Anularea procesului-verbal de contravenţie

Sentinţă civilă 221 din 01.04.2019


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.221 /2019

Şedinţa publică din 01 aprilie 2019

Instanţa compusă din:

Preşedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare plângerea formulată de petenta T.C.L., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad, având ca obiect anularea procesului-verbal de contravenţie seria Nr. ....

La apelul nominal nu se prezintă nimeni, cauza fiind lăsată la a doua strigare.

La  apelul nominal făcut la a doua strigare a cauzei nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa constată că taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei a fost achitată în temeiul art. 19 din O.U.G. 80/2013.

Instanța, în temeiul dispozițiilor art. 131 Cod procedură civilă raportat la art. 118 din O.U.G. 195/2002 se declară competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

În temei art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, instanța invocă, din oficiu, exceptia inadmisibilitatii capătului de cerere privind restituirea amenzii încasate, în temeiul art. 168 Cod procedură fiscala rap. la art. 8 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 şi dispune unirea acestei excepţii cu fondul cauzei.

Instanța, în baza art. 258 rap. la art. 255 Cod procedură civilă, considerând că sunt utile, pertinente şi concludente pentru soluționarea cauzei încuviinţează pentru petentă proba cu înscrisurile depuse la dosar și pentru intimată proba cu materială cu înregistrarea video.

În temeiul art. 238 Cod procedură civilă, instanţa estimează durata procesului la un termen de judecată.

Instanța, declară încheiată cercetarea judecătorească și având în vedere lipsa părţilor, reţine cauza în pronunţare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de ..., sub numărul de dosar ..., petenta T.C.L. a solicitat instanţei ca prin hotărârea pronunţată să dispună anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei având seria, nr…, încheiat în data de ... de intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad - Poliţia …, restituirea sumei de 652 lei achitată conform chitanţei ...din .... În subsidiar, a solicitat înlocuirea amenzii cu sancţiunea avertismentului.

În motivare, petenta a arătat faptul că în data de ..., în jurul orei ..., se deplasa cu autoturismul marca ..., cu nr. de înmatriculare ..., din direcţia Arad spre localitatea …, iar după trecerea peste calea ferată a fost oprită de poliţia rutieră şi a fost sancţionată cu amendă contravenţională deoarece nu a oprit efectiv autoturismul înainte de trecerea peste cale ferată.

În susţinerea nelegalităţii întocmirii procesului-verbal se invocă faptul că fapta descrisă este insuficient motivată de agentul constatator.

In final se menţionează că sancţiunea contravenţională aplicată este prea severă şi invocă faptul că nu a oprit efectiv autovehiculul dar s-a asigurat în mod temeinic, încetinind viteza autoturismului până la limita evitării oricărui pericol. Mai arată că acel loc avea o vizibilitate foarte bună, atât din partea stângă cât şi din partea dreaptă, fiind exclusă producerea unui accident.

În drept, petenta a invocat prevederile O.G. 2/2002, O.U.G. 195/2002 şi Decizia 13/2018 a I.C.C.J..

În dovedirea susţinerii, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri. În temeiul art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă, petenta a depus la dosar următoarele înscrisuri, în copie: proces-verbal seria Nr. ... (f. 4), act de identitate (f. 5).

Cererea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei, potrivit dispoziţiilor art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru raportat la art. 36 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, dovada achitării fiind depusă la fila 3.

În data de ..., intimatul a depus întâmpinare (f. 12-13), prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată şi menţinerea procesului-verbal ca fiind temeinic şi legal. Acesta a arătat că fapta petentei este legal încadrată, neexistând nici un caz de nulitate absolută sau relativă care să atragă nulitatea procesului verbal în condiţiile art. 175 alin. 1 Cod procedură civilă rap. la art. 17 din O.G. 2/2001.

Cu privire la aspectul temeiniciei procesului-verbal, se menţionează că agentul constatator a depistat în trafic autovehiculul marca ..., cu nr. de ..., al cărui conducător auto, în persoana petentei, a încălcat normele rutiere deoarece aceasta a ajuns la trecerea la nivel de cale ferată şi nu a respectat semnificaţia indicatorului „oprire”, fapta fiind înregistrată cu aparatura montată pe autospeciala ....

