Ordin de protecţie

Sentinţă civilă 537 din 21.05.2019


Rezumat: nu este justificată cererea de emitere a unui ordin de protecţie în condiţiile în care, între părţi, două persoane de acelaşi sex, nu există relaţii de rudenie, de convieţuire şi nici de natură a genera violenţă domestică.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVAOPERATOR ….

DOSAR NR. …

SENTINŢA CIVILĂ NR. 537

Şedinţa camerei de consiliu din 21 mai 2019

Preşedinte: …

Grefier: …

Se procedează la soluționarea cererii în cauza având ca părţi pe reclamantul ….şi pe pârâtul …, cu obiect ordin de protecţie.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

La apelul nominal se prezintă părţile, personal.

Ministerul Public este reprezentat de Prim – procuror … din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria …

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul asupra stadiului cauzei, după care instanța își verifică competența și pune în discuția părților dacă au excepții de invocat.

Părţile şi reprezentantul Ministerului Public menționează că nu au.

Se pun în discuţie cererea de probaţiune pe care îl implică înscrisul ataşat cererii introductive.

Reclamantul solicită admiterea cererii de probaţiune pe care îl implică înscrisul ataşat cererii introductive.

Se soluţionează cererile de probaţiune.

Se pune în discuţie administrarea probei cu interogatoriul reclamantului, pentru a se stabili dacă pârâtul care pretinde că l-a agresat este vreun membru de familie al acestuia.

Reclamantul este de acord.

 Se administrează proba cu interogatoriul reclamantului.

Referitor la obiectul cererii, la explicaţiile furnizate de reclamant, se pune în discuţie excepţia de inadmisibilitate a cererii de emitere a ordinului de protecţie.

Reprezentanta Ministerului Public, solicită admiterea excepţiei de inadmisibilitate a cererii de emitere a ordinului de protecţie, nefiind aplicabil art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003.

Reclamantul solicită admiterea excepţiei de inadmisibilitate a cererii de emitere a ordinului de protecţie.

Se soluţionează excepţia.

Pârâtul solicită ca reclamantul să îi plătească ziua de muncă, în cuantum de 500 Lei. Mai solicită audierea a unui martor, care este prezent la acest termen de judecată.

Instanţa se pronunţă asupra cererii de probaţiune testimonială formulată de pârât.

Constatând că pârâtul a formulat cerere reconvenţională, se pune în discuţie excepţia de inadmisibilitate a cererii reconvenţionale formulată de pârât.

Reprezentanta Ministerului Public, solicită admiterea excepţiei de inadmisibilitate a cererii reconvenţionale formulată de pârâtul – reclamant reconvenţional.

Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi rămâne în pronunţare.

JUDECATA:

Constată că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei … la data de … .. reclamantul …, în contradictoriu cu pârâtul …, a solicitat obligarea pârâtului …. la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamant; obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamant; obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de  reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a reclamantului; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice al mod cu reclamantul, precum obligarea pârâtului de a preda poliţiei arma deţinută.

În motivarea cererii, reclamantul a argumentat că deţine în proprietate un teren în Comuna Zăbrani, în apropierea pescăriei pârâtului.

Între părţi există discuţii care au generat din partea pârâtului insulte, injurii şi ameninţări cu violenţa. De asemenea, reclamantul a mai precizat că pârâtul a mai manifestat şi în trecut acte de violenţă şi injurii împotriva sa, chiar şi în prezenţa minorilor, însă nu au existat martori la faptele descrise.

 De asemenea, reclamantul a precizat că pârâtul deţine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale.

Reclamantul a argumentat că proba care susţine cele precizate este un gard rupt.

Între părţi nu există vreo legătură de rudenie sau de altă natură.

Pentru probaţiune, reclamantul a depus cartea de identitate a reclamantului.

În faţa instanţei reclamantul a menţionat că îşi menţine cererea vizând ordinul de protecție, respectiv obligarea pârâtului …. la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamant; obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamant; obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de  reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a reclamantului; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice al mod cu reclamantul, precum obligarea pârâtului de a preda poliţiei arma deţinută.

Verificându-şi competenţa, potrivit art. 25 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, instanţa va constata că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cerere.

