Comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001).

Sentinţă civilă 125/2019 din 12.02.2019


Soluție definitivă prin nerecurare

Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2019:067.000125

Cod operator 2443

Dosar nr. ...../95/201..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL .........

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Sentinţa  Nr. 125/2019

Şedinţa publică de la .......... 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE - ...........

Grefier - ...............

Pe rol fiind judecarea acţiunii promovată de reclamantul ... în contradictoriu cu pârâtul ...., având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul, fiind lipsă pârâtul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că prezenta cauză are ca obiect comunicare informaţii de interes public, stadiul procesual fond, se află la primul termen de judecată precum şi faptul că, în cadrul procedurii scrise, pârâtul ..... a formulat întâmpinare.

Instanţa pune în discuţie competenţa.

Reclamantul ...... arată că este competentă secţia CAF să soluţioneze.

În condiţiile art.131 cod procedură civilă instanţa, din oficiu, verifică şi stabileşte că este competentă general, material şi teritorial să judece cauza de faţă, conform dispoziţiilor art.95 pct.1 cod procedură civilă, coroborat cu dispoziţiile art. 22 alin.1 din Legea nr. 544/2001.

Instanţa pune în discuţie dacă mai sunt alte cereri de formulat.

Reclamantul precizează că nu mai are alte cereri de formulat.

În condiţiile art.237-244 NCPC constată că reclamantul şi pârâtul nu înţeleg să îndeplinească alte acte de procedură privind cercetarea procesului de faţă, astfel că instanţa declară cercetarea încheiată.

În condiţiile art.244 alin.3 şi 4 NCPC tribunalul constată că reclamantul şi pârâtul, sunt de acord ca dezbaterea fondului să urmeze în aceeași zi, astfel că hotărăște ca dezbaterea fondului să urmeze în aceeași zi, în ședință publică, şi reține cauza în pronunțare, acordând cuvântul.

Reclamantul ..... solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi depune la dosar practică judiciară, respectiv extras de pe portalul Tribunalului ...... secţia CAF, privitor la soluţia pronunţată în dosarul nr...../95/2018 şi soluţia pronunţată în dosarul nr...../95/2018.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă;

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, la data de .... 2018, sub nr. ..../95/201.., reclamantul ..... a chemat în judecată pârâtul ....., solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate că, cele solicitate prin petiția nr....../......2018 sunt informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr.544/2001, privind li¬beral acces la informaţiile de interes public; obligarea pârâtului să-i comunice răspuns la cele 10(zece) capete ale petiției nr...../......2018, petiție expediata pârâtului prin poştă si obligarea pârâtului la acordarea de daune morale, în valoare de ..... lei.

În fapt, a arătat reclamantul că în data de .....2018, s-a adresat cu o petiție prin care a solicitat informaţii de interes public care rezulta din activitățile UAT ...... judeţul ..... (autoritate publica locala), care utilizează bani publici.

Prin Adresa nr....../......2018, pârâtul refuza cu rea credința, prin încălcarea legii să-i dea răspunsurile la petiția formulată, invocând în mod eronat că cele solicitate, nu fac obiectul informaţiilor de interes public.

A arătat că în contradictoriu cu pârâtul pe obiectul adresei sus menţionate nu sunt aplica¬bilitate prevederilor art.12 din Legea nr.544/2001,privind accesul liber la informa¬ţiile de interes public, la situaţia de fapt existentă, care să excepteze comunicarea unor asemenea informaţii solicitate prin petiția formulată.

Norma de drept a art.2 din Legea nr.544/2001,privind accesul liber la informaţiile de interes public, prevede:

„În sensul prezentei legi: b) prin informație de interes public se înţelege orice informație care priveşte activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației,,.

Restricțiile privind accesul la informaţiile de interes public prin art.12 din Legea nr.544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public se refera la o pa¬rte din informaţiile clasificate respectiv numai cele din domeniul apărării naţiona¬le siguranței si ordinii publice sau care privesc deliberările autorităţilor, precum si cele care privesc interesele economice şi politice ale României (Legea nr.182 din 12.04.2002, privind protecţia informaţiilor clasificate).

