Solicitări privind anularea actelor de executare silită

Hotărâre **** din 25.11.2015


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A III-A CIVILĂ

Dosar nr. ...……………

DECIZIA CIVILA NR. ...............

Şedinţa publică din ................

 Tribunalul compus din:

PREŞEDINTE – .............................

JUDECĂTOR – .....................................

Grefier: ...................................

Pe rol soluţionarea apelului formulat de apelanta intimata .................. , împotriva sentintei civile nr. ................ , pronunţată de Judecatoria Sectorului 4  Bucuresti,  în dosarul nr. ...................... , în contradictoriu cu intimatul contestator ................... , având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc apelanta intimata ........................ si intimatul contestator ............................... .

Procedura de citare a părţilor este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Tribunalul constata ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa si retine cauza in pronuntare.

T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de faţă:

Prin cererea înregistrată  la data de ........................ sub nr.  ...................... , astfel cum a fost completată la data de ................ (f. ..... ), dar și la data de ............... prin răspunsul la întâmpinare (f. ........ ), contestatorul ....................... , în contradictoriu cu intimata ................... a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat anularea executării silite, a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare și a somației emise la data de ...............  în dosarul de executare nr. ................. al B.E.J.A. .............................. , dar și a adresei de înștiințare privind măsura popririi. Totodată, contestatorul a solicitat ca, în temeiul art. 722 alin. 1 C.pr.civ., să se dispună întoarcerea executării silite și repunerea părților în situația anterioară, precum și suspendarea executării silite până la soluționarea prezentei contestații în temeiul art. 718 alin. 1 C.pr.civ.

În motivare, contestatorul a susținut în esență că prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti puse în executare, Ministerul Finanţelor Publice a fost obligat să acorde reclamantei despăgubiri pentru depozitul constituit la CEC în vederea achiziţionării unui autoturism - despăgubiri calculate în condiţiile O.U.G. nr. 156/2007, astfel cum a fost modificată şi completată, precum şi la plata sumei de .............. lei cheltuieli de judecată. Astfel, instanţa s-a raportat la faptul că pentru acordarea de despăgubiri pentru depozitele constituite la CEC în vederea achiziţionării unui autoturism, se emit titluri de stat de valoare nominală egală cu valoarea despăgubirilor, fără a fi prevăzută în lege sau în hotărârea judecătorească, suma de .............. lei.

Contestatorul a precizat că acordarea despăgubirilor calculate în condiţiile art. 2 și 3 din O.U.G nr. 156/2007 presupune constituirea unor despăgubiri prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii şi nu plata unor sume de bani.

Contestatorul a mai apreciat că pretinsul titlu invocat nu este susceptibil de executare silită, fiind încălcate dispoziţiile art. 622 alin. 1 şi 2, art. 628 alin. 1 și ale art. 632 alin. 1 Cod procedură civilă, întrucât intimata nu deţine un titlu executoriu care să prevadă prin dispozitiv o obligaţie de plată a unei sume. S-a apreciat că în sarcina ............... s-a stabilit o obligaţie de a face și nu există o creanţă lichidă şi exigibilă, nefiind cuprinsă în dispozitivul hotărârii a cărei executare se solicită o obligaţie ajunsă la scadenţă, în suma stabilită prin actele de executare cu titlu de debit.

Referitor la adresa nr. .............. emisă de CEC Bank prin care au fost cuantificate despăgubirile, contestatorul a invocat faptul că aceasta excede dispozitivului sentinţei civile nr. ..................... pronunţate în dosarul nr. ............................. , întrucât nici în cuprinsul hotărârii, prin considerente, și nici în dispozitiv nu se regăseşte vreo menţiune cu privire la omologarea/încuviinţarea/validarea vreunui raport de expertiză extrajudiciară, dar nici nu sunt menţionate alte modalităţi de valorificare a depozitelor constituite la CEC, decât cele prevăzute deja prin lege.

Contestatorul a mai invocat  și decizia nr. 4137/06.10.2010 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, și astfel a susținut că cererea intimatei, prin intermediul executorului judecătoresc, de a i se plăti suma de ................ lei cu titlu de despăgubiri, fără a se realiza emisiunea de titluri de stat, conduce la încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat, dar şi la încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare (art. 2, 3 din O.U.G. nr. 156/2007, art. 14 din Legea nr. 500/2002).

