Tentativă la omor calificat

Sentinţă penală **** din 30.05.2018


DOSAR NR. ….

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. ….

Şedinţa publică din data de ….

PREŞEDINTE: PĂCURAR ADRIAN

GREFIER: IGNAT ION

MINISTERUL PUBLIC – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost reprezentat prin procuror Ana Mureşan.

Pe rol se află cauza penală cu privire la inculpata …, fiica lui …, născută la data de …. în …., domiciliată în ….., CNP …., trimisă în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor calificat, prev. de art. 32 rap la art. 188 alin 1 și la art. 189 alin 1 lit. e, cu aplic. art. 41 din Codul penal.

La apelul nominal a răspuns inculpata …. personal, aflată în stare de arest preventiv şi asistată de către apărător din oficiu, av. …. cu delegaţie avocaţială nr. …/… ataşată la dosarul cauzei, lipsind partea civilă …., lipsind partea vătămată …..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează faptul că …. a depus o cerere de constituire de parte civilă în care menţionează natura şi cuantumul pretenţiilor civile, după care:

Nefiind cereri prealabile de formulat, Tribunalul dă citire pe scurt actului de sesizare care face obiectul prezentei cauze, conform art. 374 alin. 1 C.p.p., explicându-i inculpatei în ce constă învinuirile ce i se aduc.

Tribunalul constată că în cauză inculpata este trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, faptă pentru care legea penală prevede, în forma consumată a infracţiunii, pedeapsa detenţiunii pe viaţă, astfel încât în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile legale privind judecata în procedură simplificată, având în vedere prevederile art. 374 alin. 4 C.p.p.

În continuare, Tribunalul aduce la cunoştinţă inculpatei …. faptul că are dreptul de a nu da nici o declaraţie, iar dacă este de acord să dea o declaraţie în cauză, tot ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa.

La interpelarea instanţei, inculpata …. arată că doreşte să dea o declaraţie în cauză la acest termen de judecată.

Tribunalul procedează la audierea inculpatei …., declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei fila 39.

Tribunalul pune în vedere părţilor că potrivit disp. art. 374 alin. 7 C.p.p., "Probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi sau de către persoana vătămată nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti".

Reprezentantul Ministerului Public, precum şi apărătorul inculpatei …., având cuvântul pe rând, arată că nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale şi nici nu solicită administrarea de probe noi.

Tribunalul face aplicarea disp. art. 374 alin. 7 C.p.p ,având în vedere că părţile nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale, nu solicită ca acestea să fie readministrate şi nici nu solicită administrarea de probe noi şi nici instanţa din oficiu apreciază că nu se impune administrarea unor alte mijloace de probă.

Nemaifiind alte cereri de formulat, Tribunalul acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, raportat la probele administrate în cauză ce nu au fost contestate în faza cercetării judecătoreşti, reiese că inculpata a săvârşit infracţiunea de tentativa la omor calificat în stare de recidivă post executorie, infracţiune prev. de 32 Cp rap. la 188 alin. 1, art. 189 alin 1 lit. e cod penal, săvârşind infracţiunea cu intenţia prevăzută de lege pentru întrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii. Să se aibă în vedere gravitatea şi intensitatea loviturii, a fost una ridicată, cuţitul după cum se poate constata, rămânând înfipt în victimă până la momentul la care aceasta s-a prezentat la spital. Pe cale de consecinţă apreciază că se impune condamnarea inculpatei pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, motiv pentru care urmează a se aplica o pedeapsă cu închisoarea orientată spre maximul acesteia. Să se aibă în vedere şi antecedentele penale, reiterarea unui comportament infracţional similar prin folosirea de o armă. Astfel, cu privire la cele învederate de inculpată, cu privire la existenţa unei provocări, din probele administrate, audierea persoanei vătămate şi a martorului indicat şi de către inculpată, coroborat cu datele rezultate din vizionarea imaginilor video, reiese faptul că cele arătate de către inculpată la acest moment, dar şi în parte în cursul urmăririi penale, nu se confirmă şi nu există nici un element care să contureze că acţiunea inculpatei a fost animată de un comportament provocator din partea persoanei vătămate.

