Anulare act

Decizie 76 din 09.04.2015


ROMÂNIA

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 2768/320/2011

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

DECIZIE CIVILĂ Nr. 76

Şedinţa publică de la 09 Aprilie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. L.

Judecător E. O.

Judecător C.M.

Grefier A.A.

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurenta-reclamantă R.R., cu domiciliul .., .. nr... ap. .. jud. .., împotriva sentinței civile nr. .. pronunțată de Judecătoria Tg. Mureș în dosarul nr...

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care: 

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor sunt cuprinse în încheierea de şedinţă din data de 19 martie 2015, când s-a amânat pronunţarea pentru data de 26 martie 2015, pentru data de 02 aprilie 2015 iar apoi pentru data de azi, 09 aprilie 2015, încheieri care fac parte integrantă din prezenta decizie.

TRIBUNALUL

Prin sentinţa civilă nr. ... a Judecătoriei Tg.Mureş s-a luat act de renunţarea la judecata cu privire la capatul de cerere vizând anularea hotârârii de majorare a salariilor personalului angajat si prin care s-a stabilit indemnizatia membrilor Consiliului director şi a Comisiei de cenzori, s-a respins exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata de pârâta ca neintemeiata, şi s-a respins cererea formulată şi precizata de reclamanta R. R., în contradictoriu cu pârâta CASA ...., ca neintemeiata.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că prin contestatia formulată şi precizată, reclamanta a solicitat anularea măsurii de suspendare a ei din funcţia de preşedinte a comisiei de cenzori CARP Târgu Mureş luată prin hotărârea Consiliului director din 17.02.2011, anularea Hotărârii de majorare a salariilor personalului operativ, precum şi stabilirea indemnizaţiei majore acordate membrilor Consiliului Director si Comisiei de Cenzori, reintegrarea în funcţia avută cu obligarea la plata drepturilor băneşti în perioada 17 februarie 2011 şi până la data reîncadrării. La data de 12.10.2011 şi apoi la data de 19.03.2014, reclamanta a depus la dosarul cauzei, o cerere de renunţare la judecată referitor la anularea Hotărârii de majorare a salariilor şi indemnizaţiilor. În temeiul art. 246 C. proc. civ. raportat la principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil, instanta  ia act de renunţarea la judecata cu privire la capatul de cerere vizând anularea hotârârii de majorare a salariilor personalului angajat si prin care s-a stabilit indemnizatia membrilor Consiliului director şi a Comisiei de cenzori, fără a mai fi necesar a se verifica interesul acesteia cu privire la acest petit.

Deliberând cu prioritate asupra exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune invocata de pârâtă, instanta de fond a reţinut că in conformitate cu art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 ( aplicabil in speţă), dreptul la actiune al reclamantei de a solicita restituirea indemnizatiilor de care a fost lipsită prin luarea masurii suspendării sale din functia de presedinte a comisiei de cenzori, se naste de la momentul la care hotărârea judecătorească de constatare a nulităţii respectivei masuri este definitivă şi irevocabilă. Reclamanta a ales sa formuleze concomitent actiunea in anularea hotarârii Consiliului director privind suspendarea cât si actiunea in pretentii cu privire la restituirea indemnizatiilor pe perioada suspendării pâna la momentul reintegrării, astfel incât, in nici un caz nu este prescris dreptul material la actiune cu privire la cel de-al doilea petit. Pentru aceste motive, instanţa de fond a respins exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata de pârâta ca neintemeiata.

Pe fondul cauzei, instanta de fond a reţinut ca prin hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare a membrilor CARP Tg. Mures din data de 22.10.2010 ( f. 15) au fost alesi noii membri ai organelor de conducere a pârâtei, printre care si reclamanta, in calitate de cenzor şef. Inscrierea componentei noului consiliu director in Registrul de asociatii si fundatii de pe lânga Judecatoria Tg. Mures s-a facut prin incheierea nr... ( dosar nr. ... al Judecătoriei tg. Mures), rămasă definitivă si irevocabilă prin decizia nr.. conform situatiei existente la f. 131-133 din dosar). Asadar, a reţinut că apărarea reclamantei in sensul ca masura contestata a fost dispusă de un Consiliu director care functiona ilegal este neintemeiată.

Instanta de fond a mai reţinut că prin hotărârea nr. ... a Consiliul director al CARP Tg. Mures reclamanta a fost suspendată din Comisia de cenzori conform art. 13 pct. 4 al. g din statutul CARP Tg. Mures urmând ca aceasta hotărâre sa fie supusă validării primei adunări generale ( f. 3).

