Recurs. Anulare decizie de încadrare în grad de handicap

Decizie 3358 din 27.11.2015


CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Recurs. Anulare decizie de încadrare în grad de handicap

- Ordinul nr. 762/1992/2007 al M.M.F.E.S. si M.S.P.

Pe fondul cauzei, instanta de recurs a constatat ca, la solutionarea cauzei, prima instanta nu a avut în vedere criteriile medico - psihosociale ale Ordinului nr. 762/1992/2007 al M.M.F.E.S si M.S.P., în baza caruia se efectueaza încadrarea în grad de handicap la momentul evaluarii.

Potrivit prevederilor Ordinului mai sus mentionat, cap. 7 – „Functiile neuro¬-musculo-scheletice si ale miscarilor aferente”, subcap. III - Evaluarea persoanelor cu afectarea functiilor motorii, a staticii si mobilitatii - locomotiei sau/si gestualitatii în vederea încadrarii în grad de handicap, pct. 1 - Amputatii, se poate acorda gradul grav de handicap doar persoanelor care se afla în imposibilitatea realizarii ortostatismului, cauzata de: lipsa prin amputatie a ambelor coapse, protezate sau neprotezate, lipsa prin dezarticulatie a unui membru pelvin asociat cu anchiloza sau plegia membrului pelvin opus, lipsa prin dezarticulatie sau prin amputatie a unui membru pelvin, cu amputatie, dezarticulatie sau plegie de membru toracal, amputatie bilaterala a membrelor pelvine de la nivelul gambelor - protezate ineficient sau neprotezate, amputatii ambele membre toracice de la diferite nivele cu/fara redori strânse ale articulatiilor.

În urma evaluarii medico-psihosociale a intimatului C. D., s-a stabilit gradul accentuat de handicap întrucât, potrivit actelor medicale existente la dosar, acesta sufera de lipsa membru inferior dupa amputatie traumatica.

Ca urmare, certificatul de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/25.04.2013 al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si respectiv decizia nr. xxxx/09.07.2013 a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap au fost emise în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 762/1992/31.08.2007 al M.M.F.E.S. si M.S.P.

Referitor la faptul ca prin certificatele de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/29.05.2001 si respectiv nr.3867 /06.11.2006 a fost stabilit gradul grav de handicap - cu asistent personal, instanta a retinut ca aceste decizii au fost luate în baza altor acte normative în vigoare la acel moment ori, în speta, evaluarea gradului de handicap s-a realizat în baza prevederilor Ordinului comun nr. 762/1992/2007 al M.M.F.E.S. si M.S.P.

Din ancheta sociala întocmita de catre Primaria comunei M. rezulta clar faptul ca activitatile de tipul îmbracat/dezbracat, servire si hranire, igiena corporala, mobilizare, deplasare în interiorul locuintei, utilizarea mijloacelor de comunicare, gestionarea propriilor venituri, conformarea la recomandarile medicale, comunicare, orientare sunt realizate în mod autonom, fara a necesita sprijin din partea unei alte persoane. Este, de asemenea, adevarat faptul ca, în privinta realizarii menajului si a prepararii hranei, depinde de alte persoane, însa, tocmai pe considerentul pierderii partiale a capacitatii de autoîngrijire, reclamantul a dobândit statutul de persoana cu handicap si beneficiaza de drepturile legale corespunzatoare acestei calitati.

Decizia nr. 3358/27.11.2015 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II - a civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar nr. 4977/83/2013*

Prin Sentinta nr. 371 din 27.05.2015 pronuntata de Tribunalul S. M. s-a respins exceptia neîndeplinirii procedurii prealabile, invocata de pârâtul M. M. F. P. S. P. V..

S-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de parata COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP – CONSILIUL JUDETEAN S. M.