Pe cale de consecinţă, parchetul solicită în temeiul art. 396 alin 1 si 2 C.p.p cu aplic art. 43 alin 5 condamnarea pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat faptă prev. de art. 32, rap. la 188, 189 alin 1 lit. e cod penal cu aplic art. 41 cod penal. Obligarea inculpatei pe lângă pedeapsa principală să suporte pedepsele complementare prev. de art. 66 lit. a b şi h cod penal, considerând că se impune interzicerea purtării oricărui tip de armă. Aplicarea disp. art. 45 cod penal cu privire la pedepsele complementare. Deducerea perioadei reţinerii şi arestării preventive din …. la zi şi de asemenea raportat la gravitatea infracţiunii pentru care se solicită condamnarea, a circumstanţelor în care această faptă a fost săvârşită se impune menţinerea arestului preventiv faţă de inculpată.

Cu privire la latura civilă, persoana vătămată …. nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză, iar …. s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a îngrijirilor acordate persoanei vătămate …., victima infracţiunii. Parchetul solicită admiterea acţiunii civile astfel cum a fost formulată, sunt dovedite condiţiile angrenării răspunderii civile delictuale a inculpatei ca urmare a acţiunilor sale ce fac obiectul acţiunii penale din prezenta cauză. La comiterea infracţiunii inculpata a folosit cuţitul care a fost înfipt în spatele persoanei vătămate, astfel se impune confiscarea acestuia. Având in vedere concluziile anterior expuse, prin care parchetul înţelege să solicite condamnarea inculpatei, obligarea acesteia la plata cheltuielilor judiciare aferente atât fazei de urmărire penală cât şi fazei de judecată. Raportat la natura infracţiunii pentru care s-a cerut condamnarea inculpatei, urmează a se proceda şi la prelevarea de probe biologice.

Apărătorul inculpatei …., având cuvântul,  arată faptul că inculpata  şi-a recunoscut fapta, a dat o declaraţie detaliată cu privire la modul în care a fost săvârşită această faptă, sens în care la stabilirea pedepsei să se aibă în vedere circumstanţele atenuante, astfel cum prevăzute de art. 75 cod penal şi astfel cum au fost precizate de inculpată. A săvârşit fapta sub influenţa unei puternice tulburări fiind provocată de partea vătămată, care s-ar fi băgat în discuţia dintre inculpată şi numitul …. şi ar fi adresat acesteia injurii, precum şi aplicarea art. 76 alin 1 şi 2 cod penal în sensul reducerii limitelor speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru fapta reţinută în sarcina inculpatei. Sub aspectul individualizării a se dispune în consecinţă, având în vedere atitudinea de recunoaştere a inculpatei, de regret, de conştientizare a gravităţii faptei, are o familie, a avut un loc de muncă, a lucrat într-u mediu cu oameni, în relaţii comerciale care presupune o intensă colaborare între oameni. Să se aibă în vedre că după săvârşirea faptei aceasta s-a predat organelor de urmărire penală şi a avut o conduită ce în opinia apărării a permis desfăşurarea în bune condiţii a prezentului proces penal. Aşa cum a arătat şi inculpata a recunoscut fapta, a regretat-o, a conştientizat-o, doreşte să fie pedepsită pentru ceea ce a făcut, dar în opinia apărării în pedeapsa care urmează să îi fie stabilită şi modul de executare, instanţa ar trebui să aibă în vedere tot ce aceasta a relatat pe larg prin declaraţia pe care a dat-o. În ce priveşte latura civilă, solicită instanţei să dispună conform înscrisurilor pe care spitalul le-a depus la dosarul cauzei şi care stau la baza consimţirii ca parte civilă, documente din care reies cheltuieli pe care acesta le-a făcut cui partea vătămata. Urmează ca din pedeapsa care îi va fi acordată să îi fie dedusă perioada arestării preventive.

Tribunalul, conform art. 389 C.p.p., acordă ultimul cuvânt inculpatei …..

Inculpata …., având ultimul cuvânt, arată că lasă la aprecierea instanţei şi este de acord cu cele prezentate de către apărare. Învederează faptul că are o familie şi anumite probleme de sănătate.