În ceea ce privește încheierea privind cheltuielile de executare silită, s-a solicitat anularea acesteia motivat de faptul că, nefiind supusă unei executări silite obligaţia din titlul invocat de către intimată, nu pot fi generate nici cheltuieli de executare.

De asemenea, s-a apreciat ca fiind abuzivă pretenţia intimatei de a se achita atât onorariul executorului şi cât şi onorariul avocaţial, precum şi celelalte cheltuieli pretinse ca fiind legate de întocmirea actelor de executare, atât timp cât intimata nu a obţinut decât o recunoaştere, pe cale judecătorească, a unui drept recunoscut şi prevăzut iniţial prin lege.

Contestatorul a mai susținut că la stabilirea nivelului maxim al onorariului executorului judecătoresc, legiuitorul a avut în vedere întreaga activitate de executare silită, iar onorariul de executare este nelegal şi vădit disproporţionat şi exagerat, iar totodată s-a mai apreciat că suma de .................. lei, pretinsă în cadrul cheltuielilor de executare cu titlu de onorariu avocaţial, este nejustificată şi este, în mod nelegal, atribuită pârâtului Ministerul Finanţelor Publice cu titlu de sumă datorată în cadrul executării silite.

În drept, au fost invocate prevederile art. 711 și art. 632 C.pr.civ.

La data de ................... , intimata a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat rămânerea fără obiect a cauzei, întrucât executarea silită a fost finalizată, precum și excepţia lipsei de interes, susținând că prezenta contestaţie la executare este lipsită de interes în condiţiile în care, din economia H.G 392/2014 rezultă că, la data de .................... , contestatoarea ar fi fost obligată prin efectul legii să îi achite despăgubirile solicitate (f. 72-75).

Pe fondul cauzei, intimata a arătat că valoarea totală a despăgubirii este calculată de către C.E.C. BANK - S.A. prin indexarea, de la data depunerii şi până la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, din care se deduce dobânda legală bonificată de C.E.C. BANK - S.A. pe perioada în care a fost acordată. Chiar din adresa 1560/21.02.2014 rezultă că reprezentanţii ministerului au solicitat executorului judecătoresc să se adreseze CEC Bank pentru că acesta din urmă să transmită cuantumul despăgubirii. Astfel, intimata a susținut că despăgubirea a fost calculată corect.

În ceea ce privește cheltuielile de executare, s-a susținut că onorariul fixat de către executorul judecătoresc este corect, întrucât suma include şi TVA.

De asemenea, intimata a susținut că, anterior demarării procedurii de executare silită, a notificat debitorul pentru executarea benevolă a obligaţiei stabilite în titlul executoriu, notificare care a rămas însă fără răspuns. Mai mult, nimic nu a împiedicat-o pe contestatoare să execute benevol obligaţia.

În ceea ce priveşte onorariul avocaţial, intimata a susținut că nimic nu a împiedicat-o să apeleze la un avocat pentru a o îndruma cu privire la demersurile legale pe care urmează să le facă pentru punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti, iar în condiţiile în care instanța de executare nu era la domiciliul acesteia, a avut nevoie de cunoștințele unui avocat care să îi ofere consultaţie juridica şi să declanşeze procedura execuţională şi totodată să o informeze cu privire la stadiul executării silite.

La data de .................... , contestatorul a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a reiterat în esență apărările formulate prin cererea de chemare în judecată (f. 103-107).

În temeiul art. 7 din O.G nr. 22/2002, prezenta contestaţie este scutită de plata taxelor de timbru.

La termenul de judecată din data de ......................... , instanța a respins excepțiile invocate de către intimată prin întâmpinare.

În urma adresei emise de instanţă din oficiu, B.E.J.A. ......................... a comunicat în copie certificată dosarul de executare nr. .................. .

Instanţa a încuviinţat şi administrat în cauză proba cu înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. .................. pronunţată de Judecătoria Sector 4 Bucureşti s-a admis contestația la executare formulată de contestatorul ................ în contradictoriu cu intimata ................... . A anulat executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. .............. al B.E.J.A. ......................... în ceea ce îl privește pe debitorul .................... .A respins cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect. A admis cererea de întoarcere a executării silite. A dispus întoarcerea executării silite și obligă intimata să restituie contestatorului suma de ........................ lei. A obligat intimata să plătească contestatorului cheltuieli de judecată în cuantum de .............. lei (cheltuieli de fotocopiere a dosarului de executare avansate de contestator).

