Contestatie la executare. Invocarea exceptiei prescriptiei dreptului de a solicita executarea silita a unui titlu executoriu constand in hotarare judecatoreasca. Admiterea exceptiei si anularea actelor de executare silita.

Sentinţă civilă 829 din 31.10.2016


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia la data de (...) sub nr.(...), contestatoarea(...) , prin reprezentant, in calitate de presedinte,  a formulat in contradictoriu cu intimatul PV, contestatie la executare impotriva executarii silite din dosarul nr. (...) privind titlul executoriu nr.(...), cu consecinta anularii formelor de executare intocmite in dosarul de executare nr. (...)

 In motivarea contestatiei la executare, contestatoarea sustine ca impotriva sa a inceput executarea silita intrucat nu a pus in aplicarea sentinta civila nr. (....) pronuntata de catre Judecatoria Corabia, imprejurare care nu este adevarata.

Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar a reconstituit dreptul de proprietate astfel: 0,4133 ha de teren intravilan conform titlului de proprietate nr.1  si 0,0918 ha, conform procesului verbal de punere in posesie nr.1 .

Contestatoarea precizeaza ca suprafata de 0,48 la care se face referire in sentinta civila  nr. (...) a fost atribuita in totalitate autoarei PS.

Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar, nu a refuzat punerea in posesie, dovada fiind procesul-verbal de punere in posesie nr.1.

Contestatoarea mai precizeaza ca primarul comunei si  Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar se afla in proces cu debitorul  PV in dosarul nr.(...)  si dosarul nr.(...).

In drept, contestatia la executare a fost intemeiata pe prevederile art.714 alin.1 C.pr.civ. raportat la art.651 alin.1 teza I C.pr.civ..

In dovedirea contestatiei la executare, contestatoarea a depus in copie conform cu originalul, inscrisuri.

Intimatul a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata.

In sustinerea intampinarii intimatul a rata ca nu a fost indeplinita obligatia retinuta in sarcina Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar, prin sentinta civila nr.(…), intrucat nu a fost eliberat titlul de proprietate pentru suprafata de 0,48 ha, precum si pentru faptul ca desi este vorba de un corp unitar (teren + magazin) prin titlul de proprietate si procesul-verbal de punere in posesie suprafata de 0,48 ha este fractionata.

La data de 28.06.2016, prin serviciul de registratura inregistrata, contestatoarea a depus o cerere de modificare a actiunii principale, prin care a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca dreptul de a cere executarea silita a sentintei civile nr. (…) s-a prescris, intrucat fiind o obligatie de face, termenul de prescriptie este de 3 ani, iar in cauza dreptul de a cere executarea silita a inceput sa curga la data ramanerii definitive a sentintei civile, respectiv 04.01.2007, stingandu-se la data de 04.01.2010.

In drept au fost invocate dispozitiile art.706 C.pr.civ., art.904 C.pr.civ. si dispozitiile Legii nr.18/1991.

In sustinerea cererii modificatoare s-au depus inscrisuri.

Prin serviciul de registratura la data de 20.07.2016, intimatul a formulat intampinare la cererea modificatoare, prin a invocat exceptia tardivitatii, precum si faptul dreptul de a cere executarea silita nu s-a prescris, intrucat hotararile Comisiilor Locale si Judetene au caracter constitutiv al unui drept de proprietate. Totodata, se mai invoca intreruperea si suspendarea cursului prescriptiei, prin recunoasterea dreptului sau.

In sustinerea intampinarii intimatul a depus urmatoarele inscrisuri conform cu originalul: raport de expertiza tehnica ,plan de amplasament  a imobilului .

Analizand probele administrate in vederea solutionarii contestatiei la executare, instanta constata urmatoarele:

Prin contestatia formulata, astfel cum a fost modificata, contestatoarea a invocat prescriptia executarii silite pornita impotriva sa de catre intimat, pe temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. (…) pronuntata de catre Judecatoria Corabia,

Instanta retine ca prin sentinta civila mai sus mentionata, s-a dispus anularea partiala a hotararii (…) a Comisiei Judetene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din cadrul Prefecturii Judetului Olt, precum si a notei de contestatie nr.(…)  a Comisiei Locale de aplicare a Legilor fondului funciar, precum si obligarea celor doua comisii sa reconstituie dreptul de proprietate asupra suprafetei de 0,48 ha teren, situat in intravilanul comunei  R, teren pe care se afla amplasat magazinul satesc.

