Plângere împotriva procesului-verbal

Sentinţă civilă 1043 din 13.06.2019


Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria Moineşti.

Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, astăzi, 13.06.2019.

Prin acţiunea înregistrată în data de 22.10.2018 pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. 4632/260/2018, petentul P. T. C., în contradictoriu cu intimata I. – P. M. a formulat plângere împotriva procesului-verbal seria PBCX nr. 200515/17.10.2018 întocmit de intimată, solicitând anularea acestuia.

În motivarea acţiunii, petentul a arătat că la data de 17.10.2018, în jurul orei 10.40, se deplasa cu autoturismul cu număr de înmatriculare /…/ în direcția Bacău-Comănești iar pe raza mun. Moinești, pe str. Tudor Vladimirescu, a efectuat o manevră de depășire regulamentară și nu a deranjat pe nimeni în trafic.

A precizat că cele consemnate în cuprinsul procesului-verbal de contravenție contestat, referitoare la faptul că manevra de depășire ar fi fost efectuată prin depășirea marcajului longitudinal continuu nu sunt conforme cu realitatea.

A depus la dosar procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi planșă fotografică.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

În drept, nu au fost invocate dispoziţii legale aplicabile.

Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei (f. 5).

Intimata a formulat întâmpinare prin care a arătat că în data de 17.10.2018, pe strada Tudor Vladimirescu din mun. Moinești, în dreptul blocului Cascada 3, petentul a fost identificat conducând autoturismul cu nr. de înmatriculare /…/, context în care a efectuat manevra de depăşire a autovehiculului cu nr. de înmatriculare /../ care se deplasa în fața sa, manevră efectuată ”peste marcajul pietonal longitudinal continuu simplu de separare a sensurilor de mers” iar urmare a acestui fapt, a încălcat prevederile art. 120 alin. (1) lit. e) din H.G. 1391/2006.

În continuare, intimata a arătat că petentul a fost sancționat pentru încălcarea prevederilor ”art. 120 alin. (1) lit. h) din H.G. 1391/2006 cu amenda prevăzută de art. 100 alin. (3) lit. e) din OUG 195/2002 precum și cu măsura complementară a reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Intimata a arătat că petentul a fost de față şi a semnat procesul-verbal de contravenţie. De asemenea, a arătat că procesul-verbal îndeplineşte condiţiile de fond prevăzute de art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, precum şi pe cele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute de art. 17 din acelaşi act normativ.

În dovedire, a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205-208 Cod procedură civilă.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar şi a dispus emiterea de adrese către intimată cu mențiunea de a depune la dosar planşe foto cu marcajul longitudinal existent în dreptul blocului Cascada 3 de pe strada Tudor Vladimirescu, mun. Moineşti, unde se susţine că petentul ar fi efectuat depăşirea neregulamentară, precum şi de a face precizări faţă de menţiunile din întâmpinare, în care se arată că petentul a încălcat prevederile art. 120 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 1391/2006, respectiv art. 120 alin. (1) lit. h) din H.G. nr. 1391/2006, care se află în contradicţie cu menţiunile din procesul-verbal de contravenţie, unde apare a se indica, ca temei de drept, art. 120 alin. (1) lit. i) din H.G. nr. 1391/2006.

Intimata a depus planșe foto (f. 32 și următoarele).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul - verbal seria PBCX nr. 200515/17.10.2018 întocmit de IPJ Bacău – Pol. mun. Moinești, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 580 lei, în temeiul art. 120 alin. 1 lit. i) din H.G. nr. 1391/2006 coroborat cu art. 100 alin. 3 lit. e) din OUG nr. 195/2002, precum şi cu reţinerea permisului de conducere, reţinându-se că, în data de 17.10.2018, a fost identificat conducând autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare /…/ în direcția Moinești către Comănești, iar în dreptul blocului Cascada 3 a depăşit neregulamentar autovehiculul cu nr. de înmatriculare BC 48 ADV, încălcând marcajul longitudinal continuu.

Potrivit art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Plângerea a fost înregistrată la sediul instanţei la data de 22.10.2018, iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost înmânat petentului la data de 17.10.2018, instanţa constatând că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal instanţa constată că au fost respectate toate condiţiile de formă prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind întocmirea procesului-verbal, neintervenind vreo cauză de nulitate absolută. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

În drept, potrivit art. 120 alin. (1) lit. i) din H.G. nr. 1391/2006, se interzice depăşirea vehiculelor când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere.

