Încuviințare executare silită

Decizie 685 din 14.08.2019


Prin adresa înregistrata pe rolul Judecatoriei Suceava la data de 22.03.2019 sub numarul 2995/314/2019, executorul judecatoresc C.C.?. a înaintat instantei cererea formulata de creditorul SC M.IFN SA prin care se solicita încuviintarea executarii silite în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de linie de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018, împotriva debitorului S.C.M., pentru recuperarea sumei de 454,78 lei, la care se vor adauga cheltuielile prilejuite de executarea silita.

Prin încheierea din data de 26.03.2019, Judecatoria Suceava a respins cererea ca neîntemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea ce face obiectul prezentei cauze, s-a solicitat de catre executorul judecatoresc C.C.?. la cererea creditorului SC M.IFN SA, încuviintarea executarii silite împotriva debitorului S.C.M., în baza Contractului de linie de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018.

Potrivit art. 632 alin. 1 din Codul procedura civila, executarea silita se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, iar conform art. 632 alin. 2 din Codul procedura civila constituie titluri executorii hotarârile executorii, hotarârile definitive, precum si alte hotarâri sau înscrisuri care potrivit legii pot fi puse în executare.

Totodata, instanta a retinut ca potrivit art. 664 C. pr.civ. (1) Executarea silita poate porni numai la cererea creditorului, daca prin lege nu se prevede altfel.  (2) Cererea de executare silita se depune, personal sau prin reprezentant legal ori conventional, la biroul executorului judecatoresc competent ori se transmite acestuia prin posta, curier, telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. (3) Cererea de executare silita, în afara mentiunilor prevazute la art. 148, va cuprinde: a) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului si debitorului; b) bunul sau, dupa caz, felul prestatiei datorate; c) modalitatile de executare solicitate de creditor. (4) La cerere se vor atasa titlul executoriu în original sau în copie legalizata, dupa caz, si dovada achitarii taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum si, daca este cazul, înscrisurile anume prevazute de lege.

Conform art. 666 alin. (1) C.pr.civ. În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecatoresc va solicita încuviin?area executarii de catre instan?a de executare, careia îi va înainta, în copie certificata de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevazuta la alin. (1) ?i dovada achitarii taxei judiciare de timbru.

În solutionarea unei cereri de încuviintare a executari silite, instanta de executare trebuie sa verifice, pe baza unui examen sumar, ce se rezuma, în principal la verificarea datelor din titlul executoriu si a altor înscrisuri depuse de creditor, daca cererea de executare silita este de competenta organului de executare sesizat de creditor, daca hotarârea sau, dupa caz, înscrisul constituie, potrivit legii, titlu executoriu si întruneste conditiile de forma cerute de lege pentru a i se recunoaste puterea executorie, daca titlul executoriu cuprinde dispozitii care se pot aduce la îndeplinire prin executare silita, daca titlul executoriu constata o creanta certa, lichida si exigibila si daca nu exista alte impedimente la executare.

Potrivit art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, contractele de credit încheiate de o institutie financiara nebancara precum si garantiile reale si personale afectate garantarii creditului constituie titluri executorii.

În prezenta cauza, instanta a retinut ca petentul – creditor a precizat ca între parti s-a încheiat Contractul de linie de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018, conform dispozitiilor O.G. nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, dar nu este depus în copie certificata de el pentru conformitate cu originalul, ci doar în format electronic, pe suport DVD, ceea ce face imposibila cercetarea existen?ei ?i lichidita?ii crean?ei men?ionate în cererea de executare silita.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, aceasta ordonanta reglementeaza conditiile de informare a consumatorilor în vederea încheierii si executarii contractelor la distanta privind serviciile financiare dintre furnizorii de servicii financiare si consumatori. Prin serviciu financiar, potrivit art. 3 lit. b) din O.G. nr. 85/2004, se întelege orice serviciu bancar, de credit, de asigurare, pensii individuale, servicii de investitii financiare reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sau orice servicii referitoare la plata în natura.

În întelesul art. art. 3 lit. e) din O.G. nr. 85/2004, tehnica de comunicatie la distanta reprezinta orice mijloc care, fara a necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti, consumator si furnizor, poate fi folosit pentru comercializarea ori promovarea la distanta a serviciilor financiare.