Sub aspectul admisibilitătii contestatiei formulate, instanta de fond a reţinut că in conformitate cu art. 25 din OG nr. 26/2000, deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23. Aşadar, reclamanta avea posibilitatea contestării in instanta a respectivei hotărâri, astfel incât apărările invocate de pârâtă sub acest aspect sunt neintemeiate.

Hotărârea a fost supusă validării adunării generale din data de 28.06.2011 ( f. 61-64). Împotriva acesteia reclamanta a formulat contestatie ce a format obiectul dosarului nr. ... aceasta fiind anulata prin decizia civilă nr. 1021/05.12.2013 a Tribunalului Mures. Din considerentele celor două hotărâri pronuntate in acest dosar (sentinta civilă ... şi decizia civilă nr.. rezultă ca hotărârea respectivă a fost anulată pentru „ incalcarea prevederilor statutare cu privire la convocarea unei adunări generale„ ( nepublicarea convocării intr-un ziar de mare răspândire) nestatuându-se nimic cu privire la temeinicia respectivei măsuri.

Prin Hotărârea Adunării generale din data de 28.04.2014 a membrilor CARP Tg. Mures ( f. 53) s-a repus in discutie revocarea reclamantei din calitatea de membru a asociatiei si a comisiei de cenzori dispusă prin hotărârea consiliului director atacată in prezentul dosar, aceasta fiind aprobată de catre Adunarea generală respectivă. In conformitate cu art. 13 alin. 1 din Statutul pârâtei, calitatea de cenzor se dobândeste prin alegerea respectivei persoane de către Consiliul director care poate revoca această calitate, supunând aceasta hotărâre validării Adunării generale a membrilor asociatiei, etape care in speţă au fost parcurse. Nefiind desfiintata aceasta nouă hotărâre de validare a măsurii suspendării dispusă de Consiliul director in data de 17.02.2011, a rezultat că nu se mai impune verificarea celorlalte apărări asupra temeiniciei măsurii luate care a fost validată de o hotărâre a adunării generale neatacata de reclamantă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta Roth Rozalia, solicitând modificarea hotărârii atacate, anularea Hotărârii nr. 223/17.02.2011 emisă de Consiliul director al pârâtei prin care a fost suspendată din funcţia de preşedinte al comisiei de cenzori a pârâtei, reintegrarea sa în funcţia avută cu obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti în perioada 17 februarie 2011 şi până la data reîncadrării.

În motivare au fost reiterate motivele prezentate în faţa primei instanţe, că hotărârea Consiliului director al pârâtei nr.223/17.02.2011 este nelegală fiind emisă de către un organ necompetent, deşi ales la Adunarea generală extraordinară din data de 22 decembrie 2010 consiliul director nu era înscris la grefa Judecătoriei Tg.Mureş la data luării acestei măsuri, a început să funcţioneze legal de abia din luna aprilie 2011 când a fost înscris la grefă, s-a arătat că potrivit statutului CARP alegerea, revocarea şi alte măsuri ale membrilor comisiei de cenzori, este un atribut al adunării generale, că prin adresa pe care se bazează măsura de suspendare a sesizat tocmai împrejurarea că funcţionarea consiliului director şi a Comisiei de cenzori nu este validată şi este contrară legii, vizând prevenirea de prejudicii pe viitor în dauna CARP, întrucât în luna decembrie 2010,  ianuarie şi februarie 2011 consiliul director a plătit nelegal indemnizaţii membrilor Consiliului director, sesizarea reclamantei a avut loc în limitele atribuţiunilor stabilite în statut şi art.27/2 din OG 26/2000, care prevăd că în realizarea competenţei sale cenzorul, sau după caz comisia de cenzori: verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei, comportamentul nelegal care i se impută a constat în faptul că reclamanta a atenţionat pe preşedinte ales şi membrii consiliului director să se abţine de a mai prezenta la sediu şi a lua vreo măsură, până când nu sunt înscrişi la grefa instanţei, s-a susţinut în mod eronat că reclamanta ar fi contestat propria calitate şi că n-ar avea interes, fiind vorba de alegerea reclamantei de către adunarea generală într-o funcţie statutară, numai acest organ poate să o suspende sau să o revoce din funcţia aleasă, pentru motivele descrise la art.25 din Statut, ori prin sesizarea imputată reclamanta nu a dovedit o atitudine potrivnică intereselor CARP, ba dimpotrivă a apărat interesele acestei asociaţii, a mai solicitat să se aibă în vedere că hotărârea atacată a fost supusă validării adunării generale din data de 28.06.2011, împotriva căreia reclamanta a formulat contestaţie ce a format obiectul dosarului nr.9300/320/2011, hotărârea fiind anulată prin decizia civilă nr. 1021/05.12.2013 a Tribunalului Mureş.

