Ordonanta presedintiala

Sentinţă civilă 5056/2018 din 11.07.2018


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal 3185

Dosar nr. .....211/2018

SENTINŢA CIVILĂ NR.5056 /2018

Şedinţa publică din  data de ….

Instanţa constituită din:

PRESEDINTE : ……

GREFIER: ….

Pe rol se află soluţionarea cererii formulată de  reclamanta S.C. K.....în contradictoriu cu pârâtul A.N.A.F. - D.G.R.F.P. …. , având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă avocat BL....pentru reclamanta ….., lipsă pârâtul.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Se constată că pârâtul a depus la dosar întâmpinare, un exemplar fiind înmânat reprezentantei reclamantei.

În temeiul art. 997 corob. Cu art.107 din Noul C.pr.civ instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză .

Reprezentanta reclamantei depune la dosar împuternicirea avocaţială şi dovada cheltuielilor de judecată şi  arată că nu are cereri prealabile de formulat. Solicită încuviinţarea înscrisurilor depuse la dosar.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii cererii, invocată de pârât prin întâmpinare, solicită a fi unită cu fondul cauzei, fiind vorba despre condiţiile emiterii ordonanţei preşedinţiale.

Nemaifiind alte cereri în probaţiune de formulat sau excepţii de invocat, în temeiul art. 254 rap. la art. 265 din Noul C.pr.civ., instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar de către părţi şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentanta reclamantei, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, să se dispună restituirea bunurilor confiscate, pana la soluţionarea plangerii contravenţionale,  cu cheltuieli de judecată.

Arată în esenţă că, prin la data de 12.04.2018, prin care petenta a fost sancţionată  cu sancţiunea „ avertisment” şi s-a dispus confiscarea mărfii, în valoare de 11.000 euro, împotriva procesului verbal de contravenţie s-a formulat plângere contravenţională.

Deşi, urmare a  formulării plângerii contravenţionale, se suspendă de drept atât măsura principală a sancţiunii amenzii cât şi măsura complementară, s-a adresat intimatului cu cerere, la care a ataşat un  certificat de grefă şi a solicitat restituirea bunurilor confiscate, însă pârâta nu a dat eficientă prevederilor OG nr.2/2001, având în vedere că există înregistrată plângere pe rol, susţinând că  certificatul de grefă face doar dovada existentei plângerii contravenţionale, nu impune restituirea bunurilor.

Mai arată că art. 280 alin3 din Codul vamal indică paşii ce trebuie urmaţi în constatarea contravenţiei,  respectiv  încadrarea vamală, aplicarea sancţiunii şi în subsidiar retinerea.

 Consideră că, confiscarea bunurilor s-a făcut ilegal, că aceasta s-a făcut înainte de constatarea contravenţiei.

Totodată, raportat la sancţiunea aplicată, consideră că s-a apreciat că nu există un grad  pericol social ridicat, fiind suficientă sancţiunea avertismentului.

Mai arată că prejudiciul a rezultat dintr-o  taxă vamală, în cuantum de 479 lei, o sumă foarte mică comparativ cu valoarea  bunurilor confiscate şi apreciază că este vădit disproporţionat a se proceda în acest fel.

Mai arată că,  refuzul restituirii bunurilor produce prejudicii reclamantei, fiind produse de import, ca există multe comenzi, exista intarzieri in livrare care au dus la penalităti si rezilieri de contracte.

Mai arată că prin întâmpinare pârâta a făcut vorbire de faptul că măsura nu ar fi una vremelnică,  aspect nereal, în ipoteza respingerii plângerii putând  fi puse la dispoziţie bunuri de acelaşi gen ori bani.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale, depusă pe rolul acestei instanţe la data de 03.07.2018, sub nr. de mai sus, reclamanta ….. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta ….., sa se dispună obligarea intimatei la restituirea bunurilor confiscate reprezentând 3700 buc. corpuri de iluminat (suspensie din silicon) şi 3994 buc. corpuri de iluminat (suspensie din metal) până la pronunţarea unei hotărâri definitive în dosarul nr. ...../211/2018 al Judecătoriei Cluj Napoca.

În motivarea cererii s-a arătat că deşi conform legii plângerea contravenţională suspendă executarea sancţiunilor aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, pârâta a refuzat să restituie reclamantei bunurile supuse confiscării până la soluţionarea definitivă a plângerii contravenţionale.

Aparenţa dreptului este de partea reclamantei, aspect care rezultă din prevederile exprese ale art. 32 al. 3 teza I din OG 2/2001 şi din maniera nelegală în care s-a întocmit procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei—confiscarea a fost dispusă cu o zi înainte de întocmirea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Pârâta nu deţine un titlu de proprietate care sa justifice refuzul restituirii bunurilor confiscate, iar măsura confiscării este disproporţionată raportat la prejudiciul modic produs şi la gradul redus de pericol social al contravenţiei. În plus, sancţionarea reclamantei putea fi dispusă şi prin raportare la o altă reglementare, caz în care nu s-ar mai fi impus confiscarea. Mai arată că prin refuzul intimatei de a dispune restituirea una dintre sancţiunile contravenţionale devine practic executorie.

