Contestatie la executare. Efectuarea actelor de executare dupa ora 22,00

Decizie 196/A din 02.04.2019


Astfel încheierea civilă îi dădea dreptului executorului judecătoresc a efectua aceste acte de executare până la ora 2200, textul amintit fiind unul cu caracter special faţă de textul reprezentat de art. 365 Cod procedură civilă.

Potrivit art. 686 Cod procedură civilă, nerespectarea art. 684 atrage nulitatea executării, vătămarea fiind prezumată, şi neputând fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal de executare^.

Prin sentinţa civilă nr. 412 din data de 11.09.2018 pronunţată de către Judecătoria Dragomireşti în dosarul nr.990/336/2018 s-a admis excepţia tardivităţii cererii de anulare a procesului verbal emis în data de 21.05.2018 în dosarul execuţional nr. 29/2018 al BEJ A.R.C., formulată de contestatoarea O.B. şi Comisia Locală de Fond Funciar Borşa, prin primar T. I. S., invocată de instanţă din oficiu; s-a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea O.B. şi Comisia Locală de Fond Funciar Borşa, prin primar T. I.S. în contradictoriu cu A.C.B., reprezentată prin preşedinte Mihali Matei; s-a respins cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoare; a fost obligată contestatoarea la plata în favoarea BEJ A.R.C. a sumei de 960 de lei, reprezentând taxa de eliberare a copiilor din dosar execuţional nr. 29/2018, fără cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art.248 Cod procedură civilă, instanţa s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe sau cercetarea fondului cauzei.

La termenul din data de 11.09.2018, instanţa a invocat din oficiu excepţia decăderii privind solicitarea contestatoarei de anulare a procesului verbal din data de 21.05.2018 întocmit de executorul judecătoresc A.R.C..

Conform dispoziţiilor art. 713 al.3 Cod procedură civilă, contestaţia poate fi modificată şi cu alte motive, noi, dacă în privinţa acestora din urmă este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare.

Potrivit art. 715 din acelaşi act normativ, termenul este de 15 zile de la data la care contestatorul a luat la cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă, sau (al.3) – de la data la care a luat la cunoştinţă de primul act de executare - în cazurile în care nu a primit încheierea de  încuviinţare a executării silite şi nici somaţia, sau executarea se face fără  somaţie. 

Cererea modificatoare prin care se solicită anularea procesului - verbal  din 21.05.2018, a fost formulată la data de 14.06.2018. Termenul a expirat astfel la data de 06.06.2018 astfel că cererea modificatoare a fost depusă peste termenul cu caracter imperativ (peremptoriu) de 15 zile prevăzut de lege, sancţiunea fiind decăderea prevăzută de art. 185 Cod procedură civilă.

Efectul decăderii ca sancţiune a nerespectării termenului, a etapei procesuale ori a ordinii procesuale, constă în pierderea unui drept ori în privarea de acel drept, referitor la îndeplinirea unui act de procedură.

În consecinţă cererea modificatoare este lovită de nulitate.

Privitor la fondul cererii introductive, instanţa a reţinut că executarea silită din dosarul nr.29/2018 al BEJ A.R.C. a început ca urmare a admiterii cererii de constatare a unei stări de fapt dispusă prin încheierea nr. nr. 1315/2018 a Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, pronunţată în dosar nr. 2858/336/2017/a3.

Prin aceasta s-au dispus următoarele: „în baza art.364 Cod procedură civilă, admite cererea, precizată, de asigurare a dovezilor formulată de A.C.B., strada Libertăţii, nr. 150, judeţul Maramureş, în dos nr. 2858/336/2017 având ca obiect fond funciar. Încuviinţează, de îndată, conform art. 365 Cod procedură civilă, efectuarea constatării situaţiei înscrisurilor găsite la imobilul casa de locuit situată în Borşa, str. Libertăţii, nr. 22, jud. Maramureş de către O.B., reprezentat prin primar T. I.S., cod fiscal ROI4353525, cu sediul in Borşa, strada F. de Colţ, nr. l/A, jud. Maramureş, precum si inventarierea şi xerocopierea integrală a documentelor menţionate în procesul-verbal încheiat la 20.03.2018 şi înregistrat la Primăria Oraşului Borşa sub nr. 6123 din 20 martie 2018, prin intermediul Biroului executorului judecătoresc A.R.C. cu sediul pe str. 22 Decembrie, nr 14/A, oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, cheltuielile urmând a fi suportate de către petentă. Executorie”.