Restricția nu se referă la informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către autoritate, instituţie publică nu pot fi considerate ca informaţii clasifi¬cate si constituie informaţii de interes public. Deci accesul la aceste informaţii es¬te liber, conform art.13 din Legea nr.544/2001.

A arătat că pârâtul, în mod nejustificat nu a respectat nici in termenul de comunicare de 5 zile de la primirea cererii de transmitere în scris refuzul comunicărilor nerespectare a termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informației echi¬valează cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii şi implicit de neaplicare a le¬gii liberului acces la informaţiile de interes public.

Legea nr.544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public definește informaţiile de interes public ca fiind orice informaţii care se refera la sau re¬zulta din activitățile unei instituții sau autorități publice ori ale unei regii autono¬me care utilizează bani publici.

Accesul la informaţiile de acest tip public este reglementat în România de Legea nr.544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public.

Această lege a fost adoptată ca urmare a adoptării aquis-ului comunitar în pro¬cesul de aderare a României la Uniunea Europeană.

Actul normativ cuprinde norme general-obligatorii a căror aplicare poate fi realizată şi prin intervenţia forţei coercitive a statului.

În acest sens, legiuitorul prin norma de drept a art. l din Legea nr.544/200l,privind liberul acces la informaţiile de interes public, stipulează:

„Accesul liber şi neîngrădit al persoanei pe orice informaţii de interes public definite prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane si autorităţile publice în conformitate cu Constituţia României cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României,,.

Informaţiile de interes public, conform actelor normative în vigoare, pot fi solicitate de orice persoana fizică sau juridică, română sau străină (art.20 din Norme), astfel că solicitantul nu trebuie în nici un fel să justifice cererea.

În cazul Legii nr.544/2001,privind liberul acces la informaţiile de interes public, este suficienta şi „simpla curiozitate „pentru obţinerea unei informaţii de interes public, ce trebuie sa fie la dispoziţia tuturor, solicitantului nu trebuie sa i se impună să facă dovada unui interes direct personal în legătura cu acea informație.

Accesul la astfel de informaţii este garantat atât prin norme constituţionale art. 31 din Constituţia României revizuita şi republicata în anul 2003, cât si la nivel convenţional (art.10 parag.1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si libertăților fundamentale) excepţiile de la aceasta fiind expres prevăzute atât în drep¬tul intern pertinent consacrat de art.12 din Legea nr.544/2001,privind liberul acces la informaţiile de interes public, cât şi în art.10 parag.2 din Convenţia pentru a pararea drepturilor omului si libertăților fundamentale.

Orice persoana fizică sau juridică romană sau străina, poate cere informaţii de interes public (art.20 din Norme).

În concluzie, accesul la aceste informaţii este liber (art. 13 din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public). Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.

Referitor la obligarea pârâtului la plata daunelor morale, consideră întemeiat acest capăt al cererii de chemare în judecată, în sensul ca pârâtul a refuzat nejustificat în înţelesul Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, de a-i comunica răspunsurile la întrebările formulate prin cererea iniţială.

Prin refuzul de soluţionare a cererii, repararea prejudiciului moral, se poate constata violarea drepturilor recunoscute cetățeanului de către pârât, constituie în sine o recompensa suficienta si echitabila, întrucât respectiva „constatare„ are ca¬racter reparatoriu fiind in sine o satisfacție suficienta pentru prejudiciul moral, încercat de cel ce se considera vătămat in drepturile sale.

A precizat reclamantul  că, între acesta şi pârât, pe perioada exercitării funcţiei publice de conducere, în cadrul aparatului de specialitate a existat o stare conflictuală, gene¬rată cu litigii de muncă, pe obiectul răspunderii disciplinare (cauze în rejudecare după recurs) cât si două perioade de suspendare a raporturilor de muncă, în baza art.94 alin.(l),lit. n din Legea nr.188/1999 soluționate de instanţele de fond cu ad¬miterea acţiunilor.

A arătat că starea conflictuală între acesta şi pârât se poate deduce, din obiectul articolului din cotidianul local „....../26.01.2017,, intitulat „......, la .... cu primarul ....„ cât şi cel al Adresei nr...../P/II/2/1999, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria ...., judeţul .....