Urgenţa este dată de contractele pe care reclamanta nu le poate onora, riscând penalizări contractuale şi chiar rezilierea contractelor de către partenerii săi contractuali. În plus, reclamanta ar putea pierde încrederea partenerilor de afaceri.

Vremelnicia rezultă din faptul că solicitarea de restituire vizează doar perioada de până la soluţionarea dosarului nr. ...../211/2018 al Judecătoriei Cluj Napoca şi din conţinutul reversibil al eliberării bunurilor confiscate (existând posibilitatea refacerii stocului cu mărfuri de acelaşi gen).

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 997 şi urm. C. proc. civ., art. 32 al. 3 teza I din OG 2/2001, art. 3, art. 653 al. 1 lit. i şi h  din Hotărârea nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României, art. 280 al. 3 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României.

Pentru dovedirea cererii, s-a solicitat proba cu înscrisuri.

L-a cererea de chemare în judecată au fost anexate următoarele înscrisuri: cerere de chemare în judecată f. (…..), procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei (f. …..), adeverinţă de reţinere f. (…..), proces verbal de control, factură şi documente de import f. (…..), adresa …../31.05.2018 f. (…), solicitare f. (….), dovada comenzilor f. (…..), planşe foto f. (…..).

La data de 10.07.2018 pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat instanţei sa respingă în tot ordonanţa preşedinţială, în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată.

În motivare a arătat că acţiunea este inadmisibilă pentru neîndeplinirea condiţiilor vizând urgenţa măsurii, aparenţa de drept în favoarea reclamantei şi neprejudecarea fondului raportului dintre părţi.

Pe fond, arată că starea de fapt prezentată de către reclamantă nu corespunde realităţii, că nu se poate lua o măsură de restituire pe cale de ordonanţă tocmai pentru că ar fi o măsură definitivă, că singura modalitate prin care proprietarul bunurilor poate critica măsura confiscării este formularea unei plângeri contravenţionale, însă simpla formulare a unei plângeri contravenţionale şi suspendarea sancţiunii contravenţionale nu implică restituirea automată  bunurilor confiscate, restituirea urmând a opera doar în cazul în care procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ar fi anulat. În plus, admiterea cererii ar echivala cu lipsirea sancţiunii contravenţionale de orice finalitate, aparenţa dreptului nu este în favoarea contravenientei şi nu constituie o măsură provizorie. Mai arată că prin analizarea criticilor aduse modului de întocmire a procesului verbal s-ar realiza o antamare a fondului, iar restituirea bunurilor anterior soluţionării plângerii contravenţionale ar echivala cu o încălcare a vremelniciei măsurii, susţinerea reclamantei în sensul că ar putea restitui bunuri de gen de aceeaşi calitate şi valoare nu poate fi primită.

 În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 997 şi urm. C. proc. civ.

 Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Cu privire la excepţia invocată, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în susţinerea excepţiei reclamanta a arătat că acţiunea este inadmisibilă pentru neîndeplinirea condiţiilor vizând urgenţa măsurii, aparenţa de drept în favoarea reclamantei şi neprejudecarea fondului raportului dintre părţi.

Dat fiind obiectul prezentei cereri, instanţa constată că apărările formulate cu privire la excepţie se confundă cu aspectele care trebuie analizate pe fondul cauzei, astfel încât, aplicând art. 248 al. 4 C.p.c., va dispune unirea excepţiei cu fondul cauzei

Pe fond, actele cauzei civile de faţă, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în data de 11.04.2018 marfa transportată de către reclamantă a fost supusă unui control vamal (f. …..).

Prin adeverinţa de reţinere a bunurilor nr. …./11.04.2018 a fost reţinută de la reclamantă marfă reprezentând 3700 buc. corpuri de iluminat (suspensie din silicon) şi 3994 buc. corpuri de iluminat (suspensie din metal) f. (….).

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ....nr. …./12.04.2018 reclamanta a fost sancţionată contravenţional cu avertisment pentru săvârşirea faptei prev. de art. 653 al. 1 lit. h  din HG nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României. Totodată, s-a constatat existenţa unei datorii vamale de 479 lei+TVA, dispunându-se confiscarea mărfii reprezentând 3700 buc. corpuri de iluminat (suspensie din silicon) şi 3994 buc. corpuri de iluminat (suspensie din metal) f. (…..).

Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ....nr. …./12.04.2018 a fost atacat cu plângere contravenţională în dosarul nr. ...../211/2018 al Judecătoriei Cluj Napoca f. (….).

Reclamanta a făcut dovada înregistrării plângerii contravenţionale şi a solicitat pârâtei eliberarea bunurilor confiscate f. (….).

Pârâta a refuzat să restituie reclamantei bunurile supuse confiscării până la soluţionarea definitivă a plângerii contravenţionale f. (…..).

În drept, conform art. 997 alin.1,  2 şi 5 C.pr.civ instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar putea păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Ordonanţa este provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluţionarea litigiului asupra fondului. (…) Pe cale de ordonanţă preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situaţiei de fapt.

