Sanctionare pentru încalcarea marcajul dublu continuu. Netemeinicia plângerii

Sentinţă civilă 1182 din 09.02.2015


Contraventii

Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 27368/212/2014, petentul B.D. a chemat în judecata pe intimatul INSPECTORATUL DE POLITIEI AL JUDETULUI CONSTANTA - SERVICIUL RUTIER solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna, în principal, anularea procesului verbal seria CP nr. (…)/5.08.2014/05.08.2014, iar în subsidiar, înlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment.

În sustinerea plângerii petentul arata ca nu a încalcat marcajul dublu continuu cu autovehiculul CT (…), astfel cum eronat se retine în procesul-verbal contestat, existând posibilitatea ca agentul constatator sa fie într-o eroare.

Totodata arata ca este la prima abatere, nu s-a produs nicio fapta periculoasa si nicio paguba.

În drept invoca disp. art. 7 al.3 din OG 2/2001.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neintemeiata.

Intimatul sustine ca procesul verbal de contraventie este legal si temeinic, nefiind întrunite niciuna din conditiile care ar duce la nulitatea actului.

Totodata, arata ca din fotografiile radar si înregistrarea video efectuate la momentul constatarii abaterii retinute în sarcina petentului reiese în mod indubitabil faptul ca acesta a efectuat manevra de depasire a coloanei de autovehicule oprite la semafor încalcând marcajul longitudinal dublu continuu.

În drept, invoca prevederile O.U.G. 195/2002 rep, H.G.1391/2006, O.G. 2/2001 rep. privind regimul juridic al contraventiilor.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

În sedinta publica din 02.02.2015 instanta a respins proba testimoniala solicitata de petent raportat la înregistrarea depusa la dosar.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei seria CP nr. (…)/5.08.2014/05.08.2014 petentul a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 360 lei, 4 puncte amenda  în baza art. 120/1/i din RA OUG 195/2002 si art. art. 100/3/e din OUG 195/2002. Totodata s-a dispus retinerea permisului de conducere.

S-a retinut în acest sens faptul ca la data de 05.08.2014 ora 14.22 petentul a condus auto cu numarul de înmatriculare CT 15 TNR pe str. I.G.Duca si ajungând la intersectia semaforizata cu bd. A. Lapusneanu a efectuat manevra de depasire a coloanei oprite la semafor încalcând marcajul longitudinal dublu continuu.

Fiind învestita, potrivit dispozitiilor art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, instanta constata urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal contestat, instanta apreciaza ca, acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor art. 16 si 17 din OG nr. 2/2001 referitoare la mentiunile obligatorii ce trebuie prevazute sub sanctiunea nulitatii si care pot fi invocate si de instanta din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine ca, desi OG nr.2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei face dovada situatiei de fapt si a încadrarii în drept pâna la proba contrara, însa instanta are obligatia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administreaza si apreciaza probatoriul (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Cauza Bosoni v. Franta).

Persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil (art. 31-36 din OG nr. 2/2001) în cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurarii ca situatia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii între scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramâne nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de îndeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional (Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Cauza Anghel v. România).

În cauza, intimatul a dovedit savârsirea faptei de catre petent prin înregistrarea depusa la dosar.

Petentul nu a dovedit o cauza exoneratoare de raspundere.

În ceea ce priveste individualizarea sanctiunilor, având în vedere disp. art. 5 corob cu art. 21 al.3 din OG 2/2001, instanta retine ca sanctiunile aplicate sunt legale si proportionale cu gradul de pericol social al faptei savârsite.

Pentru considerentele aratate instanta constata ca plângerea formulata este nefondata, urmând a fi respinsa.