În cauza dedusa judecatii, în ceea ce priveste conditia prezentarii de catre creditor (prin executor judecatoresc) a unui titlu executoriu apt sa conduca la aducerea la îndeplinire a obligatiilor stabilite în continutul sau, instanta a constatat ca, desi la dosarul cauzei a fost depus Contractul de linie de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018, în format electronic DVD, acesta nu a fost încheiat pe un suport material si nu a fost semnat olograf, conform art. 272 din Codul de procedura civila.

Asadar contractul de credit ce reprezinta titlu executoriu trebuie sa fie semnat de partile contractante, aspect de natura sa permita instantei verificarea cel putin la nivel formal a consimtamântului partilor de a se obliga, fara a fi necesara coroborarea cu alte mijloace de proba exterioare contractului, cum ar fi un extras de cont ori  e-mail-uri prin care debitorul este informat cu privire la diversi pasi procedurali (neînsotite însa si de e-mail-urile initiale si raspunsurile debitorului). Instanta a apreciat ca admiterea cererii de încuviintare a executarii silite doar pe considerentul ca emana de o institutie financiar-nebancara (IFN), ar lipsi procedura de încuviintare de orice substanta, transformând-o într-o autorizare pur formala.

Fata de cele expuse mai sus, instanta a apreciat ca nu sunt întrunite conditiile de forma prevazute de lege.

Împotriva acestei hotarâri a formulat apel creditorul SC M.IFN SA, prin reprezentant legal, solicitând admiterea caii de atac, modificarea în tot a încheierii apelate ca fiind netemeinca si nelegala si, în rejudecare, admiterea cererii de încuviintare a executarii silite a Contractului de linie de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018, privind pe creditoarea SC M.IFN SA, împotriva debitorului S.C.M., pentru urmatoarele motive:

Consideratii prealabile

Prin hotarârea apelata, judecatorul fondului a respins cererea de încuviintare a executarii silite cu motivarea ca în speta contractul de linie de credit nr. 1950305330211, în format electronic DVD, nu a fost incheiat pe un suport material si nu a fost semnat olograf, conform art. 272 din Codul de procedura civila, astfel ca instanta nu a putut proceda la verificarea consimtamântului partilor.

Prima instanta a aplicat si a interpretat în mod eronat dispozitiile legale aplicabile încheierii Contractului, pronuntând o hotarâre netemeinica, în raport de dispozitiile art. 638 alin. (1) pct. 4 si art. 640 din C. proc. civ., în speta aflându-ne în prezenta unui contract încheiat în forma electronica, caruia i s-a încorporat o semnatura electronica bazata pe un certificat digital nesuspendat/revocat la momentul semnarii acestuia, iar contractul se afla pe suportul informatic depus la dosar, iar semnaturile partilor contractante se pot verifica urmarind pasii indicati în procedura de verificare a unui contract semnat electronic, procedura pe care a atasat-o la dosar.

Situatia de fapt.

În fapt, S.C.M. („debitor”) a semnat electronic contractul de linie de credit la data de 25.05.2018, utilizând serviciul de certificare de la un furnizor acreditat (Certsign) pentru emiterea semnaturii electronice la distanta.

Semnarea contractului electronic s-a desfasurat în conformitate cu urmatoarea procedura:

În cadrul procesului de înregistrare, debitorul a completat formularul de înregistrare, furnizând în acest sens o serie de date de identificare, respectiv: nume si prenume, cod numeric personal, adresa e-mail, numar de telefon.

Foarte important de retinut este faptul ca în urma înregistrarii si transmiterii datelor sale de identificare, s-a procedat la efectuarea unor verificari privind identificarea reala a clientului prin executarea procedurii de identificare video, asa cum se regaseste descrisa la art. 5.7 din contractul de credit.

Efectuarea acestor proceduri enuntate anterior, permite Autoritatii de Certificare (în speta furnizorul CertSign), ca mai înainte de a emite certificatul pe care se bazeaza semnatura electronica la distanta, sa verifice corespondenta datelor, cu privire la identificarea clientului.

Astfel ca identificarea reala a clientului are loc printr-o identificare video care se bazeaza pe o filmare instantanee (în timp real), pe parcursul careia clientul este filmat video în timp ce îsi prezinta actul sau de identitate.

Dupa verificarea datelor puse la dispozitie de catre client, acesta este inclus pe lista utilizatorilor autorizati ai furnizorului de semnatura electronica.

Dupa procesarea cererii, furnizorul transmite clientului un cod de autorizare pentru finalizarea procesului de semnare a contractului electronic.

