Drepturi băneşti - spor de doctorat

Sentinţă civilă 1508/2016 din 22.09.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:010.001508

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. …

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 1508/2016

Şedinţa publică de la 22 Septembrie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE ..

Asistent  judiciar ..

Asistent  judiciar ..

Grefier ..

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată de reclamanta E.A., în contradictoriu cu pârâţii  B.J.C.T.G şi C.J.G. având ca obiect drepturi băneşti -  spor de doctorat .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta E.A. asistată de  avocat P.A. şi manager B.O. pentru pârâta B.J.C.T.G , lipsă fiind pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, manager B.O. pentru pârâta B.J.C.T.G, a  depus  la dosarul cauzei concluzii scrise, cererea reclamantei nr.864/23.06.2016 şi răspunsul pârâtei  nr.975/21.07.2016 după care:

Constatând terminată cercetarea procesului, instanţa  a reţinut cauza  spre soluţionare, acordând cuvântul părţilor prezente :

Avocat P.A., pentru reclamantă, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, acordarea sporului de doctorat pentru ultimii trei ani cu obligarea pârâţilor la plata drepturilor salariale reactualizate în funcție de rata inflaţiei, inclusiv pentru viitor, cu precizarea că nu solicită cheltuieli de judecată.

 Manager B.O. pentru pârâta B.J.C.T. Gorj a solicitat respingerea acțiunii reclamantei pentru motivele expuse în concluziile scrise depuse la dosar , fără cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Secţiei de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Gorj la data de 04.02.2016, sub nr…, reclamanta E.A. a chemat în judecată pârâţii B.J.C.T.G şi C.J.G. solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea în baza art.1 alin.1 și 2 lit.i din legea nr.137/2000 privind discriminarea, art.1 și 6 din legea nr.71/2015 pentru aprobarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , ce au modificat dispozițiile art.1 alin.5 și art.5 din legea 83/2015, art.6 din OUG nr.6/1998, așa cum a  fost menținut tacit de art.30 din Legea nr.330/2009 și art.22 din legea nr.284/2010, acordarea sporului de doctorat pentru ultimii trei ani, cu obligarea pârâților la plata drepturilor salariale reactualizate  în funcție de rata inflației, inclusiv pentru viitor, ca urmare a acordării sporului de doctorat, iar în baza art.453 Cod procedură civilă acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că este salariata pârâtei  B.J.C.T.G, iar pârâtul C.J.G. este ordonatorul principal de credite  conform adresei nr.78 din .01.2016. Că în aceste condiții ambii pârâți au calitate procesuală pasivă în acest litigiu care vizează acordarea drepturilor salariale sub formă de spor sau compensație pentru obținerea calității de doctorat .

 La data de 27.09.2009 ca urmare a susținerii tezei de doctorat i-a fost conferit titlul științific de doctor în domeniul economiei, în acest sens fiind diploma de doctorat nr. 161/03.02.2010. La această dată reclamanta era salariat pârâtei B.J.C.T.Gconform cărții sale de muncă și se acorda un spor de 15% din salariul de bază, potrivit art.6 din OUG nr.6/1998 conform căruia ,, personalul care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în instituţiile (unităţile) prevăzute la art. 1, precum şi în unităţile de cultură, în domeniul în care a obţinut acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază,,.

 A mai arătat reclamanta că prin actele normative ulterioare, inclusiv Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului bugetar, acest spor a fost acordat până la apariția Legii nr..284/2010 și după apariția acestui act normativ s-a transformat într-o compensație bănească, de care nu a  beneficiat nici sub formă de spor nici sub formă de sumă compensatorie .

Colegii reclamantei care au beneficiat de acest spor la dat de 01.01.2010 au beneficiat și beneficiază și în prezent de această indemnizație legată de doctorat sub formă de spor inițial și ulterior sub formă de compensație conform art.22 din legea nr.284/2010.. A precizat reclamanta că nu a beneficiat niciodată de o indemnizație legată de obținerea titlului științific de doctorat, pentru că  în legislația în vigoare la data de 10.02.2010, când  a făcut prima cerere de acordarea sporului de doctorat, acest spor nu se mai regăsea în lege ca drept ce putea fi acordat . Legislația în vigoare , permite acordarea unei compensații pentru cei ce au obținut titlul de doctor și au beneficiat de spor de doctorat în baza  legislației vechi, care este și abrogată, respectiv  art.6 din OUG nr.6/1998. Prin neacordarea acestui spor și diferența de plată pentru muncă și condiții de muncă egală, consideră reclamanta că a fost discriminată  având în vedere dispozițiile art.1 alin.1 și2 lit.d,e,i din legea nr.137/2000 nefiind culpa sa  că i s/a recunoscut titlul științific de doctor în domeniul economic la data de 27.11.2009 și a intrat în posesia diplomei de doctorat la data de 03.02.2010.