La data de 25.06.2007, a fost pusa in posesie  PS cu suprafata de 0,0918 ha teren situat in sola 13, conform sentintei civilenr.(…).

Prin incheierea din data de 07.03.2016, a fost admisa cererea formulata de catre creditorul PV la data de 04.03.2016 si deschiderea dosarului de executare silita, iar prin incheierea din data de 16.03.2016 s-a incuviintat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila(…).

La data de 12.04.2014, a fost emisa somatia catre debitoarea Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar prin care in temeiul art.904 C.pr.civ., s-a pus in vedere debitoarei ca in termen de 10 zile de la primire somatiei sa se conformeze intru totul, titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr.(…), in sensul reconstituirii dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,48 ha teren, obligatie cuvenita debitoarei Comisia Locala pentru aplicarea legilor fondului funciar.

Potrivit art.712 alin.1 C.pr.civ. „Impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii”.

De asemenea, la art.706 C.pr.civ. se arata ca: (1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani. (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii lor definitive, iar la art.707 C.pr.civ. se prevede ca: „(1) Prescriptia nu opereaza de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. (2) Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, daca dreptul de a obtine obligarea paratului este imprescriptibil sau, dupa caz, nu s-a prescris, creditorul poate obtine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fara a i se putea opune exceptia autoritatii de lucru judecat”.

La art.903 C.pr.civ. se prevede ca "(1) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile in cazul executarii silite in natura a obligatiilor de a face sau de a nu face in temeiul unui titlu executoriu. Daca prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe cheltuiala debitorului, sa execute el insusi ori sa faca sa fie executata obligatia de a face sau, dupa caz, sa inlature ori sa ridice ceea ce debitorul a facut cu incalcarea obligatiei de a nu face nu mai este necesara obtinerea unui nou titlu executoriu prin care sa se stabileasca despagubirile datorate de debitor sau, dupa caz, contravaloarea lucrarilor necesare restabilirii situatiei anterioare incalcarii obligatiei de a nu face. In aceste din urma cazuri, sumele respective se determina pe baza de expertiza sau de alte documente justificative de catre executorul judecatoresc, potrivit dispozitiilor art. 628.(2) Dispozitiile art. 1.528 din Codul civil raman aplicabile, iar la art. 904 C.pr.civ. se prevede ca „Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului”.

Instanta retine ca sentinta civila (…) pronuntata de catre Judecatoria Corabia, a ramas definitiva la data de 04.01.2007, iar la data de 25.06.2007, a fost pusa in posesie  PS cu suprafata de 0,0918 ha teren situat in sola 13.

Art.6 alin.4 din Noul Cod Civil, arata ca „prescriptiile [...] incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii noi, sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit”.

Prin Decizia nr.1/2014, pronuntata in RIL de catre ICCJ, s-a statuat ca “In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5, art. 201, art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2512, art. 2513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, stabileste ca prescriptiile extinctive incepute anterior datei de 1 octombrie 2011, implinite ori neimplinite la aceeasi data, raman supuse dispozitiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat, astfel incat atat instantele de judecata, din oficiu, cat si partile interesate pot invoca exceptia prescriptiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar in litigii incepute dupa 1 octombrie 2011.”

Prin urmare, spetei de fata ii sunt aplicabile dispozitiile Vechiul Cod civil si ale Decretului nr. 167/1958.

Potrivit art.1 alin.1 din Decretul nr.167/1958, dreptul la actiune, avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege, iar potrivit alin.2, odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii.

Totodata, instanta constata ca, potrivit art.3 din Decretul nr.167/1958, termenul prescriptiei este de 3 ani iar potrivit art.7, prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silita.

Conform art. 6 din Decretul 167/1958 dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani. Aceeasi dispozitie se regaseste si la art. 706 C.pr.civ.

Potrivit art. 7 din acelasi decret prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita.

Articolele 13 si 16 din Decret prevad cazurile si conditiile in care cursul prescriptiei extinctive este suspendat sau intrerupt.