TRIBUNALUL

Prin rechizitoriul nr. …. din data de …. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti la aceeaşi dată, a fost trimisă în judecată, în stare de arest preventiv, inculpata …. - fiica lui …., născută la data de .… în …., domiciliată în …., CNP …., trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor calificat, prev. de art. 32 rap la art. 188 alin 1 și la art. 189 alin 1 lit. e, cu aplic. art. 41 din Codul penal, constând în aceea că la data de …., în jurul orei …., în timp ce se afla pe str. …., inculpata a urmărit-o pe victima …. și, fără nicio altă interacțiune cu aceasta, a lovit-o în spate cu un cuțit, după care a părăsit zona, victima suferind leziuni traumatice vindecabile în … de zile de îngrijiri medicale, aceasta în condițiile în care inculpata a mai săvârșit în trecut un omor și o tentativă de omor.

Această situaţie de fapt a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: proces-verbal încheiat de polițiștii …. cu ocazia deplasării la fața locului, ca urmare a apelului la 112; proces-verbal de cercetare la fața locului și planșa fotografică (f. …); proces-verbal de depistare a inculpatei (f. ….); declarația inculpatei …. (f. ….); raport de expertiză medico-legală psihiatrică nr. …., emis de INML „Mina Minovici” (f….); diagnosticul victimei la prezentare și fotografia efectuată la spital (….); declarația persoanei vătămate …. (f. ….); raport de expertiză medico-legală nr. …., emis de INML „Mina Minovici” (….); înscrisuri medicale (f. …); proces-verbal de vizionare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și suport optic (f. ….); procese-verbale de redare a convorbirilor purtate cu operatorii SNUAU 112 și suportul optic (….); declarația martorului …. (f. …); declarația martorului …. (f. ….); declarația martorului …. (f. ….); alte înscrisuri.

Sub aspectul măsurilor preventive, prin ordonanța nr. ….. din data de …., inculpata a fost reținută pentru … de ore, de la data de …. ora …. până la data de …. ora ….

Prin încheierea nr. …. din data de …. pronunțată de Tribunalul București, față de inculpata …. a fost luată măsura arestării preventive pentru … de zile, de la data de …. până la data de …., fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. …..

Prin încheierea nr. …. pronunțată de Tribunalul București la data de …., măsura arestării preventive a fost prelungită cu …. de zile, de la …. până la …..

Prin încheierea din data de …. pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti, definitivă prin necontestare, în baza art. 346 alin. 1 C.p.p. s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. …. din data de …. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, privind pe inculpata …., trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor calificat, prev. de art. 32 rap la art. 188 alin 1 și la art. 189 alin 1 lit. e, cu aplic. art. 41 din Codul penal, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.

 În cursul fazei de judecată, anterior începerii cercetării judecătorești, …. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de …. lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru asistenţa medicală a persoanei vătămate.

Persoana vătămată …. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

La termenul din data de …., ca urmare a faptului că inculpata a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, prev. de art. 32 rap la art. 188 alin 1 și la art. 189 alin 1 lit. e, cu aplic. art. 41 din Codul penal, Tribunalul a constatat că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile privind judecata în procedură simplificată, raportat la disp. art. 374 alin. 4 C.p.p. şi având în vedere că pentru forma consumată a acestei infracţiuni legea prevede alternativ pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

La acelaşi termen instanţa a procedat la audierea inculpatei conform disp. art. 378 C.p.p., aceasta recunoscând în totalitate săvârşirea faptei. De asemenea, având în vedere că părţile nu au contestat probatoriul administrat în cursul urmăririi penale şi nu au solicitat administrarea de probe noi, Tribunalul a făcut aplicarea disp. art. 374 alin. 7 C.p.p.

În cursul procedurii de cameră preliminară și a fazei de judecată a fost menținută măsura arestării preventive față de inculpată.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, Tribunalul reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de …, în jurul orei …., organele de poliție din cadrul …. au fost sesizate prin SNUAU 112 să se deplaseze în …., unde o persoană ar fi fost înjunghiată. La fața locului polițiștii l-au găsit pe martorul …., care le-a relatat cum, în jurul orei …., în timp ce se afla în dreptul adresei menționate mai sus, a observat un bărbat cu un cuțit înfipt în spate. Conform procesului-verbal încheiat de polițiști cu ocazia deplasării la fața locului, aceștia au găsit victima și au identificat-o în persoana lui …., CNP …., care le-a relatat că fusese înjunghiată, fără a putea da mai multe detalii. Victima a fost transportată la …. de către un echipaj SMURD (f. ….).