A arătat reclamanta că legislația actuală, inclusiv art.1 și 6 din Legea nr.71/2015 pentru aprobarea OUG nr.83/2014 nu încurajează discriminarea, ci din contră prevede expres ,,Personalul care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în instituţiile (unităţile) prevăzute la art. 1, precum şi în unităţile de cultură, în domeniul în care a obţinut acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază.

"(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.,,

A precizat reclamanta că în acest sens sunt și dispozițiile Legii nr.284/2010 pe care a iterat-o  în cuprinsul cererii de chemare în judecată art. 1-12.

În consecinţă, faţă de aspectele învederate, reclamanta a solicitat admiterea acțiunii așa cum a fost formulată cu cheltuieli de judecată.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispozițiile art.1 și 2 lit.i din legea nr.137/2000, art.1 și 6 din legea nr.71/2015 pentru aprobarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice ce au modificat dispozițiile art.1 alin.5 și art.5 din legea nr.83/2015, art.6 din OUG nr.6/1998, așa cum  a fost menținut tacit de art.,30 din Legea nr.330/2009 și art.22 din Legea nr.284/2010, art.2 din OUG nr.6/1998

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus, în copii conforme cu originalul, carte de identitate, răspunsul B.J.C.T.G. nr.72/18.01.2016, răspunsul C.J.G.nr.77/15.01.2016, cererea reclamantei nr.162/10.02.2010 și  răspunsul la această cerere nr.198/19.02.2010, cererea reclamantei nr.644/07.06.2010, adresa nr. 12052/FS/28.07.2010 al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, diploma de doctor  nr.161 din 03.02.2010, adeverința nr.197/05.02.2010, Ordinul privind acordarea titlurilor științifice de doctor nr.6026/27.11.2009, anexa 7 la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării  nr.6026/27.11.2009 , carnet de muncă - extras .

Legal citat, pârâtul C.J.G.a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii reclamantei pentru următoarele motive :

Pe cale de excepție, prin raportare la atribuțiile instituției, a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, pentru următoarele aspecte :

Reclamanta este angajata Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj, astfel că raporturile juridice deduse judecății sunt raporturile  specifice dreptului muncii, reclamanta investind instanța cu soluționarea unui conflict de muncă, așa cum este definit de art.231 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, republicat, a legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, Legea nr.330/2009 și Legea nr.273/2006, Consiliul Județean nu are calitate de angajator pentru personalul din cadrul

Drepturile solicitate de reclamantă sunt drepturi bănești decurgând din calitatea de salariat, iar debitorul obligației de plată acestor drepturi nu poate fi decât cel în folosul căruia salariatul prestează munca, angajatorul, respectiv B.J.C.T.G.

 Prin urmare nu există nici un raport juridic între reclamantă și Consiliul Județean Gorj.

Pe fondul cauzei, pârâtul C.J.G. a solicitat  respingerea acţiunii ca neîntemeiată, din următoarele considerente : a arătat pârâtul că legislaţia incidentă este cererii este art.6 din OUG nr.6/1998 precum şi art.5 alin.(1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 aprobată cu modificări şi completări prin legea nr.71/2015.

Din interpretarea celor două texte normative rezultă următoarele condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ de către un angajat din sistemul bugetar pentru a beneficia de sporul pentru a beneficia de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor sunt : deţinerea titlului ştiinţific de doctor şi desfăşurarea activităţii în domeniul în care a fost obţinut acest titlu.

 A apreciat pârâtul că dreptul de a beneficia de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor este recunoscut de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2015-art.5 alin. (1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014  cu  modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute mai sus.

Analizând fişa postului deţinut de reclamantă în cadrul B.J.C.T.G, atribuţiile specifice acestuia, prin raportare la domeniul titlului ştiinţific obişnuit, apreciază pârâtul că acordarea sporului respectiv nu se justifică prin prisma condiţiilor legale cumulative ce trebuie îndeplinite în acest scop .

În consecinţă, faţă de motivele invocate, s-a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.205 din Codul de procedură civilă.

În dovedirea acţiunii, pârâtul a depus, în copie, fişa post bibliotecar E.A..

Reclamanta E.A. a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei invocată de pârâtul C.J.G. precum şi respingerea apărărilor invocate ca fiind nefondate .

