Infracţiunea prevăzută de art.37 al.1,2 din Legea nr.319/2006

Sentinţă penală 207 din 01.04.2011


Sentinţa penală nr. 207/1.04.2011 I.D.C- C 17

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin rechizitorul Parchetului de pe Lângă Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 08.12.2010 sub numărul xxx, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de liberate, a inculpatului xxx, cercetat pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 37 alin. 1, 2 teza a-2-a din Legea nr.319/2006 şi art. 178 alin.2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.b Cod penal.

In cuprinsul actului de sesizare se arată că Societatea Comercială Mondosilva SRL Roman are ca obiect de activitate exploatare forestieră, desfaşurându-şi activitatea în punctul de lucru Başca -Raţă de pe raza Ocolului Silvic Comăneşti.

Se mai arată în actul de sesizare a instanţei că inculpatul xxx în calitate de maistru coordonator , avea în supraveghere o echipă formată din 5 lucrători, care au primit sarcini de lucru , amenajarea unei rampe de încărcare material lemnos şi exploatare masă lemnoasă din parchetul nr. 385. In timp ce numitul xxx tăia de pe picior un arbore, victima xxx a pătruns în zona de cădere a arborelui, care 1-a surprins şi accidentat mortal.

Situaţia de fapt descrisă a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: sesizarea din oficiu a organelor de urmărire penală (fi.3 ), proces-verbal de cercetare la faţa locului, planşe foto şi raportul de constatare medico-legal (fl.4-26), declaraţiile părţii civile (fl.27şi 28), declaraţiile martorilor (fl.29-33), procesul verbal de cercetare a accidentului de muncă(fl.36-38), precum declaraţiile inculpatului (fi.36-38).

Partea vătămată xxx , nu s-a constituit parte civilă (fi. 40 dos. inst.)

Citat fiind inculpatul s-a prezentat şi a recunoscut faptele săvârşite solicitând ca prezenta cauză să se facă în baza art. 320 ind.l Cod procedură penală.

Pentru lămurirea situaţiei antecedentelor penale ale inculpatului s-a ataşat copie de cazierul judiciar (fila 46).

Analizând materialul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul în calitate de maistru coordonator la SC Mondosilva SRL Roman îşi desfăşura activitatea în punctul de lucru numit Başcă-Raţă în baza autorizaţiei de exploatare nr. 325180/2010 emisă de Direcţia Silvică Bacău

Acesta avea în subordine şi supraveghere o echipă formată de 5 lucrători , respectiv numiţii: xxx - drujbar, xxx-muncitor necalificat, xxx-legător sarcină, xxx -tractorist pe TAF şi xxx-tractorist pe buldozer.

în ziua de 26.08.2010, în jurul ]n jurul orei 10.30, inculpatul a stabilit programul de lucru a echipei ce o avea subordine, dând dispoziţie să taie de pe

2

picior, să fasoneze şi să transporte cu ajutorul TAF- lui material lemnos la rampa de încărcare.

în timp ce xxx tăia de pe picior un arbore, partea vătămată xxx, a pătruns în zona de cădere a arborelui, care 1-a surprins şi accidentat mortal.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă este dovedită prin următoarele mijloace de probă: raportul de constatare medico-legală din care reiese că moartea a fost violentă, partea vătămată suferind multiple leziuni cranio-cerebrale (ti. 23-26 dup), coroborate cu dosarul de cercetare al accidentului de muncă întocmit de ITM -Bacău, unde se concluzionează că inculpatul nu a organizat şi supravegheat corespunzător modul în care lucrătorii şi-au desfăşurat activitatea.(fl.41-55 dup), acestea coroborându-se cu planşele foto (fi.62-79 dup), toate acestea coroborându-se cu declaraţiile martorilor precum şi cu declaraţia inculpatului care a recunoscut săvârşirea faptei.