Dupa finalizarea procesului de identificare a clientului, acestuia i se transmite contractul de credit general (în contul sau de user creat de acesta) în vederea citirii, iar ulterior, daca clientul este de acord cu termenii si conditiile contractului, acesta confirma si accepta, dându-si acordul in consecinta cu privire la continutul acestuia prin apasarea unui buton specific („Confirm si semnez contractul ”).

De retinut faptul ca înainte de apasarea butonului specific de confirmare a contractului, clientului îi este afisat urmatorul mesaj: „Prin apasarea butonului „Confirm si semnez contractul", recunoasteti ca ati citit si acceptati acesti Termeni si Conditii Generale. Semneaza electronic urmatoarele documente: Termeni Generali ai Contractului de linie de Credit Mozipo, Acord de consultare ANAF, Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Biroul de Credit, Termeni generali Certsign. "

În speta, semnarea contractului de linie de credit a fost completata cu o semnatura electronica, clientul folosind codul de autorizare furnizat în acest sens de catre furnizorul de servicii de certificare.

În urma introducerii codului de autorizare de catre client, contractul de linie de credit împreuna cu celelalte documente semnate electronic de catre acesta, i-au fost transmise automat la adresa de e-mail, declarata la momentul înregistrarii.

În urma tuturor pasilor expusi mai sus si parcursi de catre debitor în vederea contractarii creditului, debitorul efectueaza ulterior cererea de tragere din plafonul de credit aprobat, dupa cum urmeaza:

La data de 25.05.2018, debitorul efectueaza prima cerere de tragere din plafonul de credit în valoare de 400 de lei. În acest sens creditoarea efectueaza transferul creditului în contul personal al debitorului, conform extrasului bancar din data 25.05.2018, atasat la dosar.

Asadar, în urma creditului obtinut de la creditoare, în sarcina debitorului s-a nascut obligatia de rambursare a creditului, prin efectuarea unor plati la termenele si în conditiile agreate în cadrul Termenilor si Conditiilor Generale si Termenilor si Conditiilor Speciale la Contract.

Însa debitorul nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale, respectiv sa plateasca ratele de credit la termenele si în conditiile agreate in cadrul Termenilor si Conditiilor Generale si a Termenilor si Conditiilor Speciale la Contract.

Îndeplinirea conditiilor legale din perspectiva încheierii valabile a Contractului de linie de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018.

Distinct de cele retinute de prima instanta, contractul de linie de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018, încheiat prin mijloace electronice, potrivit dovezilor anexate, între SC M.IFN SA(în calitate de creditor) si S.C.M. (În calitate de debitor), cu domiciliul în …, avand ca obiect acordarea unui credit în valoare plafonata de 15.000 de lei, pentru o perioada nedeterminata, a fost încheiat în conditiile prevazute expres în legislatia speciala aplicabila contractelor la distanta privind serviciile financiare, încheiate cu consumatorii, si anume:

i.Ordonanta nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare (OG nr. 85/2004) si

ii.Ordonanta de urgenta nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (OUG nr. 50/2010).

Astfel, potrivit principiului de drept specialia generalibus derogant - „legile speciale deroga de la cele generale”, iar în concursul dintre legea generala si legea speciala aplicabile unui raport juridic conflictual, se aplica legea speciala.

Contractul respecta întru totul cerintele prevazute de actele normative mentionate anterior.

Sub un prim aspect, atât art. 4 din OG nr. 85/2004 cât si art. 11 din OUG nr. 50/2010 instituie obligatia furnizorului de servicii financiare (în speta, M.) de a informa consumatorul (in speta, debitorul) cu privire la o serie de elemente referitoare la identificarea sa.

În cazul de fata, aceasta conditie a fost îndeplinita de M., în conformitate cu art. 11 alin. (4) din OUG nr. 50/2010, prin punerea la dispozitia debitorului, prin afisare pe website-ul creditoarei, a Informatiilor Standard de Credit, redactate în conformitate cu formularul „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori.

Urmatorul pas prevazut în mod expres de art. 7 din OG nr. 85/2004, pentru încheierea unui contract de credit consta în comunicarea catre consumator a termenilor si conditiilor contractuale, precum si a informatiilor referitoare la obligatiile contractuale ale consumatorului, pe orice suport durabil disponibil si accesibil consumatorului, în timp util, inainte ca acesta sa aiba obligatii rezultate din semnarea unui contract la distanta sau din acceptarea unei oferte a unui astfel de serviciu financiar la distanta.

M. a îndeplinit aceasta obligatie prin punerea la dispozitia debitorului a Termenilor si Conditiilor Generale ale creditului imediat dupa înregistrarea pe website-ul creditoarei si mai înainte de semnarea contractului.

