Revocare a amânării aplicării pedepsei. Lipsa relei credințe în sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor civile stabilite prin sentința penală de condamnare. Contestație

Sentinţă penală 68/C din 22.02.2021


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. 4053/338/2019

DECIZIA PENALĂ NR. 68/C

Şedinţa publică din 22 februarie 2021

Preşedinte: CCG  – judecător

Judecător: FP

Grefier: AMA

Cu participarea procurorului: IB

– din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată  de către CNN împotriva sentinţei penale nr.240/ 09.12.2020 pronunţată de Judecătoria Zărneşti  în dosarul penal nr.4058/338/2019.

Având în vedere măsurile dispuse de Tribunalul Braşov, în contextul generat de răspândirea COVID-19 pe teritoriul României, în vederea prevenirii oricăror situaţii de risc s-a procedat la realizarea videoconferinţei, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

Dezbaterile în prezenta cauză au fost înregistrate potrivit art. 369 alin. 1 Cod procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă, prin videoconferinţă, din Arestul IPJ Covasna, contestatorul CNN, personal, asistat de avocat din oficiu Oana Anita.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

În baza art. 372 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa procedează la verificarea identităţii contestatorului condamnat CNN.

Avocat din oficiu Oana Anita învederează faptul că  prin contestaţia formulată s-a solicitat emiterea unei adrese către Serviciul Fiscal din cadrul Primăriei Zărneşti cu solicitarea de a se comunica dacă s-a urmărit silit autoturismul, dacă a fost identificat în posesia şi proprietatea contestatorului. Precizează că înţelege să susţină această solicitare.

Având cuvântul, reprezentanta Ministerului Public arată că din actele de la dosar reiese că petentul nu deţine autoturismul în proprietate.  Solicită instanţei să aprecieze dacă se impune revenirea cu adresă în sensul celor solicitate de apărătorul contestatorului.

Instanţa dispune suspendarea şedinţei de judecată pentru a se efectua verificări în baza de date DEPABD cu privire la aspectele solicitate în cauză.

Instanţa, ulterior efectuării verificărilor menţionate mai sus dispune reluarea şedinţei de judecată.

Se constată, din verificările realizate de către instanţă, împrejurarea că pe numele contestatorului CNN nu există înregistrat niciun autoturism.

Atât reprezentanta Ministerului Public cât şi apărătorul contestatorului condamnat, întrebaţi fiind, arată că nu au cereri de formulat.

Nefiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra contestaţiei formulată de către contestatorul  CNN împotriva sentinţei penale nr.240/ 09.12.2020 pronunţată de Judecătoria Zărneşti  în dosarul penal nr.4058/338/2019.

Având cuvântul, avocat din oficiu Oana Anita solicită admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii pronunţată de Judecătoria Zărneşti.  Apreciază că nu se poate reţine că persoana condamnată nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu rea-credinţă, acesta nu a avut un loc de muncă, lucrează ocazional, pe durata pandemiei câştigurile sale au fost sporadice, a lucrat cu ziua, nu are loc de muncă stabil, nu deţine bunuri mobile sau imobile, astfel cum reiese din adresa de la fila 30, 33 dosar instanţă. A achitat parţial obligaţiile civile, fila 51 dosar fond, a fost obligat în solidar la plata despăgubirilor civile.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul solicită respingerea contestaţiei formulată de CNN împotriva sentinţei penale nr.240/ 09.12.2020 pronunţată de Judecătoria Zărneşti  în dosarul penal nr.4058/338/2019 prin care s-a admis cererea formulată de Serviciul de Probaţiune în sensul revocării amânării executării pedepsei închisorii de un an şi patru luni în regim de detenţie, în contextul în care persoana condamnată nu a făcut dovada lipsei mijloacelor materiale pentru achitarea obligaţiilor civile. Conform referatului de evaluare, persoana condamnată a lucrat la o stână, realizând venituri în cuantum de 1500 de lei lunar. Petentul nu a depus eforturi pentru a achita despăgubirile civile.

Contestatorul condamnat  CNN  având ultimul cuvânt arată că mai are de achitat suma de 400 de lei, va plăti, este de acord cu cele susţinute de apărătorul său. 