Toate probele administrate în cauză şi menţionate anterior converg către ideea că inculpatul este autorul faptelor, care de altfel a recunoscut săvârşirea faptelor şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

In drept, fapta inculpatului care, în calitate de maistru coordonator al punctului de lucru Başca- Raţă de pe raza Ocolului Silvic Dărmăneşti , prin neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, în timpul desfăşurării activităţilor privind exploatarea masei lemnoase, în ziua de 26.08.2010 , ducând la moartea numitului xxx, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 37 alin. 1,2 şi 3 teza a-II-a din Legea nr.319/2006 şi art. 178 alin.2 Cod penal.

Având în vedere cele expuse, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa închisorii, care să corespundă scopului acesteia, definit prin art.52 din Codul penal, prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art.72 din Codul penal.

In baza art.320 Cod procedură penală, instanţa va reduce limitele de pedeapsă stabilite de lege pentru infracţiunile săvârşite cu o treime.

In cadrul procesului complex de individualizare a pedepsei, instanţa apreciază ca activitatea infracţională trebuie raportata nu numai la pericolul social concret al faptei comise, dar şi la urmările ei, la ansamblul condiţiilor în care a fost săvârşită, precum şi la orice element de natură să caracterizeze persoana infractorului.

Sub acest aspect, la proporţionalizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului pentru infracţiunea săvârşită, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 al. 1 Cod penal şi va ţine seama, în acest sens, de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului penal, de gradul de pericol social concret al infracţiunii având în vedere circumstanţele reale ale faptei şi împrejurările săvârşirii acesteia, de modalitatea de comitere a infracţiunii, de natura acesteia, atitudinea inculpatului, care a avut o poziţie

3

sincera pe parcursul procesului penal, de recunoaştere a faptelor săvârşite, atât in faza urmăririi penale cat si cu ocazia audierii sale de către instanţa de judecata, inculpatul este la prima încălcare a legii penale, este căsătorit, a manifestat sinceritate şi regret în faţa organelor judiciare, prezentându-se la fiecare chemare în fata acestora

Faţă de aceste considerente, instanţa va condamna inculpatul la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 37 alin. 1,2,3 teza a-II-a din Legea nr. 319/2006 şi 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.86 alin.2 din OUG nr. 195/2002 şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea prevăzută de art. 272 ind.l Cod penal .

Deoarece infracţiunile săvârşite sunt concurente, urmează a se aplica concursul de infracţiuni prevăzute de art. 33 lit. b Cod penal şi art. 34 alin.l lit. b, urmând să fie contopite pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 5 luni închisoare.

In ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşită, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităti în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzută de art.64 lit. a teza a Ii-a şi lit. b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei.

Nu va interzice inculpatului dreptul de a alege ci doar pe cel de a fi ales, având în vedere exigenţele CEDO, reflectate în Hotărârea din 6 octombrie 2005, în cauza Hirst împotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în care Curtea a apreciat, păstrând linia stabilită prin decizia Sabou şi Pîrcălab împotriva României, că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor electorale, aceasta trebuind să fie dispusă în funcţie de natura faptei sau de gravitatea deosebită a acesteia.

Or, fapta care a făcut obiectul prezentei cauze nu are conotaţie electorală sau vreo gravitate specială, astfel că instanţa apreciază că nu se impune interzicerea dreptului de a alege.

Dreptul de a fi ales se impune însă a fi interzis deoarece nu ar putea reprezenta un model de conduită pentru cetăţeni.

Instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins si prin pronunţarea unei hotărâri cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, experienţa unui proces penal şi riscul revocării suspendării cu consecinţa executării pedepsei într-un loc de detenţie, motiv pentru care în baza art.81 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepselor aplicate inculpaţilor, pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 5 luni ani stabilit conform art.82 din Codul penal.

Conform art.  71 alin.  5  Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei accesorii.

In  baza  dispoziţiilor art. 359  Cod procedură  penală,  atrage  atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea

4

suspendării  condiţionate a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

In baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat din care suma de 200 lei onorariu avocat din oficiu , urmează a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.