S-a admis actiunea formulata de reclamantul C. D. S., în contradictoriu cu pârâtii C. S. E. P. A. H. - D. P. P. D., M. M. F. P. S. P. V. si COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP – CONSILIUL JUDETEAN S. M., în sensul ca:

S-a anulat decizia nr. xxxx/09.07.2013 emisa de pârâta C. S. E. P. A. H., în sensul ca s-a admis contestatia formulata de reclamant împotriva certificatului de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/25.04.2013 emis de COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP – CONSILIUL JUDETEAN S. M., anulându-se certificatul de încadrare în grad de handicap atacat si fiind obligate pârâtele sa emita o noua decizie de încadrare într-un grad de handicap cu asistent personal.

Împotriva acestei hotarâri, în termen, a formulat recurs pârâtul M. M. F. P. S. P. V. – C. S. E. P. A. H., solicitând admiterea acestuia si casarea sentintei atacate.

În dezvoltarea motivelor de recurs, se arata urmatoarele:

Recursul a fost promovat în conditiile art. 488 punctul 6 si 8 din Noul Cod de Procedura Civila.

Sentinta civila nr. 371/CA/27.05.2015, pronuntata de Tribunalul S. M., Sectia a II - a Civila de contencios administrativ si fiscal, avându-l ca reclamant pe domnul C. D. S., este neîntemeiata si nelegala, fiind data cu încalcarea, respectiv aplicarea gresita a legii sau a normelor de drept material ceea ce a condus la concluzii contradictorii.

Instanta de fond, în pronuntarea sentintei, nu a tinut cont de urmatoarele:

Referitor la exceptia inadmisibilitatii, instanta, dând o interpretare gresita legii, a respins-o nejustificat, fara sa tina cont ca "procedura de solutionare a contestatiei de catre C. S. E. P. A. H. nu reprezinta o procedura administrativa prealabila, ci o etapa în verificarea gradului de handicap stabilit de catre comisia locala, prin complexitatea verificarilor efectuate si gama competentelor stabilite, decizia fiind actul final de stabilire a gradului de handicap, supusa cenzurii instantei de contencios administrativ "asa cum s-a pronuntat si Curtea de Apel Bucuresti, prin Sentinta civila nr. 459 din data de 26.01.2012, prin care actiunea reclamantei, având acelasi obiect, a fost respinsa ca inadmisibila, pentru neîndeplinirea procedurii prealabile, prevazute imperativ de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Pentru punerea în executare a hotarârii pronuntate, instanta avea obligatia respectarii prevederilor legale, în baza carora se stabileste competenta sau atributiile fiecarei institutii pârâte.

Astfel, instanta nu a observat ca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a fost invocata de M.M.F.P.S.P.V. numai în raport cu prevederile art. 5 pct. 14 coroborate cu prevederile art. 85 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit carora, încadrarea în grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care este "organul de specialitate, fara personalitate juridica, în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale carei atributii principale sunt stabilite prin prezenta lege".

Prin aceasta, instanta confunda atributiile Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap S. M. cu atributiile Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, pronuntând, în acest fel, o hotarâre contradictorie si nelegala.

Hotarârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap stipuleaza:

Art. 2. lit. a) stabileste, ca "încadrarea adultului în grad de handicap se face de catre comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Art. 3 alin. (2) prevede: " Comisia de evaluare elibereaza certificatul de încadrare în grad si tip de handicap si elaboreaza programul individual de reabilitare si integrare sociala, potrivit modelelor prevazute în anexele nr. 1 si 2."

Încalcarea prevederilor legale de mai sus dovedeste faptul ca Tribunalul S. M. a avut în vedere doar anularea Deciziei nr. xxxx/09.07.2013 emisa de C. S. E. P. A. H. si nu încadrarea efectiva în grad de handicap grav cu asistent personal a reclamantului, prin eliberarea unui certificat doveditor.