La dosarul cauzei a fost depusă copia dosarului execuţional amintit.

Din verificarea acestuia s-a reţinut că la data de 17.05.2018 s-a întocmit procesul verbal a cărui anulare se cere.

Acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale.

Astfel, faptul că executarea silită s-a încheiat după ora 23:30 nu constituie un motiv de anulare, sancţiune prevăzută de art. 686 raportat la art.684 Cod procedură civilă.

Instanţa a dispus prin încheiere ca executarea să se facă conform dispoziţiilor art. 365 care prevăd că asigurarea dovezii şi constatarea unei stări de fapt se vor putea face şi în zilele nelucrătoare şi chiar în afara orelor legale, cu încuviinţarea expresă a instanţei.

Încheierea a fost dată în baza prevederilor art. 364 Cod procedură civilă, astfel că dispoziţiile invocate de contestatoare privind executarea silită nu se circumscriu prezentei cauze, aceste dispoziţii prevăzute de art. 364,365 fiind dispoziţii speciale care se completează cu cele privitoare la executarea silită.

Nici susţinerile privind lipsa reprezentantului, primarul T. S., de la momentul la care a început executarea, şi pe parcursul desfăşurării ei, nu sunt fondate pentru a sancţiona cu anularea procesul verbal atacat.

Executarea se poate efectua în prezenţa oricărui reprezentant sau persoană care îşi desfăşoară activitatea  în cadrul instituţiei unde se desfăşoară executarea. Executarea a fost permisă de către secretarul primăriei, doamna C. Anca.

Au mai participat, printre alţii şi numitul T. V., consilier personal al primarului, şi doamna T. M. din partea poliţiei locale (ultima pagina din procesul verbal din data de 17.05.2018).

Mai mult, reprezentantul primăriei a fost contactat pentru a lua parte la executare acesta motivând că nu se poate prezenta din cauza evenimentului nefericit reţinut de contestatoare în motivarea cererii.

Deşi tragic, acesta nu îl împiedica pe contestator să ia parte personal la actele de executare, având în vedere caracterul urgent (de îndată) al măsurii dispuse prin încheiere raportat la atribuţiile care îi revin în calitate de conducător al instituţiei pe care o reprezintă.

 În continuare, conform prevederilor art. 680 alin. (1) Cod procedură civilă: "În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forţei publice."

Ca o consecinţă a faptului că nu s-au predat documentele solicitate, şi care făceau obiectul constatării, executorul avea dreptul să procedeze conform art. menţionat.

Mai mult, acesta a procedat la pătrunderea în încăperi, şi alte locuri, în prezenţa organelor de poliţie precum şi a altor persoane, printre care şi cele menţionate în rândurile anterioare.

Pentru a se dispune anularea contestatoarea trebuia să facă dovada existenţei unor motive întemeiate concrete.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare ea este nefondată prin prisma motivelor invocate.

Pentru a se dispune suspendarea executării silite trebuie să se justifice existenţa unor cazuri urgente care impun luarea acestei măsuri.

În primul rând se invocă motive cu privire la care instanţa nu a mai putut dispune în prezenta cerere, ele având deja loc. Faptul că executarea s-a făcut fără somaţie nu constituie o urgenţă raportat la art.364 şi 365 şi nici un motiv de suspendare.

Pentru a dovedi urgenţa s-au invocat motive privind blocarea activităţii instituţiei ca urmare a unei greve spontane a angajaţilor Primăriei Borşa. Această grevă ar fi survenit ca urmare a neefectuării în mod legal a executării silite.

Acest motiv, de refuz al angajaţilor Primăriei de a îşi mai desfăşura activitatea, nu reprezintă un motiv de suspendare deoarece instanţa investită cu prezenta cerere nu poate soluţiona un astfel de conflict de muncă.

Mai mult, în situaţia în care o astfel de acţiune ar influenţa instanţa să dea curs favorabil unei solicitări venind de la o instituţie publică, s-ar ajunge în situaţia în care instanţele să fie influenţate în hotărârile pe care le iau.

Sub nici o formă o hotărâre judecătorească nu se poate întemeia pe alte motive decât cele prevăzute de actele normative raportat la obiectul şi probele administrate într-o cauză dedusă judecăţii.

Pentru motivele reţinute instanţa a respins contestaţia conform dispozitivului.

Având în vedere copiile dosarului execuţional depuse, instanţa l-a obligat pe contestator la plata, în favoarea BEJ A.R.C., a sumei de 960 de lei reprezentând taxa de eliberare a acestora(fila 111).