Potrivit art. 32 al. 3 teza I din OG 2/2001, Plângerea suspendă executarea.

În lumina art. 41 al. 2 din OG 2/2001, În caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepția celor a căror deținere sau circulație este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept.

Din cuprinsul dispoziţiilor legale mai sus menţionate, instanţa reţine că cererea de ordonanţă preşedinţială este admisibilă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele cerinţe: aparenţa dreptului; caracterul provizoriu al măsurilor; existenţa unor cazuri grabnice şi neprejudecarea fondului.

În speţă, sub aspectul aparenţei dreptului şi vremelniciei, se reţine că pe aceasta cale nu se pot lua măsuri definitive, care să rezolve fondul litigiului dintre părţi, măsurile având o durată limitată în timp, până la rezolvarea în fond a litigiului, fiind însă posibil ca partea împotriva căreia s-a luat măsura să nu sesizeze instanţa de fond şi deci în fapt măsura să rămână definitivă.

În acest context,  instanţa constată că reclamanta a probat existenţa unui litigiu de fond împotriva pârâtei având ca obiect plângere contravenţională.

Însă, deşi în general confiscarea produce efecte prelungite în timp, măsura confiscării se execută definitiv la momentul reţinerii bunurilor, iar suspendarea la care face referire art. 32 al. 3 teza I din OG 2/2001 nu are obiect (nu are cu privire la ce să acţioneze).

Instanţa este de acord cu reprezentanta reclamantei, care în susţinerea concluziilor pe fond a arătat că în speţă ar trebui realizată o analogie cu suspendarea executării silite. Totuşi, instanţa observă că în cazul executării silite prin poprire suspendarea executării silite are ca efect doar imposibilitatea înfiinţării unor noi popriri, nu şi eliberarea sumelor care au fost deja poprite înainte de momentul la care s-a dispus suspendarea executării silite. Similar, suspendarea executării măsurii contravenţionale a confiscării presupune că ulterior înregistrării unei plângeri contravenţionale există o imposibilitate de a se dispune (pentru viitor!) confiscarea unor bunuri în baza procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei care a fost atacat cu plângere contravenţională. Însă, suspendarea executării măsurii contravenţionale a confiscării nu poate presupune restituirea imediată a bunurilor care au fost confiscate anterior înregistrării plângerii contravenţionale, întrucât restituirea ar avea un caracter definitiv.

De altfel, în interpretarea reclamantei art. 41 al. 2 din OG 2/2001 nu ar produce nici un efect, întrucât bunurile confiscate ar fi supuse restituirii de la formularea plângerii contravenţionale, indiferent de modalitatea de soluţionare a acesteia şi independent de posibilitatea ca deţinerea/circulaţia acelor bunuri să fie interzise de lege.

Ordonanţa preşedinţială nu poate prejudeca fondul litigiului dintre părţi, instanţa soluţionând prezenta cauza doar prin raportare la elementele urgente, care privesc relaţiile dintre părţi până la soluţionarea litigiului de fond. Sub acest aspect, în mod întemeiat a arătat pârâta că prin analizarea criticilor aduse modului de întocmire a procesului verbal s-ar realiza o antamare a fondului. Pipăind fondul, instanţa observă totuşi că la data de 11.04.2018 marfa transportată de către reclamantă a fost reţinută în baza adeverinţei de reţinere a bunurilor nr. …./11.04.2018, confiscarea nefiind dispusă decât ulterior, odată cu întocmirea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Totodată, deşi este adevărat că există o disproporţie vădită între prejudiciul reţinut în sarcina reclamantei şi valoarea mărfurilor confiscate, din prevederile art. 653 al. 1 lit. h  din Hotărârea nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului Vamal al României nu rezultă că într-un asemenea caz confiscarea nu ar trebui să opereze.

Nici susţinerile reclamantei în sensul că pârâta nu deţine un titlu de proprietate care sa justifice refuzul restituirii bunurilor confiscate nu pot fi primite, întrucât în speţă nu se pune problema valorificării bunurilor supuse confiscării, iar, raportat la disp. art. 41 al. 2 din OG 2/2001, dreptul pârâtei de a reţine aceste bunuri până la soluţionarea plângerii contravenţionale, nu poate fi contestat.

În prezenta cauză, instanţa consideră că nici urgenţa, ca o alta condiţie ce justifică folosirea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale nu a fost justificată suficient, având în vedere că mărfurile reclamantei au fost confiscate în aprilie 2018 iar prezenta cerere a fost înregistrată abia la data de 03.07.2018. În plus, fiind vorba de bunuri de gen, reclamanta poate să îşi procure altă marfă pentru a-şi satisface partenerii contractuali, nefiind într-o imposibilitate absolută de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să respingă cererea ca neîntemeiată.

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Uneşte excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de către pârâta DGRF…., prin întâmpinare, cu fondul cauzei.

Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale formulată de reclamanta ….., în contradictoriu cu pârâta….. ca neîntemeiată.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel, în termen de 5 zile de la pronunţare.

Apelul se va depune la Judecătoria Cluj-Napoca.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11.07.2018.