Potrivit dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din OUG 195/2002 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: nerespectarea regulilor privind depăşirea.

Astfel, prin raportare la situaţia de fapt reţinută de agentul constatator, instanţa constată că fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului a fost corect încadrată în dispoziţiile legale mai-sus amintite, în pofida neconcordanțelor între ce s-a reținut în cuprinsul procesului-verbal contestat și apărările formulate de intimată prin întâmpinare, unde au fost menționate dispoziții legale străine de situația de fapt din litigiu (art. 120 alin. (1) lit. e) și h) din H.G. nr. 1391/2006).

Cu privire la temeinicia procesului – verbal, instanţa constată că petentul a făcut dovada contrarie celor reţinute de agentul constatator în sarcina acestuia.

Astfel, deși procesul-verbal este un mijloc de probă şi conţine constatări personale ale agentului constatator aflat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, faptele constatate personal de acesta fiind suficiente pentru a da naştere unei prezumţii simple, în sensul că situaţia de fapt şi împrejurările reţinute corespund adevărului, procesul-verbal beneficiind astfel de o prezumţie relativă de legalitate şi temeinicie, în speță, petentul a reușit să răstoarne această prezumție.

Astfel, odată cu plângerea formulată, a depus o planșă foto despre care a susținut că ilustrează marcajul longitudinal existent în zona în care a efectuat depășirea, respectiv în zona blocului Cascada 3 de pe strada Tudor Vladimirescu din mun. Moinești (f. 6).

Din această planșă foto reiese că în zona unde petentul și intimata susțin că a fost efectuată depășirea, respectiv în dreptul blocului Cascada 3, există un marcaj longitudinal discontinuu (f. 6).

Fiind pus în discuție de către petent, așadar, caracterul temeinic al procesului-verbal întocmit de intimată, prin producerea probei reprezentând planșă foto, la termenele din datele de 26.02.2019 și 16.04.2019, instanța a dispus emiterea de adrese către intimată cu mențiunea de a depune, la rândul său, la dosar, planşe foto cu marcajul longitudinal existent în dreptul blocului Cascada 3 de pe strada Tudor Vladimirescu, mun. Moineşti, unde se susţine că petentul ar fi efectuat depăşirea neregulamentară.

Intimata a depus planșe fotografice ce fixează un marcaj longitudinal continuu existent în dreptul blocurilor Cascada 4 şi 5 de pe str. Tudor Vladimirescu (f. 32 şi următoarele).

În ceea ce priveşte marcajul existent în dreptul blocului Cascada 3, intimata nu a produs probe, nerespectând dispoziţiile date de instanţă prin adresa emisă.

Astfel, instanţa consideră că planșa foto depusă la dosar de petent este în măsură să înlăture prezumția de temeinicie a procesului-verbal contestat întrucât surprinde locul exact al efectuării manevrei de depăşire. În acelaşi sens, instanţa reţine ca este conformă cu realitatea susţinerea petentului că ar fi efectuat depăşirea după ce a trecut de o trecere de pietoni, marcajul longitudinal fiind discontinuu, observându-se din analiza primei imagini din planşa ataşată la fila 33 că în dreptul blocului cascada 4 de pe str. Tudor Vladimirescu există o trecere de pietoni iar după această trecere, în direcţia de deplasare către blocul cascada 3 şi către Comăneşti, începe, într-adevăr, marcajul longitudinal discontinuu.

În aceste condiţii, în lipsa producerii unor probe concludente şi utile de către intimată, faţă de împrejurarea că petentul a reuşit să răstoarne prezumţia de temeinicie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, va admite plângerea contravenţională formulată de petentul P. T. C., în contradictoriu cu intimata I.. B. – P. M. va anula procesul-verbal seria PBCX nr. 200515/17.10.2018 şi va înlătura sancţiunile aplicate prin acesta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea contravenţională formulată de petentul P. T. C., în contradictoriu cu intimata I. P.B. – P. M..

Anulează procesul-verbal seria PBCX nr. 200515/17.10.2018 şi înlătură sancţiunile aplicate prin acesta.