Contestaţie la executare

Decizie 481 din 03.04.2020


Dosar nr. xxxxx/281/2019

ÎNCHEIERE FINALĂ DEZINVESTIRE nr. xxx

Şedinţa publică din data de 03.04.2020

Instanţa constituită din:

Preşedinte – xxxxxxx

Grefier – xxxxxx

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect contestaţia la executare formulată de contestatoarea D.G.R.F.P., în contradictoriu cu intimatul D.T..

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la termenul de judecată din data de xxx.2020 ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la data de xxx.2020, la data de xxx.2020 şi apoi la data de xxx.2020, dată la care a pronunţat următoarea încheiere:

I N S T A N Ţ A,

Asupra acţiunii civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr.xxx/281/2019 la data de xxx.2019, contestatoarea D.G.R.F.P., în contradictoriu cu intimatul D.T., a formulat contestaţie la executare împotriva înştiinţării privind măsura popririi şi a înfiinţării popririi din data de xxx.2019 emise în dosarul de executare nr.xxx/2017 de către B.E.J. Matei Sebastian, comunicate contestatoarei la data de xxx.2019.

În motivarea în fapt a contestaţiei la executare, s-a arătat că, la data de xxx.2019, au fost comunicate contestatoarei, înştiinţarea privind măsura popririi şi înfiinţării popririi din data de xxx.2019, emise în dosarul de executare nr.xxx/2017 de către B.E.J. Matei Sebastian.

În concret, s-a criticat faptul că, s-au nesocotit prevederile art.168 din Legea nr.207/2015, suma solicitată prin intermediul executorului judecătoresc fiind restituită, fără a fi nevoie să se plătească cheltuieli de executare. Astfel, s-a apreciat că, bugetul general consolidat nu poate fi încărcat cu cheltuieli inutile de executare, atât timp cât restituirea sumelor se face, la cererea creditorului, conform prevederilor legale invocate anterior.

S-a mai susţinut că, contestatoarea nu a refuzat restituirea sumei ca să se poată trece la executarea silită, ci a pus în executare sentinţa civilă nr.xxxx/xxx.2014 prin decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale nr.xxx/xxx.2017, astfel că, solicitarea adresată executorului judecătoresc este nelegală şi, în consecinţă, executorul judecătoresc a trecut la executarea silită, în mod nelegal.

Un alt aspect criticat s-a referit la cuantumul cheltuielilor de executare, respectiv suma de 2.112,01 lei, total netransparente, întrucât din actele de executare transmise contestatoarei, nu reiese cum s-a ajuns la suma menţionată, pentru a se putea verifica dacă în cauză s-au respectat dispoziţiile OMJ nr.2550/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti.

Pentru aceste motive, s-a solicitat admiterea contestaţiei la executare şi anularea tuturor actelor de executare emise de B.E.J. Matei Sebastian în dosarul execuţional nr.xxx/2017.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.711-714 Cod procedură civilă.

În susţinere, a fost depus înscrisul aflat la fila nr.7.

Intimatul a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii şi excepţia tardivităţii contestaţiei la executare.

În esenţă, intimatul a susţinut că, debitoarea-contestatoare a mai formulat pe rolul Judecătoriei Ploieşti, alte două contestaţii la executare, înregistrate sub nr.xxx/281/2017 şi nr.xxx/281/2017, soluţionate definitiv prin respingerea contestaţiei la executare. Astfel, s-a apreciat că, prin raportare la dispoziţiile art.713 alin.(3) Cod procedură civilă, prezenta contestaţie la executare este inadmisibilă, întrucât motivele invocate în cuprinsul acesteia, ca reprezentând impedimente în continuarea executării, respectiv decizia de compensare nr.xxx/xxxx.2017, exista şi era cunoscută de către debitoare de fiecare dată când a promovat câte o contestaţie la executare.

De asemenea, intimatul a apreciat că, prezenta contestaţie la executare este tardivă, dat fiind faptul că nu s-a criticat câtuşi de puţin înştiinţarea privind măsura înfiinţării popririi ca act de executare silită propriu zis, ci, din motivarea contestaţiei la executare formulate, rezultă intenţia debitoarei de a critica executarea silită însăşi.

