Efectele introducerii unei căi de atac în contencios administrativ cu privire la un act administrativ care prevede obligații fiscale.

Sentinţă civilă 38 din 30.01.2019


Efectele introducerii unei căi de atac în contencios administrativ cu privire la un act administrativ care prevede obligații fiscale. Natura unei creanțe izvorâte dintr-un astfel de act, respectiv dacă este pură şi simplă sau afectată de condiţie. Contestarea deciziei de impunere care prevede obligaţii fiscale nu are ca efect schimbarea naturii creanţei fiscale în sensul afectării acesteia de către o condiţie suspensivă, având în vedere că formularea contestaţiei în contencios administrativ nu are ca efect suspendarea efectelor actului. În schimb, dobândirea suspendării efectelor deciziei, ulterior formulării acţiunii în contencios, are ca efect afectarea creanţei fiscale printr-o condiţie suspensivă, menţionarea condiţiei în cuprinsul tabelului definitiv decreanţe fiind corectă.

Sentinţa civilă nr. 38/30.01.2019

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi la data de 20.11.2018 cu nr. 1856/121/2016/a5, creditoarea AJFP GALAŢI a formulat, în contradictoriu cu debitoarea SC C SRL, prin administrator judiciar R.J. IPURL Galaţi, o contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor.

În motivarea contestaţiei, a arătat că în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei SC C SRL, administratorul judiciar a procedat la înscrierea creanţei creditoarei, în sumă de 2.316.394 lei, cu titlu de creanţă acceptată sub condiţie, creanţă contestată sub aspectul caracterului cert, lichid şi exigibil, în curs de soluţionare administrativă.

Contestatoarea a menţionat că prin această înscriere s-a încălcat autoritatea de lucru judecat, stabilită în decizia civilă nr. …/01.02.2017 pronunţată de Curtea de apel Galaţi în dosarul nr. …/121/2016/a1, prin care s-a dispus înscrierea creanţei drept pură şi simplă.

Prin Sentinţa civilă nr. 38/30.01.2019, Tribunalul Galaţi, a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, faţă de tabelul definitiv rectificat nr. …/24.10.2018 al creditorilor debitoarei SC C SRL.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:

Prin încheierea nr…./11.05.2016 pronunţată în dosarul nr. …/121/2016, printre altele, Tribunalul Galaţi a admis cererea formulată de debitoarea SC C SRL; a deschis procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei; a desemnat administrator judiciar provizoriu pe R.J. IPURL Galaţi; a fixat termen limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 20.06.2016; a fixat termen de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar la data de 04.07.2016 şi a fixat termen limită pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la data de 25.07.2016.

 În baza deciziei de impunere nr. …/04.02.2016, prin care s-a stabilit suma de plată de 2.316.394 lei (inclusiv accesorii) în sarcina debitoarei, contestatoarea a solicitat înscrierea la masa credală. Administratorul judiciar a procedat la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor, iar creanţa contestatoarei a fost menţionată drept una sub condiţie suspensivă, în condiţiile în care debitoarea a contestat titlu de creanţă şi contestatoarea a suspendat soluţionarea contestaţiei administrative, prin decizia nr. …/31.03.2016, în urma formulării unei plângeri penale împotriva reprezentanţilor statutari ai debitoarei.

Prin decizia civilă nr. …/23.09.2016 pronunţată în dosarul nr. …/121/2016/a1, Tribunalul Galaţi a respins ca nefondată contestaţia la tabelul preliminar formulată de contestatoarea AJFP Galaţi.

Prin decizia civilă nr. …/a/01.02.2017 pronunţată în dosarul nr. …/121/2016/a1, Curtea de Apel Galaţi a admis apelul formulat de contestatoarea D.G.R.F.P. Galaţi prin Administraţia pentru Contribuabilii Mijlocii, împotriva deciziei nr…. din 23.09.2016 pronunţată de Tribunalul Galaţi, pe care a schimbat-o în sensul că a admis contestația formulată de Administrația pentru Contribuabili Mijlocii Galați şi a dispus înscrierea creanței în sumă de 2.316.394 lei bugetară pură şi simplă.

