Reabilitarea judecătorească (art.527 ncpp)

Sentinţă penală - din 30.01.2019


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

Sentinţa penală Nr. ...../2019

Şedinţa publică de la ... Ianuarie 2019

Completul constituit din:

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ A.C.

Grefier D.H.I.

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror D.G., din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul M. I., având ca obiect reabilitarea judecătorească (art.527 NCPP).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Se constată că apărătorul petentului a depus la dosar cerere prin care solicită lăsarea cauzei la ultima strigare, prezenta cauză aflându-se chiar la ultima strigare a listei cu cauze penale, astfel că judecătorul de cameră preliminară procedează la discutarea fondului cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii ca nefondată.

INSTANŢA

Constată că la ........2018 la Judecătoria Câmpulung s-a înregistrat cererea de acordare a reabilitării judecătoreşti formulată de petentul M.  I., arătând că îndeplineşte condiţiile de reabilitare în contextul prevederilor art. 166 lit. a C.p., după cum urmează: prin sentinţa penală nr. .. din .... 2010, pronunţată de Judecătoria Câmpulung, definitivă prin decizia penală nr. ... din ..... 2010 a Tribunalului Argeş a fost condamnat la 3 ani închisoare; de asemenea prin sentinţa penală nr. ... din ....... Judecătoria .... l-a condamnat în dosarul nr. .../../2012 la 3 ani închisoare, hotărârea rămânând definitivă prin neapelare.

În continuare petentul a preluat prin copiere dispozitivul sentinţei penale nr. .../2013 a Judecătoriei ......, de contopire a pedepselor, şi a mai adăugat faptul că a fost liberat condiţionat în anul 2013, moment de la care nu a mai avut nici un conflict cu legea penală, nu înregistrează debite către autorităţile fiscale şi îşi câştigă existenţa prin muncă, mod în care „a intervenit reabilitarea judecătorească”.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, instanţa constatând că, în fapt, petentul tinde la înlăturarea tuturor decăderilor şi interdicţiilor ce decurg din trei hotărâri condamnatorii, iar nu două, cum a arătat petentul.

Trebuie menţionat şi faptul că petentul s-a mai adresat Judecătoriei Câmpulung cu o cerere de reabilitare în cursul anului 2012, pe care şi-a retras-o la 4.07.2018.

Analizând cererea petentului, instanţa constată că prin sentinţa penală nr. ... din ..... 2010 Judecătoria Câmpulung a dispus condamnarea inculpatului M.I. la 3 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi termen de încercare de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art., 208 alin. 1-art. 209 alin. 1 lit. a, g, i C.p. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi obligarea la cheltuieli judiciare către stat.

Apelurile declarate de inculpaţii din respectiva cauză (dosar nr. ..../205/2010) au fost respinse ca nefondate prin decizia nr. .... din ...... 2010 a Tribunalului Argeş.

În cursul anului 2010 inculpatul M.  I. a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat la 25.10.2010, adică în interiorul termenului de încercare stabilit definitiv prin hotărârea de condamnare anterioară, formându-se astfel dosarul penal nr. ......./205/2010, în care s-a dispus condamnarea în primă instanţă a inculpatului la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a C.p., în condiţiile art. 37 lit. a C.,p., cu aplicarea art. 74 şi art. 76 lit. c C.p.

S-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei anterioare şi executarea separat faţă de pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. ..../2011, adică 4 ani închisoare în regim de detenţie, cu deducerea arestului preventiv sub care s-a aflat inculpatul.

Şi această hotărâre a fost atacată cu recurs, respins însă de Curtea de Apel Piteşti prin decizia nr. ..../R/31 mai 2011.

Inculpatul a fost judecat în stare de arest preventiv, astfel că s-a emis mandat de executare a pedepsei închisorii la 1.06.2011, executarea începând efectiv la 27.10.2010.

Separat, acelaşi inculpat a fost trimis în judecată în cursul anului 2012 de către Parchetul de pe lângă Judecătoria ...... pentru săvârşirea a două infracţiuni în 27.11.2009, anume furt calificat şi violare de domiciliu – art. 208 alin. 1 C.p.-art. 209 alin. 1 lit. a şi g, C.p. cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c C.p. şi art. 192 alin. 1 şi 2 C.p.; inculpatul s-a prevalat de procedura simplificată prevăzută la acel moment de art. 320 indice 1 C.pr.p., iar Judecătoria ...... a dispus condamnarea la câte o pedeapsă de 3 ani închisoare, pe care le-a contopit potrivit regulilor concursului de infracţiuni, dispunând executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare în regim de detenţie.

La momentul respectiv M.  I. se afla în stare de detenţie în altă cauză.

Hotărârea astfel pronunţată de Judecătoria ..... – sentinţa penală nr. ... din ......2012 - a rămas definitivă prin nerecurare.

Aflat în Penitenciarul T. J. în executarea pedepselor, M.  I. a solicitat contopirea pedepselor aplicate de Judecătoriile Câmpulung şi ...... prin cele trei hotărâri mai sus enumerate, Judecătoria T. J. pronunţând sentinţa penală nr. .... din 5.02.2013, prin care a admis cererea, a constatat că infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. .../2012 a Judecătoriei ..... sunt concurente cu infracţiunea prin care s-a dispus condamnarea prin sentinţa penală nr. ...../2010 a Judecătoriei Câmpulung, a descontopit pedepsele aplicate de Judecătoria ...... în pedepsele componente de câte 3 ani închisoare, le-a repus în individualitatea lor, a constatat că prin sentinţa penală nr. ..../2011 a Judecătoriei Câmpulung s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ..../2010 a Judecătoriei Câmpulung, care s-a cumulat cu pedeapsa de 1 an dispusă prin sentinţa penală nr. ..../2011, a decumulat pedeapsa de 4 ani în pedepsele de 1 an şi respectiv 3 ani închisoare, pe care le-a repus în individualitatea lor şi în final a contopit pedepsele de câte 3 ani închisoare stabilite prin sentinţa penală nr. .../2010 a Judecătoriei Câmpulung şi sentinţa penală nr. ...../2012, stabilind ca pedeapsă rezultantă pedeapsa de 3 ani închisoare.