Pe fondul cauzei, s-a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, întrucât decizia de compensare a obligaţiilor fiscale nr.xxx/xxx.2017 nu a fost comunicată intimatului creditor, nefiind astfel opozabilă contribuabilului. Totodată, s-a mai susţinut că, organul de executare a comunicat debitoarei care este contravaloarea cheltuielilor de executare şi ce reprezintă acestea, iar contestatoarea a formulat critici referitoare la cheltuielile de judecată şi prin celelalte contestaţii la executare.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.205-206 Cod procedură civilă.

În susţinere, au fost depuse înscrisurile aflate la filele nr.16-28.

În temeiul dispoziţiilor art.717 alin.(2) Cod procedură civilă, instanţa a solicitat B.E.J. Matei Sebastian, să transmită copii certificate de pe actele dosarului de executare contestat, nr.xxx/2017, acestea fiind înaintate prin adresa înregistrată la data de 09.12.2019, filele nr.31-93.

La data de 20.01.2020, contestatoarea a depus răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiate a excepţiei inadmisibilităţii şi a excepţiei tardivităţii contestaţiei la executare, invocate de intimat prin întâmpinare.

În şedinţa publică din data de xxx.2020, după punerea în discuţie, instanţa a dispus unirea cu fondul cauzei a excepţiei inadmisibilităţii şi a excepţiei tardivităţii contestaţiei la executare, invocate de intimat prin întâmpinare.

În cauză, instanţa a încuviinţat şi administrat pentru ambele părţi, proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind că acestea sunt pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei.

Deliberând asupra contestaţiei la executare dedusă judecăţii, prin prisma probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la B.E.J. Matei Sebastian la data de xxx.2017, intimatul-creditor D.T. a solicitat punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.xxx/xxx.2014 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxx/281/2013, irevocabilă prin respingerea recursului, împotriva debitoarei-contestatoare, în sensul obligării debitoarei la plata sumei de 8.770,69 lei.

Prin încheierea emisă de B.E.J. Matei Sebastian la data de 06.04.2017, s-a admis cererea intimatului-creditor, s-a dispus înregistrarea cererii de executare silită în registrul general al B.E.J. Matei Sebastian şi s-a dispus deschiderea dosarului de executare silită nr.xxx/2017 împotriva debitoarei-contestatoare, în baza titlului executoriu menţionat anterior.

În urma solicitării executorului judecătoresc, prin încheierea nr.xxx din 13.04.2017 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxx/281/2017, s-a admis cererea formulată de B.E.J. Matei Sebastian şi s-a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.xxx din data de xxx.2014 pronunţată de Judecătoria Ploieşti, prin toate modalităţile prevăzute de lege.

Prin adresa emisă de B.E.J. Matei Sebastian în dosar de executare nr.xxx/2017, la data de xxx.2017, debitoarea-contestatoare a fost înştiinţată că s-a declanşat urmărirea silită împotriva sa, în baza titlului executoriu individualizat anterior.

Prin încheierea nr.xxx din xxx.2017 emisă de B.E.J. Matei Sebastian în dosar de executare nr.xxx/2017, s-a stabilit suma de 2.112,01 lei cu titlu de cheltuieli de executare silită, până la momentul procedural respectiv. Totodată, la data de xxx.2017, a fost emisă în acelaşi dosar execuţional, o somaţie, prin care s-a pus în vedere contestatoarei ca, în termen de o zi de la primirea sau lăsarea somaţiei la sediul său, să se conformeze întrutotul titlului executoriu, în sensul de a achita intimatului-creditor suma de 10.882,70 lei, compusă din 8.770,69 lei reprezentând debit şi 2.112,01 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.

Primele acte de procedură execuţională constând din înştiinţare, încheierea nr.xxx/2017, somaţie, au fost comunicate contestatoarei, prin înmânarea acestora funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei, la data de xxx.2017, conform dovezii aflată în dosarul execuţional, fila nr.46.

