Obligaţie de a face – tardivitatea cererii modificatoare formulate la al doilea termen de judecată având în vedere refuzul pârâtului; lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului din cererea iniţială

Hotărâre 24462 din 15.12.2015


INSTANŢA,

Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 19.06.2015, sub nr. 74426/299/2015, reclamantul O.A.C. a chemat în judecată pe pârâtul A.I., solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtului la repararea hidroizolaţiei terasei de la apartamentul nr. ..., proprietatea acestuia, în termen de 20 de zile, reparaţii ce vor fi efectuate cu o firmă autorizată în acest scop sau, în caz de refuz, să fie autorizat reclamantul să aducă o firmă de specialitate pe cheltuiala pârâtului pentru a remedia defecţiunile. Totodată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtului la despăgubire sa pentru deteriorările aduse apartamentului nr. ..., proprietate personală, datorită infiltraţiilor, daune evaluate provizoriu la suma de 2.000 lei, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat că este vecin cu pârâtul în imobilul situat în ..., deţinând în proprietate apartamentul nr. ... situat la et. 2, iar pârâtul fiind proprietarul apartamentului nr. ... situat la etajul superior. A precizat că, din toamna anului 2014, a observat faptul că din terasa apartamentului pârâtului a început să se infiltreze apa în plafonul terasei apartamentului reclamantului, motiv pentru care l-a notificat pe pârât cu privire la acest aspect şi i-a solicitat să facă reparaţiile necesare. A invocat prevederile art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1528 şi art. 1531 Cod civil şi ale art. 14 şi art. 17 din Legea nr. 230/2007, susţinând că sunt îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii civile delictuale a pârâtului şi pentru obligarea proprietarului de a repara stricăciunile apărute a apartamentul lui şi care provoacă daune şi celorlalte apartamente.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 194 Cod procedură civilă, ale art. 1349, art. 1357-art. 1380, art. 1516, art. 1528 şi art. 1531 Cod civil şi ale Legii nr. 230/2007.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat administrarea probelor cu înscrisuri şi cu expertiză tehnică de specialitate construcţii.

Cererea a fost timbrată, cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 165 lei (filele 4-5).

Prin cererea depusă la data de 4.07.2015, reclamantul a precizat valoarea obiectului primului capăt de cerere ca fiind de 5.000 lei, taxa judiciară de timbru fiind completată cu suma de 325 lei (fila 16).

La al doilea termen de judecată din data de 20.10.2015, reclamantul a depus o cerere modificatoare a cererii de chemare în judecată, prin care a învederat că înţelege să se judece în contradictoriu cu N.I.G. S.R.L., întrucât proprietarul apartamentului nr. ... din ..., nu este I.A., ci societatea la care acesta deţine calitatea de asociat şi administrator, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 1359/30.03.2005.

În şedinţa publică din 20 octombrie 2015, instanţa a invocat excepţia tardivităţii cererii modificatoare formulată de reclamant.

Prin cererea depusă la data de 11.12.2015, pârâtul I.A. a informat instanţa că nu este de acord cu privire la modificarea cererii introductive şi a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Analizând cererile părţilor şi înscrisurile depuse la dosar în vederea soluţionării excepţiei tardivităţii, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 204 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură civilă, reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat, iar modificarea cererii de chemare în judecată peste acest termen poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părţilor.

În prezenta cauză, cererea prin care s-a modificat cadrul procesual pasiv în sensul chemării în judecată a pârâtei N.I.G. S.R.L. a fost formulată de reclamant la al doilea termen de judecată din data de 20 octombrie 2015.

Aflarea de către reclamant, după primul de judecată, despre faptul că societatea N.I.G. S.R.L. este proprietarul imobilului situat în ..., ap. ..., sector 1, nu reprezintă o justificare pentru depăşirea termenului instituit de art. 204 Cod procedură civilă, având în vedere că exista posibilitatea ca partea să facă demersuri la asociaţia de proprietari pentru a stabili, înainte de formularea cererii de chemare în judecată, persoana care este proprietarul apartamentului a cărui stare i-a produs prejudicii.

Având în vedere că primul termen de judecată a fost stabilit la data de 22 septembrie 2015, că reclamantul a fost legal citat la acel termen, apărătorul său fiind prezent în şedinţa publică, precum şi că pârâtul I.A. nu şi-a exprimat acordul cu privire la modificarea cererii de chemare în judecată, în temeiul art. 204 alin. 1 şi alin. 3 Cod procedură civilă, instanţa va admite excepţia tardivităţii cererii modificatoare depusă de reclamant la al doilea termen de judecată din data de 20.10.2015 şi va respinge ca tardivă cererea modificatoare

Analizând cererile părţilor şi înscrisurile depuse la dosar în vederea soluţionării excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului I.A., instanţa reţine următoarele:

Conform art. 36 Cod procedură civilă, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.

În speţă, reclamantul a dedus judecăţii obligaţia proprietarului imobilului situat în ..., ap. ..., sector 1, de a repara hidroizolaţia terasei apartamentului şi de a repara prejudiciul produs prin starea necorespunzătoare de întreţinere a imobilului deţinut în proprietate.

Astfel, calitatea procesuală pasivă aparţine persoanei care deţine calitatea de proprietar al apartamentului nr. ..., respectiv societăţii N.I.G. S.R.L., astfel cum reiese din adresa nr. 348217/16 octombrie 2015 comunicată de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi din Contractul de vânzare-cumpărare autentificat de B.N.P.A. V.G. şi R.J. sub nr. 1359 din 30 martie 2005.

Pentru aceste considerente, observând că pârâtul I.A. nu este parte în raportul juridic dedus judecăţii, neavând calitatea de titular al obligaţiei de reparare a apartamentului nr. ... şi de reparare a prejudiciului produs de starea acestuia, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului I.A. şi va respinge cererea de chemare în judecată ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În conformitate cu art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa va constata că pârâtul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia tardivităţii cererii modificatoare depusă de reclamant la al doilea termen de judecată din data de 20.10.2015.

Respinge ca tardivă cererea modificatoare.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului I.A..

Respinge ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă cererea de chemare în judecată privind pe reclamantul O.A.C., având CNP …., cu domiciliul ….. ..., , şi cu domiciliul ales în …. (persoană însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind A.C.), în contradictoriu cu pârâtul I.A., având CNP …., cu domiciliul în …...

Constată că pârâtul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.12.2015.

PREŞEDINTE:GREFIER: