Evacuare

Sentinţă civilă 1114 din 18.03.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. …/…/…, la data de 04.12.2017, reclamanta L. G. SPRL în calitatea de lichidator judiciar al debitoarei societatea A. G. SA în contradictoriu cu pârâtul SC C. R. SRL, a formulat acţiune pentru eliberare şi predare imobil, imobil situat în localitatea R, str. Z nr. .., jud. CS.

Arată că motivul principal al cererii este faptul că imobilul este ocupat de către parată fără forme legale. Proprietatea asupra acestuia aparţine debitoarei în faliment SC A. G. SA, pentru care procedura insolvenţei s-a deschis la data de 17.09.2009 prin sentinţa civilă nr. ... Ulterior, prin sentinţa civilă nr. …/…. a fost deschisă procedura generală a falimentului.

Precizează că imobilul este compus din Spaţii de producţie (3 corpuri clădire în suprafaţă de 759,99 mp şi platformă betonata - 1395 mp) şi conform CF nr. … nr. top … aparţine societăţii comerciale menţionate. Pe parcursul procedurii de valorificare a bunului, conform prevederilor art.117 şi urm. din Legea nr. 85/2006, reclamanta în calitate de lichidator judiciar a făcut deplasări în vederea vizualizării imobilului de către potenţiali clienţi. În cursul lunii septembrie 2016, cu ocazia unei asemenea deplasări, a constatat că imobilul este păzit de o persoană necunoscută şi i s-a interzis accesul la verificare şi vizualizare. Persoana aflată acolo a justificat prezenţa, în calitate de angajat al SC C. R. SRL, firmă reprezentată de către fostul administrator social al debitoarei SC A. G. SA şi anume numitul C. V. . Contactat telefonic, acesta le-a replicat că nu poate avea acces la bun atâta vreme cât există contract de închiriere între SC A. G. SA şi SC C. R. SRL, societate reprezentată de el.

Precizează că lichidatorul judiciar a verificat evidenţele preluate de la reprezentantul debitoarei falimentare, adica aceeaşi persoana - C. V., precum şi actele întocmite în timpul procedurii de insolvenţă şi nu a găsit contractul de închiriere invocat, act juridic care, potrivit celor susţinute de către dl C, ar fi trebuit să poarte nr. ../…, în evidenţele lichidatorului a fost găsit Contractul de închiriere nr…./…, al cărui obiect a fost alt bun şi anume- pensiune situată în localitatea C. Cu bună - credinţă a fost comunicată către pârâtă Somaţia nr. …/… în care s-a comunicat că se consideră reziliat contractul de închiriere invocându-se insolvenţă şi neplata vreunei chirii. La această adresă, pârâta prin reprezentantul său, a comunicat că nu deţine contractul de închiriere şi să comunicăm noi actul juridic în discuţie. Mai mult, arată "disponibilitate şi bună-credinţă cu privire la accesul în incinta bunului", aspecte aduse la cunoştinţa noastră prin Adresa nr. ../....

Din cele expuse, rezultă astfel că SC C. R. SRLocupă un imobil fară forme legale, în mod abuziv, motiv pentru care solicită să se dispună evacuarea debitoarei.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

Reclamanta a depus note de şedinţă prin care arată că a analizat contractul de închiriere din data de 15.08.2009 şi menţionează că pârâta nu face dovada plăţii chiriei stipulate la pct. III din contract şi nici moneda în care se face plata chiriei. Consideră că acest contract este reziliat de drept, având în vedere prevederile pct. IX, neplata chiriei pentru două luni consecutive va duce la rezilierea de drept a contractului de închiriere.

Pârâta SC C. R. SRL nu a formulat întâmpinare în cauză, dar s-a prezentat în instanţă şi a depus la dosar contractul de închiriere din data de 15.08.2009.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri: extras de CF, confirmare primire, somaţie către pârâtă, adresa nr…/…, sentinţa comercială nr. ../../…, încheierea comercială nr. ../../…., contractul de închiriere din data de 15.08.2009, extras de CF …. R, decizie de impunere anuală, raport de evaluare, adeverinţă emisă de P.R.

