Fond funciar

Sentinţă civilă 1172 din 16.05.2019


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2019:001.001172

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

JUDB

Sentinta Civila Nr. 1172/2019

Sedinta publica de la 16 Mai 2019

Instanta constituita din:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Bârlad cu numarul X, reclamantul X X, domiciliat in municipiul Bârlad, strada Prutului numarul X, blocul X, scara X, ap.X, judetul Vaslui a solicitat instantei pronuntarea unei hotarâri judecatoresti prin care sa dispuna:

- pronuntarea nulitatii absolute totale si partiale a titlului de proprietate emis cu numarul 1512/47463 pe numele X X.

In motivare, in sinteza, se argumenteaza ca exista un proprietar, numit X X, conform Sentintei civile numarul 2287 pronuntata la data de 01.11.1974, cu titlul de proprietate numarul 1512/47463 cod 38163841 eliberat la data de 20.10.1997 de Primaria Falciu si din acest motiv este emis in mod abuziv titlul numarul 1512/47463, pe numele X X.

Se mentioneaza ca numita X X este decedata la data de 25.03.2013, iar numitul X X este decedat de la data de 16.01.2017.

In drept,nu au fost invocate temeiuri juridice.

Pârâta, Comisia Locala de fond funciar Falciu, a formulat intâmpinare la data de 09.11.2018 prin care a argumentat ca la data intocmirii titlului de proprietate numarul 1512/47463, suprafata de teren din intravilan era de 800 metri patrati, conform masuratorilor efectuate de OCPI Vaslui. La data efectuarii masuratorilor, numita X X a declarat, sub semnatura, ca este proprietarul suprafetei de 800 metri patrati aferenta casei de locuit, dar nu a informat ca fiul X P. X este proprietarul casei si al terenului. X X nu figureaza cu teren intravilan, in perioada colectivizarii.

La data de 7 iunie 2018, X X, in calitate de fiu al defunctului X. P. X a solicitat pârâtei, anularea partiala a titlului de proprietate numarul 1512/47463, in sensul radierii suprafetei de teren de 800 metri patrati din intravilan si a solicitat emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele X. P X. A anexat ca proba Sentinta civila numarul 2287 pronuntata la data de 1974, având ca obiect partaj bunuri.

Prin Hotarârea numarul 2/26.06.2018, pârâta, Comisia locala de fond funciar Falciu a respins cererea formulata de petent. Contestatia formulata la Comisia Locala de fond funciar Vaslui a fost respinsa prin Hotarârea numarul 77 din data de 31 august 2018 comunicata reclamantului prin adresa numarul 5356/ 10.09.2018, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Privind aceasta hotarâre s-a formulat plângere la Judecatoria Bârlad, in prezentul dosar.

Pârâta, Comisia judeteana de fond funciar Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a formulat intâmpinare prin care a precizat ca actiunea trebuia formulata si impotriva mostenitorilor defunctei X X, pentru ca obiectul pricinii este un drept comun, iar drepturile mostenitorilor sunt indivizibile, raportul juridic litigios creând dependenta procesuala intre coparticipanti. In cauza litisconsortiul este necesar, obligatoriu si unitar.

Se mentioneaza ca din analiza actelor de stare civila anexate cererii de chemare in judecata, nu a putut fi stabilita calitatea de mostenitor a reclamantului fata de X P. X, beneficiarul Sentintei civile numarul 2287 pronuntata la data de 01.11.1974 de Judecatoria Bârlad in dosarul numarul X.

Cu privire la primul capat de cerere, cel referitor la constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 1512/47463 eliberat pe numele X X, invederam instantei de judecata faptul ca, potrivit art. 8, alia 1-3 si art. 11, alin. 4 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept, de prevederile legii beneficiind membrii cooperatori care au adus pamânt in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamânt in cooperativa si alte persoane anume stabilite, stabilirea dreptului de proprietate facându-se, la cererea depusa la primarie in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii, prin eliberarea unui titlu de proprietate.

Referitor la cel de-al doilea capat de cerere, cel referitor la admiterea contestatiei impotriva Hotarârii Comisiei judetene Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr. 77/26,06,2018, prin care a fost respinsa contestatia impotriva Hotarârii Comisiei locale Falciu nr. 2/2018 de respingere a cererii domnului X X de anulare partiala a titlului de proprietate nr. 1512/47463 si atribuirea in proprietate a suprafetei de 509 mp teren intravilan, conform sentintei civile nr. 2287/1974 a Judecatoriei Bârlad, invederam instantei de judecata faptul ca, motivele pentru care a fost respinsa contestatia reclamantului au fost acela ca, pe de o parte hotarârea judecatoreasca prezentata avea ca obiect iesire din indiviziune dupa masa succesorala a defunctului X X, nefiind opozabila Comisiei judetene Vaslui, aceasta neavând calitate procesuala in litigiul respective, iar pe de alta parte cererea reclamantului nu se incadra in prevederile art. 51, alin - 2 si 3 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In drept, au fost invocate disp. art. 8 alin1-3, art.11 alin.4 din Legea numarul 18/1991, republicata.

In probatiune, partile au depus inscrisuri, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.

*****

Analizând cererea de chemare in judecata prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:

In fapt:

Conform titlului de proprietate numarul 1512/47463 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate Vaslui, s-a reconstituit dreptul de proprietate in favoarea numitei X X, pentru suprafata de teren de 4 hectare si 800 metri patrati, in intravilanul satului Falciu, judetul Vaslui.