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 9, 304 ind.1, 274 din C.pr.civ.

Intimata pârâtă Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Tg. Mureş a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, menţinerea sentinţei atacate şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare s-a arătat că recursul declarat de reclamantă este nemotivat, au fost reiterate considerentele primei instanţe, arătându-se că aceasta a analizat pe bază de probe apărarea reclamantei privind funcţionarea ilegală a consiliului director, că hotărârea adunării generale din data de 28.06.2011 a fost anulată pentru motive de formă şi nu de fond, oricum hotărârea Consiliului director a fost validată de Hotărârea Adunării generale din data de 28.04.2014 a membrilor CARP Tg. Mureş, fiind reiterate considerentele primei instanţe, s-a invocat în sensul respingerii pretenţiilor reclamantei şi sentinţa civilă nr.7648/27.11.2013, pronunţată de Judecătoria Tg.Mureş în dosarul nr.... existentă la dosarul cauzei.

La data de 12.12.2014 recurenta a depus la dosar un memoriu intitulat „Precizări”şi un memoriu intitulat „Completare a motivelor de recurs”, care nu pot fi luate în considerare ca reprezentând motive suplimentare de recurs, având în vedere că au fost depuse după expirarea termenului legal prevăzut de art.303 din C.pr.civ.

Examinând recursul declarat prin prisma motivelor invocate şi a prevederilor art. 304 indice 1 C.pr.civ., tribunalul îl constată fondat, astfel cum se va arăta în continuare.

Prima instanţă a considerat greşit că nu are relevanţă anularea Hotărârii adunării generale a pârâtei din data de 28.06.2011, căreia îi fusese supusă spre validare hotărârea Consiliului director al pârâtei nr.223/17.02.2011, deoarece  hotărârea respectivă a fost anulată pentru încălcarea prevederilor statutare cu privire la convocarea unei adunări generale(nepublicarea convocării într-un ziar de mare răspândire), nestatuându-se nimic cu privire la temeinicia respectivei măsuri.

Sancţiunea nulităţii are aceleaşi efecte, indiferent că este atrasă de motive de fond sau de formă, actul juridic anulat fiind lipsit de efecte.

Prima instanţă a considerat de asemenea greşit că în speţă au fost parcurse etapele prevăzute de art. 13 alin. 1 din Statutul pârâtei, care prevede că, calitatea de cenzor se dobândeşte prin alegerea respectivei persoane de către Consiliul director care poate revoca această calitate, supunând aceasta hotărâre validării Adunării generale a membrilor asociaţiei.

În realitate art. 13 alin. 1 din Statutul pârâtei prevede doar alegerea membrilor comisiei de cenzori, art.13 al.4 lit.g din Statutul pârâtei dispunând că această comisie are obligaţia să nu manifeste atitudini potrivnice intereselor Casei, să nu întreţină în rândul membrilor CARP, a Consiliului director şi Comisiei de cenzori sau în rândul salariaţilor Casei, o atitudine de incitare, de tensiune şi duşmănie, să nu „prolifereze” jigniri sau injurii faţă de personalul salariat, faţă de membrii CARP sau ai Consiliului director şi comisiei de cenzori, de asemenea au obligaţia să nu comită acte de natură să dăuneze activităţii Casei, în caz contrar preşedintele CARP fiind mandatat să retragă prin vot majoritar al Consiliului director calitatea de membru al comisiei de cenzori şi să propună altă persoană ca înlocuitor, supunând această hotărâre validării primei Adunări Generale(f.48,112 dosar primă instanţă).

Rezultă deci foarte clar că hotărârea Consiliului director în această materie din 17.02.2011este supusă validării primei Adunări Generale, care a fost cea din data de 28.06.2011, Hotărârea Adunării generale din data de 28.04.2014 a membrilor CARP Tg. Mureş(adoptată după ce se cunoştea soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 9300/320/2011, Hotărârea Adunării generale din 28.06.2011 fiind anulată prin decizia civilă nr. ... a Tribunalului Mureş) neputând fi considerată drept o validare a hotărârii Consiliului director al pârâtei nr...., având doar valoarea unei hotărâri de revocare a reclamantei din calitatea de membru a asociaţiei şi a comisiei de cenzori, producându-şi efectele doar de la data emiterii ei, 28.04.2014  şi nu de la data emiterii hotărârii Consiliului director nr.223/17.02.2011.

Anularea hotărârii Adunării generale din 28.06.2011, prima adunare generală după emiterea hotărârii Consiliului director nr.223/17.02.2011, atrage în condiţiile art.13 al.4 lit.g din Statutul pârâtei invalidarea hotărârii menţionate a Consiliului director.