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

În dovedirea acţiunii a depus înscrisuri certificate ,,Conform cu originalul„ de pe următoarele documente: Cererea nr...../.....2018; Adresa nr...../.....2018, emisă de pârât; articolul din cotidianul local „..../...2017,, intitulat:....... cu primarul ....„, cât şi cel al Adresei nr....../P/II/2/1999, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria ...., judeţul .......

În temeiul art.205 cod procedură civilă pârâtul Primarul oraşului ......a formulat întâmpinare  prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată si nefondată pentru următoarele considerente:

În fapt, reclamantul, a înregistrat o adresa sub numărul ..... în data de ......2018 la primăria oraş ......

Funcţionarul public din cadrul primăriei ........ responsabil pe Legea 544/2001, potrivit prevederilor Legii 544 2001 s-a adresat Biroului Impozite şi taxe Locale cu adresa nr. ..../....2018 şi de asemenea, i-a comunicat reclamantului adresa nr. ..../.....2018 cu AR de primire.

Ca urmare a răspunsului nr. ...../.....2018, primit de la Biroul ITL de către responsabilul pe Legea 544.2001 din cadrul primăriei ......, acesta din urma i-a comunicat reclamantului adresa nr. ...../.....2018 prin care i-a adus la cunoştinţa că informaţiile solicitate nu sunt informaţii de interes public, în conformitate cu prev. Legii 544 2001, răspuns comunicat cu AR primire.

A arătat pârâtul că, cererea reclamantului adresată pârâtului nu respectă la prevederile art. 6 alin. 3 din Legea 544/2001.

Pe fondul cauzei, apreciază ca relațiile solicitate de reclamant prin adresa nr. ..... .....2018 nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public fapt pentru care consideră ca se impune respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată.

În conformitate cu disp. art. 6 alin 1 şi 2 orice persoană are dreptul să solicite şi să obțină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi informaţiile de interes public autorităţile si instituţiile publice fiind obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Art. 7 din lege, instituie de asemenea obligaţia în sarcina autorităţilor şi instituţiile publice de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării, iar în cazul în care durata necesară pentru identificarea si difuzarea informației solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu condiţia înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Referitor la informația de interes public, art. 2 lit. b din aceeaşi lege, o definește ca fiind orice informație care privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

În cauza de față a solicitat să se observe ca solicitările reclamantului din cererea .... /2018 sunt informaţii care potrivit art. 12 din Legea 544/2001 se exceptează de la accesul liberal cetăţenilor.

Prin urmare, cererea de chemare in judecata este nefondata, si se impune respingerea acesteia.

Cu privire la petitul privind obligarea pârâtului la plata unor daune morale în valoare de .... lei a solicitat să se constate că este nefondat.

Potrivit art. 22 din Legea 544/2001,într-o acțiune având ca obiect refuzul autorităţii sau instituţiei publice de a comunica informaţiile de interes public solicitate, reclamantul are posibilitatea sa solicite obligarea acesteia si la plata unor daune materiale si/sau patrimoniale suferite ca urmare a acestui refuz, daune care însă trebuie dovedite.

Or prin necomunicarea de către pârât a informației solicitata de reclamant acesta din urmă nu a făcut în niciun fel dovada ea ar fi suferit vreun prejudiciu moral sau patrimonial, care sa poată fi reparat prin acordarea unei sume de bani.

Pentru aceste aspecte, apreciază ca si petitul privind daunele morale se impune a fi respins.

În aceste condiţii este evidenta nelegalitatea si netemeinicia cererii de chemare in judecata și a solicitat respingerea acesteia.

În temeiul art. 223 alin. 3 cod procedură civilă a solicitat judecarea în lipsă.

