PENAL.Infracţiuni de abuz în serviciu contra interesului persoanelor, fals intelectual, uz de fals

Decizie 220/2010 din 15.12.2010


Asupra prezentului recurs penal :

Prin sentinţa penală nr.  85 din  31.05.2010  pronunţată de Judecătoria Pătârlagele  in dosarul nr.  536/277/2010 s-a respins plângerea formulată de  petentul MSPI  împotriva  rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale nr.  808/P(2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria  Pătârlagele  şi a rezoluţiei de respingere a  plângerii din 31.03.2010 a prim procurorului  Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele.

Pentru a hotărî astfel , instanţa de fond  a reţinut in fapt următoarele :

petentul a formulat plângere penală împotriva intimatei MI, secretar la Primăria Pătârlagele, sub aspectul comiterii infracţiunilor de abuz în serviciu contra interesului persoanelor, fals intelectual, uz de fals (art. 246, 289 şi 291 cod penal).

A arătat că  a solicitat la 09.08.2007, Comisiei Pătârlagele pentru aplicarea legilor fondului funciar reconstituirea dreptului de proprietate , în calitate de moştenitor al defunctei BM, pentru suprafaţa de 1,2477 ha teren fâneaţă, pe raza localităţii Pătârlagele.

La data de 07.02.2008, Comisia Pătârlagele  comunică petentului că cererea i-a fost respinsă întrucât nu sunt întrunite  prevederile art. 3 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 193/2007. Comunicare a fost semnată şi de către intimată.

Petentul arată că intimata a înaintat Comisiei Judeţene Buzău referatul nr. 1628/04.03.2008, în care  a atestat fals că autoarea petentului a deţinut o suprafaţă de 5 ha teren, şi, în consecinţă, nu se încadrează în prevederile Legii nr. 193/2007. Această atestare, făcută cu rea credinţă de către intimată a determinat Comisia Judeţeană Buzău să respingă plângerea petentului.

Acesta a formulat plângere la instanţă (dosar nr. 1168/277/2008, iar intimata a formulat întâmpinare, prin care a atestat fals şi cu rea credinţă că terenurile pentru care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate autoarei petentului au fost terenuri forestiere şi că petentului, în calitate de moştenitor al defunctei BM i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pe suprafaţa de 5 ha teren arabil, păşune şi fâneaţă, omiţând să comunice instanţei şi reconstituirea dreptului de proprietate de către Comisia Nehoiu, pentru suprafaţa de 45 ha teren.

Ca urmare a acestor atestări, atât instanţa de fond cât şi instanţa de recurs au respins plângerea petentului şi au menţinut hotărârea Comisiei Judeţene Buzău.

A anexat plângerii penale următoarele: cererea de reconstituire a dreptului de proprietate  pentru 1,2477 ha fâneaţă; adresa nr. 5712/07.02.2008 a Primăriei Pătârlagele, întâmpinările formulate de către Primăria Pătârlagele în dosarele nr. 1168/277/2008 al Judecătoriei Pătârlagele şi, respectiv, nr. 1168/114/2009 al Tribunalului Buzău, decizia civilă nr. 264/25.03.2009.

Plângerea penală a fost soluţionată de către organele de poliţie  judiciară. Acestea au efectuat cercetări  şi împotriva intimatului GI. Prin referatul din 14.10.2009 s-a propus a nu se începe urmărirea penală împotriva intimaţilor pentru infracţiunile prevăzute de către art. 246, 289 şi 291 cod penal.

Prin rezoluţia pronunţată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele la 01.02.2010, se confirmă propunerea organelor de poliţie de neîncepere a urmăririi penale , conform art. 228 alin. 6 raportat la art. 10 lit. d cod procedură penală.

Împotriva acestei rezoluţii petentul a formulat plângere (motivarea fiind similară cu cea din prezentul dosar)care a fost respinsă  prin rezoluţia din 31.03.2010 a prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătrlagele.