Ca o consecinta, instanta, desi anuleaza Decizia nr. xxxx/09.07.2013 emisa de C. S. E. P. A. H. din cadrul M.M.F.P.S.P.V si Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/25.04.2013 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judetean S. M. nu da o finalitate dispozitivului, respectiv solicitarii reclamantului, de încadrare în grad de handicap grav cu asistent personal, dimpotriva confunda atributiile Comisiei superioare cu cele ale Comisiei de evaluare si fara sa tina cont de competenta distincta a institutiilor abilitate potrivit legii a pronuntat o hotarâre neîntemeiata, care nu poate fi pusa în aplicare, deoarece încadrarea în grad de handicap grav cu asistent personal nu se face printr-o decizie a Comisiei superioare, ci prin certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Consiliului Judetean S. M., Comisia superioara având doar atributii de admitere/respingere a contestatiei, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 90 ind. 2 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Pe fondul cauzei, instanta nu a tinut cont de punctul de vedere exprimat de Comisia superioara distinct formulat, dar si prin întâmpinarea M.M.F.E.S. si nici de actele depuse de reclamant la dosar în vederea evaluarii complexe raportate la criteriile medico - psihosociale ale Ordinului nr. 762/1992/2007 al M.M.F.E.S si M.S.P. în baza caruia se efectueaza încadrarea în grad de handicap la momentul evaluarii, prevalând comparatia cu actele anterior emise, la un moment diferit al evaluarii.

În drept, s-au invocat prevederile art. 488 pct. 6 si 8 din Noul Cod de procedura civila.

De asemenea, împotriva acestei hotarâri, în termen, a formulat recurs si pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – Consiliul Judetean S. M., solicitând, în conditiile art. 483-502 din Noul Cod de procedura civila, admiterea acestuia si casarea (desfiintarea) sentintei recurate, pentru urmatoarele motive:

Sentinta civila nr. 371/CA/27.05.20I5 pronuntata de Tribunalul S. M. este neîntemeiata si nelegala, fiind data cu încalcarea, respectiv aplicarea gresita a legii sau a normelor de drept material.

Pe fondul cauzei, instanta nu a tinut cont de urmatoarele aspecte:

Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/25.04.2013 al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si respectiv Decizia nr. xxxx/09.07.2013 a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap au fost emise în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 762/1992/31.08.2007 al M.M.F.E.S. si M.S.P. pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap.

Se arata ca, în urma evaluarii medico-psihosociale a domnului C. D. s-a stabilit gradul accentuat de handicap, întrucât, potrivit actelor medicale existente la dosar, reclamantul sufera de lipsa membru inferior dupa amputatie traumatica (cum rezulta din referatul medical nr. xxxx/19.04. 2013 eliberat de catre dr. B. T. S.).

Se mai arata ca este adevarat faptul ca situatia medicala a reclamantului produce inconveniente în viata sociala, însa afectiunea de care sufera acesta în prezent nu justifica încadrarea în gradul grav de handicap, reclamantul neîndeplinind conditiile stipulate în anexa Ordinului comun al M.M.F.E.S. si M.S.P. nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea într-un grad de handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe de alta parte, referitor la faptul ca prin certificatele de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/29.05.2001 si respectiv nr. xxxxY/06.11.2006 în cazul reclamantului a fost stabilit gradul grav de handicap - cu asistent personal, se mentioneaza faptul ca aceste decizii au fost luate în baza altor acte normative (Ordinul nr. 726/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora, în vigoare la vremea respectiva), or, în prezent, evaluarea gradului de handicap se realizeaza în baza prevederilor Ordinului comun nr. 762/1992/2007 al M.M.F.E.S. si M.S.P. pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea într-un grad de handicap.