Faţă de actele şi lucările dosarului instanţa reţine cauza în pronunţare.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 240/09.12.2020 a Judecătoriei Zărnești, pronunţată în dosarul nr. 4053/338/2019 în temeiul art. 582 alin. 1 C.p.p., s-a admis cererii formulată de Serviciul de Probaţiune Braşov, de revocare a amânării aplicării pedepsei aplicate condamnatului CNN și pe cale de consecință, s-a dispus în baza art. 88 alin. 2 din Codul penal, aplicarea și executarea pedepsei de un an și patru luni în regim de detenţie, stabilită condamnatului prin sentința penală nr. 154/10.08.2017, pronunțată de Judecătoria Zărnești în dosarul nr. 349/338/2016 și rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 113/AP/26.02.2018.

În motivarea sentinței s-a arătat că prin sentința penală nr. 154/10.08.2017, pronunțată de Judecătoria Zărnești în dosarul nr. 349/338/2016 și rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 113/AP/26.02.2018, față de intimatul CNN s-a stabilit pedeapsa de un an și patru luni cu amânarea aplicării pedepsei, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.

Totdată s-a stabilit ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

De asemenea, prin aceeaşi sentinţă s-a impus condamnatului obligaţia de a urma un curs de calificare profesională sau de pregătire școlară. Inculpatul, în solidar cu coinculpatul Bidi Martin, au fost obligați la plata de daune materiale către partea civilă Vîntu Nicușor-Adrian, în cuantum de  2500 de lei și daune morale în cunatum de 12500 de lei.

Serviciul de Probațiune Brașov a notificat Judecătoriei Zărnești că intimatul-condamnat nu a a achitat despăgubirile civile la care a fost obligat prin sentința penală menționată mai sus.

Intimatul, prin apărător din oficiu, nu a contestat neexecutarea obligațiilor, însă a arătat că nu realizează suficiente venituri pentru a achita despăgubirile.

Instanța a analizat, prin raportare la dispozițiile legale incidente dacă neexecutarea obligației de a achita despăgubirile civile (recunoscută de intimat) este în măsură să atragă revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

Potrivit art. 88 alin. (2) Cod penal, dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească.

Cu alte cuvinte, potrivit textului evocat, persoana care a beneficiat de suspendarea sub supraveghere a execuării pedepsei, trebuie să demonstreze că neachitarea obligațiilor civile s-a datorat lipsei posibilităților de achitare, excluzând, deci, culpa acesteia.

În al doilea rând, textul mai prezintă o semnificație, anume aceea că sarcina probei lipsei posibilității de îndeplinire revine persoanei care a beneficiat de suspendarea sub supraveghere.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar, s-a reținut că termenul de supraveghere s-a împlinit la data de 25.02.2020, iar condamnatul a efectuat o singură plată către partea civilă, în cuantum de 500 de lei, la data de 29.10.2020, așa cum rezultă din înscrisurile olografe depuse la termenul din 24.11.2020.

Instanța a reținut că această plată parțială, singura făcută într-un interval de mai bine de doi ani, este insuficientă pentru a fundamenta concluzia că intimatul nu a dat dovadă de rea-credință în neîndeplinirea obligațiilor civile. Instanța a mai constatat că intimatul nu a făcut dovada inexistenței mijloacelor materiale pentru achitarea obligațiilor civile, din moment ce, deși nu figurează angajat cu forme legale (filele 30-33), acesta lucrează ca zilier la un depozit de fier vechi (potrivit susținerii sale de la termenul din 06.10.2020), deține în proprietate un autoturism (fila 49). De asemenea, și pe durata termenului de supraveghere acesta muncea la o stână, realizând venituri de 1500 de lei lunar, potrivit referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune (fila 5). Potrivit aceluiași înscris, condamnatul nu are copii în întreținere.

În aceste condiții, instanța a reținut că intimatul condamnat nu a depus eforturi suficiente pentru a achita despăgubirile civile la care a fost obligat prin sentință, plata parțială infimă făcută la câteva luni de la împlinirea termenului de supraveghere neputând infirma această concluzie.