Instanţa urmează a constata că, la 08.08.2007, petentul a solicitat Comisiei Pătârlagele reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,2477 ha teren. A arătat că este moştenitorul defunctei BM, că aceasta a fost proprietara suprafeţei de 6,2477 ha  pe teritoriul localităţii Pătârlagele, şi că i-a fost reconstituit dreptul de proprietate, conform Legii nr. 1/2000, pentru suprafaţa de 5 ha teren.

Diferenţa de 1,2477 ha teren are categoria de folosinţă fâneaţă  şi păşune, iar petentul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru această suprafaţă, în baza art. 3 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 193/2007.

Instanţa urmează a constata că în cererea adresată Comisiei Pătârlagele, petentul nu a menţionat că autoarei sale i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru teren amplasat pe raza localităţii Nehoiu, nu a menţionat de asemenea, nimic despre existenţa vreunei alte suprafeţe de teren , arătând doar că toate actele necesare au fost depuse la Comisia Pătârlagele ca anexe la o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate înregistrată la nr. 1556/10.03.2000.

Urmează a se constata de asemenea, că petentul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul deţinut de către BM  în localitatea Pătârlagele, şi şi-a întemeiat cererea (nr. 83/19.08.2005) pe dispoziţiile Legii nr. 247/2005 (fila 53 în dosarul de cercetare penală). A solicitat în mod expres reconstituirea dreptului de proprietate pentru 5 ha teren , iar cererea i-a fost admisă aşa cum a fost formulată.

Urmează a se constata că în referatul nr. 1628/04.03.2008 intimata MI a atestat că defuncta BM a deţinut pe raza localităţii Pătârlagele suprafaţa de 5 ha teren, consemnare pe care instanţa urmează a o considera ca fiind reală conform celor reţinute mai sus.

Faptul că în referat nu s-a consemnat că defunctei BM i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 45 ha teren agricol în localitatea Nehoiu, nu poate constitui latura obiectivă a infracţiunilor ce fac obiectul plângerii penale, deoarece, aşa cum s-a arătat  în cererea sa adresată Comisiei Pătârlagele, petentul nu a comunicat nimic în legătură cu terenul situat în localitatea Nehoiu. În această situaţie, intimata, în referat, a consemnat exact situaţia de fapt expusă de către petent.

În ce priveşte adeverinţa eliberată de către Primăria Nehoiu (nr. 6901/13.06.2003) prin care se atestă că, în această localitate defunctei B i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru 40 ha  teren, instanţa urmează a constata că această adeverinţă nu a fost comunicată şi Comisiei Pătârlagele, deci intimata nu avea cunoştinţă de aceasta, şi în consecinţă, nu a omis intenţionat menţionarea ei în referat.

Adeverinţa este depusă de către petent în dosarul nr. 1168/277/2008  al Judecătoriei Pătârlagele, iar în întâmpinarea depusă la acest dosar de către Comisia Locală Pătârlagele (semnată şi de către intimată) se afirmă că această adeverinţă nu este de natură a determina reconstituirea dreptului de proprietate, întrucât prin adeverinţă se arată că defunctei BM i-a  fost  reconstituit dreptul de proprietate pentru 40 ha teren, potrivit anexei nr. 39, în care se înscriu persoanele cărora le-a fost reconstituit dreptul de proprietate în forme asociative pentru terenuri cu vegetaţie forestieră, iar dispoziţiile Legii nr. 193/2007 se aplică persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri  agricole şi  nu forestiere.

Această susţinere (care este a Comisiei Pătârlagele, şi nu exclusiv a intimatei M) nu atestă o situaţie de fapt necorespunzătoare adevărului, ci este chiar reală, conform înscrisului nr. 6991/13.06.2003 (fila nr. 25 în dosarul de urmărire penală) şi în consecinţă, urmează  a se constata că nu există fapte care să constituie infracţiunea de fals intelectual.