La data de ..... 2019 reclamantul a depus răspuns la întâmpinare (filele 31-36) prin care a reiterat dispoziţiile legale în speţă legea 544/2001, legea 182/2002 şi a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Analizând cererea dedusă judecății, în raport de motivele de fapt și de drept invocate de părți și prin prisma materialului probator administrat în cauză, tribunalul o reține ca fiind întemeiată, în parte, pentru următoarele considerente:

Prin cererea adresată .... orașului .... și înregistrată sub nr....../.....2018 reclamantul ...., a solicitat să i se comunice informații de interes public după cum urmează:

1.Dacă în perioada ..... 2018, biroul ITL din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraş ...., judeţul ...., a eliberat certificate fiscale fără datorii la bugetul local pentru: SC .....; SC .....; SC ....; SC .... şi SC ....., cu indicare număr si data eliberare certificat fiscal; cine sunt semnatarii emiterii acestor înscrisuri; nume, prenume solicitant si numărul cererii, indicare titular semnătura pentru avizare cerere pe obiectul solicitării.

2. Dacă în perioada ......... 2018, biroul ITL din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraş ...., judeţul ...., a eliberat certificate fiscale cu datorii la bugetul local pentru: SC .....; SC ....; SC ....; SC .... şi SC ......, cu indicare număr si data eliberare certificat fiscal; cine sunt semnatarii emiterii acestor înscrisuri; nume, prenume solicitant si numărul cererii, indicare titular semnătura pentru avizare cerere pe obiectul solicitării.3.Care este cuantumul total pe anul 2017 şi 2018, privind impozitul pe clădiri, impozitul auto, impozit firma, redevența concesiuni, cu indicarea pentru fiecare contract de concesi¬une a actului administrativ emis de autoritatea deliberativă locală ......judeţul .... pentru: SC .....; SC .....; SC .....; SC ..... şi SC ......

4. Care este cuantumul total restant pe anul 2017 şi 2018, a plăţii impozitului pe clădiri, impozitul auto, impozit firma, redevența concesiuni, cu indicarea pentru fiecare contract de concesi¬une a actului administrativ emis de autoritatea deliberativă locală ...... judeţul ......) pentru: SC .....; SC .....; SC .....; SC .... şi SC .......

5. Care este numărul şi data emiterii contractelor de concesiune aprobate prin act administrativ (indicare nr.HCL) emis de autoritatea deliberativă locală......., judeţul .....) pentru: SC .....; SC .....; SC ...; SC ..... şi SC ......

6. Care este data expirării duratei de valabilitate a contractului de concesiune nr..../ .....1992, (încetare efecte juridice) pentru suprafaţa de 210 m.p. calitatea de concesionar fiind a S.C. ......

7. Care este în prezent regimul juridic al terenului precizat la pct.6 din prezenta petiție şi care este ultima data a plăţii redevenței (indicare nr. si data emitere chitanţa).

8. Care este numărul si data contractelor de concesiune expirate, ca durata (termen de valabilitate) la data formulării prezentei cererii pentru: SC ....; SC .....; SC ....; SC ..... şi SC ......

9.Care este cuantumul total al amenzilor contravenţionale pe persoana fizica indicată, în acest punct al petiției aflate în procedura operațională a executării silite la nivelul U.A.T. .... judeţul ....., birou ITL aparat specialitate primar oras .... judeţul ...., privind pe numiții: ...., .... si ....., cu indicarea nr. total al proceselor verbale de constatarea contravenţiilor, pe persoana fizica, serie si nr. proces-verbal de constatarea contravenţiei, data întocmirii procesului verbal de contravenţie, indicare organ constatator si data înregistrării la registratura U.A.T. ..... judeţul .....j, respectiv birou ITL a acestor acte administrative de constatare.

10.Care este cuantumul total al amenzilor contravenţionale pe persoana juridică indicată în acest punct al petiției aflate in procedura operațională a executării silite la nivelul U.A.T. .... judeţul ....., birou ITL aparat specialitate primar oras ..... judeţul .... pentru: SC ....; SC ....; SC ....; SC .... şi SC .... cu indicarea nr. total al proceselor verbale de constatarea contravenţiilor, pe persoana juridica, serie si nr. proces verbal de constatarea contravenţiei data întocmirii procesului verbal de contravenţie, indicare organ constatator si data înregistrării la registratura U.A.T. ... judeţul ...., respectiv birou ITL. a acestor acte administrative de constatare.