Împotriva acestei sentințe a formulat contestație CNN în cuprinsul căreia, acesta a precizat că nu se justifică revocarea amânării aplicării pedepsei având în vedere că din întreg materialul probator existent la dosar a reieșit că persoana supravegheată nu a avut nicio posibilitate să îndeplinească obligațiile civile stabilite în sarcina sa prin sentința penală nr. 154/10.08.2017 pronunțată de Judecătoria Zărnești în dosar 349/338/2016 rămasă definitivă prin decizia Curți de Apel Brașov nr. 113/Ap/26.02.2018.

În dezvoltarea motivelor s-a arătat că din înscrisurile de la dosar, respectiv din adresele emise de Judecătoria Zărnești, a reieșit că persoana supravegheată nu are loc de muncă, nu are venituri și nu are în proprietăți imobile.

Cu toate acestea s-a apreciat că CNN a dat dovadă de buna credință și a achitat părții civile o parte din obligațiile datorate. Referitor la răspunsul de la Primăria orașului Zărnești, că persoana supravegheată ar figura înscris cu un autoturism în evidențele fiscale la Serviciul de Taxe și Impozite Locale Zărnești, s-a apreciat că această înscriere nu corespunde realității acest autoturism nu este proprietatea contestatorului, nu se află și nu s-a aflat niciodată în posesia acestuia, astfel încât nu este în măsură să poată valorifica autoturismul și să plătească obligațiile civile.

În final s-a apreciat utilă efectuarea unei adrese către Serviciul Fiscal din cadrul Primăriei Orașului Zărnești pentru a se preciza dacă s-a urmărit silit autoturismul în cauză și dacă a fost identificat în posesia și proprietatea contestatorului.

Tribunalul, examinând sentinta atacata în raport de actele și lucrările dosarului, de criticile formulate dar si din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept conform art.425 ind 1 alin.4. C.proc.pen. raportat la art. 416 C.proc.pen, apreciază contestația formulată de CNN ca întemeiată.

În fapt, se reţine că prin sentința penală nr. 154/10.08.2017, pronunțată de Judecătoria Zărnești în dosarul nr. 349/338/2016 și rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 113/AP/26.02.2018, față de contestatorul CNN s-a stabilit pedeapsa de un an și patru luni cu amânarea aplicării pedepsei, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.

Totodată, contestatorul CNN a fost obligat în solidar cu numitul Bidi Martin la plata către partea civilă VNA la plata sumei de 12.500 lei, reprezentând daune morale. 

În continuare, se constată că prin referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Braşov se impută persoanei condamnate că nu a depus la dosarul de probațiune niciun act justificativ referitor la achitarea obligațiilor civile.

Analizând ansamblul probatoriu al cauzei, parametrii evocați de Serviciul de Probațiune, menținuți și în cuprinsul sentinței penale contestate nr.240/09.12.2020 dar și  susținerile invocate în apărare de CNN, Tribunalul apreciază că în cauză nu se poate reține dincolo de orice dubiu rezonabil reaua credință a contestatorului în îndeplinirea obligațiilor civile stabilite în sarcina sa prin sentința penală nr. 154/10.08.2017, pronunțată de Judecătoria Zărnești în dosarul nr. 349/338/2016 și rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 113/AP/26.02.2018

Cu prioritate, Tribunalul reține că, așa cum a reținut și instanța de fond, condamnatul a efectuat o singură plată către partea civilă în cuantum de 500 lei, la data de 29.10.2020, așa cum rezultă din înscrisurile olografe. (fila 51, 52 dosar fond) .

Tribunalul raliază la toate argumentele evocate de Serviciul de Probațiune și menținute de Judecătoria Zărnești, în susținerea revocării amânării pedepsei și apreciază corect reținută cronologia faptică. Cu toate acestea, raportat la apărările invocate de contestator, Tribunalul apreciază că neîndeplinirea obligației civile nu îi este imputabilă acestuia cu forța relei credințe.

