilă cauzei proba cu expertiză medicală propusă de reclamantă.

Examinând cererea și apărările formulate, față de probele administrate și de

dreptul aplicabil, instanța constată cererea ca fiind întemeiată, pentru con

siderentele ce succed:

Cu titlu introductiv, instanța constată că, în înțelesul Legii nr. 448/2006 privind

protecția și promovarea drepturilor p__________ cu h_______ , sunt încadrate

în categoria p__________ cu h_______ acelea pe care mediul social, neadaptat

deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică

total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând

măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale (art.2).

Astfel fiind, trebuie să se rețină că principiul ce stă la baza evaluării și, în final,

a încadrării în grad de h_______, este acela potrivit căruia gradul de h_______

în care este încadrată o persoană este determinat de capacitatea acesteia de a

se adapta la mediul ambiant, de autonomia sa funcțională, iar nu de afecțiunea

medicală ce se pretinde că a cauzat deficiențele fizice, senzoriale, psihice,

mentale și/sau asociate.

Așadar, instanța reține că, potrivit dispozițiilor legale enunțate, încadrarea în

grad de h_______ nu este determinată de o anumită boală, văzută în mod

individual și nici de un anumit număr de afecțiuni medicale, ci este

determinată de o deficiență fizică, senzorială, psihică sau mentală ce implică

necesitatea unei intervenții statale în sensul de a se asigura accesul, cu șanse

egale, la viața societății și la măsuri de protecție în sprijinul integrării și

incluziunii sociale.

De aceea, încadrarea în grad de h_______ a unei persoane se face pe baza unei

evaluări complexe și continue, prin care, potrivit art. 46 din HG nr. 268/2007

privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006, sunt estimate și

recunoscute particularitățile de dezvoltare, integrare și incluziune socială a

respectivei persoane.

În continuare, particularitățile identificate trebuie raportate la Criteriile medicopsihosociale

aprobate prin Ordinul nr. XXXXXXXXXXXXX al Ministerului

Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Sănătății, pe baza

cărora, în final, C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______

stabilește încadrarea în grad de h_______.

În cauză, reclamanta a atacat Certificatul de încadrare în grad de h_______ nr.

1560 din 24.04.2019, emis de C______ de E_______ a P__________ A_____ cu

H_______ Argeș, apreciind că în mod nelegal a fost încadrată în gradul de

h_______ accentuat, reclamanta apreciind că trebuia încadrată în gradul de

h_______ grav sau grav cu asistent personal.

Instanța constată că afecțiunea ce a determinat încadrarea reclamantei în

gradul de h_______ mediu este identifi cată cu Cod G30 (Boală Alzheimer cu

debut tardiv), caz nou (f. 39).

Analizând criteriile medico-psihosociale înscrise în Ordinul evocat, la Cap. I –

( Funcții mentale ) – Subcap. II – (Evaluarea p__________ cu regresie a

funcțiilor intelectuale), se constată că afecțiunea menționată determină

încadrarea în gradul de h_______ accentuat atunci când se constată un scor

MMSE între 10 – 40 și un scor GAFS între 31 – 50, precum și deteriorarea severă

în funcționarea socială, profesională și familială, uitarea conversației recente, a

evenimentelor curente, modificări marcate ale personalității, afectului și

comportamentului, aceste particularități fiind frecvent însoțite de halucinații,

delir, depresie și anxietate.

Instanța observă că încadrarea în grad de h_______ accentuat corespunde

criteriilor enunțate doar în raport cu scorul MMSE 14, așa cum a arătat și

instituția pârâtă.

Însă scorul GAFS, stabilit a fi 30 la data evaluării, așa cum rezultă din Fișa

psihologică din data de 21.03.2019 (f. 55) și cea din 22.03.2019 (f. 57), impunea

încadrarea reclamantei cel puțin în gradul de h_______ grav, întrucât conform

art. 3 lit. o) din Legea nr. 448/2006, protecția și promovarea drepturilor

p__________ cu h_______ au la bază, între alte principii, și pe acela care se

referă la alegerea alternativei celei mai puțin restrictive în determinarea

sprijinului și asistenței necesare .