Împotriva sentinţei civile nr. 412 din data de 11.09.2018 pronunţată de către Judecătoria Dragomireşti în dosarul nr. 990/336/2018 a formulat apel, în termenul prevăzut de art. 468 alin.1 Cod procedură civilă apelanţii-reclamanţi O.B. şi Comisia Locală de Fond Funciar Borşa solicitând admiterea apelului şi schimbarea în tot a hotărârii apelate în sensul admiterii contestaţiei la executare formulate împotriva actelor de executare din dosar execuţional nr. 29/2018, iar în consecinţă să se dispună anularea acestora.

În motivarea apelului, apelanţii consideră că instanţa de fond s-a aflat într-o gravă eroare deoarece a considerat că executarea silită nu poate fi anulată pe motiv că aceasta s-a desfăşurat în afara orelor legale, respectiv până la ora 23:30. Executarea a continuat şi după orele legale, respective orele 22:00, deşi nu există o prevedere expresă cu privire la această posibilitate, fiind menţionat doar că executarea se face "de îndată", fără a cuprinde prevederea că aceasta să fie efectuată şi în afara orelor de program. Aceştia au continuat executarea până în jurul orelor 23:30, inventariind şi fotografiind toate documentele găsite în biroul Primarului, deschizând toate dulapurile şi folosind toate cheile găsite în biroul Primarului, în condiţiile în care domnul executor nu trebuia să permită nimănui acest lucru, ci el personal trebuia să xeroxeze doar documentele menţionate în încheierea nr. 1315/2018.

Apelanţii apreciază că executarea silită a fost nelegală, deoarece conform art. 684, alin. (1) din Codul de Procedură Civilă niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 06:00 şi nici după ora 20:00, iar potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol cu titlu de excepţie, executarea începută va putea fi continuată în aceeaşi zi, dar nu mai târziu de ora 22:00, iar în zilele următoare, în condiţiile prevăzute în alin. (1).

Potrivit art. 686 din Codul de Procedură Civilă încălcarea dispoziţiilor art. 674, 678 şi 684 atrase anularea executării.

Astfel, acest articol prevede o nulitate expresă a executării silite, astfel solicită anularea executării silite pornită în dosar nr. 29/2018 al BEJ A.R.C..

Apelanţii arată că, instanţa de fond a considerat că executarea silită s-a desfăşurat conform prevederilor legale, însă a ignorat cu vehemenţă prevederile articolului 684 din Codul de Procedură Civilă, care prevede clar că executarea silită nu se poate face mai târziu de ora 22:00. Chiar dacă articolul art. 365 din Codul de procedură civilă prevede că în caz de pericol în întârziere, asigurarea dovezii şi constatarea unei stări de fapt se vor putea face şi în zilele nelucrătoare şi chiar în afara orelor legale, însă numai cu încuviinţarea expresă a instanţei, aceste prevederi nu privesc modul de desfăşurare a executării silite care este supusă strict prevederilor din Cartea a V-a din Codul de Procedură Civilă. Mai mult decât atât, consideră că simpla trimitere la art. 365 nu poate fi considerată o încuviinţare expresă de asigurare a dovezilor în afara orelor legale, în situaţia în care programul de lucru al instituţiei este cuprins în intervalul orar 08:00-16:00, iar intervalul orar legal în care poate fi efectuată executarea silită începută în timpul orelor de program este 06:00-20:00, actele de executare şi desfăşurarea executării neputând depăşi ora 22:00, fapt care în cazul de faţă nu a fost respectat.

Apelanţii mai arată că domnul executor, încălcând prevederile legale în materie, a procedat la forţarea si deschiderea biroului Primarului, folosind o bormaşină pe care a utilizat-o atât executorul personal cât şi reprezentanţii creditoarei, cu toate că aceştia aveau obligaţia să contacteze serviciile unei persoane specializate, permiţând reprezentanţilor creditoarei să efectueze acte de executare personal, chiar dacă acestea intră exclusiv în atribuţiile executorului judecătoresc. Mai mult decât atât, nicio prevedere legală nu menţionează posibilitatea ca acesta să forţeze intrarea într-un birou dintr-o instituţie publică, unde pot exista documente cu caracter secret cât şi date cu caracter personal. Mai mult, a permis tuturor participanţilor să fotografieze documente care nu privesc executarea silită şi exced dispoziţiile încheierii. Totodată, pe biroul domnului primar se găsea o listă cu parolele de acces la bazele de date ale Primăriei, cuprinzând toţi contribuabilii oraşului cu datele de identificare, debitele şi bunurile cu care figurează înregistrate la impozitare, precum şi a sistemului video de supraveghere din oraş şi a paginilor web şi e-mailurilor instituţiei.

