Drepturile reale inscrise dupa notarea somatiei de plata in cartea funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului, in afara de cazurile expres prevazute de lege sau de cazul in care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat ...

Sentinţă civilă 14588/2010 din 24.02.2011


Drepturile reale inscrise dupa notarea somatiei de plata in cartea funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului, in afara de cazurile expres prevazute de lege sau de cazul in care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau tertul dobanditor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare.

Prin contestatia la executare inregistrata pe rolul Judecatoriei Brasov sub nr. x/197/2010, contestatoarea SC LR SRL a chemat in judecata intimatele IL IFN SA si CEI Leasing IFN SA, solicitand instantei ca, in baza probelor administrate in cauza, sa dispuna suspendarea executarii silite, anularea publicatiei de vanzare din data de 30.08.2010, privind scoaterea la vanzare silita a imobilului situat in Brasov, str. Calea Fagarasului, inscris in CF 108850, nr. cadastral 8962, top 12097/1/2/3/1, emisa in dosarul executional nr. 52/2009 a CEI Leasing IFN SA, anularea tuturor actelor de executare intocmite in baza acestei publicatii in dosarul executional nr. 52/2009 si obligarea intimatilor la plata cheltuielilor ocazionate de desfasurarea prezentului proces.

In motivare, contestatoarea a invederat instantei ca a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF x, nr. cadastral x, top x/1/2/3/1, in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat cu SC A SRL si ca, in cartea funciara a imobilului, a fost notata somatia de plata in vederea inceperii executarii silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 55165,51 lei, referitoare la o garantie de fidejusiune asumata de SC A SRL, in temeiul contractului de leasing nr. 7763/2007. Contestatoarea a mai aratat ca fidejusiunea este o garantei personala iar nu una imobiliara care nu da dreptul executoriului bancar de a urmari imobilul in mana oricui s-ar afla. Contestatoarea a mai aratat ca, la data de 7 septembrie 2010, a fost anuntata in legatura cu vanzarea la licitatie publica a imobilului sus-mentionat si ca executarea silita este nelegala intrucat executorul bancar nu detine niciun titlu executoriu impotriva societatii LR SRL. Contestatoarea a mai aratat ca are calitatea de cumparator de buna-credinta si ca trebuie sa se bucure de protectia legii in aceasta calitate, avand in vedere ca, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, nu era notata nicio somatie a IFN L SA care sa impiedice realizarea vanzarii in conditiile stabilite in contractul de vanzare-cumparare.

In drept, contestatoarea a invocat prevederile art. 399-403 C.proc.civ.

Intimata SC IL IFN SA a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei la executare, avand in vedere ca, pentru punerea in executare silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. 7763/2007, titlu pe care il detine impotriva SC DF Group SRL, a fost demarata executarea silita in vederea recuperarii sumelor de bani datorate de debitoare. Intimata a mai aratat ca, in urma intrarii in procedura insolventei a debitoarei principale SC DF Group SRL, executorul bancar a procedat la executarea silita a imobilului in CF x, nr. cadastral x, top x/1/2/3/1, detinut de SC A SRL, in calitate de fidejusor, inscriind somatia de plata la data de 8.09.2009. Intimata a mai aratat ca, la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare intre SC A SRL si SC LR SRL, asupra imobilului fusese deja notata somatia de plata imobiliara, motiv pentru care au devenit operante dispozitiile art. 497 alin. 4 C.proc.civ.

Intimata CEI Leasing IFN SA a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, motivata prin faptul ca executorul nu are calitatea de parte in prezentului litigiu.

La prezenta cauza a fost depus in copie dosarul executional nr. 52/2009 (filele 68-395).

Cererea de suspendare a executarii silite a fost solutionata in sensul respingerii in sedinta publica din data de 4.11.2010, pentru considerentele expuse in cuprinsul incheierii de sedinta de la acea data.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului CEI Leasing IFN SA, prin executor bancar T G D, instanta retine urmatoarele:

Conform art. 2 alin. (1) din Ordinul nr. 1661/C din 27 iunie 2007, privind aprobarea Statutului Corpului Executorilor pentru Institutiile Financiare Nebancare, executorii sunt investiti sa indeplineasca orice activitati legale, in scopul realizarii voluntare sau, cand este cazul, prin executare silita a obligatiilor stabilite prin titlurile executorii ce apartin institutiilor financiare nebancare ori persoanelor juridice asimilate acestor institutii potrivit art. 1 alin. (2).