De asemenea, în considerente, se retine ca element principal al admiterii actiunii, faptul ca din cuprinsul anchetei sociale reiese ca reclamantul se afla în imposibilitatea de a-si desfasura singur activitatile curente, însa din ancheta sociala întocmita de catre Primaria comunei M. (existenta la dosarul cauzei), rezulta clar faptul ca activitatile de tipul "îmbracat/dezbracat", "servire si hranire", "igiena corporala", "mobilizare", "deplasare în interiorul locuintei", "utilizarea mijloacelor de comunicare", "gestionarea propriilor venituri", "conformarea la recomandarile medicale" /comunicare" ,"orientare" sunt realizate în mod autonom, fara a necesita sprijin din partea unei alte persoane. Este, de asemenea, adevarat faptul ca în privinta realizarii menajului si a prepararii hranei, depinde de alte persoane, însa, tocmai pe considerentul pierderii partiale a capacitatii de autoîngrijire, reclamantul a dobândit statutul de persoana cu handicap si beneficiaza de toate drepturile legale corespunzatoare acestei calitati. Însasi Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, descrie termenul "dizabilitate" ca fiind limitari de activitate si restrictii de participare, definite conform Clasificarii internationale a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, adoptata si aprobata de Organizatia Mondiala a Sanatatii si care releva aspectul negativ al interactiunii individ - context, or, persoana în cauza a fost încadrata într-un grad de handicap (din cele 4 grade de handicap existente, stabilindu-i-se clar gradul II - accentuat) si, de asemenea, beneficiaza de drepturile conferite de prevederile legale în domeniu, (medicamente gratuite, indemnizatie, buget complementar lunar, dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, un bilet gratuit de tratament balnear/an, scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat, bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive atât pentru persoana cu handicap accentuat cât si pentru persoana care o însoteste, gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafata si cu metroul, etc.)

Se arata ca este important de retinut si faptul ca atât în cadrul Serviciului de Evaluare Complexa în Domeniul Asistentei Sociale, cât si în cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, exista medici, psihologi si asistenti sociali, care analizeaza particularitatile fiecarui caz.

Pe de alta parte, asa cum clar este prevazut în criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/ 2007 al M.M.F.E.S. si M.S.P., act normativ aprobat de institutii autorizate, avizat de catre Comisii de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, la Cap. 7 - Functiile neuro-musculo-scheletice si ale miscarilor aferente, subcap. III - Evaluarea persoanelor cu afectarea functiilor motorii (a staticii si mobilitatii - locomotiei sau/si gestualitatii) în vederea încadrarii în grad de handicap, pct. 1 - Amputatii se poate acorda gradul grav de handicap doar persoanelor care se afla în imposibilitatea realizarii ortostatismului cauzata de: "Lipsa prin amputatie a ambelor coapse, protezate sau neprotezate; Lipsa prin dezarticulatie a unui membru pelvin asociat cu anchiloza sau plegia membrului pelvin opus. Lipsa prin dezarticulatie sau prin amputatie a unui membru pelvin, cu amputatie, dezarticulatie sau plegie de membru toracal, Amputatie bilaterala a membrelor pelvine de la nivelul gambelor - protezate ineficient sau neprotezate; Amputatii ambele membre toracice de la diferite nivele cu/fara redori strânse ale articulatiilor", or, reclamantul nu se afla în vreuna din aceste situatii.

Prin urmare, considera ca cele doua comisii au respectat reglementarea ministeriala în domeniu, neexistând un temei legal pentru anularea actelor administrative contestate si respectiv pentru obligarea la emiterea unei decizii de încadrare în gradul grav de handicap, asa cum solicita reclamantul.

În drept, s-au invocat prevederile art. 483-502 din Noul Cod de procedura civila, prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 762/1992 /2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G.R. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Ordinul nr. 2299/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Intimatul reclamant C. D.-S., prin întâmpinare, a solicitat, în principal, anularea recursurilor recurentilor de ordin I si de ordin II deoarece motivele invocate nu se încadreaza în motivele de recurs prevazute de art. 488 alin. (1) din Codul de Procedura Civila si, în subsidiar, respingerea recursurilor înaintate de catre recurentii de ordin I si II ca inadmisibile si dupa caz neîntemeiate si obligarea recurentilor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate.

Referitor la recursul formulat de M. M. F. P. S. P. V. - C. S. E. P. A. H., arata urmatoarele:

Cu privire la exceptia lipsei procedurii prealabile recursul formulat de recurenta de ordin 1 contine o motivare contradictorie si neinteligibila. Prin acesta se sustine ca procedura prealabila unica de solutionare a contestatiilor prevazuta de art. 13 alin. (4) si (5) din HG 430/2008 pentru controlul legalitatii certificatului de încadrare în grad de handicap, al carei rezultat poate fi atacat numai potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, nu ar constitui o procedura prealabila în sensul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004.

