Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Sentinţă civilă 14087/215/2018 din 21.02.2019


Deliberând asupra cauzei  civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 24.05.2018, sub nr. 14087/215/2018, petenta ACV, în contradictoriu cu intimatul OCPI DOLJ - BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CRAIOVA, a formulat plângere împotriva încheierii nr. 66711 din data de 26.04.2018, prin care s-a respins cererea de reexaminare, încheiere dată de OCPI DOLJ-BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CRAIOVA, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună admiterea plângerii şi obligarea pârâtei la intabularea cotei de proprietate de 1/2 a sa asupra imobilului cu nr. cadastral 15734, înscris în CF nr. 219720, situat în Craiova........

Pe cale incidentală solicită instanţei, în raport de dispoziţiile art. 1099 alin. 3 din NCPC, recunoaşterea efectelor hotărârii de divorţ şi partaj bunuri comune nr. D-20150481, pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona - Comitetul Pima.

În fapt, prin cererea înregistrată sub nr. 47043 din 23.02.2018, a solicitat OCPI Dolj- Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova intabularea cotei de proprietate de 1/2  a sa asupra imobilului cu nr. cadastral 15734, înscris în CF nr. 219720, situat în................

A solicitat aceasta în baza Hotărârii definitive de divorţ şi partaj bunuri comune nr. D-20150481 pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona - Comitetul Pima, prin care a fost soluţionat divorţul dintre petentă şi fostul soţ, ACE şi prin care a fost lichidat regimul matrimonial al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, hotărâre prin care interesele asupra proprietăţii situată în Craiova, ..........au fost acordate în întregime petentei. Hotărârea a fost apostilată, tradusă în limba română şi depusă în copie legalizată.

În susţinerea cererii de intabulare a ataşat şi declaraţia autentificată, dată de fostul soţ, ACE, prin care acesta declară că este de acord cu rectificarea înscrierilor din Cartea funciară în sensul radierii dreptului său de proprietate în cotă de 1/2 asupra imobilului sus menţionat, dobândit în baza Contractului de întreţinere autentificat sub nr. 638/25.08.2003 la DNP Florina Petrescu şi cu intabularea acestei cote pe numele său ACV, ca efect al Hotărârii nr. D -20150481, pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona Comitetul Pima.

Prin încheierea nr. 47043 din data de 06.03.2018 intimatul OCPI Dolj-Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Craiova a respins cererea având ca obiect intabularea dreptului de proprietate al petentei pentru cota de 1/2 asupra imobilului cu nr. cadastral 15734, înscris în CF nr. 219720 a UAT Craiova în raport de dispoziţiile art 29 şi 30 din Legea nr. 7/1996, soluţia de respingere fiind motivată pe faptul că există impedimente cu privire la intabularea dreptului de proprietate întrucât nu s-a depus hotărârea judecătorească la care se referă art. 1095-1102 din NCPC.

Împotriva acestei încheieri a formulat în termen legal cerere de reexaminare, înregistrată sub nr. 66711/20.03.2018, solicitând admiterea cererii de intabulare pe motiv că îndeplineşte condiţiile legale impuse de dispoziţiile art. 29 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, în sensul că înscrisurile anexate cererii, respectiv 1) hotărârea judecătorescă de divorţ şi partaj nr. D-20150481 pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona - Comitetul Pima, 2) adeverinţă emisă de grefier privind hotărârea de divorţ, precum şi 3) declaraţia autentică dată de ACE, fostul soţ al petentei, prin care declară că este de acord cu radierea dreptului său de proprietate şi intabularea dreptului de proprietate al petentei, au fost depuse în copie legalizată, în traducere legalizată şi apostilate în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Haga din 1961.

Prin încheierea de respingere de reexaminare nr. 66711/26.04.2018, atacată cu plângerea care formează obiectul prezentei cauze, cererea de reexaminare a fost respinsă şi menţinută soluţia iniţială ca fiind legală şi temeinică.

Faţă de situaţia expusă, pe cale incidentală, solicită instanţei, în raport de dispoziţiile art 1099 alin. 3 din NCPC, recunoaşterea efectelor hotărârii nr. D-20150481, pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona – Comitetul Pima, prin care s-a soluţionat divorţul şi partajul bunurilor comune între petentă şi fostul soţ, ACE.