X X a decedat la data de 25 martie 2013, conform certificatului de deces seria DZ numarul 707578 emis la data de 27.03.2013 de Primaria Comunei Falciu.

Numitul X X a decedat la data de 16 ianuarie 2017, conform certificatului de deces seria DC numarul 762020 emis la data de 18.01.2017 de Primaria comunei Falciu.

Nu rezulta legaturi de familie sau de orice alta natura care sa poata fundamenta orice legatura succesorala intre reclamant, X X si X P. X, pe baza inscrisurilor de la dosar. Conform art. 249 Cod procedura civila sarcina probatiunii incumba exclusiv reclamantului. In lipsa probatiunii,desi afirmat nici un fapt nu poate produce efecte juridice.

Conform Anexei numarul 3 –Tabelul nominal cu membrii cooperatori care au adus pamânt in CAP, suprafete mai mari de 0,50 ha si solicita in scris stabilirea dreptului de proprietate, la numarul 53 figureaza X X cu 4 hectare (f.28).

In drept:

Analizând cu exceptia lipsei coparticiparii procesuale pasive obligatorii- insuficienta cadrului procesual-invocata din oficiu la termenul din data de 11 aprilie 2018,instanta va dispune solutia de admitere, pentru considerentele care succed:

Reclamantul a investit Judecatoria Bârlad cu o actiune in realizare, cu continut patrimonial, având drept obiect: pronuntarea nulitatii absolute, totale sau partiale, asa cum se indica in cererea de chemare in judecata, a titlului de proprietate numarul 1512/47463 eliberat la data de 20.10.1997 de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Vaslui ( f.3), titlu emis pe numeleX X.

Contrar argumentului formulat de pârâta Comisia locala de fiind funciar, calificarea juridica a cererii de chemare in judecata nu este plângere impotriva unei hotarâri emise de Comisia Judeteana de fond funciar. Reclamantul a indicat clar, in cererea de chemare in judecata, ca solicita : pronuntarea nulitatii absolute totale si partiale a titlului de proprietate emis cu numarul 1512/47463 pe numele X X.

Numita X X a decedat la datade 25 martie 2013, conform certificatului de deces seria DZ numarul 707578 emis la data de 27.03.2013 de Primaria Comunei Falciu.

Reclamantul nu a indicat nici un pârât in cererea de chemare in judecata. Chiar daca instanta, a comunicat cererea de chemare in judecata celor doua Comisii, respectiv Comisia locala de fond funciar Falciu si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate Vaslui, totusi se remarca faptul ca se solicita in mod expres anularea unui titlu de proprietate emis pe numele unei persoane fizice care este decedata in prezent si ca nu au fost indicati mostenitorii/mostenitorul, cu atasarea documentelor justificative. Nu s-a afirmat si nici nu s-a probat ca numita X X ar fi lasat o succesiune vacanta. Din tacerea reclamantului, instanta nu poate deduce si nu poate completa cadrul procesual pasiv, pentru motivul prevazut de art. 9 alin.2 Cod procedura civila.

Nulitatea unui act juridic nu se poate pronunta decât in contradictoriu cu titularul dreptului ce se contesta, titular chemat in judecata in propria persoana sau prin succesorii sai in drepturi, in conditiile expres prevazute de lege. Chiar daca reclamantul afirma ca este succesorul/mostenitorul numitei X X, nici un mijloc de proba nu sustine aceasta afirmatie.

Un act juridic nu poate produce efecte diferite pentru parti si inclusiv pentru succesori sau avânzi cauza, in sensul ca nu se poate sa fie valabil pentru unele persoane si sa fie nul pentru alte persoane, desi toti isi intemeiaza drepturile pe acelasi izvor.

Hotarârea judecatoreasca trebuie sa dispuna unitar. In raport de decesul numitei X X si X P.X se constata necesitatea unei coparticipari pasive subiective obligatorii cu includerea tuturor succesorilor in cauza, reprezentând o certitudine juridica faptul ca nu au fost indicate in termenele si conditiile legale toate persoanele in calitate de pârâti.

Conform art.59 Cod procedura civila mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau pârâte daca obiectul procesului este un drept ori o obligatie comuna, daca drepturile si obligatiile lor au aceeasi cauza ori daca exista intre ele o strânsa legatura.

Acest temei juridic nu trebuie insa interpretat in abstract si in absenta oricarei coroborari cu dispozitiile art. 60 alin.2 Cod procedura civila, pentru argumentele decelate pe cale jurisprudentiala de Inalta Curte de Casatie si Justitie, considerente teoretice pe care instanta investita cu aceasta cauza si le insuseste ca fiind de principiu aplicabile in prezenta speta: desi in cuprinsul art. 60 alin.2 Cod procedura civila nu rezulta expres, prin aceste dispozitii legale se reglementeaza posibilitatea derogarii de la principiul independentei procesuale ce guverneaza litisconsortiul simplu, sau altfel spus poate sa rezulte un litisconsortiu necesar si in raport de natura actiunii, care poate fi apreciat ca o varietate a litisconsortiului necesar ce rezulta din natura raportului juridic (I.C.C.J., Sectia Civila si de proprietate intelectuala, Decizia numarul 6968 din 25 iunie 2009)

In concluzie:se va admite exceptia lipsei coparticiparii procesuale obligatorii invocata din oficiu, de instanta si se va respingeactiunea formulata de reclamantul X X pentru lipsa coparticiparii procesuale pasive obligatorii adica insuficienta cadrului procesual pasiv.

1