În opinia apelanţilor, conform art. 26 din Constituţia României (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială si privată.

Apreciază apelanţii că, potrivit art. 71 din Codul Civil (1) „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. (3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute de art. 75”.

Apelanţii mai arată că  nu s-au opus la depunerea acestor documente la instanţă, arătând la termenul din 15.05.2018 următoarele: că se aşteaptă venirea reprezentanţilor de la Arhivele Naţionale care să constate înscrisurile menţionate în procesul verbal de inventariere, aceştia au comunicat că se vor prezenta pe 22 mai 2018 la Primăria Oraşului Borsa, pentru a verifica documentele şi ulterior le va depune la dosar, după ce vor fi verificate de reprezentanţii Arhivelor Naţionale, dacă acestea constituie izvoare istorice şi fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, nevăzând necesitatea ca un executor să inventarieze documentele, însă instituţia nu s-a opus cererii.

În drept, apelanţii-reclamanţi au invocat articolele de lege enunţate în text.

Intimata A.C.B. nu a depus la dosar întâmpinare, a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat respingerea apelului.(filele 39-40).

Apelanţii au depus la dosar concluzii scrise.

Asupra apelului de faţă constată următoarele:

Prin încheierea 315/15.05.2018 se încuviinţează de îndată efectuarea constatării situaţiei înscrisurilor găsite la imobilul casă de locuit situat în Borşa, str. Libertăţii nr. 22, judeţul Maramureş, precum şi inventarierea şi xerocopierea integrală a documentelor menţionate  în procesul-verbal din data de 20.03.2018, înregistrat la Primăria Oraşului Borşa sub nr. 6123/20.03.2018.

Încuviinţarea se dă şi în baza art. 365 Cod procedură civilă, care prevede că „asigurarea dovezii şi constatarea stării de fapt se vor putea face şi în zilele nelucrătoare, şi chiar în afara orelor legale.”

La data de 17.05.2018 executorul judecătoresc împreună cu creditorul se deplasează la sediul Primăriei Borşa în vederea aducerii la îndeplinire a celor din actul judecătoresc de mai sus.

Potrivit acestui înscris executarea silită încetează la ora 2230.

Conform art. 684 Cod procedură civilă actele de executare se fac între orele 6:00-20:00 ca regulă, şi în afara acestor ore, sau chiar în zilele nelucrătoare cu aprobarea expresă a instanţei de judecată. Acest text legal trimite la art. 680 alin. 2 Cod procedură civilă care vizează autorizarea executorului judecătoresc de a intra în încăperile prevăzute la alin. 1, respectiv cele care reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane. Însă în prezentul dosar o astfel de autorizare nu era necesară raportat la art. 680 alin. 1 Cod procedură civilă şi la faptul că încheierea civilă nr. 315/15.05.2018 este pronunţată de o instanţă de judecată, fiind o hotărâre judecătorească.

Aceasta a stipulat expres faptul că executarea silită se poate demara şi în afara orelor legale ori în zile nelucrătoare, astfel că desfăşurarea executării silite până la ora 2200 a fost legală, sub aspectul timpului, duratei.

Însă conform art. 684 alin. 3 Cod procedură civilă, executarea silită, nu poate depăşi, nici cu titlu de excepţie ora 2200.

Astfel încheierea civilă îi dădea dreptului executorului judecătoresc a efectua aceste acte de executare până la ora 2200, textul amintit fiind unul cu caracter special faţă de textul reprezentat de art. 365 Cod procedură civilă.

Potrivit art. 686 Cod procedură civilă, nerespectarea art. 684 atrage nulitatea executării, vătămarea fiind prezumată, şi neputând fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal de executare.

Pe cale de consecinţă se impune anularea şi a actelor de executare ulterioare acestui proces-verbal din data de 17.05.2018.

În ceea ce priveşte modul în care executorul judecătoresc a fotografiat şi xerocopiat actele, precum şi cu privire la ce acte a fotografiat, aceste aspecte exced cadrului procesual, executorul judecătoresc având dreptul legal doar de a se limita la acele acte şi înscrisuri prevăzute în procesul-verbal din data de 20.03.2018 care stă la baza emiterii încheierii civile nr. 315/15.05.2018.