Totodată, Judecătoria T. J. a menţinut revocarea suspendării condiţionate şi a cumulat pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ..../2010 cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. .../2011, dispunând ca petentul să execute 4 ani închisoare cu deducerea perioadei executate de la 27.10.2010.

S-au dispus noi mandate de executare pentru pedeapsa de 4 ani închisoare.

Sentinţa penală nr. ... din 5.02.2013 a Judecătoriei T. J. nu a fost atacată, astfel că pedeapsa a început la 27.10.2010 şi urma să expire la 26.10.2014.

Aflat în executarea pedepsei, M.  I. a solicitat Judecătoriei ....., în raza căreia era încarcerat, liberarea condiţionată, ce i-a fost acordată prin sentinţa penală nr. ... din 11.07.2013, în sensul dispunerii liberării condiţionate de sub puterea mandatului nr. ..../2013 emis de Judecătoria T. J..

În acest fel, petentul a fost eliberat la 16.07.2013 din unitatea de detenţie, rămânând un rest de pedeapsă neexecutat de 467 zile.

Aşa cum arată art. 165 alin. 5 C.p., în cazul condamnărilor succesive termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea şi curge de la data executării ultimei pedepse, așa cum este şi situaţia petentului M.  I., care a fost condamnat succesiv de trei instanţe de judecată.

Pedeapsa cea mai grea aplicată petentului a fost aceea de 3 ani închisoare, iar termenul de reabilitare va fi calculat în condiţiile art. 166 alin. 1 lit. a C.p. (4 ani), care curge de la data executării ultimei pedepse.

Restul de pedeapsă de 467 zile ar fi expirat la 24.10.2014, moment de la care se calculează termenul de 4 ani stipulat de art. 166 lit. a C.p. împlinit, aşadar, la 24.10.2018.

Pentru acordarea reabilitării judecătoreşti petentul are doar o vocaţie iar nu un drept, şi trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii prevăzute de art. 168 C.pr.p., adică să nu fi săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166 C.p. şi să-şi fi achitat integral cheltuielile de judecată, precum şi obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri.

Nicio normă de drept nu împiedică achitarea cheltuielilor judiciare până la momentul soluţionării cererii de reabilitare, iar petentul şi-a îndeplinit aceste obligaţii, aşa cum rezultă din chitanţele pentru încasarea cheltuielilor judiciare emise în cursul anului 2016 (filele 42-47).

Petentul a făcut dovada că în prezent îşi câştigă existenţa prin muncă, iar din fişa de cazier judiciar rezultă că nu a mai suferit alte condamnări decât cele ce fac obiectul prezentei cereri.

Art. 168 lit. a C.p. instituie condiţia ca cel condamnat să nu fi săvârşit o altă infracţiune, aşadar independent de o altă condamnare; cât timp faţă de petent nu s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru comiterea altei infracţiuni, care să figureze în fişa de cazier judiciar, nu se poate cunoaşte cu certitudine dacă acesta a săvârşit o altă infracţiune, însă oricând poate interveni sancţiunea anulării reabilitării dacă se va descoperi că cel reabilitat mai săvârşise o infracţiune, care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.

Faţă de aceste considerente instanţa observă că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute pentru acordarea reabilitării judecătoreşti şi totodată apreciază că petentul a dat dovezi temeinice de îndreptare, impunându-se ca faţă de acesta să înceteze decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnările suferite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 529 C.pr.pen., raportat la art.166 Codul penal, în condițiile art.6 din Legea nr.187/2012 admite cererea petentului M.  I., domiciliat în ...., judeţul Argeş, CNP: .........

Dispune reabilitarea judecătorească a petentului în privinţa pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr...../06.05.2010 a Judecătoriei Câmpulung pentru comiterea infr. prev. de art.208 al.1 C.p. – 209 al.1 lit.a, g, i C.p. (1968) cu aplic. art.41 al.2 C.p., în condițiile art.81 C.p., definitivă prin Decizia nr....../29.06.2010 a Tribunalului Argeș, a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin Sentința penală nr...../22.02.2011 a Judecătoriei Câmpulung pentru comiterea infr. prev. de art.208 al.1 – 209 al.1 lit. a C.p. (1968) în cond. art.37 lit.a C.p., cu aplic. art.74, 76 lit.c C.p., definitivă prin Decizia penală nr.626/R/31.05.2011 a Curții de Apel Pitești, în privința pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr.741/15.11.2012 a Judecătoriei .... pentru comiterea infr. prev de art.208 al.1 – 209 al.1 lit. a și g C.p. (1968) cu aplic. art.75 lit.c C.p. și art.192 al.1 și 2 C.p., în condițiile art. 33 lit.a-34 lit. b C.p., definitivă prin neapelare, toate contopite prin Sentința penală nr.218/05.02.2013 a Judecătoriei T. J., definitivă prin nerecurare, prin care s-a dispus ca petentul să execute 4 ani închisoare.

În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În temeiul art. 537 C.pr.pen., dispune ca după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe să fie efectuată menţiune despre aceasta pe hotărârile prin care s-a pronunţat condamnările pentru care s-a dispus reabilitarea.

Cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare, la Tribunalul Argeş, conform art.535 C.pr.pen.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 30 ianuarie 2019.

Preşedinte, Grefier,

 A.C.  D.H.I.