Tinând cont si de conditiile impuse de dispozitiile din considerentul nr. 23 al Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor cu privire la caracteristicile suportului durabil si anume acelea potrivit carora suporturile durabile ar trebui sa îi permita consumatorului sa stocheze informatiile atât timp cât este necesar în scopul protejarii intereselor proprii care decurg din relatia sa cu comerciantul.

De asemenea, art. 2 lit. f) din Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanta a serviciilor financiare de consum si de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului si a directivelor 97/7/CE si 98/27/CE defineste suportul durabil ca fiind orice instrument care permite consumatorului sa stocheze informatii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinte ulterioare pentru o perioada adecvata, în vederea informarii, si care permite reproducerea neschimbata a informatiilor stocate.

În speta, îndeplinirea conditiilor mai sus precizate se materializeaza în sensul ca suportul durabil, disponibil si accesibil consumatorului în timp util îl reprezinta contul de user, pe care debitorul si l-a creat pe site-ul M., acolo unde creditoarea i-a transmis contractul de credit general si unde de altfel, acesta are acces în orice moment la vizualizarea contractului.

În ceea ce priveste momentul incheierii Contractului, art. 8 din OG nr. 85/2004 prevede ca daca partile nu au convenit altfel, un contract de credit la distanta privind serviciile financiare se încheie la momentul primirii mesajului de confirmare de catre consumator referitor la comanda sa.

Astfel ca, dovada primirii mesajului de catre consumator în sensul prevederilor art. 8 din OG 85/2004, consta în Anexa nr. 1.

În acest sens, la data de 25.05.2018 debitorul S.C.M. a primit un e-mail de confimare (la adresa de e-mail declarata) prin care a fost înstiintat de catre Societate (conform Anexei), asupra faptului ca s-a perfectat încheierea contractului, acesta primind urmatorul mesaj:

Atasat la acest email veti regasi Contractul de linie de credit semnat electronic de dumneavoastra si SC M.IFN SA, conform caruia puteti solicita un împrumut ori de câte ori aveti nevoie, în limita plafonului de credit acordat.

Pentru a solicita un credit, autentificati-va pe site-ul www.M..ro cu ID-ul de utilizator primit prin SMS si parola aleasa de dvs. la primul pas al înregistrarii".

De asemenea, în momentul în care debitorul a efectuat tragerea de bani efectiv, din plafonul de credit (la data de 25.05.2018), i s-a transmis cel de al doilea e-mail de confirmare, prin care debitorul a fost anuntat de faptul ca, creditul solicitat a fost aprobat, si astfel s-au transmis si termenii si conditiile speciale aferente contractului semnate electronic (a se vedea Anexa nr. 2).

Din analiza celor doua Anexe, se dovedeste îndeplinita conditia impusa de prevederile legale ale art. 8 OG 85/2004, cu privire momentul primirii mesajului de confirmare de catre consumator, referitor la comanda sa.

Prin urmare, confirmarea ferma si neîndoielnica a încheierii Contractului prin mijloace electronice consta în momentul primirii mesajului de confirmare de catre consumator, referitor la comanda sa, la data de 25.05.2018.

Cu privire la netemeinicia solutiei pronuntate de instanta de fond a aratat urmatoarele:

În privinta celor retinute de catre instanta de fond cu privire la faptul ca contractul de linie de credit nu a fost semnat de catre parti olograf si încheiat pe un suport material, urmeaza a se avea în vedere urmatoarele:

Judecatorul fondului a aplicat o interpretare gresita a actelor din dosar, care au stat la baza cererii de încuviintare a executarii silite, retinând în mod eronat faptul ca contractul trebuie sa fie încheiat pe un suport material pentru a fi semnat olograf.

În primul rând, contractual de linie de credit ce se doreste investit cu formula executorie este reprezentat de un înscris în forma electronica, iar continutul înscrisului electronic (al contractului) se afla redat pe un suport electronic, respectiv pe un CD, care a fost atasat la dosar împreuna cu cererea de incuviintare.

Regimul juridic al înscrisurilor în forma electronica ne arata potrivit dispozitiilor Legii 455/2001, reprezentate de art. 5, ca “înscrisul în forma electronica, caruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu înscrisul sub semnatura privata”.

Din analiza textului de lege, întelegem faptul ca înscrisul în forma electronica este o colectie de date în forma electronica în care exista relatii logice si functionale si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibila, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar.