Diagnosticul stabilit la prezentarea victimei la spital a fost „agresiune cu armă albă, plagă bază hemitorace drept paravertebral, retenție corp străin (cuțit), leziune vertebră T12” (f. ….).

Ulterior, raportul de expertiză medico-legală nr. .… din …. emis de INML „Mina Minovici” a concluzionat că victima …. a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp tăietor-înțepător (cuțitul corp delict restant în plagă), ce pot data din …., care necesită …. de zile de îngrijiri medicale și care nu au pus în pericol viața victimei (f. ….).

Conform declarației martorei …., vânzătoare la magazinul situat la adresa din. …., victima a intrat în magazinul respectiv cu puțin timp înainte de agresiune, a cumpărat ceva și a plecat. A arătat martora că, înaintea victimei, în magazin a intrat o fată de cca. … de ani, pe care o știe ca fiind …. și care locuiește pe o stradă de lângă magazin. Despre …., martora mai știe că este eliberată de curând din penitenciar. Femeia respectivă i-ar fi cerut voie să lase în magazin un bagaj, o geantă de voiaj pe care respectiva a lăsat-o lângă un frigider din interior. A descris-o ca fiind îmbrăcată într-o geacă de culoare neagră cu glugă de culoare deschisă, iar pe cap purta un fes. După câteva minute, …. a revenit, și-a luat geanta și a plecat. La scurt timp a venit un băiat …. (identificat ulterior ca fiind martorul ….), care i-a cerut să sune la 112, întrucât afară era un bărbat cu un cuțit înfipt în spate. Martora a recunoscut victima ca fiind bărbatul care tocmai făcuse cumpărături la magazin (f. ….).

Martorul …. a confirmat versiunea primei martore, arătând că ieșise să curețe mașina de zăpadă, când a fost abordat de un bărbat, având plase în ambele mâini, care l-a întrebat dacă a văzut pe cineva fugind, pentru că îl lovise cu pumnul în spate. Martorul i-a răspuns că nu, iar când bărbatul s-a întors cu spatele la el, a observat că respectivul avea înfipt în spate un cuțit. Atunci martorul, ajutat de un trecător, l-a dus pe bărbatul respectiv în interiorul magazinului și, împreună cu vânzătoarea, a alertat serviciile de urgență (f. ….).

Coroborând declarațiile martorilor …. și ….. cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere, din care rezultă că persoana care și-a lăsat bagajul în magazin a fost singura care a mers după persoana vătămată, iar la scurt timp s-a întors la magazin, și-a luat bagajul și a plecat, a rezultat bănuiala că respectiva persoană, …, este cea care a înjunghiat victima (f. ….). …. a fost identificată ca …., CNP …., eliberată din penitenciar la data de …. după executarea unei pedepse cu închisoarea aplicată pentru o infracțiune de omor.

Activitățile desfășurate în seara zilei de …., în vederea găsirii autoarei, au rămas fără rezultat. Inculpata ….. a apelat numărul de urgență 112 în dimineața zilei de …., la ora …., afirmând că vrea să se predea, ajungând astfel în custodia organelor de urmărire penală (f. ….).

Ascultată în cauză, inculpata a arătat că în după-amiaza de …. a mers la un magazin situat pe colțul străzii pe care locuiește, unde a stat cca. 2 ore. La un moment dat, ar fi avut o stare conflictuală cu un băiat pe nume …., care s-ar fi îndepărtat în partea dreaptă cum se iese din magazin și ar fi continuat să îi aducă injurii inculpatei. Inculpata a fost inconsecventă în descrierea incidentului, arătând ba că glumea cu respectivul, ba că era foarte nervoasă că era înjurată. În acest timp, în magazin a venit persoana vătămată, a cumpărat ceva, iar la ieșire i-ar fi adresat inculpatei injurii, apostrofând-o că se certa cu ….. Inculpata bănuiește că cei doi se cunoșteau, iar victima a intervenit pentru …...

Victima a plecat în aceeași direcție ca și …., iar inculpata, deranjată de injuriile celui din urmă dar mai ales de faptul că victima „s-a băgat aiurea”, a plecat și ea în direcția respectivă cu gândul să-l bată pe …. numai că, în momentul în care a ajuns în dreptul victimei, și-a vărsat nervii pe aceasta și a lovit-o în spate cu un cuțit pe care îl ținea de obicei în buzunarul pantalonilor, lăsând cuțitul înfipt în victimă. S-a întors la magazin, și-a luat geanta de voiaj pe care o purta după ea în mod obișnuit și care în prealabil o lăsase acolo, după care a părăsit zona. A arătat că a încercat să găsească un telefon să sune la poliție să se predea, fără succes. A petrecut noaptea la o bătrână din apropiere, fără a vrea să dea alte detalii, iar dimineața a găsit un telefon, a anunțat poliția și s-a predat (f. ….).

