Plangere contraventionala. Evaluarea gradului de pericol social al contraventiei in contextul pericolului social concret pentru ordinea publică şi persoana contravenientului.

Sentinţă civilă 195 din 05.03.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Corabia la data de 07.05.2018 sub nr.(...), petenta  SA a chemat în judecată pe intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, solicitând, în principal, anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP, nr.(...), ca fiind nelegal şi netemeinic iar în subsidiar înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment.

În motivarea plângerii, petenta arată că în noaptea de (...)ora 00.45, a fost sancţionată contravenţional motivat de faptul că a virat la stânga la ieşirea din statia peco din comuna X, menţionând că în acel loc nu este amplasat un indicator care să interzică virajul la stânga iar marcajul nu este vizibil.

Pentru aceste considerente, petenta a solicitat anularea plângerii contravenţionale, în principal iar în subsidiar aplicarea sancţiunii avertismentului.

In drept, petenta nu şi-a motivat plângerea.

Ataşat  plângerii, petentul a depus procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP, nr(…), în original, copie act identitate şi o planşă foto.

Plângerea a fost legal timbrata cu suma de 20 lei, conform chitanţei seria(…), depusă în original la fila 7 din dosar.

 La data de (…), intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată motivat de faptul că actul de sancţionare este temeinic si legal întocmit, si face dovada pe deplin a situaţiei de fapt si de drept existenta in cauza, pana la proba contrarie.

A arătat intimatul ca procesul verbal de contravenţie contestat îndeplineşte condiţiile de fond prevăzute de art. 16 alin. 1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cat şi cele prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute de art. 17 din acelaşi act normativ, prin urmare, procesul verbal este temeinic şi legal întocmit, făcând dovada deplina a situaţiei de fapt şi de drept existenta in cauza pana la proba contrara.

De asemenea a menţionat intimatul ca, din analiza dispoziţiilor art. 249 Cod Procedura Civila, care prevede ca „cel care face o susţinere in cursul procesului trebuie sa o dovedească, in afara de cazurile anume prevăzute de lege”, rezulta neîndoielnic faptul ca petentul are obligaţia sa dovedească cele sesizate in plângerea contravenţionala formulata.

In dovedirea întâmpinării, intimatul a ataşat in copie certificata pentru conformitate, următoarele înscrisuri: raport privind abaterea constatată la data de(…), procesul verbal de contravenţie seria CP, nr.(…).

La solicitarea petentei, instanţa a audiat martorul FD, declaraţia acestuia fiind consemnată, semnată şi ataşată la fila 28 din dosar.

Totodată,  ca urmare a dispoziţiilor instanţei, a fost emisă adresă către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  pentru a comunica dacă la ieşirea din staţia peco din comuna  X există indicator „ viraj obligatoriu la dreapta” iar dacă la data de (…) existau marcaje corespunzătoare laterale şi centrale, dacă erau vizibile şi când au fost refăcute.

Relaţiile au fost depuse la data de 25.02.2019, fila 31 din dosar şi rezultă că la ieşirea din staţia peco  din comuna X nu există indicator „ viraj obligatoriu la dreapta” nefiind cunoscută existenţa acestuia la data de(…) . S-a mai menţionat că la data de (…) în dreptul staţiei peco, existau marcaje vizibile laterale şi centrale iar data ultimei refaceri a fost efectuată între 21-25.11.2017.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a retinut ca prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP, nr. (…) petenta a fost sancţionată cu amenda in cuantum de 1305 lei in conformitate cu dispoziţiile art. 108 alin. 1 lit d pct 9 din OUG 195/2002, constând în aceea că, la data de(…) , pe DN 54, jud. Olt, a condus autoturismul marca  X cu nr. de înmatriculare (…)iar la ieşirea din staţia peco, a virat la stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de mers.

Analizând legalitatea şi temeinicia procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, prin prisma dispoziţiilor art. 34 alin. 1 din OG 2/2001, instanţa reţine că actul de constatare şi sancţionare s-a încheiat cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi 17 din OG 2/2001.

Cu privire la temeinicia procesului verbal în litigiu, instanţa reţine că, din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, deşi nepenală la nivelul legislaţiei interne, materia contravenţională este subsumată, în mod necesar, noţiunii de acuzaţie în materie penală în sens convenţional, aşa cum a arătat Curtea de la Strasbourg în mai multe decizii de speţă, având în vedere caracterul profund sancţionator, mult mai pregnant decât cel reparator, al acestei proceduri.

Din acest punct de vedere se impune, similar domeniului penal, respectarea tuturor garanţiilor ce trebuie oferite prin prisma art. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, petentului, o interpretare contrară fiind de natură a expune persoanele sancţionate contravenţional unui abuz a cărui dovedire ar fi imposibilă.

Astfel, prezumţia de nevinovăţie trebuie în mod obligatoriu să-şi găsească aplicabilitatea, întrucât actul sancţionator, procesul verbal de contravenţie, trebuie întocmit în prezenţa unor probe temeinice de vinovăţie a petentului.

Potrivit disp. art. 249 C.P. Civ. “cel care face o susţinere in cursul procesului trebuie să o dovedească”. În cauză, probatoriul administrat, respectiv înscrisurile depuse la dosar dovedesc cele susţinute de petent în plângerea formulată.

Totodată art. 5 alin. 5 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, prevede că sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite. La aprecierea gradului de pericol social trebuie avut în vedere pericolul social concret pentru ordinea publică, precum şi persoana contravenientului.

În speţă, instanţa constată că fapta pentru care a fost sancţionat petenta nu are un grad ridicat de pericol social, astfel încât sancţiunea aplicată este prea aspra in raport cu fapta săvârşita de contravenientă si vârsta acesteia si declaraţia martorului audiat in cauza.

Astfel, din declaraţia martorului propus de petentă, rezultă că la data de (…), acesta se afla în autoturism cu petenta, relatând că la ieşirea din staţia peco nu există nici un indicator care să oblige virajul la dreapta iar pe carosabil nu era vizibilă linia continuă.

Din relaţiile depuse de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  rezultă că nu există indicator „ viraj obligatoriu la dreapta” nefiind cunoscută existenţa acestuia la data de(…). S-a mai menţionat că la data de (…) în dreptul staţiei peco, existau marcaje vizibile laterale şi centrale iar data ultimei refaceri a fost efectuată între 21-25.11.2017

Având în vedere cele de mai sus, instanţa a admis în parte plângerea formulată de petenta SA şi a dispus înlocuirea amenzii contravenţionale in cuantum de 1305 lei  cu sancţiunea avertisment.