Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 2975 din 26.10.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 4572/270/2010 plângere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 2975

Sedinta publica din data de 26.10.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER - BEJENARU SABINA MARIA

 Pe rol a fost solutionarea cauzei civile privind pe petentul …., în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bacau – pentru Politia Mun. Onesti, având ca obiect plângere contraventionala.

 La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul, personal si asistat de avocat ….., si martorii …. si …., lipsind intimatul si martorul …

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta procedeaza la audierea, sub prestare de juramânt, a martorului din lucrari …., si a martorului propus de petent .., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Avocat .. nu insista în audierea martorului ….

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond:

Avocat .., pentru petent, solicita admiterea plângerii si anularea procesului verbal de contraventie, prin probele administrate în cauza facându-se dovada ca semaforul avea culoarea verde, nu rosie. Solicita a se avea în vedere ca martorul din lucrari nu a vazut personal ce s-a întâmplat si nici macar nu îsi mai aminteste unde a fost oprit.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

 

I N S T A N T A

Deliberând,

 

 Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 5.07.2010, sub nr. 4572/270/2010, petentul …, domiciliat în ……, jud. Bacau, a formulat plângere contraventionala în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bacau – pentru Politia mun. Onesti, împotriva procesului-verbal de contraventie seria CC nr. 6404324/30.06.2010, încheiat de Politia mun. Onesti.

În motivarea plângerii se arata ca a patruns în intersectie în mod regulamentar, pe culoarea verde a semaforului.

Plângerea nu este motivata si în drept.

Conform art. 15 lit. i din Legea 146/1997, art. 36 din O.G. 2/2001 si art. 1 al. 2 din O.G. 32/1995, plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

Intimatul I.P.J. Bacau a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii si mentinerea procesului-verbal de contraventie atacat.

Întâmpinarea a fost motivata în drept pe dispozitiile art. 115-118 Cod de procedura civila, H.G. 1391/2006, O.U.G. 195/2002, modificata si O.G. 2/2001, modificata.

Petentul a depus la dosar: procesul-verbal de contraventie atacat si dovada seria DDA nr. 566608 din 30.06.2010. a solicitat si audierea martorilor … si ...

Intimatul I.P.J. Bacau a depus la dosarul cauzei: raportul agentului de politie si declaratia numitului ….

În baza art. 167 Cod de procedura civila, instanta a încuviintat probele cu înscrisuri si martori, ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei. Instanta a dispus si audierea martorului din procesul-verbal, …….

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. 6404324/30.06.2010, încheiat de Politia mun. Onesti, petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda în suma de 240 lei pentru contraventia prev. de art. 52 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002.

Se retine în sarcina petentului ca la data de 30.06.2010, a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare …., pe str. Victor Babes din mun. Onesti, iar la intersectia cu centrul comercial Kaufland, nu a respectat semnificatia culorii rosii a semaforului electric amplasat în zona.

Facând aplicarea dispozitiilor legale în materie (art. 34 din O.G. 2/2001), instanta constata ca plângerea este depusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data înmânarii procesului-verbal de constatare a contraventiei (art. 31 din O.G. 2/2001).

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului-verbal contestat, conform art. 34 al. 1 din O.G. 2/2001, nu au fost identificate cauze de nulitate expresa a acestuia, fiind respectate, la completarea sa, dispozitiile art. 17 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sanctiunea contraventionala fiind individualizata în concordanta cu dispozitiile art. 21 al. 3 din acelasi act normativ.

În drept, art. 52 al. 1 din H.G. nr. 1291/2006 prevede ca semnalul de culoare rosie interzice trecerea. Nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, conform art. 100 al. 3 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002.

Asemenea unei infractiuni, contraventia este fapta tipica si antijuridica, comisa cu vinovatie si care este prevazuta de lege. De asemenea, contraventia are ca obiect juridic, un obiect material, un subiect activ, un subiect pasiv, o latura obiectiva si o latura subiectiva. În ceea ce priveste latura obiectiva, aceasta consta în actiunea sau inactiunea descrisa în norma de stabilire si sanctionare a contraventiei, în urmarea pe care comportamentul ilicit îl produce si în raportul de cauzalitate care trebuie sa existe între cele doua elemente. Textul legal desemneaza exact fapta care constituie contraventie.

În speta, analizând materialul probator administrat în cauza, instanta constata ca situatia de fapt retinuta în sarcina contestatorului prin procesul-verbal de contraventie corespunde realitatii.

Petentul a semnat procesul verbal de contraventie, iar la rubrica „Obiectiuni”, sub semnatura petentului, s-a consemnat ca „ma grabeam eu si sotia sa ajungem la Spitalul din Onesti”.

Prin plângerea formulata la data de 5.07.2010 (la scurt timp dupa incident), petentul mentioneaza: „Precizez ca în autoturism se mai afla sotia mea care poate fi audiata ca martor”.

Petentul s-a adresat cu o plângere si agentului constatator, înregistrata sub nr. 148118/8.07.2010 la Politia mun. Onesti (fila 12 dosar), cu aceeasi precizare, ca în autoturism se afla sotia sa.

Martorul propus de intimat a declarat ca a fost oprit de organele de politie pentru a asista la discutia dintre petent si agentul constatator privind trecerea autoturismului pe culoarea rosie a semaforului, dar si referitor la împrejurarea ca petentul refuza semnarea procesului-verbal de contraventie.

Cu toate acestea, martorul …., propus de petent, afirma ca se afla în masina condusa de petent si a vazut sigur ca autoturismul a trecut pe culoarea verde a semaforului.

Din confruntarea depozitiei martorului …. cu celelalte probe (plângerile petentului, raportul agentului constatator, declaratia martorului din lucrari) reiese indubitabil ca acest martor a fost nesincer, si ca nu s-a aflat la locul si data faptei. De altfel, petentul a renuntat la audierea celui de-al doilea martor, …. astfel ca instanta a fost lipsita de posibilitatea de a verifica sustinerile considerate nesincere.

Pentru toate aceste motive, declaratia martorului …. va fi înlaturata ca nesincera, instanta urmând a retine doar probele suficient de precise: recunoasterea petentului, raportul agentului constatator, declaratia martorului ..

Având în vedere aceste aspecte, rezulta ca fapta de savârsirea careia se face vinovat petentul a fost corect retinuta de agentul constatator, fiind îndeplinita conditia tipicitatii, care reprezinta corespondenta ce trebuie sa existe între fapta concret comisa de catre contravenient si modul abstract descris prin norma de incriminare a contraventiei.

În plus, sanctiunea este corect individualizata, având în vedere situatia de fapt retinuta în procesul-verbal de contraventie, respectiv faptul ca petentul a încalcat dispozitiile legale referitoare  respectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului. În acest sens, sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de 240 lei a fost aplicata în limitele prevazute de actul normativ si este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite. La stabilirea cuantumului amenzii contraventionale, s-au respectat dispozitiile legale de individualizare ale acesteia. Asadar, potrivit art. 98 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, amenzile contraventionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea punctelor – amenda aplicate. La stabilirea cuantumului amenzii contraventionale s-au respectat dispozitiile legale.

Fata de considerentele expuse si vazând si dispozitiile art. 34 din O.G. 2/2001, va respinge plângerea, mentinând procesul-verbal de mai sus.

 

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge plângerea formulata de petentul .., domiciliat în …., jud. Bacau în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bacau.

Mentine procesul verbal de contraventie seria CC nr. 6404324/30.06.2010, încheiat de Politia mun. Onesti.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

 Pronuntata în sedinta publica azi, 26.10.2010.

 

 PRESEDINTE, GREFIER,

 

 

1