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere confirmă parțial versiunea inculpatei. Astfel, în imagini se observă cum inculpata iese din magazin, se deplasează câțiva metri în stânga și așteaptă, iar când victima iese și ea din magazin și pornește în dreapta, inculpata o urmează, ieșind din raza camerelor. La scurt timp, inculpata se întoarce în raza camerelor de supraveghere, își ia geanta și pleacă, după care apare și victima, care apelează la un alt bărbat pentru ajutor. Totuși, imaginile nu au putut să confirme sau să infirme starea conflictuală dintre inculpată și …., ori intervenția victimei în conflict (f. ….).

Situația a fost lămurită de martorul …., care a arătat că o cunoaște pe inculpată, știe că a făcut închisoare pentru două fapte de tentativă de omor, iar în data de …. a mers la magazinul situat în …., pentru a face cumpărături, văzând-o în fața magazinului pe inculpată. Când a ieșit din magazin, inculpata i-ar fi spus „știi că te omor” și l-ar fi apucat de guler, martorul observând în mâna ei dreaptă un cuțit. Martorul a fugit și, văzând că inculpata îl urmează, a fugit și mai departe, ajungând acasă. Ulterior, martorul a aflat că inculpata înjunghiase pe cineva. După cum rezultă din declarația sa, martorul nu o cunoștea pe victima …. și nu o văzuse în zona magazinului la momentul respectiv. Același martor a arătat că nu dorește să facă plângere cu privire la incident (f. ….).

Persoana vătămată …. a fost ascultată și a arătat că nu o cunoaște pe inculpată și nu a avut nicio interacțiune cu ea anterior săvârșirii faptei, confirmând astfel versiunea martorului …., menționând că a fost lovită în spate fără nici un avertisment (f. …).

Conform procesului-verbal de redare a convorbirii telefonice cu operatorul 112, anterior momentului săvârșirii faptei, la ora …., …., fratele inculpatei, a apelat serviciul de urgență, arătând că se află la adresa din …., iar sora sa, inculpata …., îl amenință cu un cuțit, pe care îl avea în geantă, apelantul folosind cuvintele „vrea să bage cuțitul în mine” (f. ….). Având în vedere și declarația martorului …., care a arătat că a fost atacat din senin de inculpată, precum și declarația persoanei vătămate …., care a arătat că nu a avut nicio interacțiune cu autorul agresiunii, rezultă că inculpata avea de gând să lovească cu cuțitul pe oricine și, nereușind cu fratele său …. și nici cu martorul …, a lovit-o pe victima …., care pur și simplu s-a nimerit să fie în zonă.

Conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. …., emis de INML „Mina Minovici”, inculpata …. prezintă diagnosticul „Tulburare de personalitate de tip antisocial (….)”, a păstrat capacitatea psihică de apreciere critică a conținutului și consecințelor faptelor sale, este orientată temporospațial, auto și allopsihic, nu necesită măsuri de siguranță cu caracter medical, iar tulburarea de personalitate de tip antisocial este în legătură cauzală cu conținutul faptei (f. ….).

Săvârşirea faptei deduse judecăţii rezultă şi din declaraţia dată de inculpată în faza de judecată, aceasta recunoscând faptul că a înjunghiat-o pe persoana vătămată, însă susţinând că a fost provocată de către aceasta.

Sub acest aspect, Tribunalul reţine că circumstanţa atenuantă a provocării este reglementată de art. 75 alin. 1 lit. a C.p.p., presupunând săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă.

Or, nicio probă administrată în cauză nu confirmă susţinerea inculpatei în sensul că ar fi fost provocată de persoana vătămată şi că ar fi comis fapta sub imperiul acestei stări de provocare, motiv pentru care circumstanţa atenuantă în discuţie nu va fi reţinută.