Cu privire la fondul cauzei, asupra temeiniciei măsurii de suspendare dispusă conform art. 13 pct. 4 al. g din statutul pârâtei prin hotărârea Consiliului director al pârâtei nr.223/17.02.2011, tribunalul reţine că în hotărârea menţionată anterior nu se arată în ce fel reclamanta a încălcat obligaţiile impuse de art.13 al.4 lit.g din Statutul pârâtei.

S-a motivat în hotărârea Consiliului director al pârâtei nr.223/17.02.2011(f.22 dosar primă instanţă), dispunerea măsurii de suspendare a reclamantei avându-se în vedere cererea nr.210/16.02.2011 adresată de reclamantă şi comportamentul reclamantei de la sediul CARP Tg. Mureş, consemnat în procesul verbal al şedinţei consiliului director.

Referitor la cererea nr.210/16.02.2011(f.14 dosar primă instanţă), prin care reclamanta sesiza Consiliul director că funcţionarea acestuia nu este validă în opinia sa, deoarece încheierea prin care s-a dispus înscrierea la grefa judecătoriei a modificărilor aduse prin Hotărârea Adunării generale din data de 22.12.2010 a fost atacată cu recurs, respectiv că apreciază ilegale hotărârile Consiliului director luate în lunile decembrie 2010 şi ianuarie 2011, prin care s-au acordat indemnizaţii membrilor Consiliului director, comisiei de cenzori şi s-au plătit onorarii avocaţiale de peste 20000 de lei, nu poate fi apreciată ca fiind o încălcare a obligaţiilor impuse de art.13 al.4 lit.g din Statutul pârâtei, această sesizare circumscriindu-se atribuţiilor conferite reclamantei prin art.13 al.4 lit.a-e din Statutul pârâtei.

În ceea ce priveşte comportamentul reclamantei de la sediul CARP Tg. Mureş, consemnat în procesul verbal al şedinţei consiliului director, tribunalul reţine că la dosar nu a fost depus un astfel de proces verbal, care să facă dovada unui comportament al reclamantei contrar obligaţiilor menţionate.

Faţă de cele reţinute anterior urmează ca în baza art.304 ind.1, 312 al.3 din C.pr.civ., să se admită recursul şi să se modifice în parte hotărârea atacată în sensul că se va admite în parte acţiunea formulată de reclamantă şi se va anula Hotărârea nr.223/17.02.2011 emisă de Consiliul director al pârâtei.

Fiind anulată Hotărârea nr.223/17.02.2011 este aplicabil în cauză principiul repunerii în situaţia anterioată emiterii hotărârii anulate, pe cale de consecinţă se va dispune reintegrarea reclamantei în funcţia de cenzor şef al pârâtei, dar numai pentru perioada 17.02.2011 – 28.04.2014, având în vedere că reclamanta nu a obţinut anularea Hotărârii Adunării generale din data de 28.04.2014, prin care a fost dispusă revocarea reclamantei din calitatea de membru a asociaţiei şi a comisiei de cenzori. De asemenea ţinând cont de acelaşi principiu va fi obligată pârâta să plătească reclamantei indemnizaţiile cuvenite pentru perioada anterior menţionată în sumă brută de 40.150 lei, conform sumelor cuvenite reclamantei în calitate de preşedinte al comisiei de cenzori, pentru anii 2011, 2012, 2013 şi 2014, arătate în tabelul depus la f.125-126 dosar primă instanţă, sume necontestate de pârâtă.

Vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale hotărârii primei instanţe, prin care s-a luat act de renunţarea la judecată a reclamantei cu privire la capătul de cerere vizând anularea hotârârii de majorare a salariilor personalului angajat şi prin care s-a stabilit indemnizaţia membrilor Consiliului director şi a Comisiei de cenzori, precum şi de respingere a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, acestea nefiind criticate în recursul declarat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul formulat de R.R. (cu domiciliul în .., .., nr...., ap..., jud. ..) împotriva sentinţei civile nr. .., pronunţată în dosarul nr. 2768/320/2011, al Judecătoriei Tg. Mureş şi în consecinţă:

- modifică în parte hotărârea atacată în sensul că admite în parte acţiunea formulată de reclamanta R.R. în contradictoriu cu pârâta CASA .... ...

- dispune reintegrarea reclamantei în funcţia de cenzor şef al CASEI ... pentru perioada 17.02.2011 – 28.04.2014;

- obligă pârâta CASA ... să plătească reclamantei indemnizaţiile cuvenite pentru perioada anterior menţionată în sumă brută de 40.150 lei.

- menţine ca legale şi temeinice celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 aprilie 2015.

Red.tehnored. C.M./25.06.2015

Listat A.A./25.06.2015/ 2 ex

Jud. fond A.L.B.