În continuarea se mai arată că procesul-verbal face dovada, împreună cu celelalte probe depuse la dosarul cauzei a situaţiei reţinute de agentul constatator, fiind în sarcina petentului dovedirea unei alte situaţii de fapt. În final, în ceea ce priveşte prezumţia de nevinovăţie, intimatul a învederat instanţei că în situaţia în care procesul-verbal cuprinde constatările personale ale agentului, actul are forţă probantă prin el însuşi şi constituie o dovadă a vinovăţiei iar proba contrară nu a fost făcută deoarece petenta nu a propus probe şi nici nu a indicat indicii în susţinerea afirmaţiilor sale.

În drept, intimatul a invocat dispoziţiile art. 175 alin. 1 Cod procedură civilă, art. 17, 16 şi 34  din O.G. 2/2001, art. 6 alin. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În susţinerea întâmpinării, intimatul a solicitat încuviinţarea probei materiale cu înregistrare audio video. În temeiul art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă, acesta a depus la dosar plicul cu nr. ... conţinând un C.D. (f. 15).

Sub aspectul probatoriu, la termenul de judecată din data de ... , instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile ataşate şi proba materială cu înregistrarea video.

Analizând cererea de chemare în judecată, prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Analizând cu prioritate, în conformitate cu prevederile art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect restituirea sumei de 652 lei, reprezentând jumătate din minimul amenzii, invocată din oficiu, instanţa o apreciază ca fiind întemeiată având în vedere următoarele considerente.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. 4 din O.G nr. 2/2001, sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

În ipoteza anulării procesului-verbal de contravenţie, amenda achitată în temeiul actului sancţionator anulat se impune a fi restituită plătitorului.

Cu toate acestea, amenda achitată se restituie, la cerere, de la instituţia care a încasat-o, în conformitate cu procedura administrativă reglementată de dispoziţiile art. 168 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, operând, în măsura în care este cazul, compensarea cu eventuale obligaţii restante ale plătitorului.

În consecinţă, fiind instituită o procedură specială, administrativă, privind restituirea sumei de bani achitată cu titlu de amendă contravenţională, instanţa apreciază ca fiind întemeiată excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect restituirea amenzii, invocată din oficiu şi, în consecinţă, urmează să respingă acest capăt de cerere, ca inadmisibil.

În fapt, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria  , nr.  ..., încheiat în data de ..., ora  ..., în localitatea Ineu, petenta T.C.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 1450 de lei, echivalentul a 10 puncte amendă şi şase puncte de penalizare.

În descrierea situaţiei de fapt, agentul constatator a reţinut că în data de ..., ora …, în localitatea Ineu, DJ ..., petenta a condus autoturismul marca  ... cu nr. de înmatriculare ..., pe DJ ... şi ajungând la trecerea nivel de cale ferată simplă, fără barieră, nu a respectat semnificaţia indicatorului „stop”, fapta fiind filmată cu aparatul radar montat pe auto ....

Agentul constatator a încadrat în drept abaterea comisă de petentă ca fiind prevăzută de art. 138  alin. 1 lit. c din H.G. nr. 1391/2006 şi sancţionată de art. 108 alin. 1 lit. d, pct. 8 O.U.G. 195/2002.

 Procesul-verbal a fost semnat de persoana sancționată, la rubrica destinată altor mențiuni consemnându-se: „M-am asigurat la trecerea peste cale ferată”.

Făcând aplicarea dispoziţiilor legale în materie (art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor), instanţa constată că plângerea contravenţională formulată de petentă a fost depusă în termenul prevăzut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de constatare a contravenţiei.

În drept, potrivit art. 138  alin. 1 lit. c din H.G. nr. 1391/2006 „ (1) Conducătorul de vehicul este obligat să oprească atunci când:

c) întâlneşte indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferată dublă, fără bariere" sau "Oprire".”

De asemenea, art. 108 alin. 1 lit. d, pct. 8 din O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice prevede:

 „ (1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

8. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată. ”

În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal, instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale petentului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Petenta a invocat un motiv de nelegalitate, care va fi analizat în continuare. Instanţa învederează că orice neregularitate în afara celor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 atrage nulitatea doar în condiţiile art. 175 alin. 1 Cod procedură civilă, fiind necesar să existe o vătămare, iar vătămarea să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului.