Aşadar, probatoriul administrat în cauză demonstrează mai presus de orice dubiu rezonabil că inculpata …. a săvârşit infracţiunea pentru care a fost trimisă în judecată cu forma de vinovăţie prevăzută de lege.

În drept, fapta inculpatei …., care la data de …., în jurul orei …., în timp ce se afla pe …., a urmărit-o pe victima …. și, fără nicio altă interacțiune cu aceasta, a lovit-o în spate cu un cuțit, după care a părăsit zona, victima suferind leziuni traumatice vindecabile în …. de zile de îngrijiri medicale, aceasta în condițiile în care inculpata a mai săvârșit în trecut două infracţiuni de tentativă de omor, pentru care a fost condamnată prin sentinţa penală nr. …. din … pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. …. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv prin sentinţa penală nr. …. din …. pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. …. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor calificat, faptă prevăzută de art. 32 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. şi art. 189 alin. 1 lit. e C.pen. cu aplic. art. 41 C.pen.

Elementul material al laturii obiective constă în acţiunea inculpatei de a-i aplica persoanei vătămate o lovitură cu un cuţit în spate, iar urmarea imediată constă în producerea unor leziuni traumatice care au necesitat …. de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare și care nu au pus în pericol viața victimei, astfel cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală nr. …. din …. emis de INML „Mina Minovici”.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din concluziile raportului de expertiză medico-legală, care au relevat că leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire cu corp tăietor-înțepător (cuțitul corp delict restant în plagă), ce pot data din …..

În privinţa laturii subiective a infracţiunii, Tribunalul reţine că specific infracţiunii de tentativă la omor este intenţia de a ucide. Astfel, autorul faptei trebuie să urmărească suprimarea vieţii persoanei vătămate sau măcar să accepte această posibilitate prin săvârşirea faptei.

Nu există o metodă ştiinţifică de a determina intenţia autorului într-o astfel de situaţie, pentru că este imposibil, la nivelul ştiinţei actuale, de a se dovedi un proces psihologic în mod nemijlocit.

Cu toate acestea, practica judiciară şi literatura de specialitate au stabilit în numeroase cazuri că elementul subiectiv, intenţional, poate fi dedus din modalitatea de săvârşire a elementului material a infracţiunii, ce poate fi stabilită prin mijloace obiective. În acest sens practica judiciară şi doctrina au evidenţiat câteva criterii concrete prin care se poate evalua existenţa elementului subiectiv specific omorului.

Astfel, intenţia de a ucide a făptuitorului se poate deduce din următoarele împrejurări de fapt:

- folosirea unui instrument apt de a produce moartea (ţinând cont de felul instrumentului, dimensiunile, soliditatea, greutatea acestuia etc.);

- locul sau regiunea corporală unde s-au aplicat loviturile, asupra căreia s-a acţionat  sau au fost vizate de făptuitor;

- numărul şi intensitatea loviturilor;

- alte împrejurări preexistente, concomitente sau subsecvente.

Elementul subiectiv se deduce din întreaga conduită a autorului, făcându-se o apreciere globală a tuturor circumstanţelor de comitere a faptei.

Aplicând aceste criterii la speţa concretă dedusă judecăţii, Tribunalul apreciază că elementul subiectiv cu care a acţionat inculpata …. este specific omorului, aspect care rezultă din elementele obiective reţinute prin prisma probatoriului administrat în cauză.

În acest sens, se observă că instrumentul utilizat de inculpată în atacul declanşat asupra persoanei vătămate este unul care în mod evident are aptitudinea de a produce moartea, respectiv un cuţit.

Referitor la regiunea corporală unde s-au aplicat loviturile, Tribunalul reţine, în raport de probele administrate în cauză, că inculpata …. i-a provocat persoanei vătămate prin intermediul obiectului tăietor leziuni la nivelul spatelui, diagnosticul victimei la prezentare fiind - „agresiune cu armă albă, plagă bază hemitorace drept paravertebral, retenție corp străin (cuțit), leziune vertebră ….”, iar diagnosticul postoperator - „plagă înjunghiată torace posterior prin agresiune fizică cu armă albă și retenție de corp străin; hematom perilezionar; fractură coloană …. dreapta”.