În raport cu principiul legal enunțat, instanța apreciază ca fiind nelegală

încadrarea în gradul de h_______ accentuat, câtă vreme unul dintre parametrii

esențiali (scorul GAFS) impunea încadrarea reclamantei în gradul de h_______

grav, această particularitate fiind însoțită și de alte particularități menționate

de criteriile incidente pentru încadrarea în gradul de h_______ grav, precum

uitarea numelor celor apropiați și a datelor personale; incapacitate de

memorare; deteriorarea judecății, a controlului pulsional; lipsa capacității de

autodeterminare și autoservire.

Astfel, potrivit Referatului medicului specialist (f. 54), boala reclamantei are o

evoluție progresiv deteriorativă , această concluzie fiind confirmată de Fișa

psihologică emisă la numai 5 luni de la data emiterii fișelor psihologice avute în

vedere de serviciul de e_______, și anume Fișa nr. 33 din 19.08.2019, potrivit

căreia scorul MMSE a fost de 9, iar scorul GAFS a coborât la 20.

Conform tuturor fișelor psihologice, reclamanta necesită supraveghere și sprijin

în efectuarea activităților zilnice, fiind lipsită de capacitate de autodeterminare

și autoservire, cu greutate, până la imposibilitate în fixarea datelor realității și

în reactualizarea cunoștințelor, motivație extrinsecă.

Astfel fiind, se constată că încadrarea reclamantei în grad de h_______

accentuat nu este legală, fiind făcută numai pe baza unui parametru funcțional

(scor MMSE 14), instanța apreciind că actele anterior analizate permiteau

Comisiei de e_______ să anticipeze rapida evoluție negativă a stării

reclamantei, caracterizată, la numai 4 luni de la data evaluării, prin

particularități care impuneau încadrarea reclamantei în gradul de h_______

„grav cu asistent personal” , ceea ce înseamnă că, împotriva principiului de la

care s-a pornit în examinarea legalității actului, s-a ales pentru reclamantă

alternativa cea mai restrictivă în determinarea sprijinului și asistenței

necesare, așa cum rezultă din faptul stabilirii unei durate de 24 luni pentru

valabilitatea certificatului dedus judecății .

De aceea, trebuie să se rețină ca nefiind legal și temeinic Certificatul de

încadrare în grad de h_______ accentuat emis de C______ de E_______ a

P__________ A_____ cu H_______ Argeș, sub nr. 1560 din 24.04.2019, instanța

constatând că afecțiunea evaluată de serviciul de e_______ complexă, impune

încadrarea reclamantei în gradul de h_______ grav cu asistent personal.

Raportat la considerentele expuse, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004

privind contenciosul administrativ și a dispozițiilor legale enunțate, reținând că

actul atacat este nelegal în partea referitoare la încadrare, instanța va admite

acțiunea în contencios administrativ și va anula actul contestat, pârâta urmând

a fi obligată să emită un nou certificat de încadrare a reclamantei în gradul de

h_______ „grav cu asistent personal” , începând cu data emiterii certificatului

anulat (24.04.2019), noua încadrare conferind reclamantei și drepturile

financiare ce decurg din aceasta, de la aceeași dată, pentru întreaga perioadă de

valabilitate (24 luni).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E :

Admite acțiunea în contencios administrativ introdusă de reclamanta

P________ R___ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Pitești,

______________________________, _____________, _____________________,

în contradictoriu cu instituția pârâtă C______ de E_______ a P__________

A_____ cu H_______ Argeș din cadrul Consiliului Județean Argeș, cu sediul în

Pitești, Calea D________, Nr. 8, Județul Argeș.

Anulează Certificatul nr. 1560 din 24 04 2019 și obligă pe emitentul acestuia să

emită un nou certificat prin care reclamanta sa fie încadrată în gradul de

h_______ grav cu asistent personal, începând cu data certificatului anulat ( 24

04 2019).

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Cererea de recurs se depune la Tribunalul Argeș.

Pronunțată azi, 13 septembrie 2019, la Tribunalul Argeș , Secția Civilă, Complet

special de contencios administrativ și fiscal, prin punerea soluției la dispoziția

părților de către grefa instanței.

Președinte,

E____ M____ S___

Grefier,

E____ R_____

Red.&Tehnored / E.M.S. 17 Septembrie 2019

E.R. 17 Septembrie 2019

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de

Wolters Kluwer Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII

(http://www.rolii.ro/).

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

(http://www.rolii.ro/)

[*] operator de date cu caracter personal nr. 5085 și 5596