A arătat reclamanta că în ceea ce priveşte excepţia lipsei  calităţii procesuale pasive a pârâtului C.J.G. acesta are calitate de ordonator principal de credite al angajatorului său. Ori  în situaţia în care acest pârât refuză punerea la dispoziţia angajatorului a sumelor ce ar putea fi încuviinţate ai se plăti cu titlu de spor de doctorat, hotărârea favorabilă ce ar putea fi pronunţată în acest dosar nu s-ar putea executa niciodată şi ar rămâne fără eficacitate juridică, astfel că această excepţie este netemeinică şi nefondată.

În ceea ce priveşte apărările de fond, reclamanta a precizat că îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor pentru că deţine titlul ştiinţific de doctor în comunicare, chiar dacă acest doctorat a fost organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice a precizat reclamanta că îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut titlul de doctor, pentru că atribuţiile sale de serviciu principale constau în comunicarea cu persoanele interesate de serviciile oferite de angajatorul său, B.J.C.T.G.

În drept răspunsul la întâmpinare a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 453, 201 Cod procedură civilă.

În dovedire, reclamanta a solicitat proba cu acte şi proba cu expertiză de specialitate .

Pârâta B.J.C.T.G a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei  ca neîntemeiată, din următoarele considerente : a arătat pârâta că legislaţia incidentă este cererii este art.6 din OUG nr.6/1998 precum şi art.5 alin.(1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 aprobată cu modificări şi completări prin legea nr.71/2015.

La data de 25.03.2016, Pârâta B.J.C.T.G a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei  ca neîntemeiată, invocând considerente de fapt şi de drept identice celor expuse prin întâmpinarea formulată de pârâtul C.J.G..

A mai arătat pârâta că referitor faptul că reclamanta se consideră discriminată prin neacordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor de 15 % din salariul de bază , la data de 01.01.2010, în salariul de bază al reclamantei a fost inclus salariul de încadrare, precum şi toate sumele aferente sporurilor de care a beneficiat înainte de această dată conform dispoziţiei anexate la dosar .

 La stabilirea salariului de bază, reclamanta a beneficiat de aceleaşi prevederi legale şi de aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi colegi bibliotecari angajaţi ai B.J.e ,,C. T.” Gorj, fiindu-i garantate drepturile prevăzute la art.1 alin. (2) lit.e punctul (i) din O.G.nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare .. A precizat pârâta că de titlul ştiinţific de doctor nu a  beneficiat nici un salariat al B. J. ,,C. T.” Gorj.

 În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.205 din Codul de procedură civilă.

 În susţinerea întâmpinării s-a depus la dosar, în fotocopie, fişa post bibliotecar E.A. , dispoziţia nr.15/04.01.2010, actul adiţional din 04.01.2010 la contractul individual de muncă al reclamantei  (filele 46-51).

Examinând cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de  pârâtul C.J.G. instanţa constată că este neîntemeiată,  urmând a fi respinsă  cu următoarea motivare :

Potrivit dispoziţiilor Legii bibliotecilor nr.334/2002 republicată-art.27 –„(1) Bibliotecile judeţene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică.

 La alin.2 se prevede că „Bibliotecile judeţene se organizează şi funcţionează în toate municipiile reşedinţă de judeţ, în subordinea consiliilor judeţene”.

 Aşadar,  pârâtul C.J.G. are calitate de ordonator principal de credite al pârâtei B.J.C.T.G. şi obligaţia legală de a asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene prin contract managerial, sumelor ce ar putea fi încuviinţate a se plăti cu titlu de spor de doctorat.

Examinând acţiunea dedusă judecăţii pe fond, în raport de motivele de fapt şi de drept invocate de părţi şi prin prisma materialului probator administrat în cauză, tribunalul o reţine ca fiind neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Prin acţiunea de faţă, reclamanta E.A. solicită obligarea B.J.C.T.G şi C.J.G.  la acordarea sporului de doctorat pentru ultimii trei ani, cu obligarea pârâților la plata drepturilor salariale reactualizate  în funcție de rata inflației, inclusiv pentru viitor, ca urmare a acordării sporului de doctorat, acordarea sporului de doctorat pentru ultimii trei ani, cu obligarea pârâților la plata drepturilor salariale reactualizate  în funcție de rata inflației, inclusiv pentru viitor, ca urmare a acordării sporului de doctorat art.1 și 6 din legea nr.71/2015 pentru aprobarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ce au modificat dispozițiile art.1 alin.5 și art.5 din legea 83/2015, art.6 din OUG nr.6/1998, așa cum a  fost menținut tacit de art.30 din Legea nr.330/2009 și art.22 din legea nr.284/2010.