Din perspectiva teoriei generale a dreptului, actul juridic în forma electronica reprezinta o varietate a actului juridic, adica reprezinta o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste, modifica ori stinge un raport juridic concret.

Ceea ce este diferit în cazul actului juridic în forma electronica este tocmai modalitatea specifica în care are loc aceasta manifestare de vointa. Daca în cazul actului juridic „clasic” manifestarea de vointa este exprimata, de regula, prin semnarea propriu-zisa a unui înscris pe un suport de hârtie, în cazul actului juridic în forma electronica manifestarea de vointa se realizeaza printr-o modalitate specifica, respectiv prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar în forma electronica.

Astfel ca, pentru a se putea proceda la verificarea îndeplinirii conditiilor impuse înscrisurilor în forma electronica, în speta nu s-a depus contractul în copie certificata pentru conformitate cu originalul, pentru ca este vorba despre un contract care are atasata o semnatura electronica, iar pentru a se putea verifica semnatura electronica cel putin la nivel formal asa cum sustine intanta de fond trebuie sa existe la îndemâna un înscris electronic si nu un înscris tiparit pe hârtie.

Fiind vorba despre o procedura distincta, instanta a realizat o confuzie între generarea unui inscris în forma electronica si materializarea pe suport de hârtie a acestor date si informatii astfel generate. În acest sens, înscrisului tiparit ne hârtie nu i se poate atasa o semnatura electronica.

Pentru deschiderea documentului electronic (a contractului), în sensul de a se putea face verificari cu privire la semnatura electronica atasata si la certificatul digital pe care se bazeaza o astfel de semnatura, este necesar a se avea instalat programul Adobe Reader (doar cu acest program se poate vizualiza semnatura electronica si detaliile certificatutui digital).

Aceasta semnatura electronica nu este vizibila pe contractul de credit - ci este o semnatura încorporata documentului electronic în format pdf (contractului), iar certificatul digital în care se regaseste codul unic atribut semnatarului (debitorului) de catre furnizorul de servicii de certificare acreditat — este de asemenea, încorporat documentului electronic.

Contractul în forma electronica, având aceasta forma de exprimare specifica - electronica - impune ca verificarea modului prin care partile si-au manifestat vointa sa fie diferita. Astfel ca, în timp ce înscrisurile clasice sunt citite de oameni în mod direct, înscrisurile electronice pot fi „citite” doar prin intermediul unui program informatic.

Fiind o procedura distincta de analiza, a indicat cu titlu de exemplu, un inscris intitulat “Procedura de verificare”, prin intermediul careia se regasesc indicati pasii electronici (capturi de ecran) care trebuie urmati, în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor de forma ale contractului, cât si elementele semnaturii electronice si alea certificatului digital, încorporate contractului - practic acesti pasi conduc la vizualizarea semnaturii electronice si a certificatului digital.

Daca nu se urmaresc pasii indicati în Procedura de verificare nu se poate constata daca contractul are sau nu, o semnatura electronica încorporata si bazata pe un certificat digital.

Serviciul de semnatura electronica la distanta presupune stocarea securizata a certificatului digital pe serverele certSIGN (ale furnizorului), iar pentru generarea unei astfel de semnaturi nu este necesar un token.

Certificatul digital este constituit dintr-o suita de atribute si informatii referitoare la persoana pe care o identifica, care se regaseste încorporat contractului.

Sub aspectul legalitatii, analizând contractul în forma electronica, se va putea constata faptul ca acesta este semnat electronic cu îndeplinirea conditiilor prevazute de legea speciala pe de o parte de catre debitor, iar pe de alta parte de catre reprezentantul Societatii M., respectiv data la care acesta a fost semnat, cât si faptul ca documentul electronic nu a fost modificat ulterior aplicarii semnaturii electronice.

În acest sens, se va putea constata ca la momentul semnarii contractului, acesta era valabil, nefiind suspendat sau revocat la momentul respectiv.

Foarte important de retinut este faptul ca, în speta, semnarea contractului de credit este marcata temporal, astfel ca valabilitatea semnaturii electronice emise de catre furnizor - clientului, în vederea încheierii contractului de credit este valabila doar 5 zile.

De asemenea, semnatura electronica ce a fost furnizata debitorului poate fi aplicata o singura data si este asociata doar pentru semnarea contractului de linie de credit 2890713336688, debitorul nemaiavând posibilitatea sa o mai foloseasca pentru semnarea altui document.