Avand in vedere ca organul de executare nu opune drepturi proprii in cadrul executarii silite, instanta apreciaza ca acesta nu are calitate de parte in prezentul litigiu, motiv pentru care urmeaza a admite exceptia invocata si a respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea SC L R SRL, in contradictoriu cu intimatul C E I Leasing IFN SA, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin cererea inregistrata pe rolul CEI Leasing IFN SA, sub nr. 52/2009, creditoarea SC IL IFN SA a solicitat punerea in executare silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. 7763/2008, impotriva debitorului SC D F Group SRL si a fidejusorului SC A SRL.

Prin incheierea pronuntata in sedinta camerei de consiliu din data de 19.08.2009, a fost incuviintata executarea silita solicitata de creditoarea SC IL IFN SA, impotriva debitorului SC D F Group SRL si a fidejusorului SC A SRL, privind titlul executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar ar. 7763/2007.

La data de 3.09.2009, impotriva fidejusorului SC A SRL a fost emisa somatia de plata cuprinzand obligatia de achitare a sumei de 55.156,51 lei, la care au fost adaugate cheltuielile de executare in suma de 377,90 lei.

Prin incheierea nr. 64919/8 septembrie 2009, pronuntata de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov, a fost notata in CF x, nr. cadastral x, top x/1/2/3/1 somatia in vederea inceperii executarii silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 55.156,51 lei, la care au fost adaugate cheltuielile de executare in suma de 377,90 lei.

La data de 17 septembrie 2009, intre SC A SRL, in calitatea de vanzatoare si SC L R SRL, in calitate de  cumparatoare, s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare, avand ca obiect imobilul situat in Brasov, str. Calea Fagarasului, inscris in CF x, nr. cadastral x, top x/1/2/3/1.

La data de 30 august 2010, in cadrul dosarului executional nr. 52/2009, a fost emisa publicatia de vanzare-imobiliara prin care a fost adusa la cunostinta publica organizarea licitatiei din data de 1 octombrie 2010 privind vanzarea silita a imobilului inscris in CF x, nr. cadastral x, top x/1/2/3/1.

Conform art. 497 alin. 4 C.proc.civ., drepturile reale inscrise dupa notarea somatiei de plata in cartea funciara nu vor putea fi opuse creditorului urmaritor si adjudecatarului, in afara de cazurile expres prevazute de lege sau de cazul in care creditorul sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitorul sau tertul dobanditor a consemnat sumele necesare acoperirii creantelor ce se urmaresc, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare.

In prezenta cauza, societatea contestatoare a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Brasov, str. Calea Fagarasului, inscris in CF x, nr. cadastral x, top x/1/2/3/1, la data de 17 septembrie 2009, dupa notarea somatiei in vederea inceperii executarii silite (8.09.2009), motiv pentru care, in conditiile in care nu a facut dovada acordului creditorului sau consemnarii sumelor necesare acoperirii creantei, aceasta nu poate opune dreptul sau de proprietate creditorului urmaritor SC International Leasing IFN SA.

Conform art. 371 indice 1 C.proc.civ, executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

In consecinta, fata de dispozitiile textului de lege sus-citat, creditorul urmaritor are posibilitatea executarii silite a creantei inscrise in titlul executoriu atat prin urmarirea bunurilor mobile ale fidejusorului cat si prin urmarirea silita a imobilelor aflate in patrimoniul acestuia. Incheierea unui contract de garantie imobiliara nu reprezinta, asadar, unica modalitate prin care poate fi declansata urmarirea silita a imobilului inscris in CF x, nr. cadastral x, top x/1/2/3/1.

Contrar sustinerilor contestatoarei, prin emiterea publicatiei de vanzare-imobiliara de la data de 30 august 2010, nu a fost declansata urmarirea silita impotriva SC L R SRL.

Prin inscrierea somatiei in vederea inceperii executarii silite in CF x, nr. cadastral x, top x/1/2/3/1, aceasta a devenit opozabila contestatoarei care a dobandit, ulterior inscrierii, dreptul de proprietate asupra imobilului. In aceasta situatie, pentru declansarea urmaririi silite imobiliare nu era necesara emiterea unui titlu executoriu impotriva societatii contestatoare pentru vanzarea silita a imobilului cumparat.

Fata de dispozitiile art. 399 alin. 3 C.proc.civ., instanta apreciaza ca nu poate face obiectul analizei pe calea contestatiei la executare buna credinta a contestatoarei la momentul dobandirii dreptului de proprietate asupra imobilului, partea avand deschisa calea unei actiuni de drept comun in acest sens.

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse, instanta va respinge prezenta contestatie la executare, ca neintemeiata.

Constatand culpa procesuala a contestatoarei in formularea prezentei cereri, in baza art. 274 alin. 1 C.proc.civ., instanta va dispune obligarea acesteia la plata catre intimata I L IFN SA a sumei de 533,6 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentand cheltuielile de transport ale aparatorului ales.