Este clar si peste orice disputa ca, data fiind formularea art. 13 alin. (4) si (5) din HG 430/2008, procedura acolo stabilita este procedura prealabila necesara atacarii certificatului de încadrare în grad de handicap, asa cum s-a hotarât în mod temeinic si legal în ambele cicluri procesuale în litigiul de fata. Aceasta procedura este indicata drept procedura prealabila de urmat si prin art. 902 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, asa cum recurenta de ordin II a aratat prin întâmpinarea înregistrata în data de 31.08.2015.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive (solutia prin care recurentul de ordin 1 a fost si el obligat la emiterea unei noi decizii de încadrare în grad de handicap, criticata prin recurs) arata ca aceasta exceptie nu a fost invocata de catre recurentul de ordin I în cadrul primului ciclu procesual. Prin întâmpinare, acesta s-a limitat la invocarea exceptiei lipsei procedurii prealabile si la aparari de fond, chiar daca petitul cererii era în sensul în care Tribunalul S. M. s-a pronuntat în cel de-al doilea ciclu procesual.

În cel de-al doilea ciclu procesual pârâtul de ordin I. nu a depus întâmpinare.

De aici, rezulta ca recurentul de ordin I nu critica de fapt încalcarea sau aplicarea gresita a unor norme de drept material, cum se sustine în cuprinsul recursului cu invocarea art. 488 alin. (1) punctul 8 din Codul de procedura civila, (obligarea unui pârât la o prestatie care nu ar fi datorata de el, inclusiv daca legea nu pune prestatia în sarcina pârâtului) ci disputa chestiunea calitatii procesuale pasive.

Recurentul de ordin I invoca acest aspect pentru prima data în cel de-al doilea ciclu procesual, în cadrul recursului. Exceptia recurentului de ordin II si argumentatia pe care se sprijina nu poate fi primita, deoarece, potrivit normelor de drept mai sus aratate care îi guverneaza activitatea, acesta poate modifica gradul de handicap stabilit de catre recurentul de ordin II. Or, daca o autoritate administrativa poate modifica încadrarea într-un anumit grad de handicap, în mod implicit are competenta de a modifica acest grad si în sensul prevazut prin sentinta Tribunalului S. M.

Mai important, pentru a face opozabila dispozitiile sentintei atacate, Tribunalul S. M., pe buna dreptate, în opinia sa, a obligat atât recurentul de ordin I cât si recurentul de ordin II la încadrarea într-un anumit grad de handicap a intimatului reclamant.

Aceasta, deoarece, în lipsa unei astfel de dispozitii, entitatile care exercita tutela administrativa asupra recurentului de ordin II ar fi putut ataca reîncadrarea dispusa din nou în fata recurentului de ordin I. În acest caz, recurentul de ordin I, prin modificarea încadrarii dispuse de instanta - lucru la care este îndreptatit - ar putea rasturna dispozitiile unei hotarâri judecatoresti.

II. Referitor la recursul formulat de CONSILIUL JUDETEAN S. M. – COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, se arata urmatoarele:

Recurentul de ordin II nu invoca nici un motiv de casare dintre cele prevazute de art. 488 alin. (1) din Codul de procedura civila si se limiteaza în cadrul recursului la contestarea starii de fapt stabilite. Astfel, se solicita aplicarea prevederilor art. 489 alin. (2) din Codul de procedura civila si anularea recursului.

În ceea ce priveste motivarea în fond, arata ca aceasta este contrara cu continutul anchetei sociale depuse împreuna cu recursul recurentului de ordin II, care printre altele stabileste ca pentru igiena corporala acesta are nevoie de asistenta. Mai mult, prin ancheta sociala se stabileste ca intimatul nu poate prepara hrana si nu se poate hrani singur, ca este incapabil sa desfasoare activitati gospodaresti si depinde de altii pentru efectuarea cumparaturilor, si poate utiliza mijloacele de transport numai însotit.

Or, încadrarea în grad de handicap cu însotitor a fost justificata exact prin astfel de situatii în care persoana în cauza nu dispune de autonomie deplina a activitatii.