În considerentele deciziei civile, Curtea de Apel a reţinut că suma de  1.822.386 lei a fost stabilită printr-o decizie de impunere ce constituie titlu de creanță, aceasta constituind titlu executoriu la scadenţă. Contestarea acestui titlu pe cale administrativă nu suspendă executarea actului conform dispozițiilor art. 278 din OG nr. 92/2003. Doar în cazul în care s-a solicitat, iar instanța de contencios fiscal a dispus suspendarea executării actului creanța devine o creanță sub condiție suspensivă. În toate celelalte cazuri, ca şi cel de faţă, creanța este pură si simplă. Nu are relevanţă că în cauză a fost dispusă suspendarea soluționării contestației administrative până la soluționarea unei cauze penale.  Această suspendare are în vedere doar suspendarea soluționării contestației administrative, iar nu suspendarea efectelor produse de decizia de impunere nr. …/04.02.2016 şi executarea obligației stabilite.

Administratorul judiciar a întocmit tabelul definitiv rectificat al creanţelor nr. …/24.10.2018, publicat în BPI nr. …/12.11.2018, în care creanţa contestatoarei, în sumă de 2.316.394 lei a fost admisă cu titlu de creanţă garantată (1.774.401 lei) şi bugetară (541.993 lei) şi înscrisă cu menţiunea creanţă acceptată sub condiţie, creanţă contestată sub aspectul caracterului cert, lichid şi exigibil, în curs de soluţionare administrativă.

Tribunalul reţine că prin sentinţa civilă nr. …/19.12.2018, executorie, pronunţată în primă instanţă de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. …/121/2018, a fost admisă cererea debitoarei SC C SRLşi a fost dispusă suspendarea executării deciziei de impunere nr. …/04.02.2016 emisă de DGRFP Galaţi, până la soluţionarea pe fond a dosarului nr. …/121/2017 al aceleiaşi instanţe.

În drept

Conform art. 111 alin.1 din Legea nr. 85/2014 modif., ... debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel.

Conform art. 105 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 modif., ... toate creanţele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia creanţelor constatate prin hotărâri judecătoreşti executorii, precum şi prin hotărâri arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătoreşti sau arbitrale sunt anulate, casate sau modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface tabelul de creanţe în mod corespunzător. În cazul în care instanţa de judecată, anulând sau casând hotărârea, nu dezleagă şi fondul dedus judecăţii, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va proceda la verificarea acelei creanţe, notificând creditorii în cazul neînscrierii totale sau parţiale a creanţei, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, împotriva măsurii înscrierii parţiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanţe, creditorii pot formula contestaţie în condiţiile art. 59 alin. (5).

Nu sunt supuse acestei proceduri creanţele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale.

Prin decizia nr. 11/2016 pronunţată de ÎCCJ Bucureşti- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a stabilit că ... în interpretarea dispoziţiilor art. 105 alin. 1 şi 2 şi art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuţia de a verifica pe fond creanţele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în faţa instanţei specializate.

Verificarea legalităţii unei creanţe fiscale cuprinse într-un titlu executoriu nu poate fi efectuată decât în condiţiile reglementate de legislaţia specială, respectiv Codul de procedură fiscală, iar nu în cadrul procedurii insolvenţei, supuse unei alte reglementări legale speciale.

Tribunalul reţine că potrivit art. 100 din Legea nr. 207/2015 modif., ... creanţele bugetare reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice ce trebuie recuperate potrivit legii se stabilesc prin decizie, de către autorităţile competente, în măsura în care legea specială nu prevede altfel.

Decizia prevăzută la alin. (1) este titlu de creanţă bugetară potrivit art. 1 pct. 38 şi poate fi contestată potrivit prezentului cod. Contestaţia se soluţionează de către autoritatea emitentă. Dispoziţiile titlului VIII sunt aplicabile în mod corespunzător

Conform art. 278 alin.1, 2 teza I şi alin.3 din Legea nr. 207/2015 modif., ... 1) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal.

2) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare...

3) În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia şi obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală. Aceste efecte privesc atât obligaţiile fiscale principale individualizate în actul administrativ suspendat la executare, cât şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar dacă aceste obligaţii fiscale accesorii sunt individualizate în acte administrative fiscale care nu sunt suspendate la executare.

Tribunalul reţine că executarea actului administrativ (prin plată voluntară sau executare silită fiscală) se poate efectua numai în baza unui titlu de creanţă, devenit titlu executoriu fiscal la împlinirea scadenţei sau a termenului de plată prevăzut de lege, în sensul dispoziţiilor art. 226 alin.4 din Legea nr. 207/2015. În schimb, introducerea unei contestaţii pe cale administrativă împotriva titlului executoriu nu suspendă executarea. Prin urmare, nu este afectat, din punct de vedere fiscal, caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei bugetare.

 Aceste caracteristici ale creanţei bugetare sunt afectate doar în cazul suspendării executării actului administrativ, întrucât, doar în acest moment, potrivit art. 278 alin.3 din Legea nr. 207/2015, sunt suspendate toate efectele actului administrativ fiscal, iar obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală.

Contestatoarea a precizat că administratorul judiciar a încălcat autoritatea de lucru judecat, astfel cum a fost stabilită prin decizia civilă nr. …/a/01.02.2017 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. …/121/2016/a1, prin care s-a dispus înscrierea creanţei sale în tabelul preliminar cu titlu de creanţă pură şi simplă.

Tribunalul nu poate reţine aceste argumente, întrucât după pronunţarea acestei decizii civile a intervenit o situaţie juridică nouă, respectiv a fost pronunţată sentinţa civilă nr. …/19.12.2018 de către Tribunalul Galaţi în dosarul nr. …/121/2018, prin care a fost dispusă suspendarea executării deciziei de impunere nr. …./04.02.2016 emisă de DGRFP Galaţi, hotărâre care este executorie potrivit art. 14 alin.4 din Legea nr. 554/2004 modif.

Prin admiterea cererii de suspendare a executării titlului de creanţă, creanţa contestatoarei nu mai îndeplineşte caracterul cert, lichid şi exigibil, devenind una sub condiţie rezolutorie, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. …/121/2017 al Tribunalului Galaţi, chiar dacă acesta nu vizează contestarea pe fond a deciziei de impunere fiscală, ci are ca obiect- obligaţia de a face, respectiv obligarea organului fiscal de a soluţiona contestaţia administrativă formulată împotriva titlului de creanţă fiscală, procedură prealabilă suspendată până la soluţionarea unui dosar penal.

Tribunalul constată că această suspendare a executării titlului de creanţă a fost pronunţată ulterior întocmirii şi publicării în BPI a tabelului definitiv rectificat (data suspendării executării-  19.12.2018, data întocmirii tabelului definitiv rectificat- 24.10.2018, data publicării tabelului în BPI- 12.11.2018). Prin urmare, tabelul rectificat al creanţelor este lovit de nulitate absolută (în sensul dispoziţiilor art. 174 alin.2 C.pr.civilă, creanţa bugetară ocrotind un interes public), fiind întocmit anterior suspendării executării actului administrativ. În schimb, cauza nulităţii absolute a fost înlăturată prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor legale, respectiv prin admiterea cererii de suspendare a executării actului administrativ- titlul de creanţă.

Tribunalul mai reţine că în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 102 alin.81 din Legea nr. 85/2014 (introdus prin OUG nr.88/2018), având în vedere prevederile art. 24-25 C.pr.civilă, precum şi faptul că actul normativ de modificare nu cuprinde norme tranzitorii referitoare la incidenţa acestui text de lege proceselor de insolvenţă în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a noilor prevederi legale.

Prin urmare, tribunalul va respinge ca nefondată contestaţia formulată de creditoarea AJFP Galaţi.

Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare.

Domenii speta