Validare poprire respinsă pentru neîndeplinire condiții.

Sentinţă civilă *** din 08.11.2019


Conținut speță: Validare poprire pentru creanță rezultată ca urmare a aplicării Legii nr. 18/1991.

Rezumat: Condițiile cumulative pe care instanța le verifică în cadrul procedurii de validare a popririi sunt următoarele: valabilitatea şi caracterul executoriu al titlului invocat de  creditorul-urmăritor; existenţa creanţei debitorului-urmărit faţă de terţul poprit.

Cea de-a doua condiție nu este îndeplinită în situația existenței unei neconcordanțe între creditorul menționat în titlul executoriu și creditorul menționat în adresa de înființare a popririi.

Instanța a reținut că Prin Sentinţa civilă nr. 1573/21.03.2007 pronunţata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. 10260/296/2006 s-a admis în parte acţiunea  formulată  de reclamanţii S.E.,  T.V şi T.S.  în  contradictoriu  cu pârâtele Comisia locală de aplicare a legii nr. 18/1991 Turulung şi Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr. 18/1991 Satu Mare de pe lângă Prefectul judeţului Satu Mare şi, în consecinţă, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamanţilor asupra suprafeţei de 2,82ha teren pe raza localităţii Turulung şi asupra suprafeţei de 1ha 1582mp – aceasta din urmă pe vechiul amplasament înscris în CF ...Turulung top ...., s-a dispus emiterea titlului de proprietate în favoarea reclamanţilor pentru suprafaţa de 4ha şi 3200mp teren reconstituit prin adeverinţa de proprietate nr..... pe vechiul amplasament, la locurile numite Aranyos, Kishgyalia şi Fasliget  în măsura în care vechiul amplasament este liber; s-au respins restul pretenţiilor formulate, fără cheltuieli de judecată. Sentinţa civilă a rămas  definitivă  şi irevocabilă prin Decizia civilă nr.520/R a Tribunalului Satu Mare, astfel încât constituie titlu executoriu, potrivit dispoziţiilor legale în materie.

La data de 11.02.2019 creditoarea S.E. a formulat cerere de  executare  silită împotriva  debitoarelor Comisia  locală  de  aplicare a Legii nr. 18/1991  Turulung  şi Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr. 18/1991 Satu Mare, cerere ce formează obiectul dosarului execuţional nr. 92/2019 al executorului judecătoresc X. Prin Încheierea nr. 709 din data de 21.02.2019 pronunţata de Judecătoria Satu Mare la data de 21 februarie  2019  în dosarul  nr. 1528/296/2019 s-a dispus încuviinţarea executării silite a titlului executoriu: Sentinţa civilă nr. 1573/21.03.2007 pronunţata de Judecatoria Satu Mare in dosar nr. 10260/296/2006 împotriva debitoarelor Comisia locală de aplicare a Legii 18/1991 Turulung şi comisia judeţeană de aplicare a Legii nr. 18/1991 Satu Mare.

Prin Adresa din data de  03.04.2019  emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuţional sus menţionat, s-a dispus înfiinţarea propririi popririi asupra conturilor debitoarei COMISIA LOCALA DE  APLICARE  A LEGII 18/1991  TURULUNG  prin PRIMĂRIA TURULUNG pentru recuperarea  sumei de 6.308,00 lei reprezentând cheltuieli de executare silită. Adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit la data de terţului poprit D.G.F.P. Trezoreria Satu Mare la data de 05.04.2019, aşa cum rezultă din  procesul  verbal aflat la dosar. Fiind sesizată cu o cerere de validare de poprire, instanţa este înditruită să verifice îndeplinirea cumulativă a cerinţelor legale pentru admisibilitatea unei astfel de cereri, şi anume: - valabilitatea şi caracterul executoriu al titlului invocat de  creditorul-urmăritor; - existenţa creanţei debitorului-urmărit faţă de terţul poprit. Cu privire la prima cerinţă, aceasta este îndeplinită în cauză.

În ceea ce priveşte a doua condiţie, şi anume existenţa creanţei debitorului-urmărit faţă de terţul poprit, aceasta nu este pe deplin îndeplinită. Sub acest aspect, din actele dosarului instanţa reţine că aşa cum rezultă din  adresa de înfiinţare a popririi executorul judecătoresc a menţionat ca debitor al obligaţiei Comisia de aplicare a legii nr. 18/1991 Turulung prin Primăria Turulung, ori, conform sentinţei civile ce constituie titlu executoriu creditoare putea fi doar Comisia de aplicare a legii nr. 18/1991 Turulung. Potrivit prevederilor legale, comisiile locale sunt reprezentate legal prin primar. Însă Primăria Turulung, nu este 4 reprezentantul comsiei locale. Existând astfel neconcordanţe între creditoarul menţionat în titlul executoriu şi creditorul menţionat în adresa de înfiinţare a porpirii, debitorul urmărit conform titlului executoriu fiind doar comisia locală, nu comisia locală prin Primăria Turulung, se apreciază că a doua condiţie nu este îndeplinită în cauză.

În temeiul art.790 alin.4 Cod procedură civilă, se va respinge cererea potrivit dispozitivului prezentei hotărâri şi se va dispune desfiinţarea popririi astfel instituită de executorul judecătoresc.