Infractiuni

Sentinţă penală 232 din 23.05.2014


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 977/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, a fost trimis în judecată  inculpatul AI ,cu antecedente penale  , cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. şi ped. de art. 108 alin. 1 lit. c din Legea nr. 46/2008 şi art. 110 alin. 1 lit. c din Legea nr. 46/2008 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, în perioada 19-22.03.2013, inculpatul a tăiat şi a sustras un număr de 3 arbori de esenţă brad din pădurea statului, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1915,74 lei, fără TVA.

În faza de urmărire penală a fost administrat următorul probatoriu:

declaraţii martori, declaraţii învinuit, proces verbal de cercetare la faţa locului, act de control, adresă Ocolul Silvic.

Inculpatul nu a recunoscut săvârşirea faptelor nici în faza de urmărire penală şi nici în faza de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului din ambele faze ale procesului penal, instanţa  reţine următoarele:

La data de 19.03.2013, inculpatul a tăiat din UA120A, UP IV Bartea, aparţinând statului şi fiind încadrată în grupa 1 funcţională de protecţie, un număr de doi arbori esenţă răşinoase, cu diametrele de 44 şi 48 cm, arbori pe care i-a fasonat şi i-a transportat la domiciliul său.

Ulterior, în data de 22.03.2013, inculpatul a tăiat din aceeaşi zonă încă un arbore cu diametrul de 68 cm, pe care l-a fasonat şi l-a transportat în drumul forestier, însă fiind surprins de pădurar, l-a lăsat la faţa locului.

Materialul lemnos rezultat prin tăierea ultimului arbore a fost transportat de către martorii din prezenta cauză şi lăsat în custodia Ocolului Silvic.

Deşi inculpatul a negat pe tot parcursul procesului penal comiterea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, este contrazis de materialul probator administrat în cauză.

Martorul GI a declarat că în vara anului 2013, împreună cu SC  şi CC , au fost trimişi de pădurarul CI să transporte la Ocolul Silvic materialul lemnos rezultat în urma tăierii ilegale a unor arbori de către inculpat, lucru pe care l-au şi făcut.

Pădurarul CI a fost audiat în cauză ca martor şi acesta a precizat că, în timp ce efectua un control în data de 22.03.2013, l-a văzut pe inculpat corhănind buşteni. Inculpatul avea asupra lui un topor şi o drujbă. Fiind prins asupra faptului a avut un schimb de replici cu pădurarul şi a început să-l ameninţe cu toporul. Din planşele foto depuse la dosarul cauzei (fl.27 dos.u.p.) se poate observa cum inculpatul are un topor asupra lui cu care fasona buştenii de la faţa locului.

Martorul TS a declarat că în data de 19.03.2013 l-a văzut pe inculpat tăind cu drujba doi arbori de esenţă brad. Declară de asemenea că ştia că locul de unde tăia inculpatul aparţinea statului, motiv pentru care l-a anunţat pe pădurarul CI.

Declaraţia acestui martor se coroborează cu declaraţia pădurarului care a menţionat că în urma spuselor martorului TK a luat hotărârea să-l surprindă pe inculpat, lucru care s-a şi întâmplat în data de 22.03.2013.

În cauză au fost audiaţi şi martorii CS, acesta declarând că l-a văzut pe inculpat trăgând lemnul la vale şi Ioniţă Cătălin care a menţionat că a participat la cercetarea la faţa locului, unde au fost identificate trei cioate.

În cauză a fost audiată şi concubina inculpatului PM care a declarat că în luna martie 2013, inculpatul „ a mers la deal pentru a face lemne, dar la noi la proprietate”, negând că acesta ar fi tăiat din pădurea statului. Menţionează că inculpatul a luat drujba cu el, însă i-a spus că nu a folosit-o deoarece nu funcţiona. Spune martora în continuare că inculpatul i-a povestit că s-a întâlnit cu pădurarul în aceea zi şi că acesta a tras cu arma.

Deşi atât inculpatul, cât şi concubina acestuia au declarat că între pădurar şi inculpat este o relaţie conflictuală, lăsând să se înţeleagă că pădurarul CI l-a acuzat nemotivat pe inculpat, instanţa apreciază declaraţiile acestora ca nefiind sincere.

Însuşi inculpatul a declarat că obişnuia să mai taie lemne, dar de pe proprietatea lui, fiind greu de crezut că arborii pe care obişnuia să-i taie, ar fi avut mărcătură silvică.