Prin adresa emisă în dosar execuţional nr.xxx/2017 la data de xxx.2017, comunicată contestatoarei la data de xxx.2017, aceasta a fost înştiinţată cu privire la înfiinţarea popririi asupra conturilor debitoarei, până la concurenţa sumei de 10.882,70 lei, compusă din 8.770,69 lei reprezentând debit şi 2.112,01 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.

Prin adresa emisă în dosar execuţional nr.xxx/2017 la data de xxx.2019, comunicată contestatoarei la data de xxx.2019, aceasta a fost înştiinţată cu privire la înfiinţarea popririi asupra conturilor debitoarei, deţinute la mai multe instituţii bancare, până la concurenţa sumei de 10.882,70 lei, compusă din 8.770,69 lei reprezentând debit şi 2.112,01 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.

Prin adresa emisă în dosar execuţional nr.xxx/2017 la data de xxx.2019, comunicată contestatoarei la data de xxx.2019 (act de executare contestat în prezenta cauză), aceasta a fost înştiinţată cu privire la înfiinţarea popririi asupra conturilor debitoarei, deţinute la Trezoreria Ploieşti, până la concurenţa sumei de 10.882,70 lei, compusă din 8.770,69 lei reprezentând debit şi 2.112,01 lei reprezentând cheltuieli de executare silită.

În concret, din proba cu înscrisuri administrată în cauză, instanţa reţine că, prin sentinţa civilă nr.xxx din xxx.2014 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxx/281/2013, irevocabilă prin respingerea recursului, contestatoarea-debitoare a fost obligată la restituirea către creditorul-intimat, a sumei de 8.770,69 lei. Cum debitoarea nu s-a conformat de bunăvoie dispoziţiilor titlului executoriu, intimatul-creditor D.T. a solicitat executarea silită a debitoarei, în cadrul dosarului execuţional nr.xxx/2017 al B.E.J Matei Sebastian.

Din înscrisurile depuse de intimat la dosar, rezultă explicit că, debitoarea-contestatoare a mai formulat anterior, două contestaţii la executare, înregistrate la Judecătoria Ploieşti sub nr.xxx/281/2017 şi nr.xxx/281/2017, în care a criticat acte de executare întocmite în dosar execuţional nr.xxx/2017 al B.E.J. Matei Sebastian, contestaţiile la executare fiind respinse definitiv, ca neîntemeiate, prin încheierea finală nr.xxx din xxx.2017 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxxx/281/2017, definitivă prin decizia civilă nr.xxx din xxx.2018 pronunţată de Tribunalul Prahova şi respectiv prin încheierea nr.xxx din xxx.2018 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxx/281/2017, definitivă prin decizia civilă nr.xxx din xxx.2018 pronunţată de Tribunalul Prahova.

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, invocată de intimat prin întâmpinare, unită cu fondul cauzei, instanţa conchide că aceasta este întemeiată, cu consecinţa admiterii sale ca atare, pentru considerentele ce succed.

Astfel, în drept, potrivit dispoziţiilor art.713 alin.(2) Cod procedură civilă: „În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun.”, iar potrivit art.713 alin.(3) Cod procedură civilă: „Nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare.”

Preliminar, instanţa reţine că, interdicţia stipulată de dispoziţiile legale ale art.713 alin.(3) Cod procedură civilă de a se formula o nouă contestaţie la executare, operează indiferent de felul titlului executoriu şi are acelaşi efect cu decăderea părţii respective din dreptul de a invoca neregularităţile executării sau ale titlului executoriu, în ipoteza art.713 alin.(2) Cod procedură civilă, existente la momentul formulării primei contestaţii. Este de important de reţinut că legea se referă la motive existente, şi nu la motive cunoscute. Pentru atenuarea efectelor interdicţiei, legiuitorul instituie în materia contestaţiei la executare, o excepţie de la dispoziţiile art.204 Cod procedură civilă, astfel că, potrivit tezei a doua a art.713 alin.(3) Cod procedură civilă, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei la executare.