Din cele de mai sus rezultă că inculpata a acționat cu intenția de a ucide, rezultat care nu s-a produs datorită hazardului și intervenției echipajelor medicale de urgență. Faptul că, așa cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală, leziunile nu au pus în primejdie viața victimei nu poate duce la o altă concluzie, întrucât existenţa tentativei la infracţiunea de omor nu este condiţionată de punerea în primejdie a vieţii. Noţiunea de punere în primejdie a vieţii, utilizată în actele medico-legale, priveşte aspectele medicale, în timp ce tentativa la infracţiunea de omor, aspectele juridice. ce au impus intervenţie operatorie şi care nu i-au pus în primejdie viaţa victimei.

Şi sub aspectul intensităţii loviturilor aplicate se poate concluziona că inculpata a urmărit suprimarea vieţii persoanei vătămate, având în vedere gravitatea leziunilor provocate.

La încadrarea juridică a faptei vor fi reținute și prevederile art. 189 alin. 1 lit. e C.pen., întrucât inculpata a mai săvârșit în trecut două infracţiuni de tentativă de omor, pentru care a fost condamnată prin sentinţa penală nr. … din …. pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. …. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv prin sentinţa penală nr. …. din …. pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. …. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi prevederile art. 41 C.pen., fapta fiind săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, după executarea pedepsei de …. ani şi …. luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. … din …. pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. …. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inculpata fiind liberată la termen la data de ….

Întrucât fapta dedusă judecăţii există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpată, atrăgând răspunderea penală conform art. 15 alin. 2 C.pen., Tribunalul urmează să pronunţe condamnarea acesteia.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului se va ţine seama de gravitatea infracţiunii săvârşite şi de periculozitatea infractorului, evaluate după criteriile prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială. 

În privinţa infracţiunii reţinute în sarcina inculpatei …., Tribunalul apreciază că aceasta prezintă un grad de pericol social deosebit de ridicat, având în vedere în primul rând importanţa valorii sociale lezate și urmarea produsă, fiind vorba de o infracţiune îndreptată împotriva celui mai important drept al omului, dreptul la viaţă, care este un drept esenţial, fundamental, ce constituie condiţia exercitării celorlalte drepturi garantate, infracţiunea fiind prin ea însăşi un pericol concret pentru societate şi nu doar un pericol abstract la adresa relaţiilor sociale protejate de legea penală.

De asemenea, gravitatea faptei rezultă din modalitatea concretă de săvârșire și împrejurările în care inculpata a acționat, în mod spontan, prin lovirea persoanei vătămate cu un obiect apt să producă moartea într-o zonă vitale a corpului, ținând cont de gravitatea leziunilor produse, care însă nu au pus în pericol viaţa persoanei vătămate şi nu au produs ireversibile asupra stării de sănătate a acesteia.

Referitor la circumstanţele personale ale inculpatei …., Tribunalul constată că aceasta a mai fost anterior condamnată la pedepse privative de libertate pentru săvârşirea unor infracţiuni de aceeaşi natură, aceste aspecte de natură a agrava situaţia juridică a inculpatei urmând a fi avute în vedere prin reţinerea elementului circumstanţial agravant prevăzut de art. 189 alin. 1 lit. e şi a disp. art. 43 alin. 5 C.pen. Inculpata este …., are studii …. clase, iar la momentul comiterii faptei lucra ca …..

De asemenea, în favoarea inculpatei se va reţine atitudinea sinceră adoptată în mod constant pe parcursul procesului penal, recunoscând săvârşirea infracţiunii.

Un alt aspect care va fi avut în vederea la individualizarea pedepsei este reprezentat de faptul că potrivit raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr. …., emis de INML „Mina Minovici”, inculpata …. prezintă diagnosticul „Tulburare de personalitate de tip antisocial (….)”, a păstrat capacitatea psihică de apreciere critică a conținutului și consecințelor faptelor sale, este orientată temporospațial, auto și allopsihic, nu necesită măsuri de siguranță cu caracter medical, iar tulburarea de personalitate de tip antisocial este în legătură cauzală cu conținutul faptei.

În opinia instanței, este posibil ca diagnosticul medical menționat anterior să fi determinat într-o anumită măsură o posibilă percepţie eronată asupra semnificaţiei unor gesturi ale persoanei vătămate, cât şi reacţia agresivă a inculpatei.