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut urmatoarele:

În urma cererii creditoarei intimate .................... , B.E.J.A. ..................... a format dosarul de executare nr. ...................... pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. ........................... pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. .................... .

Prin această hotărâre judecătorească, a fost admisă acțiunea formulată de intimata ..................... în contradictoriu cu CEC Bank SA și contestatorul ............... , dispunându-se obligarea CEC Bank SA să dispună nominalizarea antecesorului reclamantei, respectiv ................ , în baza de date ca depunător de bani în vederea achiziționării unui autoturism Dacia. Contestatorul .................. a fost obligat ”la plata despăgubirilor bănești cuvenite conform OUG 156/2007”.

În cadrul dosarului de executare nr. .............. al B.E.J.A. ..................., la data de .................. , executorul judecătoresc a întocmit procesul-verbal prin care a procedat la stabilirea cheltuielilor de executare în cuantum de ................... lei (f. ........ , dos. exec.), iar la aceeași dată a fost emisă somația prin care prin care s-a solicitat contestatorului să se conformeze titlului executoriu şi să ia măsurile pentru plata sumei de .................  lei (f. ............ , dos. exec.), sumă ce rezultă a fi compusă din despăgubirile în cuantum de .................. lei menționate în adresa nr. ............................ emisă de CEC BANK SA (f. ..............., dos. exec.) și cheltuielile de executare.

La data de ......................... executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor debitorului contestator deţinute la terţul poprit ........................... până la concurenţa sumei de ....................... lei (f. ............., dos. exec.), iar astfel terțul poprit a virat suma pentru care s-a înființat poprirea, așa cum reiese din adresa nr. .................... emisă de A.N.A.F. – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică București (f. ............. , dos. exec.), suma fiind distribuită conform procesului-verbal din data de ............. emis  de executorul judecătoresc (f. ................. , dos. exec.).

Analizând criticile contestatorului, instanța a apreciat ca fiind întemeiată contestația la executare.

În cauză, instanța a reținut că, așa cum reiese din sentința civilă nr. ................. pronunțată de Judecătoria Timișoara, ce a fost pusă în executare silită, contestatorul Ministerul Finanțelor Publice a fost obligat să plătească despăgubirile bănești cuvenite intimatei în conformitate cu prevederile O.U.G. 156/2007. Astfel, în condițiile în care nu s-a indicat o sumă de bani ce urma a se plăti în mod direct creditorului și s-a făcut referire la prevederile O.U.G. 156/2007, instanța apreciază că pentru recuperarea creanței trebuia să se urmeze și să se respecte procedura instituită de acest act normativ la care se face referire în dispozitivul sentinței.

Prevederile art. 3 din O.U.G. 156/2007 (privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme), în forma în vigoare la momentul declanșării executării silite și emiterii somației de plată cu privire la contestator, stipulează următoarele:

”(1) Suma reprezentând despăgubirea prevăzută la art. 2 este asigurată de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin emisiunea de titluri de stat de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii.

(2) Titlurile de stat prevăzute la alin. (1), emise cu data de 21 decembrie 2007 pe numele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., sunt nenegociabile, nepurtătoare de dobândă şi au scadenţa la data de 30 octombrie 2008.

(3) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. conform art. 2, pe numele fiecăruia dintre cei 37.478 de deponenţi.

(4) Cu data emisiunii titlurilor de stat, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înregistrează în conturi deschise pe numele deponenţilor prevăzuţi la art. 1 obligaţia de plată la scadenţă a sumei reprezentând valoarea nominală individuală a titlurilor de stat, care este egală cu valoarea individuală a despăgubirii cuvenite fiecăruia dintre aceştia.

(5) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, care este data de 30 octombrie 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a sumei de 760.625.341,06 lei, reprezentând valoarea nominală a titlurilor de stat emise.

(6) Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt asigurate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

(7) În prima zi bancară imediat următoare datei scadenţei emisiunii de titluri de stat, Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. procedează la stingerea obligaţiei de plată prevăzute la alin. (4) prin alimentarea fiecărui cont al deponenţilor cu suma reprezentând valoarea individuală a despăgubirii, sumă care, începând cu această dată, este purtătoare de dobândă.

