Refuz acordare drepturi

Sentinţă civilă **** din 19.06.2018


DOSAR NR………………..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A II-A

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa civilă nr……………

Şedinţa publică din data de ……………..

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ………………

GREFIER: …………………….

Pe rol soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulate de reclamantul ……………. în contradictoriu cu pârâta ……………………., având ca obiect refuz acordare drepturi.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pârâta, prin consilier juridic cu delegaţie de reprezentare la dosar, lipsind reclamantul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că reclamantul a depus prin registratură răspuns la întâmpinare şi înscrisuri în două exemplare.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe noi de administrat, tribunalul consideră cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiate, să se aibă în vedere că în cadrul instituţiei pe care o reprezintă exista o procedură administrativă reglementată de hotărârile …………….. din ………. şi ………….. şi poate fi vorba de un refuz nejustificat, cererile fiind soluţionate în funcţie de ordinea stabilită. Depune la dosar practică judiciară.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare.

T R I B U N A L U L

Deliberînd, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…………….., reclamantul ………………….. în contradictoriu cu pârâta ………………………….. a solicitat obligarea pîrîtei să îi acorde cu prioritate un spaţiu comercial sau de prestări servicii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este …………….., legea nr……………. îi dă dreptul de a beneficia de un spaţiu comercial, însă nu a primit un spaţiu nici pînă în prezent, iar acordarea spaţiilor disponibile se face în mod abuziv.

În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile legii nr……………..

Pîrîta a cerut prin întîmpinare respingerea acţiunii ca neîntemeiate, cererile de acordare a spaţiilor fiind soluţionate în ordinea listei aprobate şi în funcţie de disponibilităţi.

La dosar au fost depuse, în copie, cereri formulate de reclamant, răspunsurile primite.

Analizînd actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Potrivit art.1 din legea nr.554/2004, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Conform art.5 alin.1 lit.k din legea nr……………, …………………beneficiază de dreptul la cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat, a unui spaţiu comercial sau de prestări servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă de până la ………….., inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la …………… din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de prestări servicii.

Tribunalul constată că s-a comunicat reclamantului în mai multe rînduri – adresele de la filele …., ….. ori ….., că cererea sa de acordare a unui spaţiu comercial va fi soluţionată în funcţie de ordinea de priorităţi şi de spaţiile disponibile, deci nu există un refuz nejustificat al autorităţilor de a da curs solicitării reclamantului, cenzurabil de instanţa de contencios administrativ.

Prin adresa de la fila ….. – nr……………., s-a precizat că reclamantul figurează pe lista de priorităţi la nr………….. În mod evident, poziţia sa a rămas aceeaşi, fiind stabilită prin …………. nr…………… şi pînă în prezent nu a fost aprobată o altă listă, însă aceasta nu înseamnă că şi la acest moment sînt tot ………. persoane înaintea sa, cu cereri încă nesoluţionate.

În condiţiile în care reclamantul nu a dovedit că era îndreptăţit să fie clasat pe o poziţie superioară ori că există spaţii disponibile în număr suficient, cererea sa de obligare a autorităţii la acordarea spaţiului comercial este nejustificată, pîrîta nerefuzîndu-i reclamantului recunoaşterea dreptului prevăzut de legea nr…………., ci fiind în imposibilitate obiectivă de aplicare a acestor dispoziţii la acest moment, în raport de spaţiile disponibile şi cererile care necesită a fi soluţionate înainte de cea a reclamantului.

Prin urmare, nu sînt întrunite condiţiile art.1 din legea nr.554/2004, deci cererea este neîntemeiată şi va fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul ……………, cu domiciliul în ……………, …………., Str. ……………….. nr….., bl….., sc……, ap….., în contradictoriu cu pârâta ……………….., cu sediul în ……….., sector ……, Bdul …….. nr………………….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi …………...

PREŞEDINTE GREFIER

……………………. …………………