Aşadar, instanţa urmează a constata că intimata nu a întocmit înscrisuri în care să fi atestat  fapte sau împrejurări neconforme cu realitatea nici în cazul referatului adresat  Comisiei Judeţene Buzău şi nici în cazul întâmpinărilor. În consecinţă, nici nu a folosit în instanţă sau la Comisia Judeţeană Buzău vreun înscris fals.

De asemenea, intimata, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu nu a cauzat petentului o vătămare a intereselor legale ale acestuia.

Respingerea cererii de reconstituirea dreptului  de proprietate asupra suprafeţei de 1,2477 ha  teren a fost determinată de următoarele motive, prevăzute de lege: pentru a beneficia de dispoziţiile art. 3 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 1/2000, modificată prin Legea nr. 193/2007 este obligatorie reconstituirea anterioară a dreptului  de proprietate pentru 50 ha  teren păşuni şi fâneţe.

În speţă, petentului sau defunctei BM nu le-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru această suprafaţă  deoarece: a) în oraşul Nehoiu numitei BM i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa totală de 45 ha teren; petentului, în calitate de moştenitor al defunctei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru  5 ha teren de către Comisia Pătârlagele. Cumulat s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru  suprafaţa de 50 ha teren, dar aşa cum s-a arătat în cele ce preced, cele 40 ha teren situate în Nehoiu sunt terenuri forestiere şi, în consecinţă, nu fac obiectul textului de lege menţionat.

b) această neîndeplinire a condiţiilor legale a stat şi la baza respingerii în instanţele de

fond  şi recurs a cererii petentului de reconstituire a  dreptului de proprietate.

Cele două hotărâri pronunţate în dosarele Judecătoriei Pătârlagele şi Tribunalului Buzău menţionate în cele  ce preced, s-au pronunţat pe baza analizării tuturor  probelor administrate, şi nu doar pe concluziile puse de către Comisia Pătârlagele prin întâmpinare depuse în dosare (concluzii care , aşa cum s-a arătat anterior nu constituie infracţiuni de fals intelectual şi uz de fals).

Împotriva sentinţei  a declarat recurs petentul  care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie susţinând că intimata  MI  se face vinovată de  săvârşirea infracţiunilor  prevăzute de art.  246 , art. 289 si art. 291  Cod penal.

Analizând sentinţa atacată  prin prisma actelor si lucrărilor dosarului , a dispoziţiilor legale incidente cauzei  , a motivelor de recurs invocate  , precum si din oficiu, sub toate aspectele  de  fapt si de drept , tribunalul  va respinge recursul de faţă pentru  următoarele considerente :

Aşa cum  corect a reţinut instanţa de fond intimata MI , in referatul  nr. 1628/ 4.03.2008  a atestat că defuncta BM a deţinut pe raza localităţii  Pătârlagele suprafaţa de  5 ha teren ,  consemnare  care corespunde realităţii. Adeverinţa  nr. 6901/13.06.20034 eliberată de  Primaria Nehoiu prin care  se atestă că i-a fost reconstituit  dreptul de proprietate defunctei  Băgulescu pentru suprafaţa de 40  ha teren nu a fost comunicată  şi  Comisiei locale  Pătârlagele , astfel incât  intimata nu a avut cunoştinţă  de aceasta.

Astfel, nu sunt intrunite  elementele constitutive ale infracţiunii de fals intelectual  , intimata  neîntocmind înscrisuri  om care să fi  atestat fapte sau împrejurări neconforme cu realitatea. De asemenea,  intimata nu a folosit in instanţa sau la  Comisia Judeteana Buzau  vreun inscris fals .

In mod corect  instanţa de fond a apreciat  că intimata ,  in exercitarea atribuţiilor de serviciu nu a cauzat petentului  vreo vătămare  a intereselor legale ale acestora.

Retinand cele de mai sus si  constatând că  sentinţa atacată  este legala si temeinica , tribunalul in baza art. 38515 pct.1 lit  b Cod procedura  penal  va respinge ca nefondat  recursul declarat de către petent .

Văzând şi dispoziţiile  art. 192alin.2  Cod procedură penală.