În ceea ce priveşte lipsa descrierii suficiente a faptei contravenţionale, instanța constată că, potrivit procesului-verbal de contravenţie, se reține că ”petenta a condus autoturismul marca  ... cu nr. de înmatriculare ..., pe DJ ... şi ajungând la trecerea nivel de cale ferată, simplă fără barieră, nu a respectat semnificaţia indicatorului „stop”. Totodată, se reţine că descrierea, deşi succintă, este una suficientă şi care permite să se stabilească cu exactitatea care este fapta imputată petentei şi anume de a nu respecta indicatorul „stop” când a ajuns la trecerea nivel de cale ferată, simplă fără barieră. De altfel, petenta nici măcar nu a înţeles să arate ce elemente ar mai fi trebuit să conţină descrierea faptei din procesul verbal atacat şi nici modul în care lipsa acestora îi produce o vătămare. Or, lipsa unei descrieri detaliate a faptei este un caz de nulitate virtuală, condiţionată de o vătămare, vătămare  care nu a fost arătată sau dovedită în prezenta cauză.

Pe cale de consecință, se impune respingerea acestui motiv de nelegalitate ca neîntemeiat, având în vedere considerentele expuse.

În continuare, în ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal, instanţa reţine faptul că petenta nu contestă săvârşirea faptei ci doar lipsa de proporţionalitate a sancţiunii aplicate, solicitând înlocuirea sancţiunii amenzii în avertisment.

În ceea ce privește individualizarea sancțiunii, instanța are în vedere prevederile art. 21 alin. 3 O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Instanța apreciază că nerespectare semnificației indicatorului „stop„ la trecerea nivel de cale ferată simplă, fără barieră, este deosebit de periculoasă deoarece nerespectarea acestor dispoziții legale poate avea urmări foarte grave, privind pierderea vieții omenești și avarierea autoturismelor, cu posibilitatea afectării traficului pe calea ferată.

Aplicarea sancțiunii avertismentului este, în aprecierea instanței, insuficientă pentru a determina petenta să respecte dispozițiile legale, în primul rând datorită faptului că aceasta nu se afla singură în mașină, punând în pericol atât propria persoană cât și viața pasagerului din dreapta.

 În plus, contrar susținerilor petentei, în urma vizionării înregistrării video depusă la dosarul cauzei (f. 15) , instanța constată că vizibilitatea în acea acel sector de drum era extrem de redusă deoarece atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a carosabilului se aflau amplasați arbori, fapt care împiedică observarea în timp util a apropierii unui tren.

Pentru considerentele arătate mai sus instanța apreciază că nu se impune înlocuirea sancțiunii amenzii în cea a avertismentului, întrucât atât amenda (îndreptată spre minim) cât și aplicarea celor șase puncte de penalizare asigură atât aducerea la îndeplinire a componentei represive prin restricția financiară resimțită în patrimoniul petentei, cât și a componentei preventive și educative, în scopul formării unui spirit de responsabilizare, de prevenire a săvârșirii unor fapte ilicite prin observarea atentă a dispozițiilor legale și stabilirea propriei conduitei în acord cu imperativele acesteia.

În consecință, în temeiul art. 34 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța va respinge plângerea contravențională formulată de petenta și va menține ca temeinic și legal procesul verbal de constatare și sancţionare a contravenţiei cu seria nr.  ... încheiat de intimat în data de ....

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanța constată că nu s-au solicitat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect restituirea amenzii achitate, invocată din oficiu.

Respinge capătul de cerere având ca obiect restituirea amenzii achitate, ca inadmisibil.

Respinge în rest plângerea contravenţională formulată de petenta T.C.L., având C.N.P., identificat prin C.I. seria nr. …, domiciliată în…, jud. Arad, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ARAD, cu sediul în Mun. Arad, str. Vârful cu Dor, nr. 17-21, jud. Arad, ca neîntemeiată.

Menţine ca legal şi temeinic procesul-verbal de constatare a contravenţiei cu seria nr.  ... încheiat de intimat în data de ....

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Ineu.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, ... .

Preşedinte, Grefier,