Prin hotărârea de divorţ şi partaj nr. D-20150481 pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona - Comitetul Pima, s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre petentă şi fostul soţ, ACE şi partajul bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, imobilul situat în Craiova, ......, fiind atribuit în lotul petentei, situaţie în care imobilul (înscris în CF nr. 219720 ca fiind proprietatea sa şi a fostului soţ, în cote de 1/2 pentru fiecare), ca efect al hotărârii judecătoreşti şi declaraţiei autentificată dată de ACE, devine proprietate exclusivă a petentei.

Faţă de conţinutul Hotărârii nr. D-20150481 şi a Declaraţiei din 03.08.2017,dată de ACE şi autentificată de notarul public Karina Moreno, prin care fostul soţ al petentei declară că este de acord cu rectificarea înscrierilor efectuaţe în CF nr. 219720 (în sensul radierii dreptului său de proprietate, ca efect al hotărârii nr. D -20150481/17.05.2017), solicită instanţei, în raport de dispoziţiile art. 1.102 din NCPC, soluţionarea capătului de cerere privind recunoaşterea efectelor hotărârii străine fară citarea acestuia.

 În dovedirea prezentei înţelege să se folosească de proba cu înscrisuri şi solicită instanţei efectuarea unei adrese către OCPI Dolj- Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova în vederea înaintării Dosarelor nr. 47043/23.02.2018 şi nr. 66711/20.03.2018, în care se regăsesc următoarele înscrisuri traduse, apostilate, în copie legalizată: Hotărârea nr.D-20150481 pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona - Comitetul Pima; Adeverinţa emisă de Instanţa Superioară a Statului Arizona- Comitatul Pima cu privire la rămânerea definitivă a hotărârii de divorţ şi partaj; Declaraţia autentificată dată de ACE la data de 03.08.2017.

În drept a invocat dispoziţiile art. 31 alin. 3, 4 din Legea nr. 7/1996, art. 31 alin. 3 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, art. 1.095 şi urm. din NCPC.

Pârâta a depus la dosar: încheiere de respinge reexaminare nr. 66711, încheiere nr. 47043 dată de OCPI Dolj, extas de carte funciară nr. 219720 Craiova.

La data de 24.07.2018 OCPI Dolj a formulat întâmpinare prin care a solicitat ca instanţa să facă aplicabilitatea prevederilor art. 31 alin. 4 din Legea nr. 7/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 61 alin. 3 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evendenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/09.07.2014.

A invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi a solicitat respingerea plângerii ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În motivarea excepţiei s-a susţinut că prin Decizia nr. 72 din 15.10.2007 ÎCCJ a stabilit că în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996 (actual art. 31 din Legea nr. 7/1996), OCPI nu are calitate procesuală pasivă. De asemenea, art. 32 din Legea nr. 7/1996 republicată (2) prevede că soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi în prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial.

A invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova solicitând respingerea plângerii în contradictoriu cu o persoană fără capacitate procesuală de folosinţă, având în vedere că birourile teritoriale se organizează ca instituţii fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

La data de 14.09.2018 petenta a depus răspuns la întâmpinare şi precizare la plângerea formulată în raport de dispoziţiile art. 204 NCPC.

În motivare, petenta a arătat că prin plângerea formulată a solicitat, în contradictoriu cu intimatul OCPI Dolj – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova, emitent al încheierii de reexaminare contestată, având în vedere faptul că hotărârea prin care se va soluţiona îi va fi opozabilă. Faţă de caracterul necontencios al plângerii prevăzut de dispoziţiile art. 31 alin. 3 din Legea nr. 7/1996, înţelege să renunţe la soluţionarea cererii în contradictoriu cu intimatul OCPI Dolj – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova şi în consecinţă a solicitat ca intimatul să nu mai fie citat în cauză.

A arătat că îşi menţine toate celelalte capete de cerere şi argumentele aduse în susţinerea lor prin plângerea formulată.

Prin încheierea de şedinţă din data de 22.11.2018 instanţa a dispus disjungerea celui de-al doilea capăt de cerere privind recunoaşterea efectelor hotărârii de divorţ şi partaj bunuri comune nr. D-20150481, pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona - Comitatul Pima  pentru a se depune la dosar hotărârea a cărei recunoaştere se solicită şi a acordat termen de judecată la data de 06.12.2018.

La acest  termen de judecată, instanţa a dispus efectuarea unei adrese către OCPI DOLJ - BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CRAIOVA pentru a înainta dosarele încheierii 47043/06.03.2018 şi încheierii de respingere de reexaminare nr. 66711/26.04.2018 şi să procedeze la notarea litigiului în cartea funciară conform art. 31  alin  (4) din Legea 7/1996, actele solicitate fiind înaintate cu adresa nr. 11622/05.12.2018.