 Conform adresei nr.77 din 15.01.2016, emis de C.J.G. şi adresei nr. 78/15.01.2016 emisă de unitatea de învăţământ, răspuns la cererea reclamantei nr.1573/10.12.2015 prin care solicită acordarea sporului de doctorat începând cu luna mai 2015,  reclamanta nu beneficiază de spor de doctorat, întrucât nu îndeplineşte cumulativ cele doua condiţii stabilite de  actele normative în vigoare respectiv : deţinerea titlului ştiinţific de doctor şi desfăşurarea activităţii în domeniul în care a fost obţinut acest titlu.

 Analizând fişa postului deţinut de reclamantă în cadrul B.J.C.T.G. (filele 46-49) şi  atribuţiile specifice acestuia, respectiv de bibliotecar  prin raportare la domeniul titlului ştiinţific obţinut(fila 21) şi anume-economie,  acordarea acestui spor nu se justifică prin prisma dispoziţiilor legale cumulative ce trebuie îndeplinite .

Instanţa reţine că sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, în cuantum de 15 %, a fost prevăzut la art. 50 pct. 10 din Legea 128/1997, lege care a fost abrogată prin art. 14 din OUG 1/2010.

În conformitate cu prevederile Legii nr.330/2009, art.30 alin.5, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

a) noul salariu de bază, solda funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;

b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, soldei funcţiei de bază sau, după caz, indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009.

La art.6 alin.1din O.U.G. 1/2010 se prevede că: „În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare, după caz, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de acestea”.

De asemenea, instanţa reţine că pe perioada în litigiu, salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar a fost reglementată de Legea nr. 63/2011, în vigoare începând cu data de 13 mai 2011.

 Conform prevederilor art.8 din Legea nr. 63/2011: „Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3”.

În speţă, reclamanta a obţinut titlul ştiinţific de doctor în muzică, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr.6026/27.11.2009, fiindu-i eliberată diploma de doctor seria G, nr. 0000661 din 03.02.2010.

Aşadar, reclamanta nu beneficia de sporul de doctorat la data de 31.12.2009, astfel că nu a beneficiat  nici de  compensaţia tranzitorie, calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază,  în temeiul prevederilor legale sus menţionate.

De altfel, în cazul în care nu era mulţumită de drepturile salariale stabilite şi acordate de către unitatea de învăţământ angajatoare, reclamanta avea posibilitatea să conteste deciziile de încadrare şi stabilire a drepturilor salariale în termenul şi condiţiile prevăzute de art. 30 din Legea nr. 284/2010, care se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor Legii nr.63/2011, aşa cum se menţionează la art. 1 alin.7 din Legea nr.63/2011.

 Potrivit dispoziţiilor art. 6 din OUG nr.6/1998 - Personalul care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în instituţiile (unităţile) prevăzute la art.1, precum şi în unităţile de cultură, în domeniul în care a obţinut acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază.

Acest act normativ a fost abrogat de OUG nr.1 din 25 ianuarie 2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar prin care s-a stabilit  la art. 6 - (1)”În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 şi cu prezenta ordonanţă de urgenţă sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă pentru luna decembrie 2009 se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, solda/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare, după caz, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de acestea”.

Ulterior, prin legea-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare  s-a prevăzut  că la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor.

Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015 începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Instanţa reţine că şi potrivit art.5 alin.(11) și (12) din legea nr.71/2015 pentru aprobarea OUG nr.83/2014”(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării”.

 Mai mult decât atât, începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară. (art.31 din O.U.G. nr.57/2015 astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 43/2016)

Aşadar, din economia textelor de lege enunţate, rezultă  că un angajat din sistemul bugetar pentru a beneficia de sporul pentru a beneficia de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii : deţinerea titlului ştiinţific de doctor şi desfăşurarea activităţii în domeniul în care a fost obţinut acest titlu, condiţii pe care reclamanta nu le îndeplineşte .

Nu pot fi acordate drepturi salariale pentru viitor, întrucât drepturile salariale se plătesc salariaţilor lunar, pentru munca prestată în fiecare lună în parte, la data stabilită ca fiind data plăţii, în speţă data de 14 a lunii următoare celei pentru care se plăteşte salariul. Dreptul subiectiv a cărui realizare se solicită trebuie să fie actual, respectiv trebuie  să se justifice un interes  născut şi actual, conform art. 33 din Codul de procedură civilă.

În raport de considerentele de fapt şi de drept sus menţionate,  acţiunea urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a C.J.G. invocată de acesta .

Respinge acţiunea formulată de reclamanta E.A., având .., cu domiciliul în …., în contradictoriu cu pârâţii  B.J.C.T.G, cu sediul în …. și C.J.G. cu sediul în … .

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 22.09.2016, la Tribunalul Gorj.