(8) Începând cu data prevăzută la alin. (5), persoanele fizice care au dreptul la despăgubire conform art. 1 se pot prezenta la ghişeele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea punerii la dispoziţia acestora a sumelor cuvenite.…”  (s.n.).

În raport de aceste prevederi legale, instanța a apreciat că obligația rezultată în sarcina contestatorului era aceea de a emite titlurile de stat de valoare nominală pe numele Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., urmând ca C.E.C. Bank S.A. să procedeze la stingerea obligaţiei de plată prevăzute la alin. (4) prin alimentarea fiecărui cont al deponenţilor cu suma reprezentând valoarea individuală a despăgubirii.

Astfel, instanța a reținut că împotriva Ministerului Finanțelor Publice nu putea fi pornită executarea silită pentru plata sumei de bani, ci eventual pentru a/și îndeplini obligația de a emite titlurile de stat, în măsura în care autorul creditoarei era nominalizat de C.E.C. Bank S.A.

Mai mult, în cauza de față instanța a apreciat că, în măsura în care creditoarea aprecia că Ministerul Finanțelor Publice trebuia să-i plătească direct despăgubirea, aceasta ar fi trebuit să solicite lămurirea titlului executoriu sub acest aspect, întrucât creanța invocată împotriva contestatorului nu era lichidă.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 711 alin. 1 şi art. 719 alin. 1 C.pr.civ., instanţa a admis contestația la executare şi va anula executarea silită efectuată în dosarul de executare nr. ................... al B.E.J.A. .......................... în ceea ce îl privește pe debitorul ................... .

Față de această soluție, instanța a apreciat că nu mai este necesar a se pronunța distinct și cu privire la fiecare act de executare contestat.

Întrucât măsura suspendării executării silite nu s-ar fi putut dispune decât până la soluţionarea în fond a contestaţiei la executare, astfel cum rezultă din interpretarea prevederilor art. 718 alin. 1 C.pr.civ., instanţa a respins cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.

În ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite, instanţa reţine că, potrivit art. 722 alin. 1 C.proc.civ., ,,în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia. Cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămân în sarcina creditorului”.

Astfel, instanţa a reţinut că, urmare a anulării actelor de executare efectuate în dosarul de executare pentru executarea silită a sumei de ................ lei, conform celor mai sus expuse, contestatorul are dreptul la întoarcerea executării silite prin restituirea acestei sume de bani.

În consecinţă, instanţa a admis şi cererea de întoarcere a executării silite şi a obligat intimata să restituie contestatoarei suma de ......................... lei.

În temeiul art. 453 C.proc.civ., întrucât intimata este în culpă procesuală, fiind căzută în pretenții, aceasta a fost obligată la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de ................. lei, reprezentând cheltuielile de fotocopiere a dosarului de executare avansate de contestator.

Împotriva acestei  sentinţe a declarat apel, în termen legal, apelanta – intimata .................... , cauza fiind inregistrata pe rolul Tribunaului Bucuresti-Sectia a III-a Civila.

In motivarea cererii de apel, a aratat urmatoarele:

Prin sentinţa civila nr. .................. pronunata de Judecătoria Timişoara in dosar nr. .................. , titlul executoriu , instanţa a obligat CEC Bank-ul sa dispună nominalizarea antecesorului subsemnatei apelanta in baza de date ca depunător de bani in vederea achiziţionării unui autoturism Dacia si obligarea MFP la plata despăgubirilor băneşti cuvenite conform OUG 156/2007.Despagubirea băneasca nu se stabilea de către Ministerul Finanţelor Publice ci de către CEC Bank, asa cum rezulta din art. 3 din OUG nr. 156/2007.Cu ocazia executării silite, CEC Bank-ul a calculat aceasta despăgubire pe care a comunicat-o Ministerului de Finante. In acest sens prin adresa nr. ............... (anexa 1) CEC Bank-ul a informat executorul judecătoresc pe de o parte ca a calculat aceasta suma iar pe de alta parte ca Ministerul de Finate prin adresa ............... a informat CEC Bank-ul ca acesta din urma are obligaţia de a transmite valoarea despăgubirii. In raport de acest act din dosarul de executare silita consider ca s-a procedat corect ca si modalitate de executare .Mai mult, prin adresa nr.540193/04.07.2014(anexa 2) Ministerul Finanţelor Publice comunica executorului judecătoresc ca debitul principal cuvenit pentru 8 deponenţi va fi stins prin emisiune de titluri de stat insa in ceea ce o priveşte pe deponenta ........................  acesta va intra in posesia sumei cuvenite prin CEC Bank deci nu prin emisiune de titluri de stat).