De asemenea a luat act de precizarea petentei că înţelege să formuleze prezenta plângere pe calea procedurii necontencioase şi nu se va mai cita OCPI DOLJ - BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CRAIOVA.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Petenta ACV a formulat plângere împotriva încheierii de respingere de reexaminare  nr. 66711 soluţionată la data de 26.04.2018 dispusă de registrator, prin care a fost respinsă cererea de reexaminare împotriva încheierii nr.47043 soluţionată la data de 06.03.2018, solicitând obligarea OCPI DOLJ - BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CRAIOVA la intabularea cotei de proprietate de 1/2 a sa asupra imobilului cu nr. cadastral 15734, înscris în CF nr. 219720, situat în Craiova,................

Prin incheierea nr.47043 soluţionată la data de 06.03.2018 a fost respinsă cererea formulata  de Societatea Civilă de Avocaţi „ Pădeanu şi Asociaţii”, cererea având ca obiect intabularea dreptului de proprietate al petentei pentru cota de 1/2 asupra imobilului cu nr. cadastral 15734, înscris în CF nr. 219720 a UAT Craiova în raport de dispoziţiile art 29 şi 30 din Legea nr. 7/1996, soluţia de respingere fiind motivată pe faptul că există impedimente cu privire la intabularea dreptului de proprietate întrucât nu s-a depus hotărârea judecătorească la care se referă art. 1095-1102 din NCPC.

Împotriva acestei încheieri, petenta a formulat în termen legal cerere de reexaminare, înregistrată sub nr. 66711/20.03.2018, solicitând admiterea cererii de intabulare pe motiv că îndeplineşte condiţiile legale impuse de dispoziţiile art. 29 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, în sensul că înscrisurile anexate cererii, respectiv 1) hotărârea judecătorescă de divorţ şi partaj nr. D-20150481 pronunţată de Instanţa Superioară a Statului Arizona - Comitatul Pima, 2) adeverinţă emisă de grefier privind hotărârea de divorţ, precum şi 3) declaraţia autentică dată de ACE, fostul soţ al petentei, prin care declară că este de acord cu radierea dreptului său de proprietate şi intabularea dreptului de proprietate al petentei, au fost depuse în copie legalizată, în traducere legalizată şi apostilate în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Haga din 1961.

Prin încheierea de respingere de reexaminare nr. 66711/26.04.2018, atacată cu plângerea care formează obiectul prezentei cauze, cererea de reexaminare a fost respinsă  cu motivarea că încheierea reexaminată este temeinică şi legală, bazată pe o situaţie de fapt şi de drept corect reţinută iar motivele de reexaminare nu sunt de natură a schimba soluţia pronunţată.

Impotriva acestei din urma incheieri, prin care s–a respins cererea de reexaminare, petenta  a formulat plangere la Judecatoria Craiova.

Instanta, analizand legalitatea si temeinicia celor doua incheieri pronuntate de OCPI,  retine ca acestea sunt legale si temeinice pentru urmatoarele considerente:

In cadrul plângerii de carte funciară instanţa verifică doar elementele pe care le poate verifica şi registratorul de carte funciară precum si legalitatea incheierilor pronuntate de catre OCPI, luând in considerare doar inscrisurile pe care le-a avut in vedere si registratorul la momentul solutionarii cererii.

Deoarece nu poate fi îngăduit petentei să depună înscrisuri noi care din culpa sa nu au fost înaintate odată cu cererea de înscriere, instanţa trebuie să soluţioneze cererea exclusiv în baza înscrisurilor prezentate de petentă registratorului potrivit art. 59 din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, publicat în Monitorul Oficial nr. 571 bis/31.07.2014, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare: “Cel care a cerut înscrierea nu poate modifica sau întregi prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului”.

Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca in mod corect registratorul de carte funciara a considerat ca există piedici cu privire la intabularea dreptului de proprietate întrucât nu s-a depus hotărârea judecătorească la care se referă art. 1095-1102 din NCPC referitoare la recunoaşterea hotărârilor străine.

In ceea ce priveste incheierea de reexaminare pronuntata de OCPI Dolj, instanta constata ca solutia data cu privire la aceasta este corecta, registratorul de carte funciara procedand corect in raport de actele de la dosar si de dispozitiile legale aplicabile.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea formulată de petenta ACV.

Cu drept de  apel în termen de 30 de zile de la comunicare care se va depune la Judecătoria Craiova.

Pronunţată în şedinţa publică de la 21 februarie 2019. 

Preşedinte,    Grefier,