Deşi au fost depuse de către concubina inculpatului nenumărate sesizări la organele silvice prin care solicita efectuarea unor controale care să-l vizeze pe pădurarul CI, instanţa constată totuşi că aceste sesizări sunt ulterioare datelor de 19 şi 22 martie, datele la care inculpatul a săvârşit faptele, fiind probabil o consecinţă a întocmirii dosarului penal.

Conform art. 15 NCP, infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o, iar conform art. 16 alin. 1 din NCP, fapta constituie infracţiune numai dacă este săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală.

În cauza de faţă, raportat la materialul probator administrat, instanţa constată că faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există, constituie infracţiuni, fiind săvârşite cu forma de vinovăţie prevăzută de lege.

La data de 01.02.2014 au intrat în vigoare Noul Cod penal şi Noul Cod de  procedură penală. Art. 4 din NCP prevede că legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, iar art. 5 prevede „în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.” Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod penal, dispoziţiile art. 108  şi art. 110 din  Legea nr. 46/2008 au fost modificate, iar limitele pedepselor au scăzut, legea penală mai favorabilă fiind cea nouă.

Un alt aspect care impunea schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, o constituie modificarea preţului metrului cub de material lemnos în sensul în care a fost majorat, iar cuantumul prejudiciul creat de inculpat, respectiv 1915,74 lei, nu se mai regăsea în dispoziţiile art. 108 alin. 1 lit. c şi 110 alin. 1 lit. c din  Legea 46/2008, cu atât mai mult cu cât inculpatul a tăiat cei trei arbori în zile diferite.

Raportat la această situaţie, instanţa a apreciat că se impune schimbarea încadrării juridice a faptelor, aspect care a fost pus în discuţia părţilor.

Cu privire la tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni, instanţa constată că, deşi prin Decizia nr. 265 a Curţii Constituţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din data de 20 mai 2014 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect art. 5 din Noul Cod Penal, în sensul în care nu se permite combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea  legii penale mai favorabile, în ceea ce priveşte concursul de infracţiuni, art. 10 din Legea de aplicare a codului penal este imperativ în sensul în care stipulează expres că tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una din infracţiuni a fost comisă sub legea nouă, ceea ce nu este cazul în speţa de faţă.

La dozarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în  vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de  art.74 din Noul Cod penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în  vedere şi persoana inculpatului.

Cu privire la latura civilă, văzând prevederile art. 1357 Cod civil care stipulează că „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare” instanţa o va admite şi va dispune obligarea inculpatului la despăgubirea părţii civile.

Astfel, în baza art. 5 NCP, art. 386 NCPP va schimba încadrarea juridică din art. 108 alin. 1 lit. c din Legea nr. 46/2008 şi art. 110 alin. 1 lit. c din Legea nr. 46/2008 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen., în art. 108 alin. 1 lit. b din Legea nr. 46/2008 şi art. 110 alin. 1 lit. b din Legea nr. 46/2008 cu aplic. art. 33 lit. a C.pen.

În baza art. 108 alin. 1 lit. b din Legea nr. 46/2008 va condamna pe inculpatul la pedeapsa amenzii în cuantum de 1800 lei (180 zile amendă).

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 alin. 1 Noul Cod penal în sensul în care, cu rea-credinţă nu va executa pedeapsa amenzii, numărul zilelor amendă neexecutate se înlocuieşte cu număr corespunzător de zile închisoare.

În baza art. 110  alin. 1 lit. b din Legea nr. 46/2008 va condamna inculpatul la pedeapsa amenzii în cuantum de 1800 lei (180 zile amendă).

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 alin. 1 Noul Cod penal în sensul în care, cu rea-credinţă nu va executa pedeapsa amenzii, numărul zilelor amendă neexecutate se înlocuieşte cu număr corespunzător de zile închisoare.

În baza art. 33 lit. a, 34 lit. c CP va contopi pedepsele aplicate, în pedeapsa cea mai grea de 1800 lei amendă (180 zile amendă).

În baza art. 25 NCPP, art. 397 NCPP rap. la art. art. 1357 Cod. civ., va obliga inculpatul la plată către partea civilă Direcţia Silvică Bacău –Ocolul Silvic Comăneşti , a sumei de 1915,74 lei cu titlu de despăgubiri civile.

În baza art.274 alin.1 Noul Cod procedură penală  va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, urmând ca suma  de 100 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu Şofranca Dumitru, (delegaţia nr. 308/25.10.2013) , să rămână în sarcina statului.