Sigur că inculpatul avea multiple posibilități de contactare a Serviciului de Probațiune (mijloace telefonice, electronice etc) în vederea comunicării dificultăților pe care le întâmpină, având cunoștință de obligațiile stabilite în sarcina sa, însă evaluarea posibilității concrete de a accesa aceste mijloace trebuie făcută și prin raportare la nivelul de instructaj al contestatorului, la nivelul lui de educație, la posibilitățile reale de a evalua raportul cauză - efect al acțiunilor sale. Mai mult, din însăși referatul de evaluare (fila 6 dosar instanța fond) s-a arătat că față de CNN nu s-a putut pune în executare obligația de a urma un curs de pregătire școlară sau de calificare profesioanlă, chiar Serviciul de Probațiune solicitând încetare acestei obligații, cerere ce a fost admisă prin sentința penală nr. 297/08.10.2019 a Judecătoriei Zărnești pronunțată în dosarul 2976/33/2019, rămasă definitivă prin necontestare la data de 22.10.2019, având în vedere pregătirea sa educativă precară. Totodată Tribunalul constată din același referat că până la sesizarea Judecătoriei Zărnești persoana afală în supraveghere a respectat măsurile de supraveghere prev. de art. 85 alin. 1 C.pen. iar Serviciul de Probațiune Brașov nu a fost sesizat de către organele abilitate în legătură cu încălcarea niciuneia dintre obligațiile de a nu comunica și a nu se apropria de partea civilă VNA ori de a deține, folosi sau purta nicio categorie de arme, aspect care întărește convingerea Tribunalului că nu a existat rea  credință în neexecutarea obligațiilor civile. Totodată din verificările efectuate  reise că pe numele contestatorului CNN nu există înregistrat niciun autoturism.

Astfel Tribunalul și-a format convingerea că CNN nu a urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor civile stabilite prin sentința penală nr. 154/10.08.2017, pronunțată de Judecătoria Zărnești în dosarul nr. 349/338/2016 și rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Brașov nr. 113/AP/26.02.2018, ci forțat de mijloacele de existență precare nu a putut achita obligațiile civile, punând astfel pe un plan secundar îndeplinirea acestor obligații.

Tribunalul constată că termenul de supraveghere de 2 ani a început să curgă la data de 26.02.2018, fiind considerat împlinit la da 25.02.2020. Totodată, constată că persoana condamnată, chiar dacă foarte târziu, a achitat totuși o parte din obligațiile civile.

În final Tribunalul apreciază că însăși parcurgerea prezentei proceduri a constituit un puternic semnal de alarmă pentru persoana condamnată, subliniindu-i că obligațiile asociate amânării executării pedepsei constituie o formă alternativă de executare a pedepsei în regim privativ de libertate și că nerespectarea obligațiilor poate determină executarea efectivă a pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare. Raportat însă la eforturile dovedite, făcute pentru achitarea obligațiilor civile, Tribunalul apreciază că la acest moment, nu se impune revocarea amânării pedepsei.

Față de cele expuse mai sus, Tribunalul în baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a Cod procedură penală, va admite  contestația formulată de contestatorul CNN CNP 1880903080112, împotriva sentinței penale nr. 240/09.12.2020 a Judecătoriei Zărnești pronunțată în dosar nr. 4053/338/2019 pe care de consecință  va desființa sentința penală nr. 240/09.12.2020 a Judecătoriei Zărnești pronunțată în dosar nr. 4053/338/2019 și rejudecând cauza în fond, în baza art. 582 Cod de procedură penală raportat la art. 88 C.pen., va respinge sesizarea formulată de SERVICIUL DE PROBAŢIUNE BRAŞOV cu privire la revocarea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare stabilită față de condamnatul CNN.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

În baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a Cod procedură penală, admite  contestația formulată de contestatorul CNN CNP 1880903080112, împotriva sentinței penale nr. 240/09.12.2020 a Judecătoriei Zărnești pronunțată în dosar nr. 4053/338/2019.

Desființează sentința penală nr. 240/09.12.2020 a Judecătoriei Zărnești pronunțată în dosar nr. 4053/338/2019 și rejudecând cauza în fond, în baza art. 582 Cod de procedură penală raportat la art. 88 C.pen., respinge sesizarea formulată de SERVICIUL DE PROBAŢIUNE BRAŞOV cu privire la revocarea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare stabilită față de condamnatul CNN.

În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedura penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. 6 Cod de procedura penală, onorariul avocatului desemnat din oficiu în cuantum de 313 lei rămâne în sarcina statului si se avansează din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Braşov.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi 22.02.2021.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR

 

Domenii speta