Executarea partiala, echivaleaza cu o recunoastere, care produce efect intreruptiv al prescriptiei, conform art.16 alin.1 din Decretului nr. 167/1958, iar la art.17 din Decretul nr.167/1958 se arata ca „intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se ivi imprejurarea care a intrerupt-o. Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie”.

 Potrivit disp. art. 622 alin. 4 C pr.civ., executarea unor obligatii de a face se poate obtine la simpla cerere a persoanei indreptatite, facuta in temeiul unui titlu executoriu, fara a fi necesara interventia executorului judecatoresc, daca prin lege nu se dispune altfel. In caz de neconformare a debitorului creditorul poate recurge la executarea silita in conditiile prezentului cod.

In speta, conform art.5 lit.i din Regulamentul privind procedura de constituire atributiile si functionarea comisiilor de aplicare a Legii nr. 18/1991, aprobat prin HG nr. 890/2005, modificata prin HG 1120/2005, comisiile locale, dupa delimitarea in teren procedeaza la punerea in posesie a persoanelor indreptatite si intocmesc procesul-verbal de punere in posesie, iar in baza documentatiei intocmite, se vor elibera titlurile de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar.

Conform art. 64 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, in situatia in care comisia locala refuza  punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate, persoana nemultumita poate face plangere, iar in cazul admiterii acesteia, primarul, nu comisia locala, va fi obligat sub sanctiunea daunelor cominatorii sa indeplineasca atributiile respective.

 Prin urmare, instanta constata ca exista o procedura speciala de executare a sentintelor emise in materia fondului funciar, in caz de neexecutare existand posibilitatea aplicarii de penalitati.

 Mai mult, obligatia cuprinsa in titlul executoriu este o obligatie de a face personala, care implica o activitate personala deosebita din partea debitorului, aceasta obligatie transformandu-se in dezdaunari in cazul in care nu este indeplinita de buna voie de catre debitor.

Astfel, pentru executarea acestor obligatii, care sunt obligatii de a face, ce nu pot fi indeplinite prin alte persoane, intimatul a recurs la procedura prevazuta de dispozitiile art. 903-905 C.pr.civ.(somatia din data de 12.04.2014- f.8)

 De altfel, chiar legea nr. 18/1991 prin art. 64 face trimitere la dispozitiile art. 894 C.pr.civ. (in prezent art. 906 C.pr.civ.). Potrivit acestor dispozitii legale in caz de neexecutare a obligatiei de a face debitorul poate fi constrans la indeplinirea ei prin aplicarea unor penalitati de catre instanta de executare.

Prin urmare, in cauza de fata obligatia debitoarei este o obligatie de a face pentru care se prevede un termen de prescriptie de 3 ani.

Instanta retine ca sentinta civila nr. (…) pronuntata de catre Judecatoria Corabia, a ramas definitiva la data de 04.01.2007, iar la data de 25.06.2007, a fost pusa in posesie  PS cu suprafata de 0,0918 ha teren situat in sola 13,  conform sentintei civile nr.(…) , insa cererea de incuviintarea a executarii silite si pentru inregistrarea dosarului de executare, ca si somatia au fost formulate in anul 2016, dupa aproximativ 9 ani.

Astfel, termenul de prescriptie s-a implinit la data de 04.01.2010, cel tarziu la data de 25.06.2010.

Prin urmare, a fost depasit termenul de 3 ani de la momentul in care s-a nascut dreptul intimatului pentru a solicita executarea silita.

Fata de argumentele de fapt si de drept, instanta a admis contestatia la executare silita formulata de catre contestatoarea Comisia Locala pentru aplicarea Legii fondului funciar ca intemeiata, va  constata ca fiind prescris dreptul de a cere executarea silita in baza  sentintei civile (…) pronuntata de catre Judecatoria Corabia, definitiva prin decizia civila (…) pronuntata de catre Tribunalul Olt si anuleaza actele de executare silita intocmite in dosarul de executare nr.(…).

Instanta a luat act ca nu se solicita cheltuieli de judecata de catre contestatoare.

In temeiul art.720 alin.5 C.pr.civ.,  s-a dispus comunicarea, din oficiu catre Biroul executorului judecatoresc „Tapusi Ruxandra”,  a hotararii, dupa ramanerea definitiva.

Judecatoria Corabia iunie 2019