Pentru soluţionarea cererilor de probaţiune formulate de către părţi, se procedează astfel:

În temeiul art. 254 alin. 1 Cod procedură civilă, raportat la art. 255 Cod procedură civilă va încuviinţa ca vizând necesară soluţionării cauzei, cererea de probațiune pe care o implică înscrisul ataşat cererii introductive, respectiv; cartea de identitatea  reclamantului.

În temeiul art. 254 alin. 5 Cod procedură civilă, va respinge cererea de probaţiune testimonială formulată de pârâtul ….., ca nefiind utilă soluţionarea cauzei, raportat la obiectul cererii de emitere a ordinului de protecţie.

La prezentul termen de judecată, pârâtul a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 500 lei reprezentând contravaloarea zilei de muncă, instanţa calificând cererea acestuia ca fiind o cerere reconvenţională.

Din analiza documentaţiei aferente dosarului, respectiv: cartea de identitatea  reclamantului, instanţa reţine următoarele considerente:

Referitor la cele invocate de reclamant, se reţine că, între părţi există discuţii care au generat din partea pârâtului insulte, injurii şi ameninţări cu violenţa, atât în prezent, fără să existe martori la faptele descrise.

 Între părţi nu există vreo legătură de rudenie sau de altă natură.

Referitor la măsurile solicitate de reclamant vizând obligarea pârâtului ….. la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamant; obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamant; obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de  reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a reclamantului; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice al mod cu reclamantul, precum obligarea pârâtului de a preda poliţiei arma deţinută, date fiind relaţiile tensionate dintre părţi, aceste solicitări ale reclamantului sunt inadmisibile, nefiind îndeplinire condiţiile art. 23 alin. 1 din Legea nr.217/2003, vizând emiterea ordinului de protecţie, care are drept temei doar violenţa domestică, nu violenţe de altă natură, aşa cum rezultă fără echivoc din art. 1  şi din ansamblul normelor legale conţinute de Legea nr. 217/2003.

Pentru aceste considerente, instanţa, nefiind aplicabil art. 23 alin. 1 din Legea nr. 217/2003,  va  respinge ca inadmisibilă cererea formulată de reclamantul …., în contradictoriu cu pârâtul …, pentru emitere ordin de protecţie.

Fiind sesizată cu o cerere de emitere ordin de protecţie, procedură care nu conţine norme vizând posibilitatea depunerii unei cereri reconvenţionale, va respinge ca nefiind compatibilă cu procedura ordinului de protecţie cererea  reconvenţională formulată de pârâtul – reclamant reconvenţional …., domiciliat în Comuna … nr. …, jud. … vizând obligarea reclamantului la plata sumei de 500 lei reprezentând contravaloarea unei zile de muncă.

În temeiul art. 453 alin. 1 Cod de procedură civilă, se constată că nu este cazul să se acorde cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze prezenta cerere.

Admite cererea de probațiune pe care o implică înscrisul ataşat cererii introductive, respectiv; cartea de identitatea  reclamantului.

Respinge cererea de probaţiune testimonială formulată de pârâtul …...

Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de reclamantul ….., în contradictoriu cu pârâtul …., pentru emitere ordin de protecţie.

Respinge ca nefiind compatibilă cu procedura ordinului de protecţie cererea  reconvenţională formulată de pârâtul – reclamant reconvenţional ….., vizând obligarea reclamantului la plata sumei de 500 lei reprezentând contravaloarea unei zile de muncă.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 3 zile de la pronunţare.

În temeiul art. 425 alin. ultim Cod procedură civilă, în cazul exercitării căii de atac, cererea de apel se va depune la Judecătoria Lipova.

Soluționată în camera de consiliu și pronunţată la data de 21 mai 2019, ora 12:00.

Preşedinte, Grefier,

 Red/tehnored

…/..

5 exemplare/3 comunicări/21 mai 2019

Se comunică cu:

1.Reclamant: …

2.Pârât: …

3.Parchetul de pe Lângă Judecătoria ….

*** Se comunică un exemplar al minutei hotărârii cu Parchetul de pe Lângă Tribunalul  …..