Cesiunile de creanță nu îi sunt opozabile debitorului în măsura în care lipsește dovada înștiințării efective a acestuia despre operațiune, astfel încât nu s-a făcut dovada calității de creditor, în lipsa dovezii îndeplinirii condițiilor impuse de art. 15

Hotărâre 0 din 15.03.2019


Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de … , Biroul Executorului Judecătoresc … a solicitat încuviinţarea executării silite în cadrul dosarului de executare nr. … în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. … din data de … privind pe creditoarea … şi pe debitorul … .

Cererea a fost legal timbrată, conform chitanţei depuse la dosar.

Analizând actele dosarului, instanţa  va respinge cererea pentru următoarele motive:

Potrivit art. 632 C. proc. civ., executarea silită se va efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.

Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Prin cererea de executare silită, creditorul a solicitat punerea în executare a titlului executoriu menţionat, prin toate formele prevăzute de lege, până la concurenţa creanţei  prevăzute în titlul executoriu, la care se adaugă cheltuielile de executare silită.

Instanța reține că cererea de executare silită a fost formulată de creditoarea ... , în timp ce Contractul de credit nr. … din data de … a fost semnat de debitorul … și creditorul inițial, respectiv S.C. … S.A.

Ulterior, la data de … a fost cesionată creanța de către S.C. … S.A. către …, iar la data de … s-a încheiat Contractul de cesiune de creanță între S.C. … S.A., respectiv … în calitate de cedenți și  … în calitate de cesionar.

La data de … s-a emis notificarea privind cesiunea de creanță din data de  … în privința căreia nu s-a făcut dovada notificării debitorului, dovada comunicării fiind restituită cu mențiunea ”destinatarul nu mai locuiește la acea adresă”.

Potrivit art. 1578 alin. (1) C. civ., debitorul este ținut să plătească cesionarului din momentul în care : a) acceptă cesiunea printr-un înscris cu dată certă, b) primește o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport hârtie sau în format electronic, în care se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanța cedată și se solicită debitorului să plătească cesionarului.

Înainte de acceptare sau de primirea comunicării, debitorul nu se poate libera decât plătind cedentului, astfel cum prevăd dispozițiile art. 1578 alin. (2) C. civ.

În speță, instanța constată că la dosarul cauzei nu se regăsește notificarea cesiunii de creanță din data de … dintre S.C. … S.A. și  … și nici dovada notificarea cesiunii de creanță din data de … către ..., nefăcându-se dovada comunicării către debitor a cesiunilor succesive, astfel încât noul creditor să fie îndreptățit să solicite plata sumelor datorate pe calea executării silite.

Pentru aceste considerente, instanța constată că cesiunile de creanță nu îi sunt opozabile debitorului în măsura în care lipsește dovada înștiințării efective a acestuia despre operațiune, astfel încât nu s-a făcut dovada calității de creditor, în lipsa dovezii îndeplinirii condițiilor impuse de art. 1578 alin. (1) C. civ., debitorul nefiind ținut să plătească cesionarului.

Astfel, instanța reține că, în conformitate cu prevederile art. 664 alin. (1) C. proc. civ., executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Din aceste dispoziții legale rezultă că cererea de executare silită trebuie introdusă de creditor astfel încât, în ipoteza unei cesiuni de creanţă, instanţa trebuie să verifice calitatea de creditor a cesionarului.

Analizând înscrisurile de la dosarul cauzei, instanţa constată că nu au fost depuse anexele contractelor de cesiune în care să fie individualizate creanţele cesionate, în mod cert, iar din dispozițiile contractuale generale nu rezultă că obiectului contractului de cesiune cuprinde și creanța rezultată din contractul de credit pentru care s-a solicitat a fi încuviinţată executarea silită.

Deși a fost depus un extras din Arhiva Electronică de Garanții Reale, acesta nu face dovada cesiunii de creanță, înscrierea în arhivă fiind doar o condiție de opozabilitate față de terți.

Pentru aceste considerente, apreciind că nu au depuse înscrisuri suficiente pentru a fi stabilită calitatea de creditor a ... în privința debitorului indicat în cererea de executare silită şi a creanţei identificate în cuprinsul acesteia, precum și că, pe de altă parte, în dovedirea calității de creditor, nu s-a făcut dovada comunicării către debitor a cesiunilor de creanță succesive, urmează a respinge ca neîntemeiată cererea de încuviinţare a executării silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge ca neîntemeiată cererea de încuviinţare a executării silite formulată de BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC … privind pe creditoarea  … şi pe debitorul. … .

Cu drept de apel pentru creditoare în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi, data de … .

Domenii speta