Altfel fiind spuse, daca în termen de 5 zile clientul nu a folosit codul de autorizare, care permite aplicarea semnaturii electronice asupra contractului de credit, semnatura emisa în acest sens îsi pierde valabilitatea si nu mai poate fi aplicata contractului.

În speta, semnatura electronica este creata cu ajutorul unui dispozitiv securizat si care apartine furnizorului unor astfel de servicii de certificare (nu semnatarilor), care are la baza un certificat digital încorporat contractului si care permite identificarea sigura a unei persoane în mediul electronic, fiind documentul de identitate al utilizatorului in spatiul virtual.

Certificatul digital ofera garantia ca o anumita actiune pe internet a fost realizata de catre o anumita persoana.

Cu privire la analiza conditiilor impuse certificatului digital încorporat contractului, la sectiunea "detalii certificat” sau “certificate details” se regasesc informatii cu privire la titularul certificatului - numele acestuia - în speta debitorul, adresa de e-mail cu care s-a înregistrat, data emiterii si data expirarii certificatului, codul unic de identitate al certificalui (cheia utilizata la semnare), cât si identitatea furnizorului/emitentului certificatului digital “certSIGN Public CA”.

Un alt aspect important este acela ca furnizorul de semnatura electronica CertSign (cel care în speta a autentificat semnarea contractului de linie de credit furnizând semnatura electronica debitorului), este un furnizor de servicii de încredere calificat, care actioneaza ca o terta parte de încredere, oferind servicii de încredere in conformitate cu Regulamentul UE nr. 910/2014.

Pentru verificarea furnizorului, se poate accesa European Trusted List, utilizând linkul (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/RO. Prin intermediul acestei liste se va constata faptul ca CertSign face parte dintre principalii furnizori acreditati în Romania, din domeniul serviciilor pentru semnatura electronica si securitatea tehnologiei informatiilor, recunoscut de altfel si la nivel international.

În lumina tuturor considerentelor expuse, în speta, semnatura electronica încorporata contractului de linie de credit, este legata în mod unic de semnatar, asigura identificarea semnatarului, este creata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este bazata pe un certificat digital nesuspendat la momentul semnararii contractului si de asemenea, este legata de datele în forma electronica, la care se raporteaza, astfel ca orice modificare ulterioara încheierii contractului este identificabila.

Orice modificare, cât de mica, a documentului semnat electronic (i.e. mutarea unui semn de punctuatie) conduce automat la anularea semnaturii de catre furnizor.

Potrivit dreptului comun, reprezentat de prevederile Codului Civil, atunci când sunt îndeplinite conditiile generale pentru încheierea valabila a unui contract, respectivul contract este considerat încheiat în momentul realizarii acordului de vointa, care de obicei se identifica prin momentul în care se semneaza contractul, fara a fi necesare alte proceduri suplimentare, daca acestea nu sunt prevazute de lege.

În cauza, se poate constata faptul ca creditoarea a invocat un contract de credit a carui încheiere a avut loc prin utilizarea mijloacelor electronice în conformitate cu procedura prevazuta în sectiunea B a Contractului de Credit, prin raportare la dispoziitiile contractuale 5.7.4, coroborate cu dispozitiile art. 5.7.5.

Fiind un contract încheiat online, se considera din punct de vedere juridic ca fiind un contract încheiat “intre prezenti”, fiind necesar a se analiza prin prisma tuturor conditiilor pe care legea le impune contractelor clasice încheiate în mod valabil, si în plus, fiind încheiat prin mijloace electronice se instituie obligatia probarii sale si din perspectiva prevederilor legii privind semnatura electronica Legea nr. 455/2001 cat si a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului Europen si al Consiliului din 23 iulie 2014, privind identificarea electronica si serviciile de încredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna.

Având în vedere si reglementarile internationale reprezentate de dispozitiile art. 25 alin. 1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, acestea prevad ca “Unei semnaturi electronice nu i se refuza efectul juridic si posibilitatea de a fi acceptata ca proba în procedurile judiciare doar din motiv ca aceasta este în format electronic sau ca nu îndeplineste cerintele pentru semnaturile electronice calificate”; Iar potrivit alin. (2) al aceluiasi articol “O semnatura electronica calificata are efectul juridic echivalent al unei semnaturi olografe”.

Asadar, coroborând dispozitiile legilor speciale cu cele ale dreptului material rezulta, potrivit art. 267 Cod procedura civila ca "înscrisurile facute în forma electronica sunt supuse dispozitiilor legii speciale".