Din examinarea încheierii finale nr.xxx din xxx.2017 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxx/281/2017, definitivă prin decizia civilă nr.xxx din xxx.2018 pronunţată de Tribunalul Prahova, rezultă că, debitoarea-contestatoare a criticat somaţia şi încheierea nr.xxx emise de B.E.J. Matei Sebastian în dosarul execuţional nr.xxx/2017, iar din examinarea încheierii nr.xxx din xxx.2018 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosar nr.xxx/281/2017, definitivă prin decizia civilă nr.xxx din xxx.2018 pronunţată de Tribunalul Prahova, rezultă că, debitoarea-contestatoare a criticat înfiinţarea popririi din data de xxx.2017, emisă în dosar execuţional nr.xxx/2017 al B.E.J. Matei Sebastian.

Din aceleaşi încheieri prin care s-au soluţionat contestaţiile la executare, rezultă în mod peremptoriu că debitoarea-contestatoare a formulat aceleaşi critici ca şi în prezenta contestaţie la executare, respectiv faptul că, debitul pentru care s-a demarat procedura execuţională în dosar nr.xxx/2017 al B.E.J. Matei Sebastian, a fost restituit de bunăvoie, astfel că nu s-a refuzat restituirea acestuia, fiind emisă decizia de compensare nr.xxxx/xxx.2017, precum şi cu privire la cuantumul aceloraşi cheltuieli de executare, respectiv suma de 2.112,01 lei. Ori, în aceste condiţii, reluarea aceloraşi critici cu privire la executarea silită însăşi, doar prin prisma faptului că, debitoarei i-a fost comunicat un alt act de executare emis în dosarul execuţional nr.xxx/2017 al B.E.J. Matei Sebastian, reprezentat de înştiinţarea privind măsura popririi, emisă la data de xxx.2019, s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor art.713 alin.(3) Cod procedură civilă, motivele de contestaţie fiind nu numai existente şi cunoscute de contestatoare, la data formulării celor două contestaţii la executare anterioare, dar şi supuse controlului instanţei, cu ocazia formulării demersurilor judiciare respective. În aceste condiţii, reluarea aceloraşi critici cu privire la legalitatea şi temeinicia debitului executat silit în cadrul dosarului nr.xxx/2017 al B.E.J. Matei Sebastian, analizate anterior de instanţă, aduce atingere şi puterii de lucru judecat a celor două sentinţe civile anterioare, chiar dacă s-au analizat acte de executare diferite, însă prin prisma unor critici absolut identice. De altfel, şi instanţa de control judiciar, respectiv Tribunalul Prahova, a reţinut în considerentele deciziei civile nr.xxx din xxx.2018 pronunţată în dosar nr.xxx/281/2017, faptul că, s-a analizat de către o instanţă, contestaţia la executare cu privire la legalitatea şi temeinicia executării sumei de 10.882,70 lei, sumă compusă din debit de 8.770,69 lei şi 2.112,01 lei cheltuieli de executare, chiar dacă iniţial, au fost analizate alte acte de executare, respectiv somaţia şi încheierea nr.xxx/xxx.2017 emise în dosarul nr.xxx/2017 al B.E.J. Matei Sebastian, întrucât aceste acte de executare cuprind aceeaşi sumă ca cea prevăzută în actele de executare care fac obiectul cauzei respective (înfiinţarea popririi din data de xxx.2017, emisă în dosar execuţional nr.xxx/2017 al B.E.J. Matei Sebastian).

Având în vedere aspectele reţinute anterior, instanţa nu va mai analiza şi excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, invocată de intimat prin întâmpinare.

Astfel, va admite excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, invocată de intimat prin întâmpinare.

Pe cale de consecinţă, va respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată de contestatoarea D.G.R.F.P., în contradictoriu cu intimatul D.T..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

 ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, invocată de intimat prin întâmpinare.

Respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată de contestatoarea D.G.R.F.P., în contradictoriu cu intimatul D.T..

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi introdusă la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată astăzi, 03.04.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte, Grefier,