Analizând actele şi lucrările dosarului,din prisma dispoziţiilor legale incidente şi a probatoriului administrat, instanţa reţine următoarele :

Potrivit art.6 din Noul Cod Civil Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

Noul Cod Civil a intrat în vigoare la data de 01.10.2011, pe cale de consecinţă, în ce priveşte aplicarea şi interpretarea efectelor contractului de închiriere încheiat între societatea C. R. SRL şi societatea A. G. SA la data de 15.08.2009 vor fi aplicabile dispoziţiile vechiului Cod Civil.

Prin acţiunea formulată, reclamanta L. G. SPRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta C. R. SRL eliberarea şi predarea imobilului ocupat de pârâta.

Pentru a verifica temeinicia acţiunii formulate de reclamanta este necesar a se verifica titlul în baza căruia pârâta ocupă spaţiul proprietatea societăţii A. G. SA.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că între C. R. SRL şi societatea A. G. SA a fost încheiat un contract de închiriere ce are ca obiect imobiului situat în R, str.Z, nr...

Existenţa acestui contract nu a fost contestată de reclamanta şi mai mult decât atât, reclamanta a recunoscut existenţa acestui contract în condiţiile în care prin Somaţia de la fila 12 expediată pârâtei rezultă că aceasta avea ca scop rezilierea contractului de închiriere încheiat între C. R. SRL şi societatea A. G. SA pe motivul neplăţii chiriei şi a împiedicării accesului locatorului de a verifica bunul închiriat.

Analizând contractul de închiriere -f.40, se poate observa că la punctul IX se prevede că neplata chiriei pentru două luni consecutive va duce la rezilierea de drept a contractului închiriere.

Această clauză contractuală inserată în contractul de închiriere reprezintă un pact comisoriu definit în literatura de specialitate ca fiind de gradul III, derogatoriu de la dispoziţiile art.1021 din Codul Civil.

Existenţa unui pact comisoriu precum cel din contractul părţilor nu mai face necesară intervenţia instanţei judecătoreşti pentru rezilierea contractului, aceasta operând de drept ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor, în acest caz de plată a chiriei.

Faţă de cele de mai sus, instanţa reţine că a operat rezilierea de drept a contractului încheiat între părţi ce are ca obiect închirierea imobiului situat în R, str.Z, nr….

Cu privire la cererea de evacuare, instanţa reţine că potrivit extrasului CF nr… Reşiţa actualizat, f.49 din dosar rezultă că proprietar asupra imobilului este societatea A. G..

Acţiunea în evacuare este un instrument juridic aflat la dispoziţia proprietarului sau posesorului unui imobil, pentru apărarea folosinţei bunului, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate. În cadrul acestei acţiuni  se pune în discuţie folosinţa acestuia. Pârâta nu a contestat faptul că ar folosi imobilul în discuţie.

Pârâţii ocupa fără titlu imobilul în litigiu, iar reclamanta, în calitate de lichidator judiciar al proprietarul, a solicitat evacuarea acestora şi predarea bunului în materialitatea sa.

Potrivit art.480 din Vechiul Codul Civil Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege, iar potrivit art.555 din Noul Cod Civil Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.

Posesia este unul din atributele dreptului de proprietate, astfel că întrucât în prezent proprietarul este lipsit de folosinţa imobilului, instanţa urmează să dispună admiterea acţiunii în evacuare formulată de reclamanta şi obligarea pârâtei la evacuarea imobilului în litigiu.

Admite acţiunea formulată de reclamanta L. G. SPRL în calitatea de lichidator judiciar al debitoarei societatea A. G. SA, cu sediul în R, str. H, bl. .., .., jud. CS, în contradictoriu cu societatea C. R. SRL, , cu sediul în V, C, jud. CS, şi adresa de corespondenţă în T, str. P, nr. .., jud.T.

Dispune evacuarea pârâtei societatea C. R. SRL din imobilul înscris situat în R, str.Z, nr…, înscris în CF nr…. Reşiţa, Cad:…, top:.././../././././., .././.././././././.././., …/./.././././././.././..

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Reşiţa.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei la data de 18.03.2019.