Din interpretarea normelor legale învederate rezulta cu certitudine efectele juridice pe care le produc documentele electronice, asadar potrivit dispozitiilor art. 46 din Regulament (UE) nr. 910/2014, "Unui document electronic nu i se refuza efectul juridic si posibilitatea de a fi acceptat ca dovada în procedurile judiciare doar din motiv ca este sub forma electronica”,

Este atributul instantei de control sa determine mijlocul de comunicatie folosit pentru încheierea contractului, sa analizeze dovezile aduse de catre creditoare în reprezentarea înscrisului ce se pretinde a fi titlu executoriu si sa identifice dispozitiile legale incidente în legatura cu proba contractului incheiat în mediu virtual, în virtutea rolului activ.

Potrivit tuturor dispozitilor legale învederate, contractul de linie de credit nr. 2890713336688 din data de 16.05.2018, aferent cu termenii si conditiile speciale ale acestuia, este încheiat cu respectarea tuturor conditiilor de validitate pentru încheierea contractelor prin mijloace electronice, are încorporat o semnatura electronica bazata pe un certificat digital nesuspendat la momentul semnarii contractului si este titlu executoriu, în acord cu prevederile art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, potrivit carora: „(1) Contractele de credit încheiate de o institutie financiara nebancara, precum si garantiile reale si personale afectate garantarii creditului constituie titluri executorii”.

Ca obiect al probatiunii în cauza, a atasat:

- Anexa nr. 1, reprezinta dovada primirii mesajului de catre debitor referitor la momentul încheierii contractului general la data de 25.05.2018;

- Anexa nr. 2, reprezinta dovada primirii mesajului de catre debitor referitor la aprobarea cererii sale de tragere din plafonul de credit la data de 25.05.2018;

- Anexa nr. 3. reprezinta o captura de imagine (în urma efectuarii pasilor indicati în Procedura de verificare), care ne arata care sunt partile semnatare ale contractului de credit si care au folosit semnatura electronica aplicata contractului aferent cu detaliile înscrise în certificatul digital.

Toate aceste inscrisuri coroborate, fac dovada deplina ca debitorul s-a angrenat în raportul juridic conventional probat prin Contract de credit nr. 1950305330211 din data de 25.05.2018, astfel si creanta în vederea careia s-a solicitat încuviintarea executarii silite are caracter cert, lichid si exigibil. Or, în lipsa unor elemente care sa conduca la concluzia nevalabilitatii conventiei de credit, acesteia nu-i poate fi rapit caracterul de titlu executoriu impus de lege.

Pe cale de consecinta, fata de toate considerentele prezentate, a înscrisurilor probatorii depuse si in baza contractului de linie de credit, în speta debitorul nu a înteles sa-si execute toate prestatiile asumate prin contractul încheiat cu SC M.IFN SA, la termenele si în conditiile agreate din contract. Astfel, forta obligatorie este justificata de necesitatea asigurarii stabilitatii si sigurantei raportului juridic si de imperativul moral al respectarii cuvântului dat, pe care în speta debitorul si l-a încalcat cu desavârsire.

În drept, a invocat dispozitiile art. 666 alin. 7, art. 470; 638 alin. 1 pct. 4 si art. 640, art. 267 din C.proc.civ.; art. 1470 din C.civ.; art. 4, art. 7, art. 8 din OG 85/2004, art. 11 din OUG 50/2010, art. 52 din Legea nr. 93/2009; Directiva 2002/65/CE; Directiva 90/619/CEE; Directiva 97/7/CE si 98/27/CE: art 5- art. 7 din Legea nr. 455/2001; art. 25, art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014; prevederile contractului de credit nr. 1950305330211.

Examinând apelul de fata, prin prisma actelor si lucrarilor dosarului, a considerentelor sentintei atacate si a criticilor formulate, Tribunalul retine urmatoarele:

Prima instanta face o adaugare nepermisa la continutul art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, incompatibile cu reglementarea legala a momentului încheierii contractului între absenti, atunci când leaga acest moment de existenta semnaturii olografe sau electronice a contractului, conditie care tine de forma actului si regimul probator si nu ca si o conditie de fond pentru valabilitatea contractului a carui analiza nu poate fi realizata în procedura necontencioasa a încuviintarii executarii silite.

Conform considerentelor Deciziei 7/2018 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie paragraful 73 s-a stabilit ca Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 nu confera contractului de credit privind serviciile financiare în general caracter de titlu executoriu.

Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 reglementeaza contractele privind serviciile financiare, o varietate a contractelor la distanta si care se distinge prin obiect, contract bancar, asigurare, pensie individuala, etc. iar actul normativ reglementeaza mijloacele de protectie de care beneficiaza consumatorul în faza anterioara sau prealabila, în etapa încheierii contractului, cea a executarii si eventual a solutionarii litigiilor.

Etapa prealabila a încheierii contractului reglementata de art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 instituie o forma de protectie speciala a consumatorului prin asigurarea unui echilibru contractual determinat de cunoasterea momentului încheierii contractului de catre ambele parti. Comunicarea debuteaza, asa cum arata apelanta, cu emiterea ofertei de catre furnizorul de servicii financiare, pe care consumatorul o primeste, o analizeaza si, eventual, o accepta.

Din aceasta perspectiva, creditorul face dovada comunicarii contractului.

Dupa aceasta comunicare, Tribunalul considera ca în speta sunt aplicabile dispozitiile Curtii de Justitie a Uniunii Europene cauza Kassler privind existenta unui limbaj clar si neechivoc, în care un consumator diligent poate sa înteleaga mecanismul de derulare a contractului si efectele pe care le produce sau le-ar putea produce.

Or, din aceasta perspectiva, Tribunalul constata ca potrivit contractului depus în forma electronica si expediat debitorului sunt cuprinse urmatoarele prevederi: plafonul de creditare – 400 de lei, dobânda aferenta creditului 298,8%, dobânda zilnica 0,83%, DAE – 1341,28%, reducerea din costul total – 156,33 lei, costul total al creditului 254,78 lei, rata dobânzii aplicabile reducerii – 194,39%, rata dobânzii penalizatoare – 300,85%.

Fata de aceasta multitudine de elemente tehnice de natura sa conduca la aplicarea unor dobânzi si penalitati care pot determina cresterea cu peste 1000% a obligatiilor asumate, simpla indicare a graficului sau scadentarului de plata, fara indicarea si a celorlalte consecinte care decurg în cazul nerespectarii obligatiilor, pentru ca debitorul sa cunoasca si aceste obligatii la care se angajeaza, nu echivaleaza cu un consimtamânt informat, clar si neechivoc.

Prin urmare, apasarea butonului „Confirm si semnez contractul" nu echivaleaza cu îndeplinirea conditiei ca debitorul a înteles pe deplin efectele si consecintele în caz de neplata ci doar ca a împrumutat suma de 400 de lei în 6 rate lunare si are de achitat suma de 654,78 de lei.

Cum potrivit principiului “in dubio pro reo” – îndoiala profita celui obligat, Tribunalul, fata de simpla comunicare si apasare a butonului “accepta” nu poate sa concluzioneze ca debitorul a manifestat un accept constient asupra contractului la care se obliga. Pentru aceasta ar fi fost necesar ca mesajul de acceptare sa cuprinda în mod explicit ca a cunoscut întinderea obligatiilor: 400 de lei credit si 254,78 de lei dobânda pentru 6 luni, ca DAE este de 1341,28% si dobânda penalizatoare este de 300%, prin urmare în cazul depasirii cu cel putin 12 luni debitorul va avea de platit cel putin suma de 6.546 de lei.

Cum aceste informatii nu au fost prezentate cu titlu informativ alaturi de indicatiile apasarii butonului “accept”, Tribunalul nu poate constatat existenta unui mesaj de confirmare valid, cu întelegerea consecintelor de derulare si executare a contractului si a consecintelor pentru cel putin un an în caz de neplata.

Prin urmare, simpla receptare a mesajului de acceptare si expedierea acestuia nu echivaleaza cu un consimtamânt valabil exprimat, dupa întelegerea mecanismului de derulare a contractului, inclusiv în caz de neplata. Astfel, fata de modalitatea echivoca de analiza si acceptare a contractului, Tribunalul constata ca nu au fost respectate decât formal dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 85/2004, fiind încalcate mijloacele de protectie a consumatorului prevazute de art. 4 din Legea nr. 193/2000 privind comportamentul abuziv al comerciantilor astfel ca fata de lipsa dovezii manifestarii unui consimtamânt valabil exprimat conform art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 Tribunalul constata ca nu sunt îndeplinite dispozitiile legale pentru încheierea unui contract la distanta iar în lipsa unui titlu de creanta care sa fie asimilat unui titlu executoriu nu sunt incidente dispozitiile legale pentru încuviintarea executarii silite astfel ca, substituind motivarea instantei de fond, în baza art. 480 Cod procedura civila urmeaza sa respinga apelul declarat de catre creditor ca nefondat.