Faţă de aspectele reţinute mai sus, având în vedere gravitatea concretă a infracţiunii, împrejurările comiterii acesteia, modalitatea de operare, necesitatea responsabilizării inculpatei şi îndreptării acesteia, în vederea atingerii scopului educativ şi preventiv al pedepsei, Tribunalul îi va aplica inculpatei pedeapsa cu închisoarea, în raport de limitele de pedeapsă prevăzute de disp. art. 32 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. şi art. 189 alin. 1 lit. e C.pen., limite de pedeapsă care vor fi majorate cu jumătate conform dispoziţiilor art. 43 alin. 5 C.pen.

Astfel, punând în balanţă ansamblul acestor considerente, prin prisma dispoziţiilor legale invocate anterior, Tribunalul apreciază că în cauză se impune aplicarea faţă de inculpata ….. a pedepsei de ….ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de disp. art. 32 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. şi art. 189 alin. 1 lit. e C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen., considerând că acest cuantum al pedepsei este proporțional cu gravitatea faptei și periculozitatea inculpatei și este apt să conducă la îndeplinirea rolului educativ, preventiv și punitiv al sancțiunii penale.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 32 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. şi art. 189 alin. 1 lit. e C.pen. cu aplic. art. 41 C.pen. şi art. 43 alin. 5 C.pen., Tribunalul o va condamna pe inculpata …. la pedeapsa de …. ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat.

 În privinţa pedepselor complementare și accesorii, Tribunalul reţine că potrivit art. 67 alin. 2 C.pen., aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită. Având în vedere că art. 189 alin. 1 C.pen. prevede obligativitatea aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, Tribunalul, în baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi h C.pen., îi va aplica inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a alege şi a dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de …. ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. va interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi h C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. va deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestării preventive de la data de ….. la zi.

În baza art. 399 alin. 1 C.pen. va menține măsura arestării preventive a inculpatei.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b C.pen. va dispune confiscarea cuţitului folosit de inculpată la săvârşirea infracţiunii şi aflat în custodia ….., conform procesului-verbal din data de …..

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa reţine că ….. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de …. lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru asistenţa medicală a persoanei vătămate.

Având în vedere considerentele reţinute anterior sub aspectul laturii penale a faptei, instanţa constată că sunt îndeplinite şi condiţiile pentru tragerea la răspundere civilă a inculpatei, motiv pentru care, în baza art. 25 C.p.p. și art. 397 alin. 1 C.p.p., va admite acțiunea civilă formulată de partea civilă …. şi va obliga inculpata la plata sumei de …. lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru asistenţa medicală a persoanei vătămate.

 Totodată, va lua act că persoana vătămată …. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpată în vederea determinării profilului genetic şi înscrierii în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, care se va realiza conform disp. art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpata la plata sumei de …. lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 272 C.p.p. onorariul apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de …. lei, aferent fazelor procesuale în care a asigurat asistenţa juridică obligatorie (cameră preliminară + judecată), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 32 C.pen. rap. la art. 188 alin. 1 C.pen. şi art. 189 alin. 1 lit. e C.pen. cu aplic. art. 41 C.pen. şi art. 43 alin. 5 C.pen. condamnă pe inculpata …. -  fiica lui …., născută la data de …. în …., domiciliată în …., CNP …., la pedeapsa de …. ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat.

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi h C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a alege şi a dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pe o perioadă de …. ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi h C.pen. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 72 alin. 1 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestării preventive de la data de …. la zi.

În baza art. 399 alin. 1 C.pen. menține măsura arestării preventive a inculpatei.

În baza art. 112 alin. 1 lit. b C.pen. dispune confiscarea cuţitului folosit de inculpată la săvârşirea infracţiunii şi aflat în custodia …., conform procesului-verbal din data de …..

În baza art. 25 C.p.p. și art. 397 alin. 1 C.p.p. admite acțiunea civilă formulată de partea civilă …. şi obligă inculpata la plata sumei de …. lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru asistenţa medicală a persoanei vătămate.

Ia act că persoana vătămată …. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpată în vederea determinării profilului genetic şi înscrierii în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, care se va realiza conform disp. art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpata la plata sumei de …. lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 272 C.p.p. onorariul apărătorului desemnat din oficiu în cuantum de …. lei, aferent fazelor procesuale în care a asigurat asistenţa juridică obligatorie (cameră preliminară + judecată), va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, …..

PREȘEDINTE, GREFIER,

PĂCURAR ADRIAN IGNAT ION 

Red. P.A./ 2 ex/….