În drept, întâmpinarea nu a fost motivata.

Intimatul recurent pârât M. M. F. P. S. P. V., prin întâmpinare, a solicitat admiterea recursurilor formulate, atât de M. M. F. P. S. P. V. - C. S. E. P. A. H., cât si de Consiliul Judetean S. M. - Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap împotriva Sentintei civile nr. 371/CA/27.05.2015, pronuntata de Tribunalul S. M., în Dosarul nr. 4977/83/2013*, care este neîntemeiata si mentinerea ca temeinice si legale a actelor emise de recurentele - intimate.

Intimata recurenta pârâta Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – Consiliul Judetean S. M., prin întâmpinare, învedereaza instantei faptul ca sustine în parte recursul M. M. F. P. S. P. V. – C. S. E. P. A. H., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta în aceasta cauza sa se dispuna casarea sentintei civile recurate si mentinerea ca temeinice si legale a Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/25.04,2013 emis de catre Comisia de evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si respectiv a Deciziei nr. xxxx/09.07.2013 emisa de catre C. S. E. P. A. H., pentru urmatoarele motive:

Apreciaza ca Sentinta civila nr. 371/CA/27.05.2015, pronuntata de Tribunalul S. M. este neîntemeiata si nelegala, fiind data cu încalcarea, respectiv aplicarea gresita a legii sau a normelor de drept material.

În cuprinsul recursului, M. M. F. P. S. P. V. – C. S. E. P. A. H. îsi exprima nemultumirea fata de modul de solutionare a exceptiei inadmisibilitatii invocata de acesta. Fata de acest aspect, învedereaza ca, potrivit prevederilor art. 90 ind. 2 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reclamantul avea obligatia parcurgerii procedurii prealabile, prevazute clar de art. 7 alin (1) al Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de catre M. M. F. P. S. P. V. - C. S. E. P. A. H., mentioneaza faptul ca între certificatul de încadrare în grad de handicap emis de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si decizia emisa de catre C. S. E. P. A. H., exista o strânsa legatura, astfel apreciind ca nu poate fi atacat exclusiv certificatul de încadrare emis de catre comisia din teritoriu, fiind necesar ca, în principal, sa se solicite anularea deciziei emise de catre C. S. E. P. A. H., asa cum este prevazut si de catre art. 90 ind. 2 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe fondul cauzei, arata ca cele doua comisii au respectat reglementarea ministeriala în domeniu, neexistând un temei legal pentru anularea actelor administrative contestate si respectiv pentru obligarea la emiterea unei decizii de încadrare în gradul grav de handicap, asa cum solicita reclamantul.

În drept, s-au invocat prevederile Noului Cod de procedura civila, prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 762/1992 /2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G.R. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Ordinul nr. 2299 /2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Examinând recursurile declarate de pârâti, prin prisma motivelor invocate si a prevederilor legale incidente în speta, instanta de recurs a constatat ca sunt întemeiate, pentru urmatoarele considerente:

Recursurile M.M.F.P.S.P.V. – C. S. E. P. A. H. si Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap au fost promovate în conditiile art. 488 punctul 6 si 8 din noul Cod de procedura civila, iar motivele au fost aratate pe larg în cererea de recurs, motive care se încadreaza în motivele de recurs prev. de art. 488 Cod procedura civila, astfel ca nu se poate retine nulitatea acestora.

Cu privire la motivul de recurs privind inadmisibilitatea actiunii, instanta de recurs a retinut ca este nefondat deoarece, potrivit prev. art. 13 alin. 4 si 5 din HG 430/2008, contestatiile împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap se solutioneaza prin decizii emise de C. S. E. P. A. H., iar aceste decizii pot fi atacate potrivit Legii nr.554/2004. Intimatul reclamant a formulat contestatie împotriva certificatului de încadrare în grad de handicap emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului Judetean S. M., contestatie solutionata prin decizia nr. xxxx/09.07.2013, atacata în speta, astfel ca în mod corect a retinut prima instanta ca nu mai este necesara parcurgerea unei alte proceduri prealabile, prin contestatia respectiva fiind îndeplinita procedura prealabila.

Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de catre M. M. F. P. S. P. V. - C. S. E. P. A. H., instanta de recurs a retinut ca între certificatul de încadrare în grad de handicap emis de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si decizia emisa de catre C. S. E. P. A. H. din cadrul M.M.F.P.S.P.V. exista o strânsa legatura, astfel ca nu poate fi atacat exclusiv certificatul de încadrare emis de catre comisia din teritoriu, fiind necesar sa se solicite si anularea deciziei emise de catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, asa cum este prevazut si de catre art. 90 ind. 2 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Ca urmare, nu este fondat nici acest motiv de recurs.

Pe fondul cauzei, instanta de recurs a constatat ca, la solutionarea cauzei, prima instanta nu a avut în vedere criteriile medico - psihosociale ale Ordinului nr. 762/1992/2007 al M.M.F.E.S si M.S.P., în baza caruia se efectueaza încadrarea în grad de handicap la momentul evaluarii.

Potrivit prevederilor Ordinului mai sus mentionat, cap. 7 – „Functiile neuro¬-musculo-scheletice si ale miscarilor aferente”, subcap. III - Evaluarea persoanelor cu afectarea functiilor motorii, a staticii si mobilitatii - locomotiei sau/si gestualitatii în vederea încadrarii în grad de handicap, pct. 1 - Amputatii, se poate acorda gradul grav de handicap doar persoanelor care se afla în imposibilitatea realizarii ortostatismului, cauzata de: lipsa prin amputatie a ambelor coapse, protezate sau neprotezate, lipsa prin dezarticulatie a unui membru pelvin asociat cu anchiloza sau plegia membrului pelvin opus, lipsa prin dezarticulatie sau prin amputatie a unui membru pelvin, cu amputatie, dezarticulatie sau plegie de membru toracal, amputatie bilaterala a membrelor pelvine de la nivelul gambelor - protezate ineficient sau neprotezate, amputatii ambele membre toracice de la diferite nivele cu/fara redori strânse ale articulatiilor.

În urma evaluarii medico-psihosociale a intimatului C. D., s-a stabilit gradul accentuat de handicap întrucât, potrivit actelor medicale existente la dosar, acesta sufera de lipsa membru inferior dupa amputatie traumatica.

Ca urmare, certificatul de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/25.04.2013 al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si respectiv decizia nr. xxxx/09.07.2013 a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap au fost emise în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 762/1992/31.08.2007 al M.M.F.E.S. si M.S.P.

Referitor la faptul ca prin certificatele de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/29.05.2001 si respectiv nr.3867 /06.11.2006 a fost stabilit gradul grav de handicap - cu asistent personal, instanta a retinut ca aceste decizii au fost luate în baza altor acte normative în vigoare la acel moment ori, în speta, evaluarea gradului de handicap s-a realizat în baza prevederilor Ordinului comun nr. 762/1992/2007 al M.M.F.E.S. si M.S.P.

Din ancheta sociala întocmita de catre Primaria comunei M. rezulta clar faptul ca activitatile de tipul îmbracat/dezbracat, servire si hranire, igiena corporala, mobilizare, deplasare în interiorul locuintei, utilizarea mijloacelor de comunicare, gestionarea propriilor venituri, conformarea la recomandarile medicale, comunicare, orientare sunt realizate în mod autonom, fara a necesita sprijin din partea unei alte persoane. Este, de asemenea, adevarat faptul ca, în privinta realizarii menajului si a prepararii hranei, depinde de alte persoane, însa, tocmai pe considerentul pierderii partiale a capacitatii de autoîngrijire, reclamantul a dobândit statutul de persoana cu handicap si beneficiaza de drepturile legale corespunzatoare acestei calitati.

Pentru aceste aspecte, hotarârea primei instante este nelegala, situatie în care, în baza art.488 pct. 8 Cod procedura civila, au fost admise recursurile, casata în parte hotarârea atacata si respinsa ca nefondata actiunea, cu mentinerea restului dispozitiilor sentintei.