În drept şi-a întemeiat petiția în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind li¬berul acces la informaţiile de interes public

Ca urmare a cererii formulate, pârâtul a emis adresa nr. .../.....2018 ( fila 14 dosar) prin care s-a adus la cunoștința reclamantului că informațiile solicitate de către acesta nu sunt informații de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001-privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

In aceste condiţii  reclamantul s-a adresat instanţei de contencios administrativ, solicitând ca pârâtul să fie obligat să îi comunice informaţiile solicitate precum şi la plata unor daune morale.

In raport de starea de fapt reţinută in cauză , tribunalul constată că potrivit art. 1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

În conformitate cu dispoziţiile  art.  6 alin. 1 şi 2 din acelaşi act normativ, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice fiind obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

 Instanţa reţine că art. 7 din lege, instituie de asemenea obligaţia în sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării, iar în cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

De asemenea, refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale, rezultă că în urma primirii unei cereri de comunicare a unor informaţii de interes public, autorităţile şi instituţiile publice, au posibilitatea fie să comunice în scris informaţiile solicitate, fie, în situaţia în care refuză comunicarea acestor informaţii, să comunice persoanei în cauză un răspuns motivat în acest sens.

Se constată  aşadar, că legea nu permite autorităţilor şi instituţiilor publice să lase nesoluţionată o cerere prin care i-au fost solicitate comunicarea unor informaţii de interes public, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prin nesoluţionarea unei astfel de cereri, putând face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

 In ceea ce priveşte noțiunea de  informaţia de interes public , tribunalul constată  art. 2 lit. b din aceeaşi lege, o defineşte ca fiind orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

De asemenea potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001, se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii: a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii; d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces; g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

În ceea ce priveşte informaţiile solicitate de către reclamant, tribunalul constată că toate informaţiile solicitate de reclamant prin cererea adresată pârâtului reprezintă informaţii de interes public, fiind rezultate din activităţile unei autorităţi publice, astfel că autoritatea publică avea obligaţia de a le comunica în termenul prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea 544/2001, 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării,  respectivele informaţiile solicitate nu au caracterul unor informaţiile cu privire la datele personale în sensul art. 2 lit. c şi care sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit art. 11 alin.1 din lege.

 In acest sens instanţa reţine că prin solicitările formulate in cauză reclamantul a solicitat la punctele 1,2 din petiţie informaţii cu privire la eliberarea unor certificate fiscale către anumite firme , la punctele 3,4 din petiţie informaţii privind  cuantumul impozitelor datorate de anumite firme şi daca acestea sunt restante , la punctele 5,6,8 din petiţie informaţii privind existenta unor contracte de concesiune şi perioada  derulării acestor contracte , la  punctul 7 din petiţie informaţii privind regimul juridic al unui teren , iar la punctele 9,10 din petiţie informaţii privind cuantumul amenzilor contravenţionale aplicate unor persoane fizice sau juridice aflate in procedura de executare silită .

Analizând astfel  caracterul  aceste informaţii solicitate, instanţa de contencios administrativ  constată că  toate solicitările  se subscriu caracterului de informaţii publice aşa cum sunt definite de art. 2 lit. b din aceeaşi lege care  defineşte ca fiind orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice şi că acestea nu fac parte din categoria informaţiilor publice ce se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor  potrivit dispoziţiilor art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001.

Tribunalul constată că pârâtul nu a comunicat reclamantului informaţiile solicitate prin cererea sa , singurul răspuns la această cerere, aşa cum rezultă şi din întâmpinare, fiind cel expediat prin adresa nr. ..../......2018  prin care s-a comunicat reclamatului că informațiile solicitate de către acesta nu sunt informații de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 fără însă a  menționa  și criteriile care au stat la baza acestei aprecieri și  care anume din cazurile expres și limitativ prevăzute la art.  12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 sunt incidente in ceea ce priveşte informaţiile solicitate de reclamant.

