Condițiile atragerii răspunderii patrimoniale a administratorului statutar în cazul prevăzut de art. 169 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014.

Sentinţă civilă 119 din 19.03.2019


Condițiile atragerii răspunderii patrimoniale a administratorului statutar în cazul prevăzut de art. 169 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014. Continuarea activităţii societăţii trebuie să fie săvârşită de administratorul statutar în scopul realizării unui interes personal (răspunderea este atrasă numai în cazul îndeplinirii condiţiei vinovăţiei sub forma intenţiei calificată prin scop). Simplul fapt că nu au fost efectuate plăţi către bugetul general consolidat al statului şi că debitoarea a înregistrat pierderi fiscale în mod constant în perioada 2013-2016 nu dovedesc latura subiectivă cerută de art. 169 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014.

 Sentința civilă nr. 119/19.03.2019

Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 06.11.2018 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi cu nr. …/121/2018/a1, creditoarea AJFP Galaţi al debitoarei SC I SRL Galaţi în contradictoriu cu pârâtul H.S.V., a solicitat pronunţarea unei hotărâri, prin care să se dispună antrenarea răspunderii patrimoniale personale a pârâtului, în calitate de unic asociat şi administrator al debitoarei SC I SRL Galaţi, pentru pasivul neîndestulat al acesteia, în cuantum de lei.

Prin sentința civilă nr. 119/19.03.2019, instanța a respins acţiunea, având ca obiect ,,atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014)”, formulată de reclamanta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice în contradictoriu cu pârâtul H.S.V., ca nefondată și a obligat reclamanta să plătească pârâtului suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:

Prin încheierea nr. …/13.04.2018, pronunţată de Tribunalul  Galaţi în dosarul nr. …/121/2018, definitivă prin neapelare, printre altele, a fost admisă cererea formulată de creditoarea A.J.F.P. Galaţi; a deschis procedura simplificată de insolvenţă a debitoarei SC I SRL; a desemnat lichidator judiciar provizoriu pe P.I. IPURL; a pus în vedere lichidatorului să întocmească şi să depună un raport amănunţit asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolventă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării.

Prin raportul nr. …/23.05.2018- asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, publicat în BPI nr…./24.05.2018, lichidatorul judiciar a menţionat faptul că pârâtul, administrator statutar al debitoarei, nu a redat documentele financiar-contabile şi s-a aflat în imposibilitate de a identifica în mod exact cauzele care au determinat starea de insolvenţă. S-a mai precizat că pârâtul a ţinut o contabilitate fictivă şi fără respectarea prevederilor legale, întrucât nu a pus la dispoziţia lichidatorului judiciar documentele contabile, prezumţie ce rezultă din dispoziţiile art. 169 alin.1 lit.d din Legea nr. 85/2014.

La data de 07.06.2018, pârâtul a predat lichidatorului judiciar documentele contabile ale debitoarei (f.18-20).

Prin raportul nr. …/12.10.2018- supliment la raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, publicat în BPI nr…./16.10.2018, lichidatorul judiciar a menţionat faptul că starea de insolvenţă a fost determinată de încetarea activităţii debitoarei din luna noiembrie 2015, fără a se solicita deschiderea procedurii de insolvenţă, ceea ce a determinat acumularea de datorii faţă de bugetul de stat. S-a mai menţionat că nu au fost identificate transferuri patrimoniale care să se încadreze în dispoziţiile art. 117 din Legea nr. 85/2014 şi că nu au fost identificate persoane care să se facă vinovate de săvârşirea faptelor prevăzute de art. 169 din Legea nr. 85/2014.

Conform art. 169 alin.1 lit.c din Legea nr. 85/014, ... La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:...c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi.

Pentru a putea fi reţinută răspunderea civilă delictuală a pârâtului, este necesar să fie îndeplinite cele patru condiţii, respectiv prejudiciul, fapta ilicită, legătura de cauzalitate dintre acestea şi vinovăţia pârâtului.

Existenţa legăturii de cauzalitate trebuie dovedită şi este o condiţie esenţială pentru antrenarea răspunderii delictuale.

Pe de altă parte, prin derogare de la dreptul comun, temeiul acestui tip de răspundere este dublu, fiind necesară şi îndeplinirea a două condiţii suplimentare: existenţa interesului personal al organului de conducere şi caracterul evident al iminenţei insolvabilităţii societăţii debitoare.

Din această perspectivă, în cauză nu a fost dovedit nici interesul personal al pârâtului şi nici că, acest interes a fost urmărit în contextul caracterului iminent al insolvabilităţii, la momentul la care pârâtul a decis continuarea activităţii.

De altfel, reclamanta nu a precizat şi nu a dovedit faptele concrete ale pârâtului care se circumscriu art. 169 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2014, limitându-se la a trage concluzia acestui text legal din faptul că pârâtul a dispus continuarea activităţii, că nu au fost efectuate plăţi către bugetul general consolidat al statului şi că debitoarea a înregistrat pierderi fiscale în mod constant în perioada 2013-2016.

Tribunalul nu poate reţine îndeplinirea cumulativă a condiţiilor răspunderii delictuale a pârâtului pentru fapta prevăzută la lit.c, în condiţiile în care nu s-a dovedit, în mod efectiv, că acesta a avut un interes personal în continuarea activităţii debitoarei, în condiţiile iminenţei insolvabilităţii.

Pentru aceste motive, tribunalul va respinge acţiunea ca nefondată.

Hotărârea a rămas definitivă prin neapelare.