Potrivit art. art. 662 Ncpc creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

In condiţiile in care in titlul executoriu s-a făcut trimitere la OUG 156/2007 iar CEC Bank-ul a calculat suma datorata nu se poate retine ca nu suntem in prezenta unei creanţe lichide. In mod greşit s-a retinut de prima instanţa ca impotriva MFP nu se putea incepe executarea silita pentru plata sumei de bani in condiţiile in care titlul executoriu stabilea in mod neechivoc ca acesta din urma trebuia sa plătească despăgubirea.

Prima instanţa a dispus intoarcerea executării silite pentru suma de ................ lei fara sa tina cont de incheierea din ............. (anexa 3)prin care au fost diminuate cheltuielile de executare la ...................... lei , hotararea primei instanţe fiind greşita si sub acest aspect.

In drept: art.466 si urm. Ncpc

Intimatul a depus intampinare prin care asolicitat respingerea apelului, ca nefondat.

Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de apel, tribunalul retine urmatoarele:

Prin cererea de apel se sustine ca apelanta detine impotriva Ministerului Finantelor Publice o creanta lichida, intrucat sentinta civila, ce reprezinta titlul executoriu, contine suficiente elemente  care permit  determinarea creantei, in conditiile in care dispozitivul sentintei face trimitere la dipozitiile OUG nr. 156/2007.

Tribunalul constata ca instanta de fond a admis contestatia la executare pentru alt considerent, acela ca prin executare se urmareste realizarea unei creante care  nu este stabilita prin titlul executoriu. In mod corect prima instanta a retinut ca, in conditiile in care nu s-a stabilit o obligatie de plata a unei sume de bani ci se face trimitere la conditiile de despagubire prevazute de OUG nr. 156/2007 atunci, fata de  procedura de despagubire reglementata prin acest act normativ,  obligatia impusa in sarcina debitorului reprezinta o obligatie de a face si nu o obligatie de a da. Asadar, obligatia cuprinsa in titlul executoriu este de  a  emite titluri de stat de valoare nominala si nu de plata a unei sume de bani. Acesta concluzie se desprinde  din cuprinsul dispozitivului sentintei  ce reprezinta titlul executoriu care obliga debitorul la plata despagubirilor cuvenite conform OUG nr. 156/2007 iar potrivit disp. art. 3 din OUG nr. 156/2007,  suma  reprezentand despagubirea este asigurata de Ministerul Finantelor Publice prin emiterea  de titluri de stat de valoare nominala totala egala cu valoarea totala a despagubirilor.

In concluzie, executarea silita unei sume de bani in temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. .............. a Judecatoriei Timisoara apare ca fiind nelegala intrucat o astfel de obligatie nu a fost stabilita in sarcina Ministerului Finantelor Publice.

Referitor la critica vizand  cererea de intoarcere a executarii silite, apelanta arata ca  prin incheierea din data de ............. cuantumul  cheltuielilor de executare a fost diminuat de executorul judecatoresc  la suma de ................... lei, act de care instanta de fond nu a tinut seama.

Acesta critica apare ca fiind nefondata intrucat intoarcerea executarii silite reprezinta o restabilire a situatiei anterioare, prin restituirea tuturor sumelor  incasate din executarea silita. Intrucat suma executata silita este de .................. lei, astfel cum rezulta din recipisa de consemnare nr. ................... din ................ si  incheierea ............... de eliberare a sumelor  din .............. ,  fata de disp. art. 772 alin. 1 C.p.c., reiese ca in mod legal si temeinic prima instanta a dispus  obligarea apelantei-intimate la restituirea acestei sume.

In consecinta, fata de toate cele mai sus aratate, in temeiul disp. art. 480 C.p.c., va respinge apelul, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE

Respinge apelul formulat de apelanta intimata ................ cu domiciliul ales în ..................... , împotriva sentintei civile nr. .................... , pronunţată de Judecatoria Sectorului 4  Bucuresti,  în dosarul nr. ................. , în contradictoriu cu intimatul contestator ..................... cu sediul in ...............  , ca nefondat.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica la 22.10.2015.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR  GREFIER