Instanţa apreciază de asemenea că susținerile pârâtului în sensul că cererea formulată de reclamant în vederea furnizării de informații de interes public și înregistrată sub nr. nr...../......2018  la Primăria orașului ......  nu întrunește condițiile prev. de art. 6 alin 3 din Legea nr. 544/2001 nu sunt întemeiate , întrucât  in  cererea menționată  s-a indicat  autoritatea sau instituţia publică căreia i se adresează, informaţiile solicitate, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea acestora, numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului

In consecinţă pentru considerentele arătate  tribunalul va admite primul petit al cererii de chemare în judecată şi va obliga pârâtul Primarul oraşului .... să comunice reclamantului .... informaţiile de interes public solicitate prin cererea înregistrată sub nr. ..../.....2018 cu respectarea prevederilor legale referitoare la datele cu caracter personal.

In ceea ce priveşte cererea având ca obiect obligarea pârâtului la plata de despăgubiri morale în cuantum de .... lei ,  instanţa apreciază că se impune respingerea acestei cereri ca  nefondate, reclamantul nefăcând dovada că a suferit un prejudiciu ca urmare a refuzului autorității publice de a furniza informațiile publice solicitate .

Potrivit art. 22 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

Așadar, în urma refuzului de furnizare a unor informații de interes public, autoritatea sau instituția publică poate fi obligată la plata unor daune morale, dar în măsura în care au fost dovedite de către cel care le solicită, în conformitate cu prevederile art. 249 Cod procedură civilă, potrivit cărora, cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege, pârâtul din cauza de față nu poate fi obligat la plata unor daune morale.

Instanţa apreciază că prejudiciul nepatrimonial denumit generic dauna morală constă în atingerea valorilor care definesc personalitatea umană, cinstea, demnitatea, onoarea, prestigiul profesional, precum şi consecinţele negative suferite de reclamant pe plan psihic, instanţa putând aprecia în raport de acestea importanţa valorilor morale lezate şi intensitatea cu care au fost receptate consecinţele vătămării în plan social de către reclamant.

Or  se constată că reclamantul nu a făcut în niciun fel dovada că prin necomunicarea de către pârât a informaţiilor de interes public solicitate, ar fi suferit vreun prejudiciu moral sau patrimonial, care să poată fi reparat prin acordarea unei sume de bani.

În consecinţă, în ceea ce priveşte capătul de cerere privind despăgubirile, privind obligarea pârâtului la plata daunelor morale în cuantum de ..... lei, conform art.22 din Lg.nr.544/2001, precum şi potrivit dispoziţiilor art.249 NCPC, reclamantul avea sarcina probei conform principiului de drept actori incubit onus probandi, în sensul că potrivit regulilor din dreptul comun acesta are obligaţia de a face dovada existenţei prejudiciului solicitat, a caracterului ilicit al faptei săvârşite, a vinovăţiei pârâtului, precum şi a raportului de cauzalitate dintre prejudiciul respectiv şi faptele săvârşite de pârât, astfel că tribunalul va respinge acest capăt de cerere ca fiind nedovedit.

Asadar pentru motivele expuse mai sus  tribunalul va admite în parte acțiunea formulată de către reclamantul ....., în contradictoriu cu pârâtul Primarul ..... - prin Primar ....... și va obliga pârâtul  Primarul oraşului ...... să comunice reclamantului ....... informaţiile de interes public solicitate prin cererea înregistrată sub nr. ..../......2018 cu respectarea prevederilor legale referitoare la datele cu caracter personal urmând a fii respinsă cererea de acordare a daunelor morale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul ......, cu domiciliul în municipiul ...., str. ..., nr...., bl...., sc...., et....., ap....., judeţul ......., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor procedurale în comuna ...., sat ....., nr....., judeţul .....în contradictoriu cu pârâtul Primarul oraşului ....., cu sediul în oraş ...., str. ......., nr......, judeţul ......

Obligă pârâtul Primarul oraşului ...... să comunice reclamantului ....... informaţiile de interes public solicitate prin cererea înregistrată sub nr. ......./.......2018 cu respectarea prevederilor legale referitoare la datele cu caracter personal.

Respinge cererea de acordare a daunelor morale.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din ......2018, la Tribunalul ......... 

Preşedinte,

............

Grefier